спампаваць /

advertisement
ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА
«МIНСКАЯ АБЛАСНАЯ БIБЛIЯТЭКА IМЯ А. С. ПУШКIНА»
Iнфармацыйна-бiблiяграфiчны аддзел
Аддзел бібліятэказнаўства
НОВЫЯ ПАСТУПЛЕННI ДАВЕДАЧНЫХ,
МЕТАДЫЧНЫХ I БIБЛIЯГРАФIЧНЫХ
ВЫДАННЯЎ
(Бiблiяграфiчны спіс)
2014
1–2 квартал
Выдаецца з 1973 года
Мiнск
2014
Штоквартальная бiблiяграфiчная iнфармацыя змяшчае
звесткi аб новых выданнях, якія паступiлі ў фонд аддзела
бібліятэказнаўства і інфармацыйна-бібліяграфічнага аддзела
Мінскай абласной бiблiятэкi.
Iнфармацыя прадстаўлена як на традыцыйных паперных
носьбітах, так і на дысках CD і DVD-ROM; на беларускай,
рускай і англійскай мовах. Гэта даведачныя выданні:
энцыклапедыі, слоўнікі, даведнікі і дыски CD і DVD-ROM;
метадычныя і бібліяграфічныя: манаграфіі, падручнікі, вучэбнаметадычныя дапаможнікі, метадычныя парады, бібліяграфічныя
спісы, зборнікі навуковых работ па бібліятэчна-бібліяграфічнай
рабоце. Выданнi, якiя адсутнiчаюць у вашых фондах, можна
заказаць па мiжбiблiятэчнаму абанементу.
Водгукi i прапановы накiроўвайце па адрасу:
220005, г.Мiнск, вул.Гiкалы, 4.
Аддел бібліятэказнаўства.
Мiнская абласная бiблiятэка імя А. С. Пушкiна.
2
ДАВЕДАЧНЫЯ ВЫДАННІ
Encyclopedia Britannica. Ultimate Edition [Электронный
ресурс] : ориг. англ. изд. – Encyclopedia Britannica : Merriam–
Webster. – 2009. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
ББК 92.0
Барихин, А. Б. Большая юридическая энциклопедия
[Электронный ресурс] / А. Б. Барихин. – 2-е изд.. – М. :
Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
(Электронные справочники и энциклопедии).
ББК 67я20
Барихин, А. Б. Большая юридическая энциклопедия
[Электронный ресурс] / А. Б. Барихин. – 2-е изд.. – М. :
Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
(Электронные справочники и энциклопедии).
ББК 67я20
Бизнес. Финансы. Оксфордский словарь [Электронный
ресурс]. – М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
ББК 65.509я21
Биологический
энциклопедический
словарь
[Электронный ресурс]. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2006. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Классика энциклопедий).
ББК 28.0я20
3
Большая медицинская энциклопедия [Электронный
ресурс]. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2005. – 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
ББК 5я20
Большая
энциклопедия
психологических
тестов
[Электронный ресурс] : личность, мотивации, темперамент,
интеллект, лидерство, тестирование детей, взаимоотношения,
поиск работы, проф. ориентация, характер. – М. : ДиректМедиа
Паблишинг : Эксмо, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
ББК 88.5я20
Большой медицинский справочник [Электронный
ресурс] : книга практикующего врача. – М. : ДиректМедиа
Паблишинг, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
ББК 53я22
Всемирный биографический энциклопедический словарь
[Электронный ресурс]. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Классика энциклопедий).
ББК 92.2
Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя / Нацыянальная
акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі
і фальклору.
Т. 8 : Мінская вобласць : кн. 4 / [рэдкал.: Т. У. Бялова і
інш. ; пад навук. рэд. А. І. Лакоткі]. – 2013. – 525 с.
ББК 63.3(4Беі–4Мін)я20 + 65.049(4Беі–4Мін)я20
4
Горная энциклопедия [Электронный ресурс]. – М. :
Директмедиа Паблишинг, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CDROM). – (Классика энциклопедий).
ББК 26.304я20
Историческая энциклопедия [Электронный ресурс] / гл.
ред. Е. М. Жуков. – М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2008. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Классика энциклопедий).
ББК 63.3(0)я20
Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкалегія:
Т. У. Бялова (галоўны рэдактар) [і інш.]. Т. 4 : З–Л / [рэдкал.:
У. Ю. Аляксандраў і інш. ; фот.: А. П. Дрыбаса,
А. Л. Дыбоўскага].
Т. 4. – 2013. – 660 с.
ББК 71(4Беі)я20
Лингвистический
энциклопедический
словарь
[Электронный ресурс] / гл. ред. В. Н. Ярцева. — М. :
ДиректМедиа Паблишинг, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CDROM). – (Классика энциклопедий).
ББК 81.2я20
Любкер, Ф. Реальный словарь классических древностей
[Электронный ресурс] / Фридрих Любкер. – М. : ДиректМедиа
Паблишинг, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
ББК 63.3(0)32—7я21
5
Майсеня, Л. И. Справочник по математике : основные
понятия и формулы / Л. И. Майсеня. – 2-е изд.. – Минск :
Вышэйшая школа, [2012]. – 398, [1] с.. – (Справочные
материалы).
ББК 22.1я22
Манягин, В. Г. Энциклопедия альтернативной истории
России. От Михайло Ломоносова до Михаила Задорнова
[Электронный ресурс] / В. Г. Манягин, К. А. Пензев. – 2-е изд. –
М. : Книжный мир, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
(Электронные справочники и энциклопедии).
ББК 63.3(2)я22
Мень, А. Библиологический словарь [Электронный
ресурс] / Александр Мень. – М. : ДиректМедиа Паблишинг,
2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
ББК 86.37–20–4
Новая Российская энциклопедия : в 12 т. / гл. ред.
А. Д. Некипелов. – [2014].
Т. 13. Ч.1 : Пермяк–Португальские / [науч. ред.
А. И. Алёшин и др.]. – 479 с.
ББК 92.0
Олимпийская энциклопедия. Летние игры [Электронный
ресурс]. – М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2009. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
ББК 75.4(0)9я20
6
Регионы Беларуси : энциклопедия : в 2 кн. Т. 3 /
[редколлегия: Т. В. Белова (главный редактор) и др.]. – 2013. –
507, [3] с.
Т. 3 : Гомельская область / [редкол.: Т. В. Белова и др.].
ББК 63.3(4Беи–4Гом)я20
Русские словари [Электронный ресурс]. – М. :
Дистрибутор, 2011. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
ББК 81.411.2–4
Рябцев, Ю. С. Иллюстрированный словарь-справочник по
русской культуре [Электронный ресурс] / Ю. С. Рябцев. – М. :
Паблишинг : Астрамедиа, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CDROM). – (Серия 1 С).
ББК 63.3(2)–7я22
Смолянский, О. В. Энциклопедия здоровья [Электронный
ресурс] / О. В. Смолянский. – М. : 1С-Паблишинг, 2010. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). – (1С: познавательная
коллекция).
ББК 53.58я20
Справочник абитуриента 2013. Высшие учебные
заведения
Республики
Беларусь
/
[отв.
за
вып.
Д. Л. Дембовский]. – Минск : Аверсэв, 2013. – 445 с. –
(Школьникам, абитуриентам, учащимся).
ББК 74.580.44+74.5я2
7
Экономика.
Политика.
Оксфордский
словарь
[Электронный ресурс]. – М. : Директ Медиа Паблишинг : Весь
Мир, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
ББК 65я21+66я21
Энциклопедия
белорусского
хоккея
/
[сост.:
И. М. Мартыновский, Д. В. Кошевар ; редкол.: Т. В. Белова и
др. ; худож.: П. В. Баранов, В. И. Шелк]. – Минск : Беларуская
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. – 773, [1] с.
ББК 75.579.5я2
Энциклопедия русских обрядов [Электронный ресурс]. –
М. : 1С–Паблишинг : АстраМедиа, 2013. – 1 электрон. опт. диск
(CD/DVD-ROM). – (1 С).
ББК 63.521(=411)–73я20
МЕТАДЫЧНЫЯ ВЫДАННІ
Библиотековедение. Общий курс : [учеб. для вузов] /
С.А. Басов. – СПб. : Профессия, 2013. – 237 с. : ил. – (Учебник
для бакалавров).
ББК 78.3
Гаврилова, М.С. Библиотечно-информационные системы
и инновации в электронной среде : библиогр. информ. Вып. 9 /
[сост. М.С. Гаврилова] ; М-во образования и науки Рос.
Федерации ; Гос. публич. науч.-техн. б-ка России. – М. :
[ГПНТБ], 2012. – 63 с. – Указ. использ. источников: с. 51–58,
авт. указ.: с. 59–62.
ББК 91.9
8
Галеева, И. С. Путеводитель библиографа по Интернету:
[учеб.-практ. пособие] / И. С. Галееева. – СПб.: Профессия,
2013. – 239, [1] с. : ил., табл., схемы. – (Библиотека).
ББК 78.50
Головко, С. И. Креатив-технологии в библиотечной
сфере : монография / С. И. Головко. – М. : Пашков дом, 2012. –
165, [1] с. : табл. – (От традиции – к инновации). – Библиогр.:
с.162–164 (49 назв.).
ББК 78.342
Гордукалова, Г. Ф. Документоведение : [учеб.для вузов] /
Г. Ф. Гордукалова. – СПб. : Профессия, 2013. – (Учебник для
бакалавра).
Ч. 1 : Общее документоведение. – 2013. – 319 с. : ил.,
табл., схемы.
ББК 78.30
Граматычны слоўнік назоўніка : А–Я / Нац. акад. навук
Беларусі, Цэнтр даслед. бел. культуры, мовы і літ. ; [уклад.
Г.У. Арашонкава і інш.]. – 2-е выд., дапрац. – Мінск :
Беларуская навука, 2013. – 1245 с.
ББК 81.411.3-4
Иванова,
Г.
А.
Библиотечно-информационное
обслуживание детей и юношества за рубежом : [учеб. пособие
для вузов] / Г. А. Иванова. – М. : [Рус.шк. библ. ассоц.], 2012. –
375 с. : ил.
ББК 78.39
9
Компьютерный мир : [методические рекомендации] /
[ред.-сост. Л. И. Жук]. – Минск : Красико-Принт, 2013. – 123 с. :
ил. – (Праздник в школе).
ББК 74.200.58
Мобильные коммуникации и сетевое взаимодействие
библиотек : ежегод. межведомств. сб. науч. трудов / [редкол.:
Я. Л. Шрайберг и др.]. – Минск : Красико-Принт, 2014. –
125, [1] с. : ил. – (Праздник в школе). – М.: ГПНТБ России,
2012. – 64, [1] с. : ил.
ББК 78.30
Нормирование
труда
в
библиотеке
:
метод.
рекомендации / [сост.: Г. А. Новикова, Т. А. Уварова]. – М. :
Пашков дом, 2013. – 74, [1] с. : табл. – (Б-ка библиотекаря).
ББК 78.34
Проектная деятельность школьных библиотек Минщины
[Электронный ресурс] / [сост. Л. А. Вербицкая] ;
Гос. учреждение образования "Мин. ин-т развития образования".
– Электрон. текст, граф. дан. и программа. – Минск : Мин. Обл.
ИРО, 2013. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
ББК 78.394
Сабинина, Т. Б. Организационная культура библиотеки :
учеб.-метод. пособие / Т. Б. Сабинина. – СПб. : Профессия,
2014. – 303 с. : ил. – (Библиотека).
ББК 78.34
10
Суслова,
И.
М.
Функциональные
технологии
информационно-библиотечного менеджмента : учеб.пособие /
И.М. Суслова, Л.А. Абрамова. – СПб. : Профессия, 2014. –
280 с. : ил.
ББК 78.34
Федоров, А. О. Библиотечная блогосфера. В чем феномен
библиотечного блога? / А. О.Федоров ; Рос. гос. б-ка. – М. :
Пашков дом, 2013. – 83, [1] с. : ил. – (Б-ка библиотекаря). –
Библиогр.: с. 79–80 (13 назв.).
ББК 78.38
Федоров, А. О. Как продвигать библиотеку в Твиттер.
Секреты “кухни” библиотечного микроблога / А. О.Федоров ;
И. В. Юрик ; Рос. гос. б-ка. – М. : Пашков дом, 2013. – 78, [1] с. :
ил. – (Б-ка библиотекаря). – Библиогр. : с. 71-72 (12 назв.).
ББК 78.38
11
Новыя паступленнi даведачных,
бiблiяграфiчных i метадычных выданняў
(Бiблiяграфiчны спіс)
Складальнiкi:
Кравец Святлана Сяргееўна
Крахмалюк Кацярына Іванаўна
Міхайлава Вольга Мікалаеўна
Адказны за выпуск: Лыка М. У.
-----------------------------------------------Падпiсана да друку 2014 г.
Тыраж 30 экз. Заказ №
------------------------------------------------Рызограф Мiнскай абласной бiблiятэкi
iмя А. С. Пушкiна. 220005, г. Мiнск, вул. Гiкалы, 4.
Мiнская абласная бiблiятэка iмя А. С. Пушкiна.
12
Скачать