Colecţia Periodice, et. 6, bl.1

advertisement
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Departamentul Informaţional Biblioteconomic
SERIALE ABONATE PENTRU ANUL 2014
e-Buletin
2014
Serialele pot fi consultate în spaţiul funcţional al Sălii Polivalente de Lectură Nr 2
(Colecţia Periodice, et. 6, bl.1)
DREPT. ŞTIINŢE JURIDICE
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie = Бюллетень Высшей Судебной Палаты
Республики Молдова : ed. lunară / Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova ; ed.:
rev. „ Legea şi viaţa” Î.S.; red. şef : L. Arsene. – 1996 - . – Ch., 2014 – . – 38 p. - Ed. lunară. Text: lb. rom., rusă. - ISSN 1810-7265.
Dreptul muncii = Трудовое право : rev. şt.-pract. şi informativă de drept / Publ. period.
Rev. „Dreptul muncii” SRL ; Asociaţi Min. Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Confederaţia
Naţ. a Patronatului, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Inst. Muncii; red .
şef : Leontie Arsene. – 2006 - . - Ch., 2014 - . – Ed. lunară.
Justiţia constituţională = Конституционное правосудие : publ. şt. şi de informaţie de
drept / fondator : Curtea Constituţională a Rep. Moldova ; red. şef : L. Arsene. – 2003 - . Ch., 2014 - . - Supl. al rev. „Legea şi viaţa”. – Ed. trimestrială. – Text: lb. rom., rusă. - ISSN
1810-7257.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova / ed.: Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”;
dir. gen.: Vladimir Darie ; red. şef : Simion Ropot. – 1994 - . - Ch., 2014 - . - Ed. săpt. – Text:
lb. rom., rusă.
Revista română de drept european (comunitar) / fondator : Wolters Kluwer ; dir.:
Andrei Popescu ; red.-şef : Daniel-Mihail Şandru. – 2003 - . - Bucureşti, 2014 - . - Ed.
Trimestrială. - ISSN 2068-8083.
Vama : publ. period. a serviciului vamal = Периодическое изд. Таможенной службы /
fondator : Întreprinderea de stat “Vamservinform” ; red.: Tatiana Smeşnaia. – Ch., 2014. –
Ed. trimestrială.
Международное публичное и частное право : науч.-практ. и информ. изд. /
учредитель: Изд. Группа «Юрист» ; гл. ред.: В. В. Гриб, Ю. В. Трунцевский. – 2000 - . M., 2014 - . – 48 c. - Двухмес. изд. - ISSN 1812-3910.
Российский юридический журнал : науч.-теоретическое, информ. и практ. изд. /
учредители: М-во Юстиции Российской Федерации и Уральская государственная
юридическая акад.; гл. ред.: И. В. Фёдоров. – 1993 - . - Екатеринбург, 2014 - . – Изд. – 6
раз в год. – ISSN 2071-3797.
ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE
Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lânga Ministerul Finanţelor =
Бюллетень Главной государственной налоговой инспекции при Министерстве
финансов / fondator : SRL “Cetatea de Sus ; red. şef : L. Arsene. – 1991 - . - Ch., 2014 - . –
Ed. Lunară. - Text: lb. rom., rusă. – ISSN 1810 – 7281.
Contabilitate şi audit : rev. pract.–şt. pentru contabili, manageri, funcţionari fiscali,
auditori / fondator : „Contabilitate şi audit” SRL ; red. şef : Pavel Tostogan. – 1995 - . - Ch.,
2014 - . – Ed. lunară. – Text : lb. rom., rusă. – [Accesat 17.01.2014]. Disponibil:
http://www.contabilitate.md.
Банки и финансы : изд. для деловых людей / изд. PROFIT SA ; гл. ред.: Александр
Танас. – 2007 - . - Ch., 2014 - . - Ed. lunară. – [Accesat 17.01.2014]. Disponibil:
http://www.profit.md/.
Бухгалтерские и налоговые консультаций : eжемес. науч.-практ. журн. / изд.: Publ.
Рeriodică а Rev. „Consultaţii în Domeniul Contabilităţii şi Impozitelor” SRL ; гл. pед.:
Сергей Темрин. – 1996 - . - Ch., 2010 - . – Eжемес. изд.
Деньги и кредит : ежемес. теорет. науч.-практ. журн. / учредитель : Банк России ; гл.
ред.: В. С. Палевич. – 1927 - . - М., 2010 - . - 80 с. – Eжемес. изд. - ISSN 0130-3090.
Туризм: право, экономика : федеральный науч.–практ. журн. / учредитель: Изд.
Группа «Юрист» ; гл. ред.: Евгений Писаревский. – 2007 - . - М., 2012 - . - Изд. 2 раза в
полугодие. – ISSN 1813-1212.
INFORMATICĂ ŞI INGINERIE
BURDA = БУРДА / Изд. дом «Бурда» немецкий медиаконцерн Hubert Burda Media;
ред.: Марианна Макарова. – 1995 - . - Москва, 2014 - . - Ежемес. изд.
Cистемный администратор : Ежемес. журн. / Изд. Общество с ограниченной
ответственностью «Синдикат 13». - 2002 - . – Москва, 2014. – 96 c. - . - Ежемес. изд. –
ISSN 1813 – 5579. [Accesat 17.01.2014]. Disponibil: http://samag.ru.
Ателье / учредитель : ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» ; гл. ред.: Светлана Костенко. –
2001 - . – M., 2014 - . – Ежемес. изд.
Дизайн. Архитектура. Стиль (DAS) : журн. / дир.: Надежда Времере, гл. ред.:
Виолета Дарсалия. - 2010 -. - Ch., 2014 - . – Ежемес. изд. – ISSN 1857-028X
Информационно-управляющие системы : Научный журн. / учредитель : ООО
"Информационно-управляющие системы" ; гл. ред.: Михаил Борисович Сергеев. –
2002 - . - Санкт-Петербург, 2014 - . - Двухмес. изд. – ISSN 1684-8853. - [Accesat
17.01.2014]. Disponibil: http://www.i-us.ru/
ISTORIE. RELAŢII INTERNAŢIONALE
Anuarul Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” / fondator : Institutul de Istorie „A. D.
Xenopol”, Iaşi, Academia Română ; red.: Alexandru Zub; dir.: Gheorghe Cliveti. – Iaşi, 2014 . – Ed. Anuală. - ISSN 1221-3705. - [Accesat 17.01.2014]. Disponibil: http://
adxenopol.academiaromana-is.ro/aiix.html
Historia: rev. de istorie / dir.: Ion Cristoiu ; red.-şef : Ion M. Ioniţă. – 2000 - . - Bucureşti,
2014 - . – 82 p. - Ed. lunară. – ISSN 1582-7968. - [accesat 22.01.2014]. Disponibil:
http://www.historia.ro./
Magazin istoric : rev. / fondator: Fund. Culturală „Magazin Istoric”, preş.: Cristian
Popişteanu ; red.-şef : Dorin Matei . – 1967 - . - Bucureşti, 2014 - . - 96 p. – Ed. lunară. - ISSN
0541-881X.
STUDIA POLITICA / red. şef.: Gabriel Bădescu ; Fac. de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării, Universitatea "Babeş-Bolyai" . – 1996 - . – Cluj-Napoca,
2014 - . - Ed. anuală. - ISSN 1224-8711. [Accesat 17.01.2014]. Disponibil:
http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/politica/.
Вестник древней истории : journal of ancient history / учредитель : Рос. Aкад. Наук,
Отд-ние Ист.-Филол. Наук, Гос. Эрмитаж ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; гл. ред.: А. И.
Иванчик. – 1937 - . - Москва, 2014. - Eжекв. изд. - ISSN 0321-0391.
Вестник Московского университета. Серия 12, Полит. науки : науч. журн. /
учредитель : МГУ им. М.В. Ломоносова ; гл. ред.: А. Ю. Шутов. – 1946 - . - Москва, 2014 . – Двухмес. изд. – ISSN 0201-7385. - ISSN 0868-4871.
Вестник Московского университета. Серия 13, Востоковедение : науч. журн. /
учредитель : МГУ им. М.В. Ломоносова, Инст. стран Азии и Африки МГУ ; гл. ред.: М. С.
Мейер. – 1946. – Москва, 2014 – Eжекв. изд. – ISSN 0201-7385. - ISSN 0320-8095.
Политическая наука / гл. ред.: Е. Ю. Мелешкина, ред.: Ю. С. Пивоваров. – 1997. –
Mосква, 2014. - Изд. 1 раз в месяц – ISSN 1998-1775.
Современная Европа: журн. общественно–полит. исслед. / Ин-т Европы Рос. Акад.
Наук ; гл. ред. Н. П. Шмелев. – 2000 - . - Москва, 2014. – . – 160 p. – Ежекв. изд. - ISSN
0201-7083.
ECOLOGIE ŞI BIOMEDICINĂ
Mediul ambiant : rev. şt., de informaţie şi cultură ecologică / fondatori : Min. Mediului,
Inst. de Ecologiei şi Geografie al AŞM, Inst. de Zoologie al AŞM ; red-şef : Grigore Barac ; col.
red.: Ghoerghe Şalaru (preş.), Chirică Lazăr (coord.), Ion Toderaş [et al.]. – 2002 - . – Ch.,
2014 - . - 48 p. - Двухмес. изд. - ISSN 1810-9551.
Kosmetik international / учрeдитель : OOO „Изд. « Косметик интернешнл” ; гл. дир.:
Дмитрий Бороденко ; гл. ред.: Марина Подзорова. – 1995 - . - Москва, 2014 - . - ISSN
1609-3542. - [accesat 27.01.2014]. Disponibil: http://www.ki-online.ru/ru%20/journal-ki.
Косметика и медицина : науч.–практ. и аналитический журн. / учредитель : OOO
„Изд. дом «Косметика и медицина» ; ген. дир., гл. ред.: Елена Эрнандес. – Mосква, 2014
- . - Eжемес. изд. - ISSN 1681-3545. - [accesat 27.01.2014]. Disponibil: http://www.
cmjournal.ru/.
Экология / учрeдитель : Рос. Акад. Наук ; гл. pед.: В. Н. Большаков. – 1970 - . - Москва,
2014 - . - Двухмес. изд. - ISSN 0367-0597. - [accesat 27.01.2014]. Disponibil:
http://www.maikonline.com/maik/showIssues.do?juid= REO8HM0OX
FILOLOGIE. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ
Philologia / fondator : Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie al AŞM ; red.-şef :
Vasile Bhnaru ; red. adjuncţi : Veronica Păcuraru, Ion Plămădeală. – 1958 - . – Ch., 2014. –
Ed. trimestrială. – ISSN 1857-4300.
Вопросы филологии: науч. журн. / учредитель : Ин-т Иностранных Яз., Ин-т
Языкознания Россииской Акад. Наук, Российской Акад. лингвистических наук ; гл.
pед. Э. Ф. Володарская, В. А. Виноградов. – 1999 – . – Mосква, 2014 -. - Двухмес. изд. –
ISSN 1562-1391.
Инновации в образовании / гл. ред.: В. Д. Шадриков ; ред. совет : А. И. Адамский, В.
Т. Волов, А. В. Дмитриев [et al.]. – 2000 - . - Mосква, 2014 - . - Ежемес изд. - ISSN 16094646.
Иностра́ нная литерату́ ра : Ежемес. лит.-худож. журн. / гл. ред.: Александр
Ливергант. – 1955 - . – Mосква, 2014. - Ежемес. изд.
PSIHOLOGIE. ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Didactica PRO : rev. de teorie şi practică educaţională / fondator : Centrul Educaţional
PRO Didactica ; red. şef : Maria Vatamanu-Ciocanu ; red.: Dan Bogdea. – Ch., 2014 - . - ISSN
1810-6455.
Revista de Asistenţă Socială / fondator: Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială, Univ. din
Bucureşti ; red. şef : Doru Buzducea. – 2002 - . - Bucureşti, 2014 - . – Apare de 4 ori pe an. –
ISSN 1583 – 0608.
Univers pedagogic : rev. şt. de ped. şi psihol. Categoria C / Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei ;
dir.: Lilia Pogolşa ; red.-şef : Nicolae Bucun. – Ch., 2014 - . - Ed. trimestrială. – ISSN 18115470.
Вопросы психологий : науч. журн. / учредитель : Рос. Акад. Oбразования ; гл. ред.: Е.
B. Щедрина . – 1955 - . – Москва, 2014 - . – 176 c. - Двухмес. Изд. - ISSN 0042-8841. –
[accesat 27.01.2014]. Disponibil: http://www.voppsy.ru/
Психологическая диагностика : науч.-методический и практ. журн. / Из.: ООО
"Исследовательская группа "Социальные науки" ; гл. ред.: М. К. Акимова. – 2003 - . Москва, 2014. - ISSN 1991 – 3230.
Психология в вузе : науч.-методический журн. / Из.: ООО "Исследовательская
группа "Социальные науки" ; гл. ред.: Е. И. Горбачева. - 2002 - . - Москва, 2014 - . Двухмес. Изд. – ISSN 1991 – 0711.
PUBLICAŢII DE CONŢINUT GENERAL
Alma mater: Вестник высшей школы : Ежемес. науч. журн. / учредитель : М-во
oбразования и науки Рос. Федерации, Евраз. Aссоц. Ун-тов, Ассоц. инж. образования,
Рос. союз промышленников и предпринимателей ; изд.: Рос. Ун-т Дружбы Народов ;
гл. ред.: Л. Г. Тюрина ; зам. гл. ред.: Г. К. Овчинников. – 1940 - . - Mосква, 2014 - . - ISSN
1026-955X.
Făclia : săpt. de informaţie, opinie şi cultură pedagogică / dir.-fondator : Tudor Rusu. –
1954 - . - Ch., 2014. – Ed. săpt. – ISSN 1857-3010. - [accesat 27.01.2014]. Disponibil:
http://www.ziarul-faclia.md/.
Jurnal de Chişinău : ziar / dir.-fondator: Val Butnaru ; red.,-şef : Rodica Mahu. – 1999 - . Ch., 2014. - Apare de două ori pe săp. – ISSN 1857-3223. [accesat 27.01.2014]. Disponibil:
www.jurnal.md.
Literatura şi arta : săpt. al Scriitorilor din Rep. Moldova ; red.şef : Nicolaie Dabija. – 1954 . – Ch., 2014 - . - 8 p. - Ed. săpt. – [accesat 27.01.2014]. Disponibil:
http://www.literaturasiarta.md .
Moldova Suverană: serie nouă : cotidian naţional independent / fondator: „Casa editorială
Moldova Suverană” SRL ; dir., red.-şef : Ion Berlinski; red.-şef adjunct : Vlad Loghin. – 1924 . - Ch., 2014 - . - Apare 4 ori pe săptămână. – [accesat 27.01.2014]. Disponibil:
www.moldova-suverana.md.
Timpul de dimineaţă: unicul ziar naţional ; fondator : Constantin Tănase; red.-şef coord.:
Silvu Tănase. - 2001 - . - Ch., 2014 - . – 32 p. - Ed. săptămânală. – ISSN 1857-2472. - [accesat
27.01.2014]. Disponibil: http://www.timpul.md.
Univers Pedagogic Pro: săpt. al Min. Educaţiei al Rep. Moldova şi al Inst.de Ştiinţe ale
Educaţiei ; red.-şef : Ion Iachim. – Ch., 2014 - . – Ed. săpt.
Комсомольская правда Молдова : газ. / учредитель : ЗАО «Издательский дом
«Комсомольская правда» ; гл. ред., ген. дир.: В. Сунгоркин ; red. regională şi ed.: SC
«Комсомольская правда – Басарабия» SRL ; ред.- шеф : А. Ганелин. – 1925 - . - Ch., 2014.
– Ed. săptămînălă. - [accesat 27.01.2014]. Disponibil: www.kp.md.
Независимая Молдова: респ. обществ.-полит. газ. / учредитель : „Casa editorială
„Moldova Suverană” SRL ; изд. „Cotidian Independent Social-Politic „Moldova Suverană”
(„Независимая Молдова”) SRL ; гл. ред.: Корнелий Михалаке. - 1991 - . - Ch., 2014. –
Apare de 4 ori pe săptămînă. – [accesat 27.01.2014]. Disponibil: www.nm.md.
Экономическое обозрение : газ. / учредитель : "ЛОГОС ПРЕСС" S.A. ; гл. ред.: Сергей
Мишин. – 1990 - . - Ch., 2014. - Еженед. Из. - [accesat 27.01.2014]. Disponibil:
http://logos.press.md/.
ABONATE DIB
Biblioteca : rev. de bibliologie şi ştiinţa informării / edit.: Biblioteca Naţională a României ;
red. şef : Raluca Man. – 1948 - . - Seria nouă : 1999 - . - Bucureşti, 2014. – Ed. lunară. - ISSN
1220-3386.
Revista Română de Biblioteconomie şi Știinţa Informării / dir.: Mircea Regneală ; red.şef : Angela Repanovici, red.: Doru Stan ; redacţia : Asociaţia Bibliotecarilor din România. –
Bucureşti, 2014 - . - Ed. trimestrială. – ISSN 1841-1940.
Библиотеки учебных заведений : науч.-метод. журн. / учредитель, гл. ред.: М.
Еранторин. – Mосква, 2014. - Двухмес. изд. - [accesat 28.01.2014]. Disponibil: www.libjournal.ru.
Научные и технические библиотеки : ежемес. сб. по вопр. теории и практики библ.
дела / Мин. образования и науки Рос. Федерации, Гос. публичная науч.-техническая
библиотека ; гл. ред.: Яков Шрайберг. – 1961 - . - Москва, 2014 - . - Ежемес. изд. - ISSN
0130-9765.
Скачать