КОДЕКСИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИИ ЉУМЊУРИИ

advertisement
КОДЕКСИ
ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
(Ќонун аз 19.05.2009 № 513, аз 5.10.2009 № 550, аз 9.01.2010 № 577,
аз 12.01.2010 № 580, аз 11.03.2010 № 598, аз 21.07.2010 № 614)
(ИЌТИБОС)
ФАСЛИ 1. ЌИСМИ УМУМЇ
БОБИ 1. Муќаррароти умумї
Моддаи 1. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї
1. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї ба Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Кодекси мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф
намудааст, иборат мебошад.
2. Дар њолати ба санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон мутобиќат
накардани меъёрњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї,
меъёрњои санадњои њуќуќии байналмилалї амал мекунанд.
Моддаи 2. Вазифањои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њуќуќвайронкунии
маъмурї
Вазифањои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї аз
њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, њифзи саломатї, таъмини амнияти санитарию
эпидемиологии ањолї, њифзи ахлоќи љамъиятї, солимгардонии муњити зист, њифзи тартиби
муќарраргардидаи амалї кардани њокимияти давлатї, тартибот ва амнияти љамъиятї, моликият,
њимояи манфиатњои ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќї, љамъият ва давлат аз њуќуќвайронкунии
маъмурї, инчунин таъмини баррасии сариваќтї ва дурусти парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї ва
пешгирї намудани њуќуќвайронкунии маъмурї иборат мебошад.
Моддаи 3. Муносибатњое, ки Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон
танзим менамояд
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон (минбаъдКодекси мазкур)
муносибатњои зеринро танзим менамояд:
– ќоидањои умумї ва принсипњои ќонунгузорї дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї;
– кирдоре (амале ё беамалие), ки њуќуќвайронкунии маъмурї эътироф мешавад;
– љавобгарии маъмурии шахсони воќеї, мансабдор ва њуќуќї барои риоя накардани меъёрњои
пешбининамудаи Кодекси мазкур;
– намудњои љазои маъмурї ва ќоидањои татбиќи онњо;
– судя, маќомоти давлатї ва шахси мансабдоре, ки барои баррасии парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмурї ваколатдоранд;
– тартиби пешбурди истењсолоти парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї, аз љумла чорањои
таъминкунандаи истењсолоти парвандањо;
– тартиби иљрои љазои маъмурї.
Моддаи 4. Пешгирии њуќуќвайронкунии маъмурї
Суд, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) вазифадоранд барои пешгирї, ошкор ва
бартараф кардани сабабу омилњое, ки ба содир шудани њуќуќвайронкунии маъмурї мусоидат
менамоянд, инчунин дар рўњияи шуурнокї ва масъулиятнокї, риояи ќатъї ва иљрои даќиќу якхелаи
ќонунњо тарбия намудани шањрвандон чорањо андешанд.
Моддаи 5. Амали Кодекси мазкур дар замону макон
1. Шахси њуќуќвайронкунии маъмуриро содирнамуда дар асоси ќонуне, ки дар замон ва макони
содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї амал мекунад, ба љавобгарии маъмурї кашида мешавад.
2. Ќонуне, ки љавобгариро барои њуќуќвайронкунии маъмурї сабук ё бекор мекунад ё ба тариќи
дигар вазъи шахси содирнамудаи њуќуќвайронкунии маъмуриро бењтар менамояд, ќувваи бозгашт
дорад, яъне дар њаќќи шахсе татбиќ мешавад, ки то эътибор пайдо кардани чунин ќонун
њуќуќвайронкунии маъмуриро содир намудааст ё то ин ваќт дар њаќќи ў ќарори таъйини љазои маъмурї
иљро нагардидааст.
3. Ќонуне, ки љавобгариро барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї муќаррар ё пурзўр
менамояд ё ба тариќи дигар вазъи шахси содирнамудаи њуќуќвайронкунии маъмуриро вазнин мекунад,
ќувваи бозгашт надорад.
4. Баррасии парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї дар асоси ќонуне анљом дода мешавад, ки
дар замон ва макони баррасии парвандаи мазкур амал мекунад.
Моддаи 6. Принсипњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њуќуќвайронкунии
маъмурї
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї ба принсипњои
ќонуният, баробарї дар назди ќонун, ногузирии љазо, љавобгарї ва гунањгории инфиродї, адолатнокї,
инсондўстї, демократизм, эњтимолияти бегуноњї ва ошкорбаёнї асос меёбад.
Моддаи 7. Принсипи ќонуният
1. Эътироф намудани кирдор (амал ё беамалї), њамчун њуќуќвайронкунии маъмурї, љавобгарї ва
љазо барои содир намудани он, инчунин оќибатњои њуќуќии содир намудани њуќуќвайронкунии
маъмурї танњо тибќи Кодекси мазкур муќаррар карда мешавад.
2. Њељ кас бе ќарори суд, ќарори маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) ва бар
хилофи тартибу асосњои муќаррарнамудаи Кодекси мазкур ба љавобгарии маъмурї кашида
намешавад, инчунин дар њаќќи њељ кас љазои маъмурї ва чорањои таъминкунандаи баррасии
парвандаи маъмурї татбиќ карда намешавад.
3. Татбиќи меъёрњои Кодекси мазкур аз рўйи ќиёс манъ аст.
4. Љазои маъмурї ва чорањои таъминкунандаи баррасии парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби судя, маќомоти ваколатдори давлатї
(шахси мансабдор) дар доираи салоњияташон мутобиќи Кодекси мазкур татбиќ карда мешавад.
5. Риояи талаботи ќонунгузорї њангоми истењсолоти парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї ва
татбиќи чорањои таъсиррасонии маъмурї барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї тавассути
назорати мунтазами маќомоти ваколатдори давлатї, шахсони мансабдори ваколатдори болої ва
назорати прокурорї таъмин карда мешавад.
6. Мазмуни меъёрњои Кодекси мазкур бояд дар мутобиќати даќиќ бо матни он фањмида шавад.
7. Мувофиќи моддањои дахлдори Ќисми махсуси Кодекси мазкур барои риоя накардани ќоидањо,
стандартњо, дастуруламал, низомнома ва дигар меъёрњо ба шарте љавобгарии маъмурї пешбинї
карда мешавад, ки чунин муќаррарот тибќи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон тасдиќ
ва ё ќабул шуда бошанд.
Моддаи 8. Принсипи баробарї дар назди ќонун
1. Шахсоне, ки њуќуќвайронкунии маъмурї содир намудаанд, дар назди ќонун баробаранд.
2. Шахси воќеї, сарфи назар аз шањрвандї, миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи
сиёсї, тањсилот, вазъи иљтимої ва молумулкї барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ба
љавобгарии маъмурї кашида мешавад.
3. Шахси њуќуќї, сарфи назар аз шакли моликият, мањалли љойгиршавї, шаклњои ташкилию
њуќуќї, тобеият ва дигар њолатњо, барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ба љавобгарии
маъмурї кашида мешавад.
4. Узви Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси намояндагонро бо иљозати Маљлиси дахлдор ба
љавобгарии маъмурї, ки ба тариќи судї таъйин карда мешавад, кашидан мумкин аст.
5. Шахсоне, ки тибќи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва ќонунњои Љумњурии
Тољикистон њуќуќи дахлнопазирї доранд, бе иљозати маќомоти дахлдор мавриди њабси маъмурї,
дастгиркунї, маљбуран овардан, кофтукови шахсї ќарор дода намешаванд.
Моддаи 9. Принсипи ногузирии љазо
Њар шахси воќеї, мансабдор ё њуќуќие, ки њуќуќвайронкунии маъмурї содир намудааст, ба
љавобгарии маъмурї кашида шуда, сазовори љазои маъмурї мегардад ва нисбати ў чорањои
таъминкунандаи баррасии парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурии дар Кодекси мазкур муќарраршуда
татбиќ карда мешавад.
Моддаи 10. Принсипи љавобгарї ва гунањгории инфиродї
1. Шахси воќеї, мансабдор ва њуќуќї барои он кирдоре (амале ё беамалие) ба љавобгарии
маъмурї кашида мешавад, ки гуноњаш дар содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї исбот шудааст.
2. Барои зараре, ки бегуноњона расонида шудааст, ба љавобгарии маъмурї кашидан мумкин
нест.
Моддаи 11. Принсипи адолатнокї
1. Љазои маъмурї ва чорањои таъминкунандаи баррасии парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї,
ки дар њаќќи шахси воќеї ё њуќуќии содирнамудаи њуќуќвайронкунии маъмурї татбиќ мешавад, бояд
одилона сурат гирад, яъне ба хусусияти њуќуќвайронкунии маъмурї, њолатњои содир намудан ва
оќибатњои бавуљудомадаи он, шахсияти гунањгор ва эътибори кории шахси њуќуќї мувофиќ бошанд.
2. Њељ шахсро барои содир намудани як њуќуќвайронкунии маъмурї ду маротиба ба љавобгарии
маъмурї кашидан мумкин нест.
Моддаи 12. Принсипи инсондўстї
1. Нисбати шахси воќеї ё њуќуќие, ки њуќуќвайронкунии маъмурї содир намудааст, бояд чунин
љазои маъмурї ва чорањои таъминкунандаи баррасии парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї таъйин ва
татбиќ карда шаванд, ки барои ислоњи ў ва пешгирии содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурии
дигар аз љониби њамин шахс ё шахсони дигар зарур ва кифоя бошанд.
2. Њангоми татбиќи љазои маъмурї ва чорањои таъминкунандаи баррасии парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї ба шахси воќеї, мансабдор ё њуќуќии содирнамудаи њуќуќвайронкунии
маъмурї ранљу озори љисмонию рўњї додан, тарсонидан, њама гуна табъиз ё тањќири шаъну эътибори
шахси воќеї ва ё расонидани зарар ба эътибори кории шахси њуќуќии вайронкардаи њуќуќи маъмурї
манъ аст.
Моддаи 13. Принсипи демократизм
Дар њолатњои пешбининамудаи Кодекси мазкур барои ислоњи шахси содирнамудаи
њуќуќвайронкунии маъмурї њизбњои сиёсї, иттифоќњои касаба, иттињодияњои љамъиятї, маќомоти
худидоракунии мањаллї ё коллективњои мењнатї бо дархосту розигии ў љалб карда мешаванд.
Моддаи 14. Эњтимолияти бегуноњї
1. Шахси воќеї, мансабдор ё њуќуќие, ки дар њаќќи ў парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї оѓоз
карда шудааст, то гуноњаш дар содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї тибќи тартиби
муќаррарнамудаи Кодекси мазкур исбот нагардад ва бо ќарори эътибори ќонунї пайдонамудаи суд,
маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) дар доираи салоњияти худ парвандаро баррасї
намудаанд, муќаррар карда нашавад, бегуноњ дониста мешавад.
2. Шахсе, ки ба љавобгарии маъмурї кашида мешавад, ўњдадор нест, ки бегуноњии худро исбот
намояд.
3. Шубњањои бартарафнашаванда дар хусуси гунањгор будани шахсе, ки ба љавобгарии
маъмурї кашида мешавад, ба манфиати ў маънидод карда мешаванд.
Моддаи 15. Ошкорбаёнї
1. Баррасии парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї ба таври ошкоро сурат мегирад, ба истиснои
њолатњое, ки таъмини сирри давлатї, њарбї, тиљоратї ё сирри дигари бо ќонун њифзшаванда, инчунин
њимояи амнияти шахсони иштирокчии баррасии парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї, аъзои оила ва
наздикони онњо ва њифзи шаъну шарафи шахсони мазкур онро талаб намояд.
2. Ќарори ба таври пўшида баррасї намудани парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби
суд, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) баррасикунандаи парванда ќабул карда
мешавад.
3. Бо маќсади баланд бардоштани ањамияти тарбиявї ва таъмини пешгирии њуќуќвайронкунии
маъмурї, парвандањоро бевосита дар љои кор, тањсил ва мањалли зисти вайронкунандаи њуќуќ
баррасї кардан мумкин аст.
Моддаи 16. Тартиби шарњи Кодекси мазкур
1. Агар меъёрњои Кодекси мазкур дорои ду ё зиёда маъно бошанд ё онњоро њар навъ шарњ
додан имконпазир бошад, дар ин сурат он меъёрњо метавонанд ба манфиати шахсе, ки
њуќуќвайронкунии маъмуриро содир намудааст, маънидод карда шаванд.
2. Ибора ё мафњумњои дар Кодекс истифодагардида дорои њамон маъное мебошанд, ки дар
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор оварда шудаанд, ба шарте, ки дар Кодекси
мазкур тартиби дигар пешбинї нашуда бошад.
3. Дар доираи Кодекси мазкур ба маънои гуногун шарњ додани мафњумњои якхела манъ аст, ба
шарте, ки дар худи Кодекс нишондоди махсус мављуд набошад.
БОБИ 2. Њуќуќвайронкунии маъмурї
Моддаи 17. Мафњуми њуќуќвайронкунии маъмурї
1. Њуќуќвайронкунии маъмурї кирдори (амал ё беамали) зиддињуќуќї ва гунањкоронаи шахси
воќеї, мансабдор ё њуќуќї мебошад, ки содир намудани он тибќи тартиби муќаррарнамудаи Кодекси
мазкур боиси љавобгарии маъмурї мегардад. Њуќуќвайронкунии маъмурї ќасдан ё аз беэњтиётї содир
карда мешавад.
2. Беамалї дар он сурат њуќуќвайронкунии маъмурї дониста мешавад, ки дар ќонун ё дигар
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ўњдадории шахс дар хусуси бо амалњои худ
бартараф кардани фарорасии ин ё он оќибатњо пешбинї шуда бошад.
3. Шахс барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ба шарте гунањкор дониста
намешавад, ки кирдори (амал ё беамалии) зиддињуќуќии вай гумроњона содир шуда бошад ва ў сар
задани ин гумроњиро пешбинї карда натавониста бошад.
4. Шахси њуќуќї барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ба шарте ба љавобгарии
маъмурї кашида мешавад, ки барои риояи меъёру ќоидањое, ки тибќи Кодекси мазкур барояшон
љавобгарии маъмурї пешбинї гардидааст, имконият доштанаш муќаррар шуда бошад, вале ў барои
риояи онњо на њамаи чорањоро андешидааст.
5. Ба шахси њуќуќї таъйин кардани љазои маъмурї шахси воќеии гунањгорро ба сабаби
њуќуќвайронкунии мазкур аз љавобгарии маъмурї озод намекунад ва њамзамон ба љавобгарии
маъмурї ва ё љиноятї кашида шудани шахси воќеї шахси њуќуќиро аз љавобгарии маъмурї ба сабаби
ин њуќуќвайронкунї озод намекунад.
Моддаи 18. Ќасдан содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї
Агар шахси њуќуќвайронкунии маъмуриро содиркарда хусусияти зиддињуќуќї доштани кирдори
(амал ё беамалии) худро донад, оќибати зарарноки онро пешбинї карда, чунин оќибатро хоњад ё дидаю
дониста ба содиршавии он роњ дода бошад, њуќуќвайронкунии маъмурї ќасдан содиршуда эътироф
мегардад.
Моддаи 19. Аз беэњтиётї содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї
Њуќуќвайронкунии маъмурї ба шарте аз беэњтиётї содиршуда эътироф мегардад, ки шахси онро
содиркарда эњтимоли оќибати зарарноки кирдори (амал ё беамалии) худро пешакї донад, вале бе
асосњои кофї, бепарвоёна ё худбоварона ба пешгирии чунин оќибатњо умед бандад ё эњтимоли ба
вуќўъ пайвастани чунин оќибатро пешбинї накарда бошад, њарчанд мебоист ва мумкин буд онро
пешбинї намояд, инчунин ѓайриќонунї будани кирдори худро бояд медонист.
Моддаи 20. Зарурати нињої
1. Кирдори шахс ба шарте њуќуќвайронкунии маъмурї эътироф карда намешавад, ки он аз
љониби ў дар њолати зарурати нињої содир шуда бошад.
2. Зарурати нињої, расонидани зарар, барои рафъи хавфест, ки бевосита ба манфиатњои
ќонунан њифзшавандаи давлат, љамъият ва шахс тањдид мекунад, яъне дар ин њолат бо дигар тарзу
восита рафъи он хавф имконопазир гардад ва зарари расонида нисбат ба зарари бартарафшуда
камтар бошад.
3. Агар зарари аз љониби шахс дар њолати зарурати нињої ё ночорї ва ё дар њолати
парешонњолї, вањму тарс содир шуда, зарари баробар ё нисбатан бештар расида бошад, чунин
њаракатњо ѓайриќонунї дониста намешаванд.
Моддаи 21. Таваккали асоснок
1. Њангоми таваккали асоснок расонидани зарар ба манфиатњои тибќи Кодекси мазкур
муњофизатшаванда љињати ноил шудан ба маќсади барои љомеа фоиданок њуќуќвайронкунии
маъмурї њисоб намеёбад.
2. Таваккал дар њолате асоснок эътироф мешавад, ки ноил шудан ба маќсади мазкур бо амал
(беамалии) ба таваккал марбутнабуда имконнопазир бошад ва шахсе, ки таваккал кардааст, бояд барои
пешгирии зарар ба манфиатњои тибќи Кодекси мазкур муњофизатшаванда тамоми чорањои заруриро
андешида бошад.
3. Таваккал кардан ба њаёт ва саломатии одамон манъ аст. Агар таваккал баръало бо фалокати
экологї ё офати љамъиятї алоќаманд бошад, асоснок эътироф карда намешавад.
БОБИ 3. Љавобгарии маъмурї
Моддаи 22. Мафњуми љавобгарии маъмурї
1. Љавобгарии маъмурї як намуди љавобгарии њуќуќї буда, барои содир намудани
њуќуќвайронкунии маъмурї дар њаќќи шахси воќеї, мансабдор ва њуќуќї аз љониби судя, маќомоти
ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) татбиќ карда мешавад.
2. Намудњои гуногуни њуќуќвайронкунии маъмурї боиси татбиќи намудњои гуногуни љазоњои
маъмурї мегарданд.
3. Њуќуќвайронкунии маъмурї дар сурате мунтазам содиршуда эътироф мегардад, ки аз љониби
шахси воќеї ё њуќуќї дар давоми як сол ду маротиба ё бештар аз он содир шуда бошад.
Моддаи 23. Асоси љавобгарии маъмурї
Асоси љавобгарии маъмурї аз љониби шахси воќеї, мансабдор ё њуќуќї содир шудани кирдорест,
ки тамоми аломатњои таркиби њуќуќвайронкунии маъмурии пешбиникардаи Кодекси мазкурро дар бар
гирад.
Моддаи 25. Имкони озод шудан аз љавобгарии маъмурї
1. Агар њуќуќвайронкунии маъмурї камањамият бошад, судя, маќомоти ваколатдори давлатї
(шахси мансабдор) парвандаи њуќуќвайронкунии маъмуриро баррасї менамоянд, метавонанд шахси
содирнамудаи њуќуќвайронкунии маъмуриро аз љавобгарии маъмурї озод намуда, бо таъйини огоњии
шифоњї мањдуд гарданд.
2. Мутобиќи Кодекси мазкур њамон њуќуќвайронкунии маъмурї камањамият дониста мешавад, ки
дар натиљаи он ба шахси воќеї ба андозаи то як нишондињанда барои њисобњо ва ба шахси њуќуќї ба
андозаи то дањ нишондињанда барои њисобњо зарари моддї расонида шуда бошад.
Моддаи 26. Номукаллафї
Шахси воќеие, ки њангоми содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї дар њолати номукаллафї
ќарор дошт, яъне бар асари бемории рўњии доимї, парешонии муваќќатии рўњї, заъфи аќл ва ё њолати
дигари бемории рўњї хусусияти воќеї ва зиддињуќуќии кирдори (амал ё беамалии) худро дарк ё онро
идора карда наметавонад, ба љавобгарии маъмурї кашида намешавад.
Моддаи 27. Љавобгарии маъмурии шахси воќеї
1. Барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї шахси воќеї тибќи тартиби пешбининамудаи
Кодекси мазкур ба љавобгарии маъмурї кашида мешавад, ба шарте, ки дар Кодекси мазкур ва дигар
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон тартиби дигар муќаррар нашуда бошад.
2. Тањти мафњуми шахси воќеї шањрванди Љумњурии Тољикистон, шањрванди хориљї ва
шахси бешањрванд фањмида мешавад.
Моддаи 29. Љавобгарии маъмурии шахси мансабдор ва шахси ба ў баробар кардашуда
1. Шахси мансабдор дар сурати содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ба сабаби иљро
накардан ва ё номатлуб иљро кардани ўњдадорињои хизматиаш ба љавобгарии маъмурї кашида
мешавад. Њангоми мављуд набудани ин њолатњо шахси мансабдоре, ки дар содир намудани
њуќуќвайронкунии маъмурї гунањгор аст, тибќи асосњои умумї ба љавобгарї кашида мешавад.
2. Тањти мафњуми шахсони мансабдор мувофиќи Кодекси мазкур шахсоне фањмида мешаванд,
ки ба таври доимї, муваќќатї ё дар асоси ваколатњои махсус вазифањои намояндаи њокимияти
давлатиро анљом медињанд, инчунин шахсоне фањмида мешаванд, ки дар маќомоти давлатї ва
худидоракунии мањаллї, дар Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, дигар ќўшунњо ва
сохторњои њарбии Љумњурии Тољикистон ваколатњои ташкилию амрдињї ва маъмурию хољагиро
иљро менамоянд.
3. Роњбарон ва кормандони ташкилотњо, ки дар робита ба иљрои ўњдадорињои ташкилию
амрдињї ва маъмурию хољагї њуќуќвайронкунии маъмуриро содир намудаанд, инчунин шахсони
воќеие, ки фаъолияти худро дар асоси шањодатномаи ќайдгирї ба сифати соњибкорони инфиродї
анљом медињанд, њамчун шахсони мансабдор ба љавобгарии маъмурї кашида мешаванд, ба шарте, ки
дар ќонун тартиби дигар муќаррар нагардида бошад.
Моддаи 31. Љавобгарии маъмурии шахси њуќуќї
1. Шахси њуќуќї барои њуќуќвайронкунии маъмурї танњо дар њолатњое, ки бевосита дар
моддањои дахлдори ќисми махсуси Кодекси мазкур пешбинї гардидаанд, ба љавобгарии маъмурї
кашида мешавад.
2. Шахси њуќуќї њамчунин метавонад барои кирдори (амал ё беамалии) шахси воќеие, ки дар
содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї гунањкор дониста шудааст, ба љавобгарии маъмурї кашида
шуда, дар њаќќи онњо љазои маъмурї татбиќ гардад, ба шарте, ки муќаррар карда шавад, ки ин шахси
воќеї њамчун намояндаи (узв, роњбар) шахси њуќуќї кирдори ѓайриќонуниро ба манфиати онњо содир
кардааст.
3. Агар дар моддањои дахлдори ќисмњои умумї ва махсуси Кодекси мазкур зикр нагардида
бошад, ки меъёрњои муќаррарнамудаи ин моддањо танњо нисбат ба шахси воќеї ё танњо нисбат ба
шахси њуќуќї татбиќ мегарданд, дар ин сурат меъёрњои мазкур њам нисбат ба шахси воќеї ва њам
нисбат ба шахси њуќуќї татбиќ карда мешаванд, ба истиснои њолатњое, ки ин меъёрњо мазмунан
метавонанд танњо нисбат ба шахси воќеї ё танњо нисбат ба шахси њуќуќї татбиќ карда шаванд.
4. Њангоми якљояшавии якчанд шахси њуќуќї ба љавобгарии маъмурї барои содир намудани
њуќуќвайронкунии маъмурї шахси њуќуќии навтаъсис кашида мешавад.
5. Њангоми ба дигар шахси њуќуќї њамроњ шудани шахси њуќуќии содирнамудаи
њуќуќвайронкунии маъмурї шахси њуќуќие, ки онро ба худ њамроњ кардааст, ба љавобгарии маъмурї
кашида мешавад.
6. Њангоми људо шудани шахси њуќуќї ё аз њайати шахси њуќуќї баромадани як ё якчанд шахси
њуќуќї барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї мутобиќи тавозуни (баланси) таќсимот шахси
њуќуќии навтаъсис ва ё њар як шахси њуќуќие, ки аз њайати шахси њуќуќї баромадааст, ба љавобгарии
маъмурї кашида мешавад.
7. Њангоми табдил додани шахси њуќуќии як намуд ба шахси њуќуќии намуди дигар барои содир
намудани њуќуќвайронкунии маъмурї шахси њуќуќии азнавташкилшуда ба љавобгарии маъмурї кашида
мешавад.
8. Дар њолатњои пешбининамудаи ќисмњои чорум–њафтуми моддаи мазкур љавобгарии
маъмурї барои њуќуќвайронкунии маъмурї ба он шахси њуќуќї низ татбиќ мешавад, ки вай дар бораи
воќеияти њуќуќвайронкунии маъмурї то анљоми аз нав ташкил додан огоњ буд ё набуд.
9. Љазоњои маъмурие, ки мутобиќи сархатњои дуюм, сеюм, чорум, шашум, њафтум ва њаштуми
ќисми якуми моддаи 36 Кодекси мазкур барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї нисбат ба
шахси њуќуќї то анљоми аз нав ташкил додани шахси њуќуќї таъйин гардидаанд, тибќи муќаррароти
ќисмњои дуюм – њафтуми њамин модда татбиќ карда мешаванд.
Моддаи 32. Љавобгарии маъмурии шањрванди хориљї, шахси бешањрванд ва шахси њуќуќии
хориљї
1. Шањрванди хориљї, шахси бешањрванд ва шахси њуќуќии хориљии (намояндагию филиалњои
онњо ва ѓайра) воќеъ дар њудуди Љумњурии Тољикистон, ба истиснои шањрванди хориљии њуќуќи
дахлнопазирии (масунияти) дипломатї дошта, барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї тибќи
асосњои умумї ба љавобгарии маъмурї кашида мешаванд.
2. Љавобгарии маъмурї дар њаќќи шањрванди хориљии дахлнопазирии (масунияти) дипломатї
дошта, тибќи санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон татбиќ карда мешавад.
Моддаи 33. Мўњлати ба љавобгарии маъмурї кашидан
1. Шахс ба љавобгарии маъмурї кашида намешавад, ба шарте ки аз рўзи содир шудани
њуќуќвайронкунии маъмурї се моњ гузашта бошад.
2. Дар сурати давомнок будани њуќуќвайронкунии маъмурї њисоби мўњлати пешбининамудаи
ќисми якуми њамин модда аз рўзи ошкор шудани њуќуќвайронкунии маъмурї оѓоз мегардад.
3. Њангоми рад кардани оѓози парвандаи љиноятї ё ќатъ кардани парвандаи љиноятї, агар дар
њаракатњои шахс аломатњои њуќуќвайронкунии маъмурї мављуд бошад, дар ин њолат њисоби
мўњлати пешбинамудаи ќисми якуми њамин модда аз рўзи ќабули ќарор дар бораи рад кардани оѓози
парвандаи љиноятї ё ќатъ кардани парвандаи љиноятї оѓоз меёбад.
4. Дар сурати ќонеъ гардонидани хоњишномаи шахсе, ки парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
дар њаќќи ў баррасї мешавад, дар хусуси баррасии парванда дар љойи зисти ў мўњлати давом ёфтани
ба љавобгарии маъмурї кашидани шахс аз лањзаи ќонеъ намудани хоњишнома то лањзаи воридшавии
маводи парванда ба судя, маќомоти давлатї ва ё шахси мансабдоре, ки барои баррасии парванда дар
љойи зисти он шахс ваколатдор мебошанд, боздошта мешавад.
БОБИ 4. Мафњум ва намудњои љазои маъмурї
Моддаи 34. Мафњуми љазои маъмурї
Љазои маъмурї чораи маљбуркунии давлатї буда, тибќи Кодекси мазкур аз љониби судя,
маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) нисбат ба шахсони воќеї, мансабдор ва њуќуќї барои
содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї татбиќ карда мешавад.
Моддаи 35. Маќсади љазои маъмурї
1. Љазои маъмурї бо маќсади дар рўњияи риояи бечунучарои ќонунњо тарбия кардани шахси
содиркунандаи њуќуќвайронкунии маъмурї, инчунин пешгирї намудани њукуќвайронкунии нави маъмурї
њам аз љониби худи њуќуќвайронкунанда ва њам аз тарафи шахсони дигар татбиќ карда мешавад.
2. Љазои маъмурї наметавонад ба маќсади тањќири шаъну эътибори шахси содиркунандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї, расонидани ранљу озори љисмонї ё рўњї, тарсонидан, њама гуна табъиз ё
тањќири шаъну эътибори инсонии шахси воќеї ва ё расонидани зарар ба шўњрату эътибори кории
шахси њуќуќии содирнамудаи њуќуќвайронкунии маъмурї истифода гардад.
Моддаи 36. Намудњои љазои маъмурї
1. Барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї љазоњои маъмурии зерин муќаррар ва
татбиќ карда мешаванд:
– огоњї;
– љаримаи маъмурї;
– боздошти маъмурии амали иљозатнома барои машѓул шудан ба намудњои муайяни фаъолият;
– мањрум кардан аз иљозатнома барои машѓул шудан ба намудњои муайяни фаъолият;
– мањрум кардани шахси воќеї аз њуќуќи махсус;
– боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият;
– бо подош ситонидани ашёе, ки олоти содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ё объекти
бевоситаи он мебошад;
– мусодираи ашёе, ки олоти содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ё объекти бевоситаи он
мебошад;
– бо роњи маъмурї аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон берун кардани шањрванди хориљї ва
шахси бешањрванд;
– њабси маъмурї.
2. Дар њаќќи шахси њуќуќї љазоњои маъмурие татбиќ мегарданд, ки дар сархатњои дуюм, сеюм,
чорум, шашум, њафтум ва њаштуми ќисми якуми њамин модда пешбинї шудаанд.
3. Љазоњои маъмурии пешбининамудаи ќисми якуми њамин модда танњо тибќи Кодекси мазкур
муќаррар карда мешаванд.
Моддаи 37. Љазоњои маъмурии асосї ва иловагї
1. Огоњї, љаримаи маъмурї, њабси маъмурї, мањрум кардани шахси воќеї аз њуќуќи махсус,
боздошти маъмурии амали иљозатнома, мањрум кардан аз иљозатнома, боздошти маъмурии намуди
муайяни фаъолият танњо ба сифати љазои маъмурии асосї муќаррар ва татбиќ мешаванд.
2. Бо подош ситонидан ва мусодира кардани ашёе, ки олоти содир намудан ё объекти бевоситаи
њуќуќвайронкунии маъмурї мебошад, инчунин бо роњи маъмурї берун кардани шањрванди хориљї ё
шахси бешањрванд аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон ба сифати љазои асосї ва њам љазои иловагї
муќаррар ва татбиќ мешаванд.
3. Барои як њуќуќвайронкунии маъмурї љазои асосї ё љазои асосї ва иловагии маъмурї аз
љумлаи љазоњои пешбининамудаи моддањои ќисми махсуси Кодекси мазкур таъйин карда мешавад.
Моддаи 38. Огоњї
Огоњї як намуди љазои маъмурї буда, дар шакли хаттї ва бо тартиби муќаррарнамудаи
моддањои дахлдори Ќисми махсуси Кодекси мазкур ба шахси содиркардаи њуќуќвайронкунии маъмурї
дода мешавад.
Моддаи 39. Љаримаи маъмурї
1. Љаримаи маъмурї намуди љазои маъмурї буда, ба тарзи ситонидани пул ба фоидаи давлат
сурат мегирад ва аз тарафи судя, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) нисбат ба шахси
содиркардаи њуќуќвайронкунии маъмурї бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мазкур таъйин карда
мешавад.
2. Андозаи љаримаи маъмурї ба њисоби фоиз ва ё карат вобаста ба инњо муќаррар карда
мешавад:
– нишондињанда барои њисобњо, ки дар рўзи хотима ёфтан ё пешгирии њуќуќвайронкунии
маъмурї, барои њуќуќвайронкунии маъмурии давомнок аз рўзи ошкор карда шудани он муќаррар
гардидааст;
– аз арзиши ашёи њуќуќвайронкунии маъмурї, ки дар ваќти хотима ёфтан ё пешгирии
њуќуќвайронкунии маъмурї муќаррар гардидааст, барои њуќуќвайронкунии маъмурии давомнок аз рўзи
ошкор шудани он;
– аз маблаѓи пардохтнашудаи андозњо ва дигар пардохтњои њатмї ё амалиёти асъории
ѓайриќонунї, ки бояд пардохта шаванд, дар рўзи хотима ёфтан ё пешгирии њуќуќвайронкунии маъмурї,
барои њуќуќвайронкунии маъмурии давомнок дар рўзи ошкор шудани он муќаррар гардидаанд;
– аз арзиши корњои иљрошуда.
3. Андозаи њадди аќалли љаримаи маъмурї, ки аз шахси воќеї ситонида мешавад, бояд аз нисфи
нишондињанда барои њисобњо, барои шахси мансабдор аз як нишондињанда барои њисобњо ва барои
шахси њуќуќї аз дањ нишондињанда барои њисобњо кам набошад.
4. Андозаи њадди нињоии љаримаи маъмурї аз шахси воќеї набояд аз сад нишондињанда барои
њисобњо, аз шахси мансабдор аз дусад нишондињанда барои њисобњо ва аз шахси њуќуќї аз як њазор
нишондињанда барои њисобњо ва ё аз дусад фоизи маблаѓи андозњо ва дигар пардохтњои њатмии
пардохтнашуда зиёд бошад, агар Ќисми махсуси њамин Кодекс андозаи дигарро муќаррар накарда
бошад (Ќонун аз 19.05.2009с. №513).
5. Парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурие, ки дар он андозаи љарима аз сесад нишондињанда
барои њисобњо зиёд аст, аз тарафи судя баррасї мешавад.
6. Маблаѓи љаримаи маъмурї ба буљети љумњуриявї гузаронида мешавад.
Моддаи 40. Боздошти маъмурии амали иљозатномаи машѓул шудан бо намуди муайяни
фаъолият
1. Боздошти маъмурии амали иљозатномаи машѓул шудан бо намуди муайяни фаъолият, ки
маќомоти ваколатдор ба шахси воќеї ва ё њуќуќї додааст, њангоми аз љониби иљозатномадор риоя
накардани шарту талаботи иљозатнома танњо дар њолатњои пешбининамудаи моддањои дахлдори
Ќисми махсуси Кодекси мазкур татбиќ карда мешавад.
2. Мўњлати боздошти маъмурии амали иљозатномаи машѓул шудан бо намуди муайяни
фаъолият бояд аз шаш моњ зиёд набошад.
3. Љазои маъмуриро маќомоти иљозатномадињанда дар намуди боздошти маъмурии амали
иљозатномаи машѓул шудан бо намуди муайяни фаъолият таъйин менамояд.
Моддаи 41. Мањрум кардан аз иљозатномаи машѓул шудан бо намуди муайяни фаъолият
1. Мањрум кардан аз иљозатнома барои машѓул шудан бо намуди муайяни фаъолият, ки аз
тарафи маќоми ваколатдори давлатї ба шахси воќеї ё њуќуќї дода шудааст, барои мунтазам аз љониби
иљозатномадор риоя накардани талабот ва шартњои иљозатнома танњо дар асоси њолатњо ва
тартиби пешбининамудаи моддањои дахлдори Ќисми махсуси Кодекси мазкур татбиќ карда мешавад.
2. Љазои маъмурї дар намуди мањрум кардан аз иљозатномаи машѓул шудан бо намуди муайяни
фаъолият аз тарафи судя таъйин карда мешавад.
Моддаи 43. Боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият
1. Боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият аз ќатъшавии муваќќатии фаъолияти шахси
воќеї, ки фаъолияти соњибкориро бе таъсиси шахси њуќуќї анљом медињад, аз фаъолияти шахси
њуќуќї, филиалњо, намояндагињо, сохторњои таркибї ва ќитъањои истењсолии он, инчунин истифодаи
таљњизот, объектњо, иморату иншоот, амалї намудани намудњои муайяни фаъолият, кор ва
хизматрасонї иборат мебошад.
2. Боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият дар њолатњои тањдид ба њаёт ва саломатии
одамон, рух додани эпидемия, эпизоотия, зањролудшавии (ифлосшавии) объектњои тањти карантин
ќарордошта тавассути объектњои карантинї, сар задани садамањои радиатсионї ё фалокати техногенї,
расонидани зарари љиддї ба њолат ва хусусияти муњити зист ё њангоми содир намудани
њуќуќвайронкунии маъмурї дар соњаи муомилоти маводи нашъадор, воситањои психотропї ва
прекурсорњои онњо, истењсол ва муомилоти спирти этилї, машрубот, мањсулоти спиртдор, инчунин
мањсулоти тамоку ва дигар њолатњои бевосита пешбининамудаи моддањои дахлдори Ќисми махсуси
Кодекси мазкур татбиќ карда мешавад.
3. Боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият ба мўњлати то се моњ муќаррар гардида, аз
тарафи маќомоти ваколатдор танњо дар асоси њолатњо ва тартиби пешбининамудаи моддањои
дахлдори Ќисми махсуси Кодекси мазкур таъйин карда мешавад.
4. Маќомоти ваколатдор тибќи дархости шахси воќеи, мансабдор ё њуќуќї иљрои љазои
маъмуриро дар намуди боздошти маъмурии намуди муайяни фаъолият пеш аз мўњлат ќатъ менамояд,
ба шарте, ки бартараф карда шудани њолатњои пешбининамудаи ќисмњои якум ва дуюми њамин
модда, ки барои таъйини ин љазои маъмурї асос гаштаанд, муќаррар карда шавад.
Моддаи 44. Бо подош ситонидани ашёе, ки олоти содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ё
объекти бевоситаи он гардидааст
1. Бо подош ситонидани ашёе, ки олоти содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ё объекти
бевоситаи он мебошад, аз маљбуран гирифтану фурўхтани он ва ба соњиби пештарааш додани арзиши
њамин ашё бо баровардани харољоти фурўши ашёи гирифташуда иборат аст.
2. Тартиби бо подош ситонидани ашё ва номгўйи ашёњои гирифташаванда тибќи Кодекси мазкур
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад. Бо подош
ситонидани ашёро танњо судя таъйин мекунад.
3. Бо подош ситонидани ашё бояд ба хусусияти њуќуќвайронкунии маъмурии содиршуда
мутобиќат намояд.
4. Моликияти шахси сеюм, ки ба њуќуќвайронкунанда тааллуќ надорад, танњо дар њолате бо
подош ситонида мешавад, ки аз маќсади шахси њуќуќвайронкунанда њангоми ба даст овардани он огоњ
будани шахси сеюм исбот карда шавад.
Моддаи 45. Мусодираи ашёе, ки олоти содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ё объекти
бевоситаи он гардидааст
1. Мусодираи ашёе, ки олоти содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ё объекти бевоситаи он
мебошад, аз маљбуран ва ройгон ба моликияти давлат гузаронидани њамин ашё иборат аст.
Мусодираи ин ашё танњо аз љониби судя таъйин карда мешавад. Танњо ашёе бояд мусодира гардад,
ки моликияти шахси њуќуќвайронкунанда аст, ба шарте ки дар санадњои ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон тартиби дигар пешбинї нашуда бошад.
2. Мусодира бояд ба хусусияти њуќуќвайронкунии маъмурї мутобиќат намояд.
3. Аз соњибияти ѓайриќонунии шахси содирнамудаи њуќуќвайронкунии маъмурї маљбуран
гирифтани олоти содиркунї ё объекти бевоситаи њуќуќвайронкунии маъмурї мусодира њисобида
намешавад, ба шарте ки он:
– мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бояд ба соњиби ќонуниаш баргардонида шавад;
– аз муомилоти гражданї гирифта ё бо дигар сабабњо тањти соњибияти ѓайриќонунии шахси
содирнамудаи њуќуќвайронкунии маъмурї ќарор дошта, дар ин асос бояд ба моликияти давлат
гузаронида ё нобуд карда шавад.
4. Ашёе, ки олоти содиркунї ё объекти бевоситаи њуќуќвайронкунии маъмурї гардидааст ва ба
њуќуќвайронкунанда тааллуќ надошта, балки моликияти шахси сеюм аст, танњо ба шарте мусодира
мегардад, ки аз маќсади шахси њуќуќвайронкунанда њангоми ба даст овардани он пешакї огоњ будани
шахси сеюм исбот карда шавад.
5. Тартиби татбиќи мусодира ва номгўйи ашёе, ки мусодира карда намешавад, тибќи Кодекси
мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешаванд.
БОБИ 5. Таъйин намудани љазои маъмурї
Моддаи 48. Ќоидањои умумии таъйин намудани љазои маъмурї
1. Љазои маъмурї барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї дар доираи муќаррароти
Кодекси мазкур таъйин карда мешавад.
2. Њангоми таъйин намудани љазои маъмурї ба шахси воќеї хусусияти њуќуќвайронкунии
маъмурии содирнамудаи ў, шахсияти гунањгор, вазъи молумулкиаш, њолатњои сабуккунанда ва
вазнинкунандаи љавобгарии маъмурї ба инобат гирифта мешаванд.
3. Њангоми таъйин намудани љазои маъмурї ба шахси мансабдор хусусияти њуќуќвайронкунии
маъмурии содирнамудаи ў, шахсияти гунањгор, вазъи молумулкї ва мавќеи хизматї, њолатњои
сабуккунанда, вазнинкунандаи љавобгарии маъмурї ба инобат гирифта мешаванд.
4. Њангоми таъйин намудани љазои маъмурї ба шахси њуќуќї хусусияти њуќуќвайронкунии
маъмурии содирнамудаи ў, вазъи молумулкї ва молиявии шахси њуќуќї, њолатњои сабуккунанда ва
вазнинкунандаи љавобгарии маъмурї ба инобат гирифта мешаванд.
5. Њангоми мављуд будани њолатњои истисно, ки ба маќсад ва сабабњои кирдор вобастаанд, бо
назардошти маълумотњо дар бораи шахси гунањкор, инчунин вазъи молумулки ва молиявии у оид ба
парвандањо дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї, ки дар суд мавриди баррасї ќарор мегиранд, судя
метавонад љазои маъмурии аз њадди аќалли пешбининамудаи моддањои дахлдори Ќисми махсуси
Кодекси мазкур пасттарро таъйин намояд. Дар ин њолат судя, ки парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмуриро баррасї менамояд, метавонад љазои ба сифати љазои њатмии иловагї пешбинишударо
таъйин накунад.
Моддаи 49. Њолатњое, ки љавобгарии маъмуриро сабук мекунанд
1. Њолатњои зерин љавобгарии маъмуриро сабук мекунанд:
– софдилона пушаймон шудани шахсе, ки њуќуќвайронкунии маъмуриро содир кардааст;
– ихтиёран хабар додани шахс дар бораи аз љониби ў содир шудани њуќуќвайронкунии маъмурї;
– оќибатњои зарарноки њуќуќвайронкунии маъмуриро бартараф кардани шахси гунањгор,
ихтиёран љуброн намудани товони зарар ва ё бартараф намудани зарари расонидашуда;
– содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї дар њолати њаяљони сахти рўњї (аффект) ё
бинобар њолатњои вазнини њаёти шахсї, оилавї ва ё њолатњои дигар;
– содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби шахси ноболиѓ;
– содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби зани њомила ё зане, ки кўдаки хурдсол
дорад ё шахсе, ки худаш кўдаки то њаждањсоларо танњо тарбия мекунад;
– содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї тањти таъсири тахдид, маљбуркунї ё вобастагии
хизматї, моддї ва ё вобастагии дигар;
– бори аввал содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурии камањамият;
– содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї њангоми баромадан аз њадди зарурати нињої.
2. Судя, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмуриро баррасї мекунад, метавонад дигар њолатњоеро низ чун њолати сабуккунандаи љавобгарї
эътироф намояд, ки дар Кодекси мазкур пешбинї нашудааст.
Моддаи 50. Њолатњое, ки љавобгарии маъмуриро вазнин мекунанд
1. Њолатњои зерин љавобгарии маъмуриро вазнин мекунанд:
– давом додани рафтори зиддињуќуќї, сарфи назар аз талаби шахсони ваколатдор дар хусуси
ќатъ кардани он;
– содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби гурўњи шахсон;
– љалби шахси ноболиѓ барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї;
– содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї њангоми офатњои табиї ё дигар њолатњои
фавќулодда;
– дар давоми як сол такроран содир намудани як намуди њуќуќвайронкунии маъмурї, ба шарте ки
шахс барои содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурии аввалааш тањти љазои маъмурї ќарор
гирифта, аммо нисбат ба он мўњлати муќаррарнамудаи моддаи 53 Кодекси мазкур татбиќ нашуда
бошад;
– содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї дар њолати мастї бинобар истеъмоли машрубот,
маводи нашъаовар, психотропї ё дигар воситањои мадњушкунанда.
Судя, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) љазои маъмуриро таъйин мекунанд,
вобаста ба хусусияти њуќуќвайронкунии маъмурї метавонанд ин њолатњоро њолатњои вазнинкунанда
њисоб накунанд.
2. Њолатњои пешбинамудаи ќисми якуми њамин модда њамчун њолатњои вазнинкунанда
дониста намешаванд, ба шарте ки ин њолатњо тибќи меъёрњои моддањои дахлдори Ќисми умумии
Кодекси мазкур ба сифати нишонаи бандубастии њуќуќвайронкунии маъмурї пешбинї шуда бошанд.
3. Номгўйи њолатњое, ки љавобгарии маъмуриро вазнин мекунанд, пурра буда, њолатњои дигари
вазнинкунандаи љавобгариро танњо Кодекси мазкур муќаррар менамояд.
Моддаи 51. Таъйини љазои маъмурї барои содир намудани якчанд њуќуќвайронкунии маъмурї
1. Дар сурати аз тарафи шахс содир намудани ду ва ё зиёда њуќуќвайронкунии маъмурї љазои
маъмурї барои њар як намуди њуќуќвайронкунии маъмурии содиршуда алоњида таъйин карда
мешавад.
2. Агар шахс якчанд њуќуќвайронкунии маъмурї содир карда бошад ва парвандањоро дар њаќќи ў
дар як ваќт як маќомоти ваколатдори давлатї ё шахси мансабдори ваколатдор баррасї намояд, љазои
нињоии нисбат ба ин шахс татбиќшаванда дар доираи танњо як модда муайян карда мешавад, ки
љазои нисбатан вазнини маъмуриро пешбинї менамояд.
Агар љаримаи маъмурї ба њисоби фоиз аз маблаѓи ўњдадории андози иљронашуда ё ўњдадории
андози бо вайронкунии ќонунгузории андоз иљрошуда муќаррар шуда бошад, љаримаи маъмурї барои
њар як њуќуќвайронкунии маъмурї људогона ситонида мешавад.
3. Агар шахс кирдоре (амал ё беамалие) содир намуда бошад, ки барои он љавобгарии маъмурї
тибќи якчанд моддаи Ќисми махсуси Кодекси мазкур пешбинї гардида, парвандањои чунин
њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї ё шахсони мансабдори
ваколатдори гуногун баррасї карда шаванд, љазои маъмурї барои њар як њуќуќвайронкунї дар доираи
меъёрњои ин моддањо алоњида татбиќ мегардад.
4. Дар њолатњои пешбининамудаи ќисми якум ва банди якуми ќисми дуюми њамин модда ба
љазои асосї метавонад яке аз љазоњои иловагии пешбининамудаи моддаи 37 Кодекси мазкур њамроњ
карда шавад.
Моддаи 54. Рўёнидани зиёни молумулкї ва зарари маънавии аз њуќуќвайронкунии маъмурї
расида
1. Бањсњо оид ба рўёнидани зиёни молумулкї аз љониби суд тибќи тартиби мурофиаи судии
гражданї њал мегарданд. Судя њангоми баррасии парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї дар сурати
набудани бањс оид ба рўёнидани зиёни молумулкї њуќуќ дорад њамзамон бо таъйини љазои маъмурї
масъалаи рўёнидани зиёни молумулкиро низ њал намояд.
2. Њангоми аз љониби дигар маќомоти ваколатдори давлатї ё шахси мансабдори ваколатдор
баррасї гардидани парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї бањси рўёнидани зиёни молумулкї аз љониби
суд бо тартиби мурофиаи судии гражданї њал карда мешавад.
3. Бањсњои рўёнидани зарари маънавии аз њуќуќвайронкунии маъмурї расида дар суд тибќи
тартиби мурофиаи судии гражданї баррасї мешаванд.
Моддаи 55. Иљрои ўњдадорие, ки дар натиљаи содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї ба
миён омадааст
Таъйини љазои маъмурї шахсро аз иљрои ўњдадорие, ки дар натиљаи содир намудани
њуќуќвайронкунии маъмурї ба миён омадааст, озод намекунад.
Моддаи 56. Муњлати татбиќи љазои маъмурї
Љазои маъмурї баъди гузашти мўњлати пешбининамудаи моддаи 33 Кодекси мазкур татбиќ
карда намешавад.
ФАСЛИ II. ЌИСМИ МАХСУС
БОБИ 7. ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРЇ ВОБАСТА БА ЊИФЗИ САЛОМАТЇ, ВАЗЪИ САНИТАРИЮ
ЭПИДЕМИОЛОГИИ АЊОЛЇ ВА АХЛОЌИ ЉОМЕА
Моддаи 121. Риоя накардани ќоидањои муомилот бо доруворї ва иловањои хўрокворї
Барои ѓайриќонунї ба њудуди Љумњурии Тољикистон ворид намудани доруворї ва иловањои
хўрокворї, истењсол кардан, ба муомилот баровардани онњо, истифода бурдани доруворї ва иловањои
хўроквории бесифат, ќалбакї (сохта) ва ё ба талаботи стандартњои муќарраршуда номувофиќ, инчунин
мўњлати истифодаашон гузашта њангоми набудани аломати љиноят, ба шахсони воќеї ба андозаи аз
чил то панљоњ, ба шахсони мансабдор аз панљоњ то сад ва ба шахсони њуќуќї аз сад то дусад
нишондињанда барои њисобњо бо мусодираи ашёи њуќуќвайронкунии маъмурї љарима таъйин карда
мешавад.
Моддаи 122. Ѓайриќонунї машѓул шудан ба фаъолияти дорусозї ва тибби халќї
1. Барои машѓул шудан ба фаъолияти хусусии дорусозї аз тарафи шахсе, ки барои чунин намуди
фаъолият иљозатнома надорад, ба андозаи аз дањ то понздањ нишондињанда барои њисобњо
љарима таъйин карда мешавад.
2. Барои машѓул шудан ба тибби халќї ва риоя накардани тартиби муќаррарнамудаи ќонун дар ин
фаъолият, ба андозаи аз дањ то понздањ нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда
мешавад.
Моддаи 126. Ба фурўш баровардани мањсулоти бесифати хўрокворї
Барои ба фурўш баровардани мањсулоти бесифати хўрокворї, ки дар таркиби онњо ба андозаи
зиёд моддањои кимиёї, зањрдор, кансерогенї ва омехтаи биологї доранд, аз љумла мањсулоти дар
хона тайёршуда, мўњлати истеъмоли онњо гузаштааст, ба шахсони воќеї ба андозаи аз дањ то бист, ба
шахсони мансабдор аз сї то чил ва ба шахсони њуќуќї аз сад то дусад нишондињанда барои њисобњо
бо мусодираи ашёи њуќуќвайронкунии маъмурї љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 127. Киштукор ва парвариши ѓайриќонунии растанињои дорои маводи нашъадор
Барои киштукор ва парвариши ѓайриќонунии растанињои дорои маводи нашъадор, яъне кишт ё
нигоњубини ѓайриќонунии растанињое, ки кишташон манъ мебошад њангоми набудани аломати
љиноят, ба андозаи аз дањ то бист нишондињанда барои њисобњо бо мусодираи ашёи
њуќуќвайронкунии маъмурї љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 128. Ѓайриќонунї истењсол ва тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан,
интиќол ё фиристодани маводи нашъадор, моддањои психотропї ва ё прекурсорњои онњо
(Ќонун аз 19.05.2009с. №513)
1. Барои ѓайриќонунї истењсол ва тайёр кардан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, интиќол ё
фиристодани маводи нашъадор, моддањои психотропї ва ё прекурсорњои онњо бе маќсади фурўхтан
њангоми набудани аломати љиноят,– (Ќонун аз 19.05.2009с. №513) ба шахсони воќеї ба андозаи аз
бист то сї, ба шахсони мансабдор аз чил то панљоњ нишондињанда барои њисобњо бо мусодираи
ашёи њуќуќвайронкунии маъмурї љарима таъйин карда мешавад.
2. Барои бо маќсади фурўхтан содир намудани кирдори дар ќисми якуми моддаи мазкур
пешбинишуда, њамчунин фурўши ѓайриќонунии онњо њангоми набудани аломати љиноят, ба андозаи
аз чил то панљоњ нишондињанда барои њисобњо бо мусодираи ашёи њуќуќвайронкунии маъмурї
љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 132. Истењсол ё муомилоти спирти этилї, мањсулоти алкоголї ё дар таркибаш
спиртдошта, ки ба талаботи стандарти давлатї мувофиќат намекунад
Барои истењсол ё муомилоти спирти этилї, мањсулоти алкоголї ё дар таркибаш спиртдошта, ки
ба талаботи стандарти давлатї мувофиќат намекунад, ба шахсони воќеї ба андозаи аз дањ то бист, ба
шахсони мансабдор аз чил то панљоњ ва ба шахсони њуќуќї аз як њазор то ду њазор нишондињанда
барои њисобњо бо мусодираи ашёи њуќуќвайронкунии маъмурї љарима таъйин карда мешавад.
БОБИ 30. Њуќуќвайронкунии маъмурї дар
соњаи ќонунгузории зиддимонополї
Моддаи 542. Аз мавќеи њукмфармо ё монополии худ дар бозор суиистифода намудани
субъектњои хољагидор, инчунин гурўњи шахсон
Барои аз мавќеи њукмфармо ё монополии худ дар бозор суиистифода намудани субъектњои
хољагидор, инчунин гурўњи шахсон бо роњи содир намудани кирдорњои ба ќонунгузории
зиддимонополї таљовузкунанда, њангоми набудани аломати љиноят, ба шахсони мансабдор ба
андозаи аз њаштод то сад ва ба шахсони њуќуќї аз панљсад то ду њазор нишондињанда барои
њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 543. Бастани ахдњои мањдудкунандаи раќобат
Барои аз љониби субъектњои хољагидор (гурўњи шахсон) бастани шартнома, ќарордод ё дигар
намуди ањдњо ё анљом додани амалњои мувофиќашудае, ки ба ќонунгузории зиддимонополї мухолиф
буда, раќобатро мањдуд менамоянд, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панљоњ то њафтод ва ба
шахсони њуќуќї аз ду њазор то се њазор нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда
мешавад.
Моддаи 545. Раќобати бевиљдонона
1. Барои аз љониби субъектњои хољагидор (гурўњи шахсон) амалї намудани раќобати
бевиљдонона, ки ќонунгузории зиддимонополї манъ намудааст, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз сї
то панљоњ ва ба шахсони њуќуќї аз се њазор то панљ њазор нишондињанда барои њисобњо љарима
таъйин карда мешавад.
2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини љазои маъмурї такроран содир намудани кирдори
пешбининамудаи ќисми якуми њамин модда, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз њаштод то сад ва ба
шахсони њуќуќї аз њафт њазор то њашт њазор нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда
мешавад.
Моддаи 546. Рекламаи бардурўѓ
Барои аз љониби рекламадињанда пањн кардани маълумоти бардурўѓ дар бораи истењсол ё фурўши
мол ё хизматрасонї, ки дар онњо иттилооти аз њаќиќат дур љой дошта, истифодабарандагони
рекламаро гумроњ месозад, инчунин барои рекламаи мањсулоти њатман сертификатсияшавандае, ки
сертификатсияи мутобиќат надорад, њангоми набудани аломатњои љиноят, ба шахсони воќеї ба
андозаи аз дањ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панљоњ ва ба шахсони њуќуќї аз сад то дусад
нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 547. Рекламаи номувофиќ ва рекламаи мутаќобил
Барои пахши рекламаи номувофиќ ё саркашї кардани субъектњои хољагидор (гурўњи шахсон) аз
пањн кардани рекламаи мутаќобил, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз панљоњ то њафтод ва ба
шахсони њуќуќї аз яксаду панљоњ то дусад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда
мешавад.
Моддаи 548. Дар бораи молу мулк ва хизматрасонї бе иљозат пањн кардани реклама
Барои бе иљозати маќомоти дахлдор пањн кардани реклама дар бораи молу мулк ва
хизматрасонї, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз чил то панљоњ ва ба шахсони њуќуќї аз сад то
дусад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 550. Рекламаи доруворї, мањсулоти ѓизои кўдаконаи ивазкунандаи шири модар,
маснуоти таъйиноти тиббї, техникаи тиббї, таљњизоти санитарию гигиенї
Барои рекламаи доруворї, мањсулоти ѓизои кўдаконаи ивазкунандаи шири модар, маснуоти
таъйиноти тиббї, техникаи тиббї, таљњизоти санитарию гигиенї бе иљозатномаи истењсол ё фурўши
онњо, ки аз љониби маќомоти ваколатдори соњаи тандурустї дода мешавад, ба шахсони воќеї ба
андозаи аз дањ то бист, ба шахсони мансабдор аз сї то чил ва ба шахсони њуќуќї аз як њазору панљсад
то ду њазор нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 551. Фурўши мол ва хизматрасонињои ба реклама номувофиќ
Барои фурўши мол ва хизматрасонињое, ки ба намудњои дар реклама пешнињодгардида ё
нишондодашуда номувофиќ аст, инчунин реклама ё пешнињоди мол ва ё хизматрасонињо бидуни нияти
фурўхтани онњо, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз бист то сї ва ба шахсони њуќуќї аз дусад то
сесад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 552. Аз ќобилияти манфиати худро њифз карда натавонистани истеъмолкунанда
суиистифода кардани фурўшанда
Барои аз ќобилияти манфиати худро њифз карда натавонистани истеъмолкунанда суиистифода
кардани фурўшанда бинобар сабаби маъюбї, бесаводї ё надонистани забони зимни фурўши мол
татбиќшаванда, ба шахсони воќеї ба андозаи аз бист то сї, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз шаст
то њаштод ва ба шахсони њуќуќї аз дусад то сесад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин
карда мешавад.
Моддаи 555. Беасос баланд бардоштани нархњо
1. Барои беасос баланд бардоштани нархњои танзимшавандаи давлатї (тарифњо барои
мањсулот, мол ва хизматрасонї) ва њадди баландтарини даромаднокї, баланд бардоштани нархњои
фурўши яклухти дар
маќомоти давлатии
зиддимонополї зимни
пешнињоди эъломия
баќайдгирифташуда, инчунин баланд бардоштан ё паст кардани нархи мањсулоти интиќолшавандаи
корхонањо тибќи созишномањои байнињукуматї ба дигар давлатњо, ба шахсони воќеї ба андозаи аз
дањ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панљоњ ва ба шахсони њуќуќї аз ду то се њазор
нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
2. Барои њисоб кардани изофа ва иловапулињои пешбинишуда ба нархњо дар сурати мављуд
будани нархњои нињоии расман муќарраргардида, ба арзиши хизмат ворид намудани арзиши корњои
воќеан иљронашуда ё корњои ба таври пурра амалинашуда, ки бо назардошти арзиши ин
хизматрасонињо пешбинї шудаанд, инчунин барои истифода бурдани ашёи хоми нисбатан арзон ва
дигар таѓйироти технологї, ки боиси бе ризоияти истеъмолкунандагон (харидорон) арзон шудани
мањсулот ва афзоиши нархи мањсулоте, ки бинобар норасоињои конструктивї ва техникии онњо
гардида, хусусиятњои истеъмолии зимни мувофиќасозии дараљаи ин хусусиятњо ќабулгардида (дар
сурати мављуд будани хулосаи маќомоти стандартизатсия) ба даст наомадааст, ба шахсони воќеї ба
андозаи аз понздањ то бист, ба шахсони мансабдор аз чил то панљоњ ва ба шахсони њуќуќї аз ду то се
њазор нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
БОБИ 35. Њуќуќвайронкунии маъмурї дар соњаи
стандартизатсия, метрология, сертификатсия,
аккредитатсия, савдо ва хизматрасонї
Моддаи 624. Риоя накардани ќоидањои савдо ва хизматрасонї
1. Барои риоя накардани ќоидањои савдо ва хизматрасонї дар корхонаю ташкилотњо, сарфи
назар аз шакли моликият, инчунин аз љониби шахсони воќеї, ба шахсони воќеї ба андозаи аз се то
њафт, ба шахсони мансабдор аз дањ то бист ва ба шахсони њуќуќї аз сад то дусад нишондињанда
барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини љазои маъмурї такроран содир намудани кирдори
пешбининамудаи ќисми якуми њамин модда, ба шахсони воќеї ба андозаи аз дањ то бист, ба шахсони
мансабдор аз чил то панљоњ ва ба шахсони њуќуќї аз дусад то сесад нишондињанда барои њисобњо
љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 625. Истењсол, фуруш, барориш, тањвил, истифодаи мањсулот, иљрои кор ва
хизматрасонї, ки љавобгўйи талаботи стандартњои давлатї ва шартњои техникї нестанд
Барои истењсол, фурўш, барориш, тањвил, истифодаи мањсулот, иљрои кор ва хизматрасонї, ки
љавобгўйи талаботи стандартњои давлатї ва шартњои техникї нестанд, ба шахсони воќеї ба андозаи аз
се то њафт, ба соњибкорони инфиродї аз њафт то дањ, ба шахсони мансабдор аз бист то сї ва ба
шахсони њуќуќї аз сад то дусад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 627. Фиреб додани истеъмолкунандагон
Барои фиреб додани истеъмолкунандагон бо роњи кам чен кардан, кам бар кашидан ва зиёд
њисоб кардан, ба фурўш баровардани моле, ки мўњлати истеъмолаш гузаштааст, гумроњ кардан оид
ба хусусиятњои истеъмолї ва сифати мол ё бо дигар роњ фиреб додани харидорон аз љониби шахсони
воќеї ва њуќуќии фурўшандаи мол ё хизматрасонї ба ањолї њангоми набудани аломати љиноят, ба
шахсони воќеї ба андозаи аз њафт то понздањ, ба шахсони мансабдор аз чил то панљоњ ва ба шахсони
њуќуќї аз сад то дусад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 628. Риоя накардани талаботи стандарт ва шартњои техникї, ќоидањои сертификатсия ва
хизматрасонї
1. Барои риоя накардани талаботи стандарт ва шартњои техникї, ќоидањои сертификатсия ва
хизматрасонї, ба шахсони воќеї ба андозаи аз панљ то дањ, ба шахсони мансабдор аз бист то сї ва ба
шахсони њуќуќї аз сад то дусад нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини љазои маъмурї такроран содир намудани кирдори
дар ќисми якуми њамин модда пешбинишуда, ба шахсони воќеї ба андозаи аз понздањ то бист ва ба
шахсони мансабдор аз чил то панљоњ нишондињанда барои њисобњо бо мусодираи ашёи
њуќуќвайронкунии маъмурї љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 630. Баъди боздоштани фаъолият машѓул шудан ба савдо (хизматрасонї)
Барои баъди боздоштани фаъолият машѓул шудан ба савдо (хизматрасонї), ба шахсони воќеї ба
андозаи аз панљ то дањ, ба шахсони мансабдор аз сї то чил ва ба шахсони њуќуќї аз сад то дусад
нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 631. Риоя накардани ќонунгузории њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон
Барои беасос саркашї намудан аз додани кафолати мўњлати коршоямии асбобу ашёи
фурўхташуда, хизматрасонї, ивази моли пастсифати ѓайриозуќаворї ба моли њаммонанди дорои
сифати дахлдор ё баргардонидани арзиши он, иљро накардани шартњои иљрои кор ва хизматрасонї,
инчунин риоя накардани дигар талаботи ќонунгузории њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон, ба шахсони
воќеї ба андозаи аз панљ то дањ ва ба шахсони мансабдор аз сї то панљоњ нишондињанда барои
њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 632. Ба харидор надодани чек
1. Барои ба харидор (мизољ) надодани чек ё додани чек бо нишон додани маблаѓи камтар аз
пардохташуда, ба шахсони воќеї ба андозаи аз се то њафт ва ба шахсони мансабдор аз бист то сї
нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини љазои маъмурї такроран содир намудани кирдори
дар ќисми якуми њамин модда пешбининишуда, ба шахсони воќеї ба андозаи аз дањ то понздањ ва ба
шахсони мансабдор аз чил то панљоњ нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 633. Начаспонидани нархномањо ба моли фурўхташаванда ва пешнињод накардани
нархномањо барои хизматрасонї
1. Барои начаспонидани нархномањо ба моли фурўхташаванда ва пешнињод накардани
нархномањо барои хизматрасонї, ба шахсони воќеї ба андозаи аз як то ду ва ба шахсони мансабдор аз
дањ то бист нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини љазои маъмурї такроран содир намудани кирдори
дар ќисми якуми њамин модда пешбинишуда, ба шахсони воќеї ба андозаи аз панљ то њафт ва ба
шахсони мансабдор аз чил то панљоњ нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 634. Фурўши мол бе њуљљатњои дорои маълумот дар бораи истењсолкунанда,
тањвилгар ва фурўшанда
1. Барои бе њуљљатњои дорои маълумот дар бораи истењсолкунанда, тањвилѓар ва фурўшанда
ба ањолї фурўхтани мол аз љониби шахсони воќеї ва њуќуќии фурўшандаи мол, ба шахсони воќеї ба
андозаи аз се то њафт, ба шахсони мансабдор аз бист то сї ва ба шахсони њуќуќї аз њафтод то сад
нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини љазои маъмурї такроран содир намудани кирдори
дар ќисми якуми њамин модда пешбинишуда, ба шахсони воќеї ба андозаи аз дањ то бист, ба шахсони
мансабдор аз чил то панљоњ ва ба шахсони њуќуќї аз яксаду панљоњ то дусад нишондињанда барои
њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
Моддаи 640. Савдо дар љойњои муќаррарнашуда
1. Барои дар љойњои муќаррарнашуда фурўхтани њама намуди мол, ба шахсони воќеї ба
андозаи аз ду то панљ ва ба шахсони мансабдор аз дањ то бист нишондињанда барои њисобњо
љарима таъйин карда мешавад.
2. Барои хариду фурўши сузишворї ва равѓанњои молиданї дар љойњои муќаррарнагардида, ба
шахсони воќеї ба андозаи аз се то њафт ва ба шахсони мансабдор аз дањ то бист нишондињанда
барои њисобњо љарима таъйин карда мешавад.
ФАСЛИ III. СУДЯ, МАЌОМОТ (ШАХСИ МАНСАБДОР)–Е, КИ
БАРОИ БАРРАСИИ ПАРВАНДАЊОИ
ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРЇ ВАКОЛАТДОР МЕБОШАНД
БОБИ 41. Муќаррароти умумии тобеияти парвандањои њуќуќвайронкунии
маъмурї ва тартиби баррасии онњо
Моддаи 692. Судя, маќомот (шахси мансабдор)–е, ки барои баррасии
њуќуќвайронкунии маъмурї ваколатдоранд
Парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби инњо баррасї мешаванд:
– судяи судњои шањрї ва ноњиявї;
– маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор).
парвандањои
Моддаи 693. Тобеияти парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї
1. Судя парвандањои њуќуќвайронкунии маъмуриеро баррасї менамояд, ки мутобиќи Кодекси
мазкур тањти тобеияташ мебошад.
2. Маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) парвандањои њуќуќвайронкунии
маъмуриеро баррасї менамоянд, ки тибќи Кодекси мазкур тањти тобеияти онњо ќарор доранд.
Моддаи 694. Ваколати шахсони мансабдор
1. Шахсони мансабдори ваколатдор парвандањои њуќуќвайронкунии маъмуриро дар доираи
ваколати худ танњо њангоми иљрои вазифањои хизматї баррасї карда метавонанд.
2. Номгўй ва доираи ваколати шахсони мансабдоре, ки парвандањои њуќуќвайронкунии
маъмуриро баррасї менамоянд, тибќи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар
карда мешавад.
3. Судя, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) њангоми баррасии парвандањои
маъмурї санадњои дахлдор ќабул мекунанд.
Моддаи 695. Тобеияти парвандањо дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї дар мавриди барњам
додан, аз нав ташкил кардан ё табдили номи маќомоти ваколатдори баррасии парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмурї
1. Дар мавриди барњам додани маќомоти дар боби 42 Кодекси мазкур пешбинишуда то ба он
ворид намудани таѓйиру иловањои дахлдор парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурии тобеи онњо аз
љониби судяњо баррасї карда мешаванд.
2. Дар мавриди табдил додан, аз нав ташкил кардан ва ё таѓйири тобеияти маќомоти дар боби 42
Кодекси мазкур пешбинишуда то ба он ворид намудани таѓйиру иловањои дахлдор парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмурии тобеи онњо аз љониби маќомоте баррасї карда мешаванд, ки вазифањои
мазкур ба зиммаи онњо гузошта шуда аст.
3. Дар мавриди таѓйир ёфтани номи маќомоти дар боби 42 Кодекси мазкур пешбинишуда то ба он
ворид намудани таѓйиру иловањои дахлдор шахсони мансабдори ин маќомот иљрои ваколатњои худро
вобаста ба баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї давом медињанд.
БОБИ 42. Судя, маќомоти ваколатдор (шахси мансабдор)–е,
ки парвандањои њуќуќвайронкунии маъмуриро баррасї менамоянд
Моддаи 722. Маќомоти тандурустии Љумњурии Тољикистон
Маќомоти тандурустии Љумњурии Тољикистон дар доираи салоњияти худ парвандањои
њуќуќвайронкунии маъмуриеро, ки дар моддањои 110 – 123 Кодекси мазкур пешбинї гардидаанд,
баррасї менамояд.
Барои баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї ва таъйини љазои маъмурї аз номи
маќомоти тандурустии Љумњурии Тољикистон инњо њуќуќ доранд:
– сардори маќомоти назорати давлатии фаъолияти фарматсевтї ва тиббї, сардорони бахшњои он
дар ВМКБ, вилоятњо ва минтаќаи Кўлоб оид ба њуќуќвайронкунии маъмурие, ки дар моддањои 110, 119
– 123, Кодекси мазкур пешбинї шудаанд;
– сардухтурони санитарии муассисаи назорати санитарии давлатии шањру ноњияњо оид ба
њуќуќвайронкунии маъмурие, ки дар моддањои 112–118 Кодекси мазкур пешбинї шудаанд;
– сардорони бахшњои маркази љумњуриявии хун дар шањру ноњияњо оид ба њуќуќвайронкунии
маъмурие, ки дар моддаи 111 Кодекси мазкур пешбинї шудаанд.
ФАСЛИ IV. ИСТЕЊСОЛОТ ОИД БА ПАРВАНДАЊОИ
ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРЇ
БОБИ 44. Ба расмият даровардани мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурї
Моддаи 741. Оѓоз намудани парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
1. Барои оѓоз намудани парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї инњо асос мегарданд:
– аз љониби шахсони мансабдоре, ки ваколатдори тартиб додани санади њуќуќвайронкунии
маъмурї мебошанд, бевосита ошкор намудани маълумотњои кофї, ки аз мављудияти њодисаи
њуќуќвайронкунии маъмурї шањодат медињанд;
– маводе, ки аз маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар маќомоти давлатї, маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот, иттињодияњои љамъиятї ворид шуда, дорои маълумоте мебошанд, ки аз
мављудияти њодисаи њуќуќвайронкунии маъмурї шањодат медињанд;
– хабару аризањои шахсони воќеї ва њуќуќї, инчунин хабари воситањои ахбори омма, ки дорои
маълумоти сањењ ва воќеии гувоњидињандаи мављудияти њодисаи њуќуќвайронкунии маъмурї
мебошанд.
2. Мавод, хабар ва ариза дар бораи њодисаи њуќуќвайронкунии маъмурї бояд њатман аз љониби
шахсони мансабдори ваколатдор бо тартиб додани протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї мавриди
баррасї ва тафтиш ќарор дода шаванд.
3. Парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби шахси мансабдори ваколатдор оид ба тартиб
додани санади њуќуќвайронкунии маъмурї танњо дар сурати мављуд будани аќаллан яке аз асосњои
пешбининамудаи ќисми якуми њамин модда ва маълумоти кофї, ки аз мављудияти њодисаи
њуќуќвайронкунии маъмурї гувоњї медињанд, оѓоз карда мешавад.
4. Парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї аз лањзаи ќабули таъйинот ва ё ќарори оѓози
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї оѓозгардида њисоб мешавад.
5. Њангоми мављуд набудани асосњои кофї шахси мансабдори ваколатдори баррасикунандаи
маводи њуќуќвайронкунии маъмурї дар бобати оѓоз накардани парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
таъйинот ва ё ќарори асоснок мебарорад.
Моддаи 742. Протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї
Дар бораи содир шудани њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби шахси мансабдори ваколатдор
протокол тартиб дода мешавад.
Моддаи 743. Мазмуни протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї
1. Дар протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї сана ва мањалли тартиб додани он, вазифа,
фамилия ва ному насаби шахсе, ки протоколро тартиб додааст, маълумот дар бораи шахси
њуќуќвайронкунанда, мањал, ваќти содиршавї, њодиса ва моњияти њуќуќвайронкунии маъмурї, моддаи
Ќисми махсуси Кодекси мазкур, ки љавобгариро барои ин њуќуќвайронкунии маъмурї пешбинї
менамояд, фамилия, ному насаб ва суроѓаи шоњидон ва љабрдидагон (агар бошанд), баёноти шахси
воќеї, њуќуќї ё намояндаи ќонунии онњо, ки дар њаќќашон парванда оѓоз шудааст ва дигар маълумоти
барои њалли парванда зарур сабт карда мешавад.
2. Њангоми тартиб додани протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї ба шахси воќеї ё намояндаи
ќонунии шахси њуќуќї, ки дар њаќќи онњо дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї парванда оѓоз шудааст,
инчунин ба дигар иштирокчиёни баррасии парванда њуќуќу ўњдадорињои тибќи Кодекси мазкур
пешбинигардидаи онњо фањмонида, ин њама дар протокол сабт карда мешавад.
3. Ба шахси воќеї ё намояндаи ќонунии шахси њуќуќї, ки дар њаќќи онњо дар бораи
њуќуќвайронкунии маъмурї парванда оѓоз карда шудааст, бояд имконияти шиносшавї бо протоколи
њуќуќвайронкунии маъмурї дода шавад. Шахсони зикргардида њуќуќ доранд баёнот дода, доир ба
мазмуни протокол мулоњизањои худро изњор намоянд, ки њамаи онњо ба протокол замима карда
мешаванд.
4. Ба протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї шахси мансабдор, ки онро тартиб додааст, инчунин
шахси воќеї ё намояндаи ќонунии шахси њуќуќї, ки дар њаќќи онњо парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмурї оѓоз карда шудааст, шоњидон ва љабрдидагон (агар бошанд) имзо мегузоранд. Агар шахсони
мазкур аз имзо кардани протокол саркашї намоянд, доир ба ин њолат дар протокол сабти дахлдор
ворид карда мешавад.
5. Ба шахси воќеї ё намояндаи ќонунии шахси њуќуќї, ки дар њаќќи онњо парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї оѓоз шудааст, инчунин ба љабрдида тибќи дастхат нусхаи протоколи
њуќуќвайронкунии маъмурї супорида мешавад.
Моддаи 744. Тартиб додани протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї
1. Протоколи њуќуќвайронкунии маъмурии пешбининамудаи Кодекси мазкур аз љониби шахсони
мансабдоре, ки мутобиќи боби 42 Кодекси мазкур барои баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии
маъмурї ваколатдоранд, дар доираи салоњияти худ тартиб дода мешавад.
2. Ба ѓайр аз њолатњои пешбининамудаи ќисми якуми њамин модда шахсони мансабдори
маќомоти мањаллї ва марказии иљроияи њокимияти давлатї, муассисањо, сохторњои таркибї ва
маќомоти њудудии онњо, инчунин дигар маќомоти давлатї низ мутобиќи вазифаю ўњдадорињои
назоратии тибќи ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба онњо вогузоршуда
њуќуќ доранд, протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї тартиб дињанд. Дар ин њолат маќомот ё шахсони
ваколатдори зикргардида протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї ва дигар маводи замимагардидаи
парвандаро дар мўњлати на дертар аз се рўзи баъди тартиб додани он ба судя, маќомоти ваколатдори
давлатї (шахси мансабдор) њуќуќ доранд парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї ва таъйини
љазоњои маъмурии пешбининамудаи Кодекси мазкурро баррасї намоянд, ирсол кунанд.
Моддаи 746. Мўњлати тартиб додани протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї
1. Протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї фавран баъди ошкор намудани њуќуќвайронкунии
маъмурї тартиб дода мешавад.
2. Њангоми зарурати ба таври иловагї муайян намудани њолатњои парванда ё маълумот дар
бораи шахси воќеї ё дар бораи шахси њуќуќї, ки дар њаќќи онњо парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
оѓоз мегардад, протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї дар давоми ду шабонарўзи баъди ошкор
намудани њуќуќвайронкунии маъмурї тартиб дода мешавад.
3. Њангоми љараён ёфтани тафтишоти маъмурї протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї баъди ба
охир расидани тафтишот дар мўњлатњои пешбининамудаи моддаи 748 Кодекси мазкур тартиб дода
мешавад.
Моддаи 748. Фиристодани протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї, ќарори прокурор оид ба оѓози
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї барои баррасии парванда
1. Протоколи тартибдодаи маќомоти ваколатдори давлатї ва ё шахси мансабдори ваколатдори
њуќуќвайронкунии маъмурї, ќарори прокурор оид ба оѓоз кардани парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї
дар давоми як шабонарўз ба судя, маќомоти ваколатдори давлатї ё шахси мансабдори ваколатдори
баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї равон карда мешавад.
2. Протокол ва ќарори прокурор дар бораи њуќуќвайронкунии маъмурї, ки содир намудани он
боиси њабси маъмурї ё бо роњи маъмурї аз ќаламрави Љумњурии Тољикистон берун кардан мегардад,
баъди тартиб додан фавран барои баррасї ба судя супорида мешаванд.
3. Дар сурати нодуруст тартиб додани протокол ва ба расмият даровардани маводи парванда,
инчунин дигар њолатњои пешбининамудаи Кодекси мазкур камбудињои протокол ва дигар маводи
парванда дар мўњлати на зиёда аз се шабонарўзи баъди гирифтани онњо аз судя, маќомоти
ваколатдори давлатї ё шахси мансабдори ваколатдори баррасикунандаи парвандаи њуќуќвайронкунии
маъмурї ислоњ карда мешаванд.
4. Њангоми баргардонидани протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї ва дигар маводи парванда дар
њолатњои пешбининамудаи ќисми сеюми њамин модда онњо дар давоми як шабонарўзи баъди ислоњ
намудани камбудињои протокол ва дигар маводи парванда такроран ба судя, маќомоти ваколатдори
давлатї (шахси мансабдор) баррасикунандаи парванда фиристода мешаванд.
Моддаи 749. Њолатњое, ки протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї тартиб дода намешавад
1. Њангоми содир гардидани њуќуќвайронкунии маъмурї, ки њамчун љазои маъмурї барояш
огоњї пешбинї шудааст, протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї тартиб дода намешавад ва огоњии
намунаи муќарраргардида ба расмият дароварда мешавад.
2. Агар шахси содирнамудаи њуќуќвайронкунии маъмурї мављудияти њолати њуќуќвайронкунии
маъмурї ва љазои маъмурии бо тартиби пешбининамудаи ќисми якуми њамин модда таъйиншавандаро
мавриди бањс ќарор дињад, тибќи тартиби муќаррарнамудаи Кодекси мазкур протоколи
њуќуќвайронкунии маъмурї тартиб дода мешавад.
Моддаи 750. Ќатъ кардани истењсолоти парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї то баррасии
парванда
Њангоми мављуд будани аќаллан яке аз њолатњои дар моддаи 735 Кодекси мазкур номбаршуда
маќомот ё шахси мансабдоре, ки парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї дар истењсолоти он ќарор
дорад, бо риояи талаботи пешбининамудаи моддаи 785 Кодекси мазкур оид ба ќатъ намудани
истењсолоти парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї ќарор ќабул мекунад (Конун аз 11.03.2010 № 598).
БОБИ 51. Тартиби иљрои намудњои људогонаи љазои маъмурї
Моддаи 836. Иљрои ќарори таъйин намудани љазои маъмурї дар намуди огоњї
1. Ќарори таъйин намудани љазои маъмурї дар намуди огоњї аз љониби судя, маќомоти
ваколатдори давлатї (шахси мансабдор), ки ин ќарорро ќабул намудааст, баъди баррасї шудани
парванда бо роњи супоридан ё фиристодани нусхаи ќарор иљро карда мешавад.
2. Њангоми ќабули ќарори таъйин намудани љазои маъмурї дар намуди огоњї оид ба парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї дар бобати риоя накардани ќоидањои њаракат дар роњ он тибќи тартиби
муќаррарнамудаи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ба расмият дароварда мешавад.
Моддаи 837. Иљрои ќарори таъйин намудани љазои маъмурї дар намуди љарима
1. Љаримаи маъмурї аз љониби шахсони воќеї, шахсони мансабдор ё шахсони њуќуќї, ки ба
љавобгарии маъмурї кашида шудаанд, бояд дар мўњлати на дертар аз сї рўзи баъди эътибори ќонунї
пайдо кардани ќарори таъйин намудани љаримаи маъмурї ё аз лањзаи гузаштани мўњлати
батаъхирандозї ё ба мўњлатњо људо намудан, ки моддаи 829 Кодекси мазкур пешбинї намудааст,
иљро карда шавад.
2. Агар шахси ноболиѓ даромади мустаќил надошта бошад, љаримаи маъмурї аз падару модар ё
дигар намояндаи ќонунии ў ситонда мешавад.
3. Маблаѓи љаримаи маъмурї аз љониби шахсони воќеї, шахсони мансабдор ё шахсони њуќуќї, ки
ба љавобгарии маъмурї кашида шудаанд, ба муассисаи Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк»
супорида ё гузаронида мешавад, ба истиснои љаримае, ки мутобиќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар љойи содиршавии њуќуќвайронкунии маъмурї ситонда мешавад.
4. Нусхаи њуљљати тасдиќкунандаи пардохти љаримаи маъмуриро шахсони воќеї, шахсони
мансабдор ё шахсони њуќуќї ё намояндаи ќонунии шахси њуќуќии ба љавобгарии маъмурї кашидашуда
ба судя, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) ќарорро ќабулнамуда мефиристанд.
Моддаи 839. Ба охир расидани истењсолот оид ба иљрои ќарори татбиќи љазои маъмурї дар
намуди љарима
Ќарори татбиќи љазои маъмурї, ки аз рўйи он ситонидани љаримаи маъмурї пурра амалї
гардидааст, бо ќайди иљрои он ба маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор), ки ин ќарорро
ќабул намудааст, баргардонида мешавад.
Моддаи 840. Иљрои ќарори боздошти маъмурии амали иљозатнома барои машѓул шудан ба
намудњои муайяни фаъолият
1. Ќарори боздошти маъмурии амали иљозатнома барои машѓул шудан ба намудњои муайяни
фаъолият аз тарафи он маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) иљро карда мешавад, ки ў
мутобиќи ќонун њуќуќ дорад, барои њамин намуди фаъолият иљозатнома дињад.
2. Ќарори боздошти маъмурии амали иљозатнома барои машѓул шудан ба намудњои муайяни
фаъолият бо роњи бозхонди ин иљозатнома ба мўњлати боздошти амали он иљро карда мешавад.
КОДЕКС
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(в редакции Закона РТ от 19.05.2009 г. №513, от 5.10.2009 г. №550,
от 9.01.2010 г. №577, от 12.01.2010 г. №580,
11.03.2010 г. №598, от 21.07.2010 г. №614)
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1. Общие положения
Статья 1. Законодательство Республики Таджикистан об административных правонарушениях
1. Законодательство Республики Таджикистан об административных правонарушениях
основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Кодекса, других
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международных правовых актов,
признанных Таджикистаном.
2. В случае несоответствия норм законодательства Республики Таджикистан об
административных правонарушениях признанным международным правовым актам действуют нормы
международных правовых актов.
Статья 2. Задачи законодательства Республики Таджикистан об административных
правонарушениях
Задачи законодательства Республики Таджикистан об административных правонарушениях
состоят из охраны прав и свобод человека и гражданина, охраны здоровья, обеспечения
санитарноэпидемиологической безопасности населения, защиты общественной нравственности,
оздоровления окружающей среды, охраны установленного порядка осуществления государственной
власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защиты законных
интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных
правонарушений, а также обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел об
административных правонарушениях и предупреждение административных правонарушений.
Статья 3. Отношения, регулируемые Кодексом Республики Таджикистан об административных
правонарушениях
Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях (далее – настоящий
Кодекс) регулирует следующие отношения:
– общие положения и принципы законодательства об административных правонарушениях;
– деяния (действия или бездействие), являющиеся административным правонарушением;
– установление административной ответственности физических и юридических лиц за нарушение
правил и норм, предусмотренных настоящим Кодексом;
– определение видов административных взысканий и правил их применения;
– определение судьи, государственного органа и должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
– установление порядка ведения производства по делам об административных
правонарушениях, в том числе мер обеспечения производства по этим делам;
– определение порядка исполнения административных взысканий.
Статья 4. Предупреждение административных правонарушений
Суд, уполномоченный государственный орган и уполномоченное должностное лицо
разрабатывают и осуществляют мероприятия, направленные на предупреждение административных
правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению, на
воспитание граждан в духе сознательности и ответственности, строгого соблюдения и точного,
единообразного исполнения законов.
Статья 5. Действие настоящего Кодекса во времени и в пространстве
1. Лицо, совершившее административное правонарушение, привлекается к административной
ответственности на основании закона, действовавшего во время и по месту совершения
административного правонарушения.
2. Закон, смягчающий или отменяющий ответственность за административное правонарушение,
либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение,
имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное
правонарушение до вступления в силу такого закона, или в отношении которого постановление о
наложении административного взыскания не исполнено.
3. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность за совершение административного
правонарушения, либо иным образом ухудшающий положение лица, совершившего административное
правонарушение, обратной силы не имеет.
4. Рассмотрение дела об административном правонарушении осуществляется на основании
закона, действующего во время и в месте рассмотрения указанного дела.
Статья 6. Принципы законодательства Республики Таджикистан об административных
правонарушениях
Законодательство
Республики
Таджикистан
об
административных
правонарушениях
основывается на принципах законности, равенства перед законом, неотвратимости наказания, личной
ответственности и виновности, справедливости, гуманизма, демократизма, презумпции невиновности и
гласности.
Статья 7. Принцип законности
1. Признание деяния (действие или бездействия) административным правонарушением,
ответственность и наказание за ее совершение, а также правовые последствия совершения
административного правонарушения устанавливаются только настоящим Кодексом.
2. Никто не может быть привлечен к административной ответственности, а также подвергнут
административному взысканию и мерам обеспечения производства по делу об административном
правонарушении без решения суда, решения уполномоченного государственного органа,
уполномоченного должностного лица и против порядка и оснований, установленных настоящим
Кодексом.
3. Применение норм настоящего Кодекса по аналогии не допускается.
4. Применение судьей, уполномоченным государственным органом или уполномоченным
должностным лицом административного взыскания и мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, осуществляется в пределах их компетенции в соответствии с
настоящим Кодексом.
5. Соблюдение требований законодательства при производстве по делу об административном
правонарушении и применение мер административного воздействия за совершение административного
правонарушения
обеспечивается
систематическим
контролем
со
стороны
вышестоящих
уполномоченных государственных органов и должностных лиц и прокурорским надзором.
6. Содержание норм настоящего Кодекса следует понимать в точном соответствии с его текстом.
7. В соответствии с надлежащими статьями Особенной части настоящего Кодекса
административная ответственность за нарушения правил, стандартов, инструкций, положений и других
норм, предусматривается в случаях, если такие положения приняты или утверждены в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Статья 8. Принцип равенства перед законом
1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом.
2. Физические лица за совершение административного правонарушения привлекаются к
административной ответственности, независимо от гражданства, национальности, расы, пола, языка,
вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения.
3. Юридические лица за совершение административного правонарушения привлекаются к
административной ответственности, независимо от форм собственности, места нахождения,
организационно–правовых форм и подчиненности, а также других обстоятельств.
4. Член Маджлиси Милли и депутат Маджлиси намояндагон не могут быть подвержены
административному взысканию, назначенному в судебном порядке.
5. Лица, которые в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан и законами Республики
Таджикистан имеют право неприкосновенности, не могут подвергаться аресту, задержанию, приводу и
обыску без согласия соответствующих органов.
Статья 9. Принцип неотвратимости наказания
Каждое физическое или юридическое лицо, совершившее административное правонарушение,
подлежит привлечению к административной ответственности, административному взысканию и
применению мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении,
предусмотренным настоящим Кодексом.
Статья 10. Принцип личной ответственности и виновности
1. Физическое или юридическое лицо подлежит административной ответственности за те деяния
(действия или бездействие), в отношении которых установлена его вина.
2. Привлечение к административной ответственности за невиновное причинение вреда, не
допускается.
Статья 11. Принцип справедливости
1. Административное наказание и меры обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, подлежащие применению к физическому или юридическому лицу, совершившему
административное правонарушение, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру
административного правонарушения, обстоятельствам его совершения, наступившим последствиям,
личности виновного физического лица или деловой репутации юридического лица.
2. Никто не может привлекаться к административной ответственности дважды за одно и то же
совершенное им административное правонарушение.
Статья 12. Принцип гуманизма
1. Физическому или юридическому лицу, совершившему административное правонарушение,
должно быть назначено такое административное наказание и применена такая мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, необходимые и достаточные для его
исправления и предупреждения совершения новых административных правонарушений как лицом,
совершившим административное правонарушение, так и иными лицами.
2. При применении к физическому или юридическому лицу, совершившему административное
правонарушение, административного наказания и мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении запрещается причинение боли и страдания, физического или
нравственного, запугивание, дискриминация любого характера или унижение человеческого
достоинства физического лица либо нанесение ущерба деловой репутации юридического лица.
Статья 13. Принцип демократизма
В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, к исправлению лица, совершившего
административное правонарушение, привлекаются политические партии, профессиональные союзы,
общественные объединения, местные органы самоуправления или трудовые коллективы по их
ходатайству и с его согласия.
Статья 14. Презумпция невиновности
1. Физическое, должностное или юридическое лицо, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении, считается невиновным, пока его виновность в совершении
административного правонарушения не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом
порядке и установлена вступившим в законную силу постановлением суда, уполномоченного
государственного органа (должностного лица), рассмотревшего в пределах своих полномочий это дело.
2. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою
невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной
ответственности, толкуются в его пользу.
Статья 15. Гласность
1. Дело об административном правонарушении подлежит открытому рассмотрению, за
исключением случаев, когда обеспечение государственной, военной, коммерческой или иной
охраняемой законом тайны, а также безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об
административном правонарушении, членов их семей, их близких, защиты чести и достоинства
указанных лиц требует обратного.
2. Решение о закрытом рассмотрении дела об административном правонарушении выносится
судом, уполномоченным государственным органом и уполномоченным должностным лицом,
рассматривающим дело.
3. В целях повышения воспитательной и предупредительной роли производства по делам об
административных правонарушениях они могут рассматриваться, непосредственно по месту работы,
учебы или жительства нарушителя.
Статья 16. Порядок толкования настоящего Кодекса
1. Если нормы настоящего Кодекса имеют два или несколько значений либо толкований, они
толкуются в пользу лица, совершившего административное правонарушение.
2. Понятия и определения, применяемые в настоящем Кодексе, имеют то значение, которое
приведено в соответствующих законах и нормативных правовых актах, если настоящим Кодексом не
установлен иной порядок.
3. В пределах настоящего Кодекса запрещается толкование одинаковых понятий в разных
значениях, если в самом Кодексе не содержится специальное указание.
ГЛАВА 2. Административное правонарушение
Статья 17. Понятие административного правонарушения
1. Административное правонарушение – это противоправное, виновное деяние (действие или
бездействие) физического или юридического лица, совершение которого в установленном настоящим
Кодексом порядке влечет административную ответственность. Административное правонарушение
может совершаться умышленно или по неосторожности.
2. Бездействие признаётся административным правонарушением в том случае, если законом или
иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан предусмотрена обязанность лица
предотвратить своими действиями наступление тех или иных последствий.
3. Не может быть признано виновным в совершении административного правонарушения лицо,
заблуждавшееся в характере своих противоправных (действий или бездействия), если оно было не в
состоянии предотвратить возникновение данного заблуждения.
4. Юридическое лицо привлекается к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, если установлено, что оно (юридическое лицо) имело
возможность соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена
административная ответственность, но не приняло все зависящие от него меры по их соблюдению.
5. Наложение административного взыскания на юридическое лицо не освобождает от
административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и
привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от
административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.
Статья 18. Совершение административного правонарушения умышленно
Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его
совершившее, сознавало противоправный характер своего деяния (действия или бездействия),
предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно
допускало их совершение, либо относилось к ним безразлично.
Статья 19. Совершение административного правонарушения по неосторожности
Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его
совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего деяния (действия
или бездействия), но без достаточных на то оснований и по небрежности, либо самонадеянно
рассчитывало на предотвращение таких последствий, либо не предвидело возможности наступления
таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть, а также не знало, но должно было знать о
противоправности своего деяния (действия или бездействия).
Статья 20. Крайняя необходимость
1. Действия лица не признаются административным правонарушением, если они совершены им в
состоянии крайней необходимости.
2. Действия лица признаются совершенными в состоянии крайней необходимости, если они
направлены на предотвращение непосредственной угрозы опасности охраняемым законом интересам
государства, общества и личности, когда опасность при сложившихся обстоятельствах не могла быть
устранена другими средствами, способами и причиненный вред является менее значительным, чем
предотвращенный.
3. В случае причинения в результате действий, совершенных лицом в состоянии крайней
необходимости или в положении безвыходности, равного либо более значительного вреда по причине
замешательства, страха или испуга, такие действия не являются противоправными.
Статья 21. Обоснованный риск
1. Причинение вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам при обоснованном риске для
достижения общественно полезной цели не считается административным правонарушением.
2. Риск признаётся обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанным с
риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло все необходимые меры для
предотвращения вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам.
3. Риск не признаётся обоснованным, если он явно был сопряжен с угрозой жизни и здоровью
людей, экологической катастрофы или общественного бедствия.
ГЛАВА 3. Административная ответственность
Статья 22. Понятие административной ответственности
1. Административная ответственность, являясь разновидностью юридической ответственности,
означает применение судьей, уполномоченным государственным органом или уполномоченным
должностным лицом административного взыскания к физическому, должностному или юридическому
лицам, совершившему административное правонарушение, предусмотренное настоящим Кодексом.
2. Разные виды административного правонарушения влекут за собой применение различных
административных взысканий.
3. Систематическим признается совершение физическим или юридическим лицом
административного правонарушения два и более раза в течение одного года.
Статья 23. Основание административной ответственности
Основанием
административной
ответственности
является
совершение
физическим,
должностным или юридическим лицом деяния, содержащего все признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного настоящим Кодексом.
Статья 25. Возможность освобождения от административной ответственности
1. При малозначительности административного правонарушения судья, уполномоченный
государственный орган и уполномоченное должностное лицо, рассматривающие дело об
административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное
правонарушение, от административной ответственности и взыскания и ограничиться устным
замечанием.
2. В соответствии с настоящим Кодексом малозначительным является совершенное
административное правонарушение, повлекшее за собой причинение материального ущерба
физическому лицу в размере до одного, а юридическому лицу – до десяти показателей для расчетов.
Статья 26. Невменяемость
Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время
совершения административного правонарушения находилось в состоянии невменяемости, то есть не
могло осознавать фактический характер и противоправность своего деяния (действия или бездействия)
либо руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного расстройства
психики, слабоумия или иного болезненного состояния психики.
Статья 27. Административная ответственность физических лиц
1. За совершение административных правонарушений к ответственности привлекаются
физические лица в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Кодексом, если в других
нормативных правовых актах Республики Таджикистан не предусматривается иное.
2. Под физическим лицом понимаются граждане Республики Таджикистан, иностранные граждане
и лица без гражданства.
Статья 29. Административная ответственность должностных лиц и приравненных к ним лиц
1. Должностные лица привлекаются к административной ответственности при совершении
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением ими
служебных обязанностей. При отсутствии этих обстоятельств должностное лицо, виновное в
совершении административного правонарушения, привлекается к ответственности на общих
основаниях.
2. Под должностными лицами в соответствии с настоящим Кодексом понимаются лица,
постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющие функции
представителя власти, то есть наделенные в установленном законом порядке распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, а равно лица,
выполняющие организационно–распорядительные или административно хозяйственные функции в
государственных органах и органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах
Республики Таджикистан, других войсках и воинских формированиях Республики Таджикистан.
3. Руководители и работники организаций, совершившие административное правонарушение в
связи с выполнением организационно–распорядительных или административно – хозяйственных
функций, а также физические лица, осуществляющие свою деятельность на основании свидетельства о
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, привлекаются к административной
ответственности как должностные лица, если законом не установлен иной порядок.
Статья 31. Административная ответственность юридических лиц
1. Юридические лица несут административную ответственность за административное
правонарушение только в случаях, прямо предусмотренных соответствующими статьями Особенной
части настоящего Кодекса.
2. Юридические лица также могут быть привлечены к административной ответственности и
подвергнуты административному наказанию (за действия или бездействие) физического лица,
признанного виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что
данное физическое лицо, являясь представителем (членом, руководителем) юридического лица
совершало противоправные действия в их пользу.
3. Если в соответствующих статьях Общей и Особенной части настоящего Кодекса не указано,
что установленные данными статьями нормы применяются только к физическому лицу или только к
юридическому лицу, данные нормы в равной мере применяются в отношении и физического, и
юридического лица, за исключением случаев, если по смыслу данные нормы относятся и могут быть
применены только к физическому лицу или только к юридическому лицу.
4. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение
административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо.
5. При присоединении юридического лица, совершившего административное правонарушение, к
другому юридическому лицу, к административной ответственности привлекается юридическое лицо,
присоединившее к себе виновное юридическое лицо.
6. При разделении юридического лица или при выходе из состава юридического лица одного или
нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного
правонарушения привлекается вновь образованное юридическое лицо согласно разделительному
балансу или каждое юридическое лицо, отделившееся от состава юридического лица.
7. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к
административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается
вновь возникшее юридическое лицо.
8. В случаях, указанных в частях четвертой–седьмой настоящей статьи, административная
ответственность за совершение административного правонарушения наступает независимо от того,
было ли известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте
административного правонарушения до завершения реорганизации.
9. Административные взыскания, назначенные в соответствии с абзацами вторым, третьим,
четвертым, шестым, седьмым и восьмым части первой статьи 36 настоящего Кодекса юридическому
лицу за совершение административного правонарушения до завершения реорганизации юридического
лица, применяются с учетом положений частей второйседьмой настоящей статьи.
Статья 32. Административная ответственность иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных юридических лиц
1. Находящиеся на территории Республики Таджикистан иностранные граждане, лица без
гражданства и иностранные юридические лица (их представительства, филиалы и т.п.) за совершение
административных правонарушений несут административную ответственность на общих основаниях, за
исключением иностранных граждан, пользующихся правом дипломатической неприкосновенности
(иммунитетом).
2.
В
отношении
иностранных
граждан,
пользующихся
правом
дипломатической
неприкосновенности, административная ответственность применяется в соответствии международными
правовыми актами, признанными Таджикистаном.
Статья 33. Сроки привлечения к административной ответственности
1. Лицо не может быть привлечено к административной ответственности, если со дня совершения
административного правонарушения прошло три месяца.
2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью первой
настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.
3. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, но при
наличии в действиях лица признаков административного правонарушения, сроки, предусмотренные
частью первой настоящей статьи, начинают исчисляться со дня принятия решения об отказе в
возбуждении уголовного дела или о его прекращении.
4. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного лица,
срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается с момента
удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган или
должностному лицу, уполномоченному рассматривать дело по месту жительства этого лица.
ГЛАВА 4. Понятие и виды административных взысканий
Статья 34. Понятие административного взыскания
Административное взыскание – это установленная настоящим Кодексом принудительная мера
ответственности, применяемая судьей,
уполномоченным государственным органом либо
уполномоченным должностным лицом к физическому, должностному или юридическому лицу за
совершение административного правонарушения.
Статья 35. Цель административного взыскания
1. Административное взыскание применяется в целях воспитания лица, совершившего
административное правонарушение, в духе неуклонного соблюдения законов, а также предупреждения
совершения новых административных правонарушений как самим правонарушителем, так и другими
лицами.
2. Административное взыскание не может иметь своей целью унижение достоинства лица,
совершившего административное правонарушение, или причинение боли и страдания, физических или
нравственных, запугивание, дискриминацию любого характера или унижение человеческого
достоинства физическому лицу, либо нанесение ущерба деловой репутации юридического лица,
совершившего административное правонарушение.
Статья 36. Виды административных взысканий
1. За совершение административных правонарушений устанавливаются и применяются
следующие административные взыскания:
– предупреждение;
– административный штраф;
– административное приостановление действия лицензии на осуществление определенных
видов деятельности;
– лишение лицензии на осуществление определенных видов деятельности;
– лишение физического лица специального права;
– административное приостановление определенного вида деятельности;
– возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения;
– конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом
административного правонарушения;
– административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранного гражданина
или лица без гражданства;
– административный арест.
2.
В
отношении
юридического
лица
применяются
административные
взыскания,
предусмотренные в абзацах втором, третьем, четвертом, шестом, седьмом и восьмом части первой
настоящей статьи.
3. Административные взыскания, предусмотренные в части первой настоящей статьи, могут быть
установлены только настоящим Кодексом.
Статья 37. Основные и дополнительные административные взыскания
1. Предупреждение, административный штраф, административный арест, лишение физических
лиц специального права, приостановление действия лицензии, лишение лицензии, административное
приостановление определённого вида деятельности могут устанавливаться и применяться только в
качестве основных административных взысканий.
2. Возмездное принудительное изъятие и конфискация предмета, явившегося орудием
совершения или непосредственным объектом административного правонарушения, также
административное выдворение за пределы Республики Таджикистан иностранных граждан или лиц без
гражданства могут устанавливаться и применяться в качестве основного и дополнительного наказания.
3. За одно административное правонарушение может налагаться основное либо основное и
дополнительное административное взыскание из числа взысканий, предусмотренных в применяемых
статьях Особенной части настоящего Кодекса.
Статья 38. Предупреждение
Предупреждение как мера административного взыскания выносится лицу, совершившему
административное правонарушение, в письменной форме в порядке, установленном соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса.
Статья 39. Административный штраф
1. Административный штраф – вид административного взыскания в виде денежного взыскания в
доход государства, назначаемое судьей, уполномоченным государственным органом либо
уполномоченным должностным лицом на лицо, совершившее административное правонарушение в
порядке, установленном настоящим Кодексом.
2. Размер административного штрафа определяется в процентах или в кратном размере, исходя
из:
– показателя для расчётов, установленного со дня окончания или пресечения
административного, а при длящемся – административном правонарушении, со дня ее обнаружения;
– стоимости предмета административного правонарушения на момент окончания или пресечения
административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении со дня ее
обнаружения;
– суммы неуплаченных налогов и других обязательных платежей либо суммы незаконных
валютных операций, подлежащих уплате, со дня окончания или пресечения административного
правонарушения, а при длящемся административном правонарушении – со дня его обнаружения;
– стоимости выполненных работ.
3. Минимальный размер административного штрафа, налагаемого на физическое лицо не может
быть менее половины, на должностных менее одного, а на юридическое лицо – менее десяти
показателей для расчётов.
4. Максимальный размер административного штрафа, назначаемого на физические лица, не
может превышать ста, на должностные лицадвухсот, а на юридическое лицо – одной тысячи
показателей для расчётов или двухсот процентов от суммы неуплаченных налогов и других
обязательных платежей, если Особенной частью настоящего Кодекса не установлен иной размер (в
редакции Закона РТ от 19.05.2009г. №513).
5. Административные дела в которых размер штрафов превышает триста показателей для
расчётов, рассматривается судьей.
6. Сумма административного штрафа перечисляется в республиканский бюджет.
Статья 40. Административное приостановление
определенного вида деятельности
действия
лицензии
на
осуществление
1. Административное приостановление действия лицензии на осуществление определенного
вида деятельности, предоставленной уполномоченным государственным органом физическому или
юридическому лицу, применяется за нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий
только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.
2. Срок административного приостановления действия лицензии на осуществление
определенного вида деятельности не может быть более шести месяцев.
3. Административное взыскание в виде приостановления действия лицензии на осуществление
определенного вида деятельности назначается лицензионным органом.
Статья 41. Лишение лицензии на осуществление определенного вида деятельности
1. Лишение лицензии на осуществление определенного вида деятельности, предоставленной
уполномоченным государственным органом либо физическому или юридическому лицу, применяется за
систематическое нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий только в случаях,
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.
2. Административное взыскание в виде лишения действия лицензии на осуществление
определенным видом деятельности налагается судьей.
Статья 43. Административное приостановление определенного вида деятельности
1. Административное приостановление определенного вида деятельности заключается во
временном прекращении деятельности физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, деятельности юридических лиц, их филиалов,
представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации
агрегатов, объектов, зданий и сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, работ,
оказания услуг.
2. Административное приостановление определенного вида деятельности применяется в случае
угрозы жизни и здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения)
подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или
техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды
либо в случае совершения административного правонарушения в области оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, производства этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей, а также табачной продукции и в иных случаях, прямо предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.
3. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до трех месяцев и
назначается компетентным органом только в случаях и в порядке, предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса.
4. Компетентный орган на основании ходатайства физического, должностного или юридического
лица досрочно прекращает исполнение административного наказания в виде административного
приостановления определенного вида деятельности, если будет установлено, что устранены
обстоятельства, указанные частями первой и второй настоящей статьи, послужившие основанием для
наложения данного административного взыскания.
Статья 44. Возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения
1. Возмездное принудительное изъятие предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного правонарушения, состоит в его принудительном
изъятии и последующей реализации с передачей вырученной суммы бывшему собственнику за
вычетом расходов по реализации изъятого предмета.
2. Порядок применения возмездного принудительного изъятия и перечень предметов,
подлежащих изъятию, устанавливаются настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми
актами Республики Таджикистан. Возмездное принудительное изъятие назначается только судьей.
3. Возмездное принудительное изъятие должно соответствовать характеру совершенного
административного правонарушения.
4. Собственность третьего лица, которая не принадлежит правонарушителю, подвергается
возмездному принудительному изъятию лишь тогда, когда будет доказано, что во время ее
приобретения третье лицо было осведомлено о намерении правонарушителя.
Статья 45. Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным
объектом административного правонарушения
1. Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом
административного правонарушения, состоит в принудительном безвозмездном обращении этого
предмета в собственность государства. Конфискация такого предмета назначается только судьей.
Конфискации подлежит лишь предмет, принадлежащий на праве собственности правонарушителю,
если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Таджикистан.
2. Конфискация должна соответствовать характеру совершенного административного
правонарушения.
3. Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего
административное правонарушение, орудия совершения или непосредственного объекта
административного правонарушения:
– подлежащего в соответствии с законодательством Республики Таджикистан возвращению их
законному собственнику;
– изъятого из гражданского оборота либо находившегося по иным причинам в незаконном
владении лица, совершившего административное правонарушение, и на этом основании подлежащего
обращению в собственность государства или уничтожению.
4. Предметом, явившемся орудием совершения или непосредственным объектом
административного правонарушения, который не принадлежит правонарушителю, а является
собственностью третьих лиц, подвергается конфискации лишь тогда, когда будет доказано, что во
время их приобретения третье лицо было осведомлено о факте правонарушения.
5. Порядок применения конфискации и перечень предметов, не подлежащих конфискации,
устанавливаются настоящим Кодексом и другими нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан.
ГЛАВА 5. Наложение административного взыскания
Статья 48. Общие правила наложения административного взыскания
1. Административное взыскание за совершение административного правонарушения
применяется в пределах, установленных настоящим Кодексом.
2. При применении административного взыскания к физическому лицу учитываются характер
совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное
положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность и обстоятельства,
отягчающие административную ответственность.
3. При применении административного взыскания к должностному лицу учитываются характер
совершенного им административного правонарушения, личность правонарушителя, имущественное и
должностное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность и
обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
4. При применении административного взыскания к юридическому лицу учитываются характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение
юридического
лица,
обстоятельства,
смягчающие
административную
ответственность
и
обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
5. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами деяния, с учетом
данных о виновном лице, а также его имущественного и финансового положения подсудных дел об
административных правонарушениях допускается наложение судьями административного взыскания
ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего
Кодекса. При этом, судья, рассматривающий дело об административном правонарушении, может не
применять взыскание, предусмотренное в качестве основного, как дополнительный вид
административного взыскания.
Статья 49. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность
1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, являются:
– чистосердечное раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
– добровольное сообщение лицом о совершенном им административном правонарушении;
– предотвращение виновным лицом вредных последствий административного правонарушения,
добровольное возмещение ущерба или устранение причиненного вреда;
– совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения
(аффекта), либо при стечении тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств;
– совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
– совершение административного правонарушения беременной женщиной или женщиной,
имеющей малолетнего ребенка, либо лицом, воспитывающим в одиночку ребенка в возрасте до
восемнадцати лет;
– совершение административного правонарушения под влиянием угрозы, принуждения, либо в
силу служебной, материальной или иной зависимости;
– совершение малозначительного административного правонарушения впервые;
– совершение административного правонарушения при превышении пределов крайней
необходимости.
2. Судья, уполномоченный государственный орган, либо уполномоченное должностное лицо,
рассматривающее дело об административном правонарушении, может признать смягчающими
ответственность также и иные обстоятельства, не предусмотренные настоящим Кодексом.
Статья 50. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность
1. Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются:
– продолжение противоправного поведения, несмотря на требования уполномоченных на то лиц
о его прекращении;
– совершение административного правонарушения группой лиц;
– вовлечение в совершение административного правонарушения несовершеннолетнего лица;
– совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при
других чрезвычайных обстоятельствах;
– повторное совершение однородного административного правонарушения в течение года, если
за
совершение
первого
административного
правонарушения
лицо
уже
подвергалось
административному взысканию, по которому не истек срок, предусмотренный статьей 53 настоящего
Кодекса;
– совершение административного правонарушения в состоянии опьянения, вызванное
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных или других одурманивающих веществ.
Судья, уполномоченный государственный орган и уполномоченное должностное лицо,
налагающее
административное
взыскание,
в
зависимости
от
характера
совершенного
административного правонарушения может не признать данные обстоятельства отягчающими.
2. Обстоятельства, предусмотренные частью первой настоящей статьи, не могут учитываться как
отягчающие в случае, если указанные обстоятельства предусмотрены в качестве признака
административного правонарушения соответствующими нормами статей Общей части настоящего
Кодекса.
3. Перечень обстоятельств, отягчающих административную ответственность, является
исчерпывающим и другие обстоятельства, отягчающие ответственность, устанавливаются только
настоящим Кодексом.
Статья
51.
Наложение
административного
взыскания
за
совершение
нескольких
административных правонарушений
1. При совершении лицом двух и более административных правонарушений административное
взысканий налагается за каждое совершенное административное правонарушение в отдельности.
2. Если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о которых
одновременно рассматриваются одним и тем же уполномоченным государственным органом и
уполномоченным должностным лицом, то окончательное взыскание, применяемое к этому лицу,
определяется в пределах только одной статьи, предусматривающей более строгое административное
взыскание.
В случае, если административный штраф устанавливается в процентах от суммы невыплаченных
обязательных налогов или обязательных налогов, выплаченных с нарушением налогового
законодательства
административный
штраф
за
каждое
совершенное
административное
правонарушение взимается по отдельности.
3. Если лицо совершило деяние (действие или бездействие), за которое предусмотрена
административная ответственность по нескольким статьям Особенной части настоящего Кодекса, дела
о которых рассматриваются различными уполномоченными государственными органами либо
уполномоченными должностными лицами, то административное взыскание применяется за каждое
совершенное административное правонарушение в отдельности в пределах норм этих статей.
4. В случаях, предусмотренных частью первой и пунктом первым части второй настоящей статьи,
к основному взысканию может быть присоединено одно из дополнительных взысканий,
предусмотренных статьей 3 7 настоящего Кодекса.
Статья 54. Возмещение имущественного вреда и морального ущерба, причиненного
административным правонарушением
1. Споры о возмещении имущественного ущерба разрешаются судом в порядке гражданского
судопроизводства. Судья, рассматривая дело об административном правонарушении, при отсутствии
спора о возмещении имущественного ущерба одновременно с наложением административного
взыскания также вправе решить вопрос о возмещении имущественного ущерба.
2. По делу об административном правонарушении, рассматриваемом иными уполномоченными
государственными органами или уполномоченными должностными лицами, спор о возмещении
имущественного ущерба разрешается судом в порядке гражданского судопроизводства.
3. Споры о возмещении морального вреда, причиненного административным правонарушением,
рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства.
Статья 55. Исполнение обязательства, возникшего в результате совершения административного
правонарушения
Наложение административного взыскания не освобождает лицо от исполнения обязательства,
возникшего в результате совершения административного правонарушения.
Статья 56. Сроки применения административного взыскания
Административное взыскание не может быть применено по истечении срока, предусмотренного
статьей 33 настоящего Кодекса.
РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 7. Административные правонарушения связанные с охраной
здоровья, санитарно–эпидемиологической безопасностью
населения и общественной нравственностью
Статья 121. Нарушение правил обращения с лекарственными средствами и пищевыми
добавками
Незаконный ввоз на территорию Республики Таджикистан лекарственных средств и пищевых
добавок, их производство, реализация, использование некачественных, фальшивых или не отвечающих
требованиям установленных стандартов, а равно просроченных лекарственных средств и пищевых
добавок, при отсутствии признаков преступления, влечет наложение штрафа на физических лиц в
размере от сорока до пятидесяти, на должностных лиц – от пятидесяти до ста и на юридические лица –
от ста до двухсот показателей для расчетов с конфискацией предмета административного
правонарушения.
Статья 122. Незаконное занятие фармацевтической деятельностью и народной медициной
1. Занятие частной фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим лицензии на данный
вид деятельности, влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати показателей для
расчетов.
2. Занятие народной медициной с нарушением установленного законом порядка, влечет
наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати показателей для расчетов.
Статья 126. Реализация недоброкачественных продуктов питания
Реализация недоброкачественных продуктов питания, в том числе домашнего изготовления, с
повышенным содержанием химических, токсических, канцерогенных веществ и биологических добавок,
по истечении срока их применения, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти
до двадцати, на должностных лиц – от тридцати до сорока и на юридические лица – от ста до двухсот
показателей для расчетов с конфискацией предмета административного правонарушения.
Статья 127. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества
Незаконное культивирование, то есть незаконный посев или выращивание запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, при отсутствии признаков
преступления, влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати показателей для расчетов с
конфискацией предмета административного правонарушения.
Статья 128. Незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение,
транспортировка или пересылка наркотических средств, или психотропных веществ, или их
прекурсоров
1. Незаконное производство, изготовление,
переработка, приобретение, хранение,
транспортировка или пересылка наркотических средств или психотропных веществ, или их прекурсоров
без цели сбыта при отсутствии признаков преступления, влечет наложение штрафа на физических лиц
в размере от двадцати до тридцати, на должностных лиц – от сорока до пятидесяти показателей для
расчетов с конфискацией предмета административного правонарушения.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные с целью сбыта, а
равно незаконный их сбыт, при отсутствии признаков преступления, влечет наложение штрафа в
размере от сорока до пятидесяти показателей для расчетов с конфискацией предмета
административного правонарушения.
Статья 132. Производство, либо оборот этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей
продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов
Производство, либо оборот этилового спирта, алкогольной или спиртосодержащей продукции, не
соответствующей требованиям государственных стандартов, влечет наложение штрафа на физических
лиц в размере от десяти до двадцати, на должностных лиц – от сорока до пятидесяти и на юридические
лица – от одной тысячи до двух тысяч показателей для расчетов с конфискацией предмета
административного правонарушения.
ГЛАВА 30. Административные правонарушения в области
антимонопольного законодательства
Статья 542. Злоупотребление хозяйствующими субъектами, а также группой лиц своими
доминирующими или монопольными положениями на рынке
Злоупотребление хозяйствующими субъектами, а также группой лиц своими доминирующими или
монопольными положениями на рынке путём совершения действий, нарушающих антимонопольное
законодательство, при отсутствии признаков преступления, влечет наложение штрафа на должностных
лиц в размере от восьмидесяти до ста, на юридические лица – от пятисот до двух тысяч показателей
для расчетов.
Статья 543. Заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию
Заключение договора, соглашения либо иной сделки или осуществление согласованных
действий хозяйствующими субъектами (группой лиц), противоречащие антимонопольному
законодательству и ограничивающие конкуренцию, влекут наложение штрафа на должностных лиц в
размере от пятидесяти до семидесяти и на юридические лица от двух тысяч до трёх тысяч показателей
для расчетов.
Статья 545. Недобросовестная конкуренция
1. Осуществление хозяйствующими субъектами (группой лиц) недобросовестной конкуренции,
запрещенной антимонопольным законодательством, влечет наложение штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати до пятидесяти и на юридические лица – от трех тысяч до пяти тысяч показателей
для расчетов.
2. То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в
течение одного года после применения мер административного взыскания, влечет наложение штрафа
на должностных лиц в размере от восьмидесяти до ста и на юридические лица – от семи тысяч до
восьми тысяч показателей для расчетов.
Статья 546. Ложная реклама
Распространение рекламодателем заведомо ложной информации о производстве либо продаже
товаров или оказании услуг, вводящие в заблуждение потребителя рекламы, в которой присутствуют не
соответствующие действительности сведения, а также реклама продукции, подлежащей обязательной
сертификации, но не имеющей сертификата соответствия, при отсутствии признаков преступления,
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до двадцати, на должностных лиц –
от сороки до пятидесяти и на юридические лица – от ста до двухсот показателей для расчетов.
Статья 547. Ненадлежащая реклама и контрреклама
Ненадлежащее рекламирование или отказ от контррекламы хозяйствующими субъектами
(группой лиц), влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до семидесяти
и на юридические лицаот ста пятидесяти до двухсот показателей для расчетов.
Статья 548. Распространение рекламы о товаре и оказании услуг без разрешения
Распространение рекламы о товаре к оказании услуг без разрешения соответствующих органов,
влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти и на юридические
лица – от ста до двухсот показателей для расчетов.
Статья 550. Реклама медикаментов, продуктов детского питания, заменяющих грудное молоко,
изделий
медицинского
назначения,
медицинской
техники,
санитарно–гигиенического
оборудования
Реклама медикаментов, продуктов детского питания, заменяющих грудное молоко, изделий
медицинского назначения, медицинской техники, санитарно–гигиенического оборудования при
отсутствии разрешения на их производство и (или) реализацию, выдаваемого уполномоченными
органами в области здравоохранения, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от
десяти до двадцати, на должностных лиц – от тридцати до сорока и на юридические лица – от одной
тысячи пятисот до двух тысяч показателей для расчетов.
Статья 551. Реализация товаров и оказание услуг, не соответствующих рекламе
Реализация товаров и оказание услуг, не соответствующих тому виду, в каком они были
представлены или показаны в рекламе, а также рекламирование или предоставление товаров или услуг
при отсутствии намерений их продажи, влекут наложение штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати до тридцати и на юридические лица – от двухсот до трёхсот показателей для расчетов.
Статья 552. Злоупотребление продавца неспособностью потребителя защитить свои интересы
Злоупотребление продавца неспособностью потребителя защитить свои интересы по причине
инвалидности, безграмотности или неспособности понимать язык, используемый при продаже, влечет
наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати до тридцати, на должностных лиц – от
шестидесяти до восьмидесяти и на юридические лица – от двухсот до трехсот показателей для
расчетов.
Статья 555. Необоснованное завышение цен
1. Необоснованное завышение государственных регулируемых цен (тарифов на продукцию,
товары и услуги) и предельных уровней рентабельности, завышение оптовых отпускных цен,
зарегистрированных при декларировании в антимонопольных государственных органах, а также
завышение или занижение цен на продукцию, поставляемую предприятиями по межправительственным
соглашениям с другими государствами, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от
десяти до двадцати, на должностных лиц – от сорока до пятидесяти и на юридические лица – от двух до
трех тысячи показателей для расчетов.
2. Начисление непредусмотренных надбавок, наценок (накидок) к ценам при наличии
официально установленных предельных цен, включение в стоимость услуг фактически невыполненных
работ или работ, выполненных не в полном объеме, учтенных в стоимости этих услуг, а также
использование более дешевого сырья и других технологических изменений, повлекших за собой
удешевление стоимости продукции без согласия потребителей (покупателей), завышение цен на
продукцию, по которой из–за конструктивных и технических недостатков не достигнуты потребительские
свойства, принятые при согласовании их уровня (при наличии заключения органов стандартизации),
влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от пятнадцати до двадцати, на должностных
лиц – от сорока до пятидесяти и на юридические лица – от двух до трёх тысяч показателей для
расчетов.
ГЛАВА 35. Административные правонарушения в области стандартизации, метрологии,
сертификации, аккредитации, торговли и сфере обслуживания
Статья 624. Нарушение правил торговли и обслуживания
1. Нарушение правил торговли и обслуживания на предприятиях и в организациях, независимо от
форм собственности, а также физическими лицами, влечет наложение штрафа на физических лиц в
размере от трех до семи, на должностных лиц – от десяти до двадцати и на юридические лица – от ста
до двухсот показателей для расчетов.
2. То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в
течение одного года после применения мер административного взыскания, влекут наложение штрафа
на физических лиц в размере от десяти до двадцати, на должностных лиц – от сорока до пятидесяти и
на юридические лица – от двухсот до трехсот показателей для расчетов.
Статья 625. Производство, реализация, выпуск, поставка, использование продукции,
выполнение работ и услуг, не соответствующих требованиям государственного стандарта и
техническим условиям
Производство, реализация, выпуск, поставка, использование продукции, выполнение работ и
услуг, не соответствующих требованиям государственного стандарта и техническим условиям, влечет
наложение штрафа на физических лиц в размере от трех до семи, на индивидуальных
предпринимателей – от семи до десяти, на должностных лиц – от двадцати до тридцати и на
юридические лица – от ста до двухсот показателей для расчетов.
Статья 627. Обман потребителей
Обман потребителей путем обмеривания, обвешивания, обсчета, реализации товаров с
истекшим сроком годности, введения в заблуждение относительно потребительских свойств, качества
товара или иным обманным путем физическими и юридическими лицами, осуществляющими
реализацию товаров, оказание услуг населению, при отсутствии признаков преступления, влекут
наложение штрафа на физических лиц в размере от семи до пятнадцати, на должностных лиц – от
сорока до пятидесяти и на юридические лица – от ста до двухсот показателей для расчетов.
Статья 628. Нарушение требований стандартов и технических условий, правил сертификации и
оказания услуг
1. Нарушение требований стандартов и технических условий, правил сертификации и оказания
услуг, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до десяти, на должностных лиц
– от двадцати до тридцати и на юридические лица – от ста до двухсот показателей для расчетов.
2. То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в
течение одного года после применения мер административного взыскания, влечет наложение штрафа
на физических лиц в размере от пятнадцати до двадцати, на должностных лиц – от сорока до
пятидесяти показателей для расчетов с конфискацией предмета административного правонарушения.
Статья 630. Осуществление торговли (оказание услуг) после приостановления деятельности
Осуществление торговли (оказание услуг) после приостановления деятельности, влечет
наложение штрафа на физических лиц в размере от пяти до десяти, на должностных лиц – от тридцати
до сорока и на юридические лица – от ста до двухсот показателей для расчетов.
Статья 631. Нарушение законодательства о защите прав потребителей
Необоснованный отказ от предоставления срока годности реализованных предметов и
принадлежностей, гарантийного срока службы, обслуживания, отказ от обмена недоброкачественного
непродовольственного товара на аналогичный, надлежащего качества, или возврата денег за него, а
также невыполнение условий договора о выполнении работ и оказании услуг, а также нарушение других
требований законодательства о защите прав потребителей влекут наложение штрафа на физических
лиц в размере от пяти до десяти и на должностных лиц от тридцати до пятидесяти показателей для
расчетов.
Статья 632. Невыдача чека покупателю
1. Невыдача чека покупателю (клиенту) или выдача чека с указанием суммы, менее уплаченной,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трех до семи и на должностных лиц – от
двадцати до тридцати показателей для расчетов.
2. То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в
течение одного года после применения мер административного взыскания, влечет наложение штрафа
на физических лиц в размере от десяти до пятнадцати и на должностных лиц – от сорока до пятидесяти
показателей для расчетов.
Статья 633. Невывешивание ценников на продаваемые товары и непредоставление
прейскурантов на оказываемые услуги
1. Невывешивание ценников на продаваемые товары и непредоставление прейскурантов на
оказываемые услуги, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от одного до двух и на
должностных лиц – от десяти до двадцати показателей для расчетов.
2. Те же действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в
течение одного года после применения мер административного взыскания, влекут наложение штрафа
на физических лиц в размере от пяти до семи и на должностных лиц – от сорока до пятидесяти
показателей для расчетов.
Статья 634. Продажа товаров без документов, содержащих сведения об изготовителе,
поставщике и продавце
1. Продажа товаров физическими и юридическими лицами, осуществляющими реализацию
товаров населению без документов, содержащих сведения об изготовителе, поставщике и продавце,
влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трёх до семи, на должностных лиц – от
двадцати до тридцати и на юридические лица – от семидесяти до ста показателей для расчетов.
2. То же действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в
течение одного года после применения мер административного взыскания, влечет наложение штрафа
на физических лиц в размере от десяти до двадцати, на должностных лиц – от сорока до пятидесяти и
на юридические лица – от ста пятидесяти до двухсот показателей для расчетов.
Статья 640. Торговля в неустановленных местах
1. Торговля в неустановленных местах всеми видами товаров, влечет наложение штрафа на
физических лиц в размере от двух до пяти и на должностных лиц – от десяти до двадцати показателей
для расчетов.
2. Торговля горюче–смазочными материалами в не установленных местах, влечет наложение
штрафа на физических лиц в размере от трех до семи и на должностных лиц – от десяти до двадцати
показателей для расчетов.
РАЗДЕЛ III. СУДЬЯ, ОРГАНЫ (ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО), УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ГЛАВА 41. Общие положения подведомственности дел
об административных правонарушениях и порядка их рассмотрения
Статья 692. Судья, органы (должностное лицо), уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях
Дела об административных правонарушениях рассматриваются:
– судёй районных и городских судов;
– уполномоченным государственным органом (должностным лицом);
Статья 693. Подведомственность дел об административных правонарушениях
1. Судья рассматривает дела об административных правонарушениях, отнесенных к его ведению
настоящим Кодексом.
2. Уполномоченные государственные органы (должностное лицо); рассматривают дела об
административных правонарушениях, отнесенных к их ведению настоящим Кодексом.
Статья 694. Полномочия должностных лиц
1. Уполномоченные должностные лица могут рассматривать дела об административных
правонарушениях в пределах своих полномочий лишь при исполнении служебных обязанностей.
2. Перечень и пределы полномочий должностных лиц, рассматривающих дела об
административных правонарушениях, определяются нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан.
3. Судья, уполномоченный государственный орган (должностное лицо) при рассмотрении дела об
административном правонарушении принимает соответствующие акты.
ГЛАВА 42. Судья, органы (должностное лицо), уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях
Статья 722. Органы здравоохранения Республики Таджикистан
Органы здравоохранения Республики Таджикистан в пределах своей компетенции
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 110–123
настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные
взыскания от имени органов здравоохранения Республики Таджикистан вправе:
– руководитель органа государственного контроля фармацевтической и медицинской
деятельности, начальники их сектора в ГБАО, областях и Кулябском регионе по административным
правонарушениям, предусмотренным статьями 110, 119–123 настоящего Кодекса;
– главные санитарные врачи государственного санитарно–контрольного учреждения городов и
районов по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 112–118 настоящего
Кодекса;
– начальники отделений республиканского центра крови в городах и районах по
административным правонарушениям, предусмотренным статьей 111 настоящего Кодекса.
РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ГЛАВА 44. Процессуальное оформление административных правонарушений
Статья 741. Возбуждение дела об административном правонарушении
1. Основаниями к возбуждению дела об административном правонарушении являются:
– непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения;
– поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов,
органов самоуправления в поселке и селе, от общественных объединений материалы, содержащие
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;
– сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах
массовой информации, содержащие достоверные и объективные данные, указывающие на наличие
события административного правонарушения.
2. Материалы, сообщение, заявление о случаях административного правонарушения подлежит
обязательному рассмотрению и проверке уполномоченными должностными лицами по составлению
протоколов об административных правонарушениях.
3. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом,
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, только при наличии
хотя бы одного из поводов, предусмотренных частью первой настоящей статьи, и достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения.
4. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента вынесения
определения или постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
5. При отсутствии достаточных оснований, должностное лицо, рассматривающее материалы
административного правонарушения, выносит мотивированное определение или постановление об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
Статья 742. Протокол об административном правонарушении
О совершении административного правонарушения составляется
должностным лицом.
протокол
уполномоченным
Статья 743. Содержание протокола об административном правонарушении
1. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его
составления, должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол, сведения о личности
правонарушителя, место, время совершения, событие и существо административного правонарушения,
статья Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающего ответственность за данное
административное правонарушение, фамилии, имена и отчества, адреса свидетелей и потерпевших
(если они имеются), объяснения физического лица или законного представителя юридического лица, в
отношении которого возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.
2. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или
законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их
права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
3. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых
возбуждено дело, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об
административном правонарушении. Указанные лица вправе предоставить объяснения и замечания по
содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.
4. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его
составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении
которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также при наличии свидетели и
потерпевшие, если они имеются. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, в нем
делается соответствующая запись.
5. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под
расписку копия протокола об административном правонарушении.
Статья 744. Составление протокола об административном правонарушении
1. Составление протокола об административном правонарушении, предусмотренное настоящим
Кодексом, производится должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об
административных правонарушениях в соответствии с главой 42 настоящего Кодекса, в пределах своих
компетенций.
2. Помимо случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи, также и должностные
лица центральных и местных исполнительных органов государственной власти, их учреждений,
структурных подразделений и территориальных органов, а также иных государственных органов в
соответствии с надзорными задачами и функциями, возложенными на них законами и нормативными
правовыми актами Республики Таджикистан, вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях. В этих случаях, указанные уполномоченные органы или должностные лица не
позднее чем в трехдневный срок с момента составления направляют протокол об административном
правонарушении и другие прилагаемые материалы – дела судье, уполномоченному государственному
органу (должностному лицу), которые вправе рассматривать эти дела об административных
правонарушениях и налагать административные взыскания, предусмотренные настоящим Кодексом.
Статья 746. Сроки составления протокола об административном правонарушении
1. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления
административного правонарушения.
2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о
физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об
административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в
течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.
3. При проведении административного расследования протокол об административном
правонарушении составляется по окончании расследования в сроки, предусмотренные статьей 748
настоящего Кодекса.
Статья 748. Направление протокола об административном правонарушении, постановления
прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении для рассмотрения дела
1. Протокол уполномоченного органа, либо должностного лица об административном
правонарушении, постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении
направляются судье, уполномоченному государственному органу или должностному лицу,
уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, в течение суток.
2. Протокол, постановление прокурора о возбуждении дела об административном
правонарушении, совершение которого влечет административный арест либо административное
выдворение с территории Республики Таджикистан, передаются на рассмотрение судье немедленно
после составления.
3. При неправильном составлении протокола и оформлении других материалов дела, а также в
иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, недостатки протокола и других материалов дела
устраняются в срок не более трех суток со дня их получения от судьи или уполномоченного
государственного органа или должностного лица, уполномоченного рассматривать дело об
административном правонарушении.
4. При возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела
в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, они повторно направляются судье,
уполномоченному государственному органу (должностному лицу), уполномоченному рассматривать
дело, в течение суток со дня устранения недостатков протокола и других материалов дела.
Статья 749. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не составляется
1. При совершении административных правонарушений, влекущих наложение административного
взыскания в виде предупреждения, протокол об административном правонарушении не составляется, а
оформляется предупреждение установленного образца.
2. В случае, если указанное лицо оспаривает наличие события административного
правонарушения и (или) назначенное ему в порядке, установленном частью первой настоящей статьи
административное взыскание, составляется протокол об административном правонарушении, в
соответствии с настоящим Кодексом.
Статья 750. Прекращение производства по делу об административном правонарушении до его
рассмотрения
При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в статье 735 настоящего Кодекса,
орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном
правонарушении, выносят постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении с соблюдением требований, предусмотренных статьей 785 настоящего Кодекса (в
редакции Закона РТ от 11.03.2010г. №598).
ГЛАВА 51. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
Статья 836. Исполнение постановления о наложении административного взыскания в виде
предупреждения
1. Постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения
исполняется судьей, уполномоченным государственным органом (должностным лицом), вынесшим
постановление, путем вручения или направления копии постановления после окончания рассмотрения
дела.
2. При вынесении постановления о наложении административного взыскания в виде
предупреждения по делам об административных правонарушениях в области нарушений правил
дорожного движения, оно оформляется в порядке, установленными Министерством внутренних дел
Республики Таджикистан.
Статья 837. Исполнение постановления о наложении административного взыскания в виде
штрафа
1. Административный штраф должен быть уплачен физическим или юридическим лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 829 настоящего Кодекса.
2. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего лица административный
штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей.
3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется физическим, должностным
или юридическим лицом, привлеченным к административной ответственности, в учреждение
Государственного сберегательного банка Республики Таджикистан «Амонатбонк», за исключением
штрафа, взимаемого на месте совершения административного правонарушения.
4. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, физическое,
должностное или юридическое лицо, или законный представитель юридического лица привлечены к
административной ответственности, направляет судье, в уполномоченный государственный орган
(должностному лицу), вынесшему постановление.
Статья 839. Окончание производства по исполнению постановления о наложении
административного взыскания в виде штрафа
Постановление о наложении административного штрафа, по которому взыскание
административного штрафа произведено полностью, с отметкой об исполнении возвращается
уполномоченному государственному органу (должностному лицу), вынесшему постановление.
Статья 840. Исполнение постановления об административном приостановлении действия
лицензии на осуществление определенных видов деятельности
1. Постановление об административном приостановлении действия лицензии на осуществление
определенных видов деятельности приводится в исполнение тем уполномоченным государственным
органом (должностным лицом), которому в соответствии с законом предоставлено право выдачи
лицензии на указанный вид деятельности.
2. Исполнение постановления об административном приостановлении действия лицензии на
осуществление определенных видов деятельности производится путем отзыва лицензии на срок
приостановления его действия.
Скачать