Литература

advertisement
Литература
1. Николай Коларов – Инвестиционен Бизнес План. Project Appraisal & Business Plan,
“ВЕЗНИ”, София, 1992.
2. Съставител Виолета Стоянова – 32 програми за финансиране на фирмите,
земеделието, общините, “Контрасти”ЕООД, София, 2003.
3. Вероника Николова, Цеко Атанасов – Бизнес план за кандидатстване за кредит.
Как да получим кредит, “Некст Принт”, София, 2000.
4. Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Наредба
№5 за правила и нормативи за устройство на територията, “Нова Звезда”, София,
2001.
5. В.В. Ковалев – Методы оценки инвестиционных проектов, “Финансы и
статистика”, 2003.
6. Бизнес-план: рекомендации по составлению. Нормативная база. Оценки
эффективности, Участие в конкурсах, Реформирование и финансовое
оздоровление, Типичные ошибки, “Приор”, Москва, 2001.
7. Л.Ф. Сухове, Н.А. Чернова – Практикум по разработке бизнес-плана и
финансовому анализу предприятия, “Финансы и статистика”, Москва, 2002.
8. Л.Ф. Циферблат – Бизнес-план: работа над ошибками, “Финансы и статистика”,
Москва, 1999.
9. Richard Stutely – The Definitive Business Plan, Pearson Education Limited, Edinburgh
Gate, 1999.
10. Едуард Блекуел – Как да подготвим бизнес план,”Кабри”, 1993.
11. Йордан Йорданов – Методика за разработка и оценка на инвестиционни проекти
на малки и средни предприятия, “ссе Кредит консулт инженеринг”, София, 2000.
12. Йордан Йорданов – Инвестиционни проекти за малки и средни предприятия.
Методика за разработка и оценка, “Ciela Soft and Publishing”, София, 2000.
13. Серафим Петров, Иванка Петкова, Антон Михайлов – Бизнес план – от идеята до
реализацията, “Информа Интелект”, София, 1996.
14. В.М.Попов,
И.В.Безлепкин,
С.И.Ляпунов,
Г.В.Медведев,
А.А.Касаткин,
В.И.Самофалов - Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями,
ООО”Издательство ГНОМ и Д”, Москва, 2002.
15. Ангел Ангелов – Ръководство за разработване на бизнес план, Издателска Къща
“Сиела”, София, 1999.
16. Ирена Славова – Бизнес план, “Тилиа”ООД, 2001.
17. Авторский коллектив - Методические рекомендации по оценке эффективности
инвестиционных проектов (вторая редакция), “Эковомика”, Москва, 2000.
18. Съставител и научен редактор Кирил Тодоров – 10+1 бизнес плана за стартиране
на собствен бизнес, “Фотон-93”, Хасково, 1996.
19. Съставител и научен редактор Кирил Тодоров – 9 бизнес плана за стартиране на
собствен бизнес в условията на валутен съвет, “Некст”, София, 1998.
20. Виктория Иванова, Лиляна Панева – инвестиционният избор. Учебно помагало,
“Албатрос”, София, 1999.
21. Иван Георгиев – основи на инвестирането, Университетско издателство
“Стопанство”, София, 1999.
22. Э.И.Крылов, В.М.Власова, И.В.Журакова – Анализ эффективности ивестиционной
и иновационной деятельности предприятия, “Финансы и статистика”, Москва,
2003.
23. Д.А.Ендовицкий – Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики,
“Финансы и статистика”, Москва, 2003.
24. Д.А.Ендовицкий,
Л.С.Коробейников,
Е.Ф.Сысоева
–
практикум
по
инвестиционному анализу, “Финансы и статистика”, Москва, 2003.
25. Риск-анализ инвестиционного проекта – под ред. М.В.Грачевой, “Юнити”, Москва,
2001.
26. Ю.В.Богатин, В.А.Швандар – Инвестиционный анализ, “Юнити”, Москва, 2000.
27. Мирослав Матеев – Основи на инвестиционния мениджмънт, ”Абагар”, Велико
Търново, 1998.
28. Э.И.Крылов, В.М.Власова, М.Г.Егорова, И.В.Журавкова – Анализ финансового
состояния и инвестиционной привлекательности предприятия, “Финансы и
статистика”, Москва, 2003.
29. В.Г.Медынский, Л.Г.Щаршукова – Иновационное предпринимательство. Учебное
пособие, “Инфра М”, Москва, 1997.
30. Б.А.Колтынюк – Инвестиционные проекты. Учебник, Издательство Михайлова
В.А., СанктІПетербург, 2000.
31. Алан Апчерч – Управленский учет: принципы и практика, “Финансы и
статистика”, Москва, 2002.
32. Пламен Орешарски – Анализ и управление на инвестициите, ИК”Люрен”, София,
1997.
33. А.И.Ильин, Л.М.Синица – Планирование на предприятии 2. Учебное пособие,
ООО”Новое знание”, Минск, 2000.
34. Крум Александров, Йорданка Желязкова – Управление на реалните инвестиции,
Издателство “ЛИА”, София.
35. И.А.Бланк – Инвестиционный менеджмент. Учебный курс, “Ника-Центр”, Киев,
2001.
36. В.А.Швандар, А.И.Базилевич – Управление инвестиционными проектами,
“Юнити”, Москва, 2001.
37. Управление строительными инвестиционными проектами – под общей редакцией
профессоров В.М.Васильева, Ю.П.Панибратова, Издательство АСВ, 1997.
38. И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, Н.Г.Ольдерогге – Управление проектами, “Экономика”,
Москва, 2001.
39. Клиффорд Ф.Грей, Эрик У.Ларсон – Управление проектами, “Дело и Сервис”,
Москва, 2003.
40. А.И.Ильин – Планирование на предприятии 1. Учебное пособие, ООО”Новое
знание”, Минск, 2000.
41. Димитър Каменов – Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране, Институт
по Индустриални Отношения и Мениджмънт ”Оком”, София, 1999.
42. Г.И.Андреев,
В.В.Витчинка,
С.А.Смирнов
–
Практикум
по
оценке
интеллектуальной собствености, “Финансы и статистика”, Москва, 2003.
43. Г.И.Андреев,
В.В.Витчинка,
С.А.Смирнов,
В.А.Тихомиров
–
Оценка
интеллектуальной собствености, “Финансы и статистика”, Москва, 2003.
44. В.Ю.Катасонов, Д.С.Морозов – Проектное финансирование: организация,
управление риском, страхование, “Анкил”, Москва, 2000.
45. Параскева Бодурова – Стратегиите в управлението на фирмите, “Ромина”, София,
1999.
46. Александър Димитров – Въведение в иконометрията, ИПК”Свети Евтимий
Патриарх Търновски”, Велико Търново, 1999.
47. М.И.Баканов, А.Д.Шеремет – Теория экономического анализа, “Финансы и
статистика”, Москва, 2000.
48. Григор Ваклиев, Кръстьо Чуков, Марко Тимчев – Основи на стопанския анализ на
предприятието, ИК”Люрен”, София, 1992.
49. Елена Маджарова – Финансов анализ на предприятието, ЕТ”Нике-Радка Балтова”,
Пазарджик, 1993.
50. Трифон Трифонов – Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на
корпоративния капитал. Сборник със задачи. Част 1, “Тракия-М”, София, 2002.
51. Трифон Трифонов – Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на
корпоративния капитал. Сборник със задачи. Част 2, “Тракия-М”, София, 2002.
52. Трифон Трифонов – Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на
корпоративния капитал. Сборник със задачи. Част 3, “Тракия-М”, София, 2002.
53. Трифон Трифонов – Управленски счетоводен анализ. Методическо ръководство.
Част 1. “Тракия-М”, София, 2002.
54. Мирослав Матеев – Анализ и оценка на риска при избор на инвестиционни
решения, Университетско Издателство “Стопанство”, София, 2000.
55. Том Копланд, Владимир Антикаров – Реални опции. Практическо ръководство.
Най-новата практика при вземане на инвестиционни решения, “Класика и
Стил”ООД, София, 2002.
56. Маргарита Александрова – Оптимизация на инвестиционния избор, “Тракия-М”,
София, 2001.
57. В.Ю.Катасонов – Проектное финансирование как новый метод организации в
реальном секторе экономики, “Анкил”, Москва, 1999.
58. The Small Business Financial Resource Guide. Sources for Assistance for Small and
Growing Companies, Braddock Communications, Inc., 1997.
59. Peter K.Nevitt, Frank Fabozzi – Project Financing, Sixth Edition, Economy Publication,
London, 1999.
60. Божидар Данев, Никола Николов, Марин Тодоров, Георги Шиваров, Емилия
Палакарчева, Тошо Киров, Иван Стойчев - Външно финансиране на
инвестиционни проекти в България. Аналитичен финансово-счетоводен
наръчник, Съвместно издание на Българската Стопанска Камара, водещите
донори, организации за насърчаване на инвестициите и външни финансови
институции в България, Българска Стопанска Камара, София, 1998.
61. В.В.Глущенко – Управление рисками, ТОО НПЦ”КРЫЛЬЯ”, Железнодорожный,
Московская область, 1999.
62. А.М.Дубров, Б.А.Лагоша, Е.Ю.Хрусталев – Моделирование рисковых ситуаций в
экономике и бизнесе, “Финансы и Статистика”, Москва, 2000.
63. В.В.Боков,
П.В.Забелин,
В.Г.Федцов
–
Предпринимательские
риски
и
хеджирование в отечественной и зарубежной экономике. Учебное пособие,
Издательство “Приор”, Москва, 1999.
64. В.М.Гранатуров – Экономический риск: сущность, методы измерения, пути
снижения. Учебное пособие, Издательство “Дело и Сервис”, Москва, 1999.
65. М.В.Грачева – Анализ проектных рисков, ЗАО“Финстатинформ”, Москва, 1999.
66. Анджела Хетън – Точният наръчник за Планирането в маркетинга,
ИК”ИнфоДАР”ЕООД, София, 2001.
67. Пол Хейг – Изготвяне на маркетинговия въпросник, “Делфин Прес”, Бургас, 1993.
68. Веселин Благоев – Маркетингът в определения и примери, ДИ”Петър Берон”,
София, 1989.
69. Юлия Узунова – Маркетингов план, “Ромина”, София, 1999.
Скачать