Харківська обласна державна адміністрація
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський інститут бізнесу і менеджменту
ВАТ «Турбоатом»
Бєлгородський державний технологічний університет
імені В.Г. Шухова (Росія)
Камський інститут гуманітарних та інженерних технологій (Росія)
Білоруський державний економічний університет (Білорусь)
Слав’янський університет (Молдова)
Краківський університет економіки (Польщя)
"Проблеми управління в умовах сучасного
розвитку економіки та шляхи їх вирішення"
Збірник наукових праць
Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції
м. Харків
2014 р.
1
УДК 338.242
ББК 65.050
Рекомендовано до друку
Вченою Радою Харківського інституту бізнесу і менеджменту
протокол №8 від 29 квітня 2014 р.
Редакційна рада збірника:
Бондаренко М.І., кандидат економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України
(відповідальний редактор);
Александров В.В., кандидат економічних наук, професор
Бєлов В.М. , кандидат економічних наук
Гриценко А.А. , доктор економічних наук, професор, членкореспондент НАН України
Зубова О.В. , кандидат економічних наук, доцент
Чигрінов В.І. , кандидат економічних наук, професор
Шиян Д.В., доктор економічних наук
Проблеми управління в умовах сучасного розвитку економіки та
шляхи іх вирішення. Збірник наукових праць. – Харків: ХІБМ, 2014. –
282 с.
У збірнику подано матеріали Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції «Проблеми управління в умовах сучасного
розвитку економіки та шляхи іх вирішення» (25 квітня 2014 р.), в яких
розглядаються наукові та практичні проблеми ефективності сучасного
менеджменту та управління персоналом організації з урахуванням
особливостей розвитку ринкових відносин в Україні.
Для науковців, керівників організацій і підприємств, викладачів,
аспірантів, студентів, усіх хто цікавиться проблемами риноковї
економіки України.
Конференція зареєстрована в Українському інституті науковотехнічної і економічної інформації (УкрНТЕІ) – свідоцтво №210 від
4 квітня 2014 р.
© Харківський інститут
бізнесу і менеджменту, 2014
ISBN 978-966-7641-49-8
2
ЗМІСТ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Гриценко А.А.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Внукова Н.М.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ ЗА НОВИМИ МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Соболєв В.М.
ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІКОЮ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ
Яременко О.Л.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА И ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
Шиян Д.В.
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕКЦИЯ 1:
СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Абдуллина Р.Р., Храмцова Л.А., Хасанова Д.Н.
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К
УПРАВЛЕНИЮ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Баландина О.А.
ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Баталова Н.Т., Исмагилова Т.В., Михайлов В.С.
РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Буриев Х.Т.
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Гречко Х.О., Князєва Т.В.
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВ ТРУБНОЇ ГАЛУЗІ
Золотарьов С.К.
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ
ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Зубова О.В.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Иванов Ф.Ф.
МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ. ТРАНСПОРТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3
11
15
19
23
33
39
42
46
49
53
57
59
64
Кащеева А.С., Костюкова С.Н.
«SWOT-АНАЛИЗ В СТРОИТЕЛЬНОМ АУТСОРСИНГЕ»
Павлов К.В.
ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА
Сватюк О.Р., Кузьмич Р.Я., Фікташ Н.Б.
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Старокожева Г.И.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Стражев В.И.
ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Усмонова Д.И.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Устинова Н.Г.
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ПОЗИЦИЙ
NBIC - КОНВЕРГЕНЦИИ
Швед В.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
Шишков И.С., Исмагилова Т.В., Михайлов В.С.
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ РАСШИРЕННОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА
СЕКЦІЯ 2:
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В
ЕКОНОМІЦІ, ДЕМОГРАФІЯ
Абдуллина Р.Р., Храмцова Л.А., Хасанова Д.Н.
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПРОИЗВОДСТВЕ
Богатырева В.В.
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Брусенко Н.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ
ВІДНОСИН
Булатова А.И.
ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖРЕГИО-НАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ РОССИИ
Василик С.К.
ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ЯК
СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
4
72
75
79
84
90
94
99
104
107
113
117
121
125
131
Гребенюк Ю.І., Коренев О.С.
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПРИКЛАДІ
ТОВАРИСТВА ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ «ВІРА-ТРАНС»
Гришанова К.Б.
АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА В
УКРАИНЕ
Дорошенко Г.О.
ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В
УКРАЇНІ
Кулинич Т.В.
МОЛОДІЖНИЙ РИНОК ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Оксенюк К.І.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Салахова Ю.Ш.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Саленков А.В.
ДИНАМИКА СПРОСА НА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Сухань В.О.
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ И ЗАНЯТОСТЬЮ В
ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ
Шаповалова Н.П.
ВИЗНАЧЕНННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО
ЗРОСТАННЯ
СЕКЦІЯ 3:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ, УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
І АУДИТ
Бессонова С.И.
УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Борейко Н.А.
ФРАНШИЗА КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Коротаев С.Л.
ПЕРЕХОД ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ В
ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА
Куликова Н.Т.
СТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В
УКРАЇНІ
5
134
138
142
145
149
153
158
159
164
173
176
180
184
Лазаренко Д.О.
ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОГО ХРОНОГРАФУ ДЛЯ ПОТОЧНОГО
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
Проданчук М.А.
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Фадєєва Г.М., Бігдан І.А.
ПРОБЛЕМИ СПИСАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ «СПРОЩЕННЯМИ» ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Хакимова Д.И., Брагина Т.Е.
АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Щербатюк В.В.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЁТ – ПЕРВООСНОВА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ
СЕКЦІЯ 4:
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ,
БЮДЖЕТНА ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Авилкина М.А.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Бушуєва І.В.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Вериго А.В.
ПРИБЫЛЬ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
Вильданов Х.С., Шарипова В.В., Калимуллина Э.Р.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ
Геращенко О.О.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ГОТЕЛЬНИХ ТНК (НА ПРИКЛАДІ
ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ «ACCOR»)
Исмагилова Т.В., Шакиев В.А., Михайлов В.С.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛЕБАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ В РФ
Измайлович С.В., Мещерякова Е.А.
ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
Измайлович С.В., Тепляков П.В.
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
6
187
190
194
198
201
213
220
224
230
236
240
246
250
Кисельков Н.Г.
БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЛИЗИНГА КАК ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА ПРОДВИЖЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ
Ковальова О.В., Ульянченко Н.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Мостовенко Н.А.
ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙ ФІНАНСОВОЇ
СИСТЕМИ
Назарчук Т.П.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ ПРИБУТКОМ
ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Патракеев А.А.
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ПУБЛИЧНОГО БАНКА
Патракеева О.Ю.
ПРОБЛЕМЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИМЕРЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Відомості про авторів
255
259
261
265
270
274
278
7
8
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
9
10
Гриценко А.А.,
д-р экон. наук, чл.-корр. НАН Украины
г.Киев, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Проблема государственного регулирования экономики возникла
вместе с экономической наукой и всегда находилась в центре научных
дискуссий. Даже возникшее в 1615 г. название науки – «политическая
экономия» – говорит об этом. Меркантилизм, как первая экономическая
школа, исходил из необходимости активной экономической политики
государства. Основные течения экономической мысли и научные школы,
экономический либерализм и кейнсианство, неоклассическое направление
и институционализм, социалистические и иные концепции по-разному
отвечают на вопрос о роли государства в экономике. «В последние
десятилетия ХХ в. наметился определенный консенсус экономистов
относительно места и роли государства в современной рыночной
экономике. Практически общепринятым стало положение о необходимости
государству обеспечивать рамочные условия поддержания системы,
которые можно было бы охарактеризовать так: закон, порядок, охрана и
защита частной собственности, стабильность социально-экономическая,
стабильность экономической политики» [1, с.230]. Такие подходы имеют в
своей основе теорию государственного дирижизма.
Дирижизм возник как феномен индустриально-рыночной экономики,
обнаружившей неспособность решать все экономические проблемы на
основе законов саморегулирования. Его родиной является Франция,
нуждавшаяся после Второй мировой войны в активной государственной
политике, направленной на восстановление экономики. Рыночное
саморегулирование способно решать свои задачи только тогда, когда
экономические явления и процессы формируются на основе внутренней
естественноисторической логики развития. Этим достигается структурная
сбалансированность хозяйства. Если же структурные пропорции нарушены
войной
или
какими-то
другими
внешними
факторами,
то
саморегулирование может работать на углубление диспропорций.
Дирижизм рассматривается обычно как «политика активного
вмешательства государства в экономику, основанная на теории
французского экономиста Ф. Перру о принципах индикативного
(рекомендательного) государственного планирования по наиболее важным
направлениям развития экономики. Для индикативного планирования было
характерно применение прямых методов вмешательства государства в
экономику - контроль над ценами, широкая кредитная деятельность,
эмиссия ценных бумаг, активная предпринимательская деятельность
государства, владевшего
значительной
частью
промышленных и
транспортных предприятий, и др.» [2]. Однако современная экономика
является
в
значительной
степени
постиндустриальной
и
неоиндустриальной. Разумеется, дирижизм также должен отвечать новым
реалиям.
11
«Неодирижизм, – отмечает Ю.М.Осипов, - дирижизм эпохи
неоиндустриализма: гибкий, дискретный, побудительный, игровой (что-то
вроде судьи на футбольном поле). Это дирижизм, сочетающийся с
неолиберализмом, который, в отличие от индустриального либерализма, не
чужд кое-каких самоограничений и не отвергает лимитов и ориентиров,
задаваемых дирижизмом» [3, с. 4]. Следует отметить историческую
сопряженность категорий индустриализма, частной собственности,
рыночной экономики и дирижизма. Индустриальное развитие основано на
развитии разделения труда, специализации, концентрации и механизации
производства, Экономическим основанием этих процессов является частная
собственность, а формой осуществления - рыночная организация хозяйства.
В более общем цивилизационно-культурном плане – это эпоха Модерна.
Индустриализм технологически предопределяет определенную
логику жизни и мышления, преимущественно механистические подходы,
рациональность, различие истинного и ложного, наличие основного,
сущностного и второстепенного, иерархичность, связывающая все
элементы в целое, что и образует определяющие черты Модерна. Переход
от модернистского проекта к постмодерной парадигме привел, по мнению
Ю.Нарижного, «к следующим результатам:
1.
Отказ от построения единой целостной системы культурных
норм в пользу множества различных нормативных систем, где место
согласия и порядка занимают различия, разногласие, противостояния.
Вместо порядка и иерархии в культуре возникают хаос или ризома.
2.
Монополия науки подорвана. Приоритет имеют ненаучные
дискурсы, прежде всего художественные. Доминирование эстетического в
культуре.
3.
Истина или вообще не может быть познана, или имеет
релятивную природу, выразить ее можно не с помощью общезначимых
категорий науки, а скорее благодаря использованию метафор, намеков,
условностей, образов.
4.
Приоритетность личного, индивидуального, случайного,
уникального.
5.
Реальность
не
субстанциональна,
а
многомерна,
существуют различные типы и формы реальности, в том числе «полевые»
и «непрозрачные». Более адекватное описание реальности не как
субстанции, а как «текста», природа реальности не субстанциональна, а
семиотична, поэтому к ней более приложимы герменевтические
процедуры (лингвистический поворот)» [5].
Постмодерн как первое отрицание модерна и индустриальности как
его технико-технологического базиса находится в пространстве
неопределенности. В нем много всего и разного, но нет ориентиров,
истинного знания, все одинаково важно и неважно. Это есть отрицание и
индустриальности, и рыночных законов, и дирижизма. Вполне
закономерно, что все это представлено преимущественно в сфере культуры,
где идеальное может свободно парить над материальным, остающимся
преимущественно индустриальным, рыночным и дирижистским.
Постиндустриальность и неоиндустриальность как термины
являются неопределенными. Они только указывают, что нечто следует
12
после индустриальности и является новым, но не указывают, в чем состоит
новизна и какое ее содержание. Поэтому данные термины отражают только
первое отрицание индустриализма. А определенность предмета
предполагает двойное отрицание: отрицание отрицания. Определить
предмет – значит в буквальном смысле указать его пределы. Но чтобы
знать, что дальше находится не-предмет, надо выйти за его пределы (первое
отрицание). Иначе их нельзя обнаружить. Однако, выйдя за пределы
предмета и обнаружив, что дальше находится не-предмет, необходимо
возвратиться к предмету (второе отрицание), но уже как вполне
определенному предмету.
Для
раскрытия
содержания
постиндустриальности
и
неоидустриальности
необходимо
выяснить
их
содержательные
характеристики. Сделать это возможно только на основе теоретикоэмпирических обобщений, опирающихся на уже существующую практику.
Современные мобильные телефоны и смартфоны, компьютерная техника,
роботы, работающие на клеточном уровне, наноматериалы
и
нанотехнологии, соединение технического, биологического и социального
– все это и многое другое включает в себя индустриальность, но более
высокого уровня.
Второе отрицание как возвращение к индустриальности через
отрицание постмодерна придает индустриальности постмодернистскую
форму. Это общий методологический момент. Например, потребительная
стоимость, не являясь предметом политической экономии, входит в нее
там, где придает форму экономическому отношению (например, различие
между основным и оборотным капиталом возникает из учета особенностей
предметно-функциональной формы средств производства, которая сама по
себе в предмет политэкономии не входит). Виртуальная компьютерная
игра, художественное конструирование, генная инженерия и т.д.
–
постиндустриальные феномены, включающие «снятую» индустриальную
составляющую.
Одной
из
фундаментальных
причин
неуспешности
социалистического проекта в СССР явилась попытка преодолеть рыночную
систему хозяйствования и частную собственность на индустриальной
основе. Только тогда, когда основным производственным ресурсом и
основным продуктом станут информация, знания, способности людей,
возможна ситуация, при которой присвоения одних людей не исключает из
присвоения этого же продукта других людей. В этих условиях
общественная собственность становится формой существования личной
собственности каждого индивида. Такая ситуация в принципе не возможна
с собственностью на предметно-материальные блага, но органична для
собственности на информацию, знания и способности.
Разумеется, все предшествующие достижения не отбрасываются, а
диалектически снимаются, т.е. одновременно прекращаются и сохраняются
[4, с. 168], и уходят в основание. Индустриальность не исчезает, а
приобретает новую форму. Одной из теоретических, а вместе с тем и
практических ошибок, было простое отрицание индустриальности, что
проявилось в неадекватной оценке финансизации экономики, выводе за
границы развитых стран индустриальных производств и т.д.
13
К наиболее важным чертам современной индустриальности следует
отнести ее перемещение на наноуровень. Всемерное развитие
нанотехнологий является формой неоиндустриализации. Ее собственное
содержание может быть определено как наноиндустриализация. Другой
важной чертой является соединение биологического и технического,
включение в технико-производственные процессы биотехнологий и
технизация биологических процессов и организмов. Это можно назвать
биоиндустриализацией. Наноиндустриализация создает предпосылки и
формы для биоиндустриализации. И, наконец, происходит соединение
социального и технического. Техническое развитие все больше учитывает
социальные
императивы,
становится
техническим
воплощением
социального. Социальный мир индустриализируется, а индустриализация
социализируется. Этот процесс можно назвать социоиндустриализацией.
Соединение этих трех базовых составляющих делает индустриализацию
всеобщей, охватывающей весь природный и социальный мир и
включающей в свою собственное движение разум не как внешне
задаваемое целеполагание, а как внутреннюю способность к оптимизации
движения всех составляющих.
Здесь уместна аналогия с ноосферой В.И.Вернадского [6]. Разум
превращается из внешнего целеполагания для системы машин во
внутренний момент функционирования био-социо-индустриального тела.
Поэтому пост- и неоидустриализация содержательно может быть
определены как нооиндустриализация, имеющая своими составляющими
нано-, био- и социоиндустриализацию.
Соответствующим образом меняет свои характеристики дирижизм.
Это уже не активное вмешательство в экономику на принципах
индикативного планирования, и не господство государственного
директивного планирования над экономикой, а органическое присутствие
государства в экономике как неотъемлемого и незаменимого института,
выполняющего свою собственную и незаменимую роль представителя
общественных интересов, комплементарно соотносящихся в каждый миг и
в каждой точке экономического пространства с частными интересами,
представленными институтами рынка. Такие подходы к соотношению
государства и рынка получили в последнее время активное развитие [7].
От Постмодерна в таком дирижизме присутствует отказ от всеобщего
принципа, проводимого в экономической политике. На место этого
приходит политика, соответствующая существу ситуации, месту и времени.
В одном случае такая, в другом - другая, но неизменно адекватная
ситуации, умная. Получается, что это и не совсем политика, так как
последняя предполагает последовальность и принципиальность. Это
дирижистская политика, никому ничего не навязывающая, никого ни к
чему не принуждающая, но создающая стимулы, показывающая пример,
договаривающаяся, в одних случаях стратегически ведущая, в других –
просто помогающая, в третьих – препятствующая, в четвертых –
призывающая и т.д. Это дирижизм, слившийся с самоорганизацией на
уровне общества. Это – ноодирижизм как адекватная форма управления
(саморганизации) нооиндустриальности.
14
Но это все в идеале. А такие страны, как, например, Украина, далеко
еще не нооиндустриальные, хотя ростки и этого существуют. Они еще в
значительной степени индустриальные с элементами доиндустриального и
постиндустриального состояния. Есть и общинные и феодальные
рудименты, причудливый синтез индустриализма, феодализма и
социализма. Кажется, в такой ситуации собственно нооиндустриалистские
и ноодирижистские рекомендации не очень подходят для практики. Однако
дело в том, что нооиндустриальность и ноодирижизм допускают
множественность разнообразных подходов, включая раннеиндустриальные,
рудиментарные и пр., но лишь с одним условием: они всегда должны быть
адекватными ситуации. И в этом плане неодирижизм может быть
реализован уже и в современном обществе, постепенно развиваясь и
переходя в более высоким формам. Учитывая вышеизложенное, можно
утверждать, что теория ноодирижизма является методологическим
основанием
совершенствования
государственного
регулирования
экономики в современных условиях.
Литература
1. Государственное регулирование рыночной экономики / Под общей
редакцией Кушлина В.И., Волгина Н.А. – М.: ЗАО «Издательство
“Экономика“». – 2001. -735 с.
2. Заславская М.Д. Особенности государственного регулирования
экономики во Франции. Экономическая политика дирижизма //
http://uchebniki.ws/14050225/politekonomiya/osobennosti_gosudarstvennogo_regu
lirovaniya_ekonomiki_frantsii_ekonomicheskaya_politika_dirizhizma
3. Осипов Ю.М. Неоиндустриализация: сущность, значение и механизм
реализации
//
http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/1450/file/Neoindystrializaciya_1(1).pdf
4. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – Т. 1. – М.: Мысль, 1970.
5.
Ю.Нарижный.
Постмодернизм
в
культурологии
//
http://postmodern.in.ua/?p=1722
6. Казначеев В.П. Учение Вернадского В.И. о биосфере и ноосфере. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ие, 1989. - 248 с.
7. Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Индивидуум & государство:
экономическая дилемма. – М.: Весь мир. - 2013. – 480 с.
Внукова Н.М.,
доктор економічних наук
м.Харків, Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ ЗА НОВИМИ МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Актуальність. 2014 року відзначається 25–річчя створення FATF
(Financial Action Task Force) – міжнародної організації із запобігання
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Україна в особі
15
Державної служби фінансового моніторингу підводить підсумки 10-річного
періоду членства у Групі Егмонт – Об'єднанні підрозділів фінансової
розвідки країн світу.
Станом на 01.01.2014 року відповідно до підсумків діяльності за 2013
рік на обліку з фінансового моніторингу було 179 банків, 2825 інших
учасників ринку фінансових послуг, 1752 професійних учасників ринку
цінних паперів та 7797 спеціально визначених суб’єктів первинного
фінансового моніторингу.
За оцінками FATF розмір «відмитих» злочинних доходів складає від
2 до 5% світового ВВП і постійно збільшуються, що за обсягом складає
майже 2 млрд.дол.США.
За даними ДПА викрито окремі факти відмивання коштів, наприклад,
три фірми у Дніпропетровській ДПА перевели за рік 10 млн.грн.у тверду
готівку, обіг у 31 млн.грн. у Черкаській області здійснювали 10
конвертаційних центрів, Вінницька ДПА закрила конвертаційного центру з
обігом 20 млн.грн. та ін..
Актуалізація питання, пов’язаного із впровадженням міжнародних
стандартів, відбувалася 16 лютого 2012 року, коли прийняті FATF нові
Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню
тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення. На його
імплементацію виділено один рік, але в Україні за цей період не відбулося
запланованих змін, між тим, підготовлено проект змін до законодавства.
Виклад основного тексту. 05 березня 2012 року видано Наказ
Мінфіну України “Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень
ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з
метою легалізації (відмивання) доходів,одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму”.
Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування
тероризму на 2005-2010 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 2005 р. № 315-р. Вона одержала розвиток через
прийняття 9 березня 2011 р. «Стратегії розвитку системи запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму на період до 2015 року».
Досягнення Держфінмоніторингу України пов’язані з виданням у
грудні 2012 року нових Типологій легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, 2013 - представлено дослідження з
актуальних методів та способів легалізації доходів, де наведено результати
аналітичної роботи, проведеної Держфінмоніторингом і спрямованої на
попередження злочинів у сфері відмивання коштів.
За аналітичними матеріалами Держфінмоніторингу розгляд
правоохоронними органами узагальнених матеріалів у 2003-2012 роках
відзначено, що до суду дійшло тільки близько 10% узагальнених
матеріалів, підготовлених Держфінмоніторингом, що є недостатньою
результативністю роботи. Між тим, відповідальність за відмивання
«брудних коштів» підвищена останніми змінами до Кримінального кодексу
України (станом на 16.10.2012 року).
16
Відповідно до статті 209 КК легалізація (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом, караються позбавленням волі на строк від
трьох до шести років; ці дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або у великому розмірі - від семи до дванадцяти років; вчинені
організованою групою або в особливо великому розмірі - від восьми до
п'ятнадцяти років.
У Кримінальному кодексі існує і стаття 209-1 «Умисне порушення
вимог законодавства», пов’язана з дією суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та інших осіб, які займаються адмініструванням процесів, яке
карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; розголошення у будь-якому вигляді
інформації карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .
Аналогічні зміни відбулися у Кримінальному кодексі Російської
Федерації (станом на 03 грудня 2012 року), де діє стаття 174 «Легалізація
(відмивання) грошових коштів», де порушення накладаються штрафом у
розмірі до ста двадцяти тисяч рублів у розмірі заробітної плати чи іншого
доходу засудженого за період до одного року. Є інші види шрафів,
примусових робіт або позбавлення волі як крайня міра з найбільшим
терміном до 7 років.
Для організації прозорої системи взаємодії суб’єктів превинного
фінансового моніторингу та їх клієнтів розроблено Критерії ризику
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму (наказ Держфінмоніторингу № 126 від 03.08.2010
року), які спрямовані на виконання суб'єктами первинного фінансового
моніторингу законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
класифікацій своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризику.
Особливість цього документу - це значно розширений перелік осіб,
які повинні їх використовувати у своїй діяльності. Це не тільки фінансові
установи, але й професійні спеціалісти допоміжних сфер, пов’язаних з
нотаріальною, бухгалтерською, аудиторською діяльністю, операцій з
нерухомістю.
КМУ своєю Постановою від 25 серпня 2010 р. № 747 щодо деяких
питань організації фінансового моніторингу вніс зміни до Порядку взяття
на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними
фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання
Держфінмоніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції,
що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Зміна системи нагляду стосується впровадження Концепції
пруденційного нагляду через попередження злочинів у сфері фінансового
моніторингу, яка повною мірою відповідає новим Міжнародним стандартам
FATF щодо рекомендацій у сфері протидії легалізації злочинних доходів.
Нові вимоги Міжнародних стандартів FATF (2012) стосуються
використання ризико-орієнтованого підходу на реалізацію протидії
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлення
прозорості діяльності власників суб’єктів первинного фінансового
17
моніторингу, розвиток міжнародного співробітництва у обміні
інформацією.
Нові міжнародні стандарти актуалізують вимоги до фінансових груп;
спрямовані на сприяння загальному охопленню всіх членів суспільства;
врахуванню нових загроз, серед яких попередження фінансуванню зброї
масового знищення; боротьби з корупцією; застереження щодо податкових
злочинів та фінансування тероризму.
Стан впровадження в Україні нових міжнародних стандартів FATF
розроблено проект змін (більше 500 поправок) до Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та суміжних законів,
наприклад, Закону України «Про боротьбу з тероризмом», внесені
пропозиції щодо врахування нових міжнародних стандартів, певні з яких
носять суто технічний характер. Україна наполягає на збільшенні
перехідного періоду до двох років, але цей термін вже минув, тому його
необхідно подовжити.
Концептуальні принципи побудови національної системи полягають
у відповідності конституційним нормам; вимогам міжнародних організацій;
розвиткові міжнародного співробітництва.
Проблеми та перспективи розвитку системи фінансового
моніторингу пов’язані із недостатньої кількістю кваліфікованих кадрів;
відсутністю однозначних якісних критеріїв щодо віднесення фінансових
послуг до таких, що підлягають фінансовому моніторингу; затримці у
внесенні змін у законодавство відповідно до нових міжнародних стандартів
FATF.
Пропозиції. Для посилення дій, пов’язаних із розвитком системи
фінансового моніторингу, пропонуються заходи з удосконалення фахового
забезпечення цього процесу через організацію і проведення спільно
економістами та юристами наукових досліджень фінансово-правового
напряму для пошуку ефективних методів попередження “відмивання”
коштів. Для розширення методичного забезпечення можливо оголошення
спільно МОН, Держфінмоніторингом, Нацкомфінпослуг, МВС конкурсів на
посібники та підручники з фін моніторингу.
Для розширення взаємодії та посилення фахового забезпечення
органів фінансового контролю, фінансових установ і університетів
розпочати діалог із створення сучасних навчальних магістерських програм
спеціального спрямування з фінансового моніторингу.
Література
1.
Внукова Н.М. Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу з
урахуванням міжнародних стандартів / Н.МВнукова // Актуальні питання
фінансової безпеки держави : Збірник наукових праць Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки
фінансової системи держави». – Х: ХНУВС, 2014. – С.77-80.
2.
FATF приняла новые рекомендации в сфере противодействия
легализации преступных доходов [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.eurasiangroup.org/ru/page_1337628340_19.php
18
Стратегія розвитку системи запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму на період до 2015 року: Розпорядженням КМУ від 9 березня
2011 р. № 190-р [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.sdfm.gov.ua/documents.
php?cat_id=34&doc_id=369&lang=uk&page=1
Соболєв В.М., д.е.н.,
Харків, ХНУ імені В.Н.Каразіна
ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЯКІСТЬ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІКОЮ
НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ
Глибока соціально-економічна та політична криза, яку переживає
зараз Україна, стимулювала активізацію уваги до пошуків відповідей на
запитання щодо причин цієї кризи, їх наслідків та можливостей подолання.
Доволі часто аналіз цих питань у науковій та (особливо) публіцистичній
літературі не виходить за межі короткострокового періоду, який охоплює
проміжок часу від відмови України від підписання асоціації з ЄС до
падіння колишнього правлячого режиму. Але, на нашу думку, цей аналіз
має вестись в площині глобальних процесів у світовій економіці,
невід’ємною частиною яких стали і останні події в Україні. Спроби надати
відповіді на ці питання поза контекстом світових тенденцій соціальноекономічного розвитку виключають можливість знайти реальні шляхи
подолання кризи та, по великому рахунку, збереження України як держави.
Глобалізація сприяла суттєвому зростанню відкритості національних
економічних систем з одночасним посиленням їхньої взаємозалежності.
Тепер беззаперечним є те, що будь-яка національна економіка стала суттєво
більш вразливішою до зовнішніх впливів – як позитивних, так і негативних.
Кількість економічних комунікацій зростає лавиноподібно, час для
прийняття найбільш раціональних економічних рішень – як на макро-, так і
на мікрорівнях економічної діяльності, стрімко зменшується, ціна помилок
стає зависокою. Тому ефективність традиційних управлінських підходів,
заснованих на ієрархічних механізмах, знижується. Характерно, що
бюрократизація управління, яку звично пов’язували з командноадміністративною системою, доволі успішно «прописалася» у ЄС після
його кількакратного розширення упродовж останніх 15-20 років, і тепер є
одним з чинників, що стримує бажання прибічників європейської інтеграції
до подальшого розширення.
У зв’язку з цим у світі наростає тенденція децентралізації прийняття
управлінських рішень, дерегуляції та розширення самостійності
економічних агентів, що розташовані на нижчих щаблях управлінської
піраміди. Ця тенденція охоплює не тільки економіку, а й державу у цілому.
Одночасно все сильніше пробиває собі дорогу самоорганізація окремих
підсистем економічного механізму, причому вона є тим сильнішою, чим
19
більш складною є та чи інша сфера економічної активності. Показовим у
цьому плані є фондовий ринок, який являє собою один з (поки що)
нечисленних прикладів реального делегування владних управлінських
повноважень до саморегулівних організацій професійних учасників цього
ринку у питаннях ліцензування, контролю та застосування санкцій за
порушення правил.
Характерною рисою останніх десятиріч стало також посилення
відкритості у діяльності держави, у тому числі у питаннях управління
економічними процесами. Неабияку роль у цьому відіграло запровадження
та практичне втілення концепції «електронного уряду», яка спрямована на
деперсоналізацію комунікацій громадян із чиновниками задня уникнення
корупційних ризиків, полегшення доступу до національних баз даних, що
пов’язані із правами власності (на землю, нерухомість, бізнесові одиниці
тощо). У кінцевому підсумку, усі ці управлінські інновації мають значний
економічний ефект, пов'язаний, по-перше, з зменшенням трансакційних
витрат, по-друге, з посиленням довіри, по-третє, з підтриманням належних
гарантій прав приватної власності, як фундаменту сучасної економіки.
Отже, одним з викликів глобалізації стало виникнення зовнішніх
загроз сталому розвитку національних економік.
Іншим таким викликом слід вважати віртуалізацію світового
економічного простору завдяки розповсюдженню Інтернету. Тут
прослідковуються двосторонні взаємозалежності. З одного боку,
глобалізація потребує Інтернету, як дієвого механізму впорядкування
глобалізованих комунікацій. З іншого боку, Інтернет сам генерує подальше
розгортання та поглиблення глобалізації. Але ці двосторонні процеси є
вкрай суперечливими та неоднозначними, як на макро-, так і на
макрорівнях.
Так, Інтернет суттєво поліпшив розповсюдження світового
тероризму, значно сприяв активізації глобального наркотрафіку,
нелегальної торгівлі зброєю, людьми, розповсюдженню порнографії та
інших злочинних видів економічної діяльності.
Одночасно віртуалізація охопила не тільки економічну діяльність, а
стала характерною рисою повсякденного буття сотень мільйонів людей в
усьому світі. Негативним наслідком цього стало заміщення реального
життя його імітацією, формування нового стилю життя, характерною рисою
якого є формування паралельного із фізичним віртуального світу та,
відповідно, початок розпаду цілісності буття та мислення окремої людини.
Цей розпад ще не до кінця усвідомлений світом, але його можливі
катастрофічні наслідки вже дають про себе знати. Одним з таких наслідків є
виникнення практично необмежених можливостей маніпулювання
людською свідомістю, що створює загрозу формування масових проявів
агресії та неконтрольованих сутичок практично в будь-якій точці планети.
Це вимагає докорінної зміни ставлення держави до глобального
інформаційного простору та формування нової інформаційної політики, яка
стає чи не найважливішим чинником сталого та безпечного економічного
розвитку.
Таким чином, глобалізація вимагає опанування новими підходами до
організації економічного життя, які б враховували, серед іншого, виклики
20
та загрози, що вона несе з собою. Найбільш пристосованими до цих
викликів виявились держави відкритого доступу.
На пострадянському просторі на уламках СРСР у більшості випадків
(за винятком країн Балтії) сформувалось 12 держав, які усі є типовими
прикладами природної держави, тобто держави, побудованої за відсутності
трьох критеріїв держави відкритого доступу (верховенство закону,
деперсоналізовані організації, централізований контроль за застосуванням
насильства). Найбільш яскравим проявом такої природної держави є
правовий нігілізм, тобто свідоме нехтування усіма суб’єктами економічної
діяльності на усіх рівнях дотриманням офіційних правил її здійснення та
підкорення цієї діяльності неформальним, тіньовим механізмам. Саме
завдяки домінуванню неформальних інститутів над формальними в Україні
сформувався кланово-олігархічний капіталізм, якого вдалося уникнути
країнам Східної Європи після падіння тоталітаризму та краху «світової
соціалістичної системи».
Свідоме нехтування формальними правилами знищує обмеження, що
встановлюють ці правила для розвитку корупції, тіньової економіки в усіх
їх проявах. Завдяки правовому нігілізму унеможливлюється належна
специфікація прав приватної власності, їхній захист у судах та
довготривале планування економічної діяльності. Крім того, створюються
перешкоди для припливу іноземних інвестицій, що виключає структурні
перетворення економіки у напряму, що диктується логікою глобалізації,
посилення відкритості національної економіки в умовах глобалізованого
конкурентного середовища.
Завдяки кланово-олігархічному характеру економіки консервується
та посилюється її монополізація, штучно витісняється дрібний та середній
бізнес, зникають стимули до розробки та впровадження інновацій.
Специфікою пострадянського економічного простору стало те, що
економічна олігархізація, що виросла з несправедливої приватизації
державного майна, сформувала потужні фінансові можливості для кланової
приватизації держави. Внаслідок цього виникли серйозні дисбаланси в
політичній системі, основні інститути якої перестали відображувати
реальну соціальну структуру суспільства та виявились нездатними
забезпечувати баланс інтересів усіх верств суспільства.
Приватизація держави олігархічним кланами зробила найбільш
ефективним видом бізнесу розподіл бюджетних фінансових потоків, що
сприяло прискореній деградації соціальної сфери та подальшому занепаду
економічної діяльності.
Таким чином, правляча верхівка на пострадянському просторі
виявилась нездатною скористатись можливостями, які були надані
розпадом командно-адміністративної системи, для системних перетворень
економіки і суспільства у напряму створення передумов для переходу до
держави відкритого доступу. Навпаки, фактично було побудовано
суспільство неофеодального типу, засноване на неформальних зв’язках та
комунікаціях, в якому розподіл ресурсів та результатів економічної
діяльності господарюючих суб’єктів здійснюється на неконкурентних
засадах. Такий розподіл призводить до перетворення рентоорієнтованої
21
поведінки та переважний тип економічної поведінки та консервує існуючу
структуру економіки та мотивацію підприємницької діяльності.
У кінцевому підсумку економіка пострадянських країн попадає у
інституційну пастку, обумовлену збереженням домінування неформальних
інститутів та відсутністю адекватних інституційних реформ, коли штучна
консервація такого домінування неминуче штовхає їх до створення
відповідних замкнених економічних групувань, ізольованих від іншого
світу та орієнтованих на переважний розвиток взаємних економічних
зв’язків.
Безумовно, ця тенденція не може бути всеосяжною, оскільки саме
глобалізація її нейтралізує. Але в силу того, що під зазначеною тенденцією
містяться доволі потужні техніко-технологічні підвалини у вигляді
залишків колишнього «єдиного народногосподарського комплексу СРСР»,
вона здатна зберігатись упродовж тривалого часу, породжуючи у
суспільній свідомості масові очікування відновлення цього комплексу, хоча
б і в значно урізаному вигляді.
Так само не можна ігнорувати й того, що за період, що минув після
розпаду командно-адміністративної системи, значна частина економіки
пострадянських країн змінилася або докорінним чином перебудувалася на
конкурентних засадах ефективної організації господарської діяльності,
ознакою чого стало проникнення продукції відповідних сфер на західні
ринки. Цінність такого проникнення для подальшої перебудови економіки
полягає не тільки (а, можливо, і не стільки) в масштабах, скільки у самому
факті такого проникнення, який є наочним прикладом для тієї частини
економіки, яка не піддавалась таким змінам в силу небажання відповідних
економічних суб’єктів до подібних змін.
Разом з тим, слід пам’ятати, що для реального руху до держави
відкритого доступу, яка спроможна надати новий імпульс економічному
розвитку, має відбутися відповідний поколінський зсув. Однією з причин
того, що останні 20 років були фактично втрачені Україною для реальних
перетворень суспільно-економічного життя на сучасних засадах, стало те,
що, на відміну від східноєвропейських країн, тут не було проведено
очищення державного апарату від носіїв ментальних матриць тоталітарної
моделі. Внаслідок цього України була фактично приречена на імітацію
реформ замість їх реального здійснення, і була вимушена чекати, поки
відповідне покоління зійде з історичної арени, і одночасно виросте нове
покоління, яке зможе згенерувати нові управлінські кадри, що позбавлені
від старих стереотипів мислення та уявлень щодо принципів
функціонування економічної системи. Вкрай важливо враховувати
нерівномірність територіального розподілу носіїв старих та нових
цінностей, який чітко вказує на полюси прогресу та стагнації, що потребує
від держави виваженого підходу до будь-яких заходів щодо реформування
економіки.
22
Яременко О.Л.,
д.э.н., профессор, заместитель руководителя экспертно-аналитического
центра Рады Национального банка Украины
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ СМЫСЛ ГЛОБАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
В условиях посткризисного восстановления наблюдается максимальное
облегчение доступа к ликвидности (программа QE в США) и активизация
долгового
финансирования
государственного
бюджета.
Рост
государственного долга, который никто не собирается погашать, означает,
что фактическая доля государства в общественных ресурсах и ее динамика
не соответствуют сложившейся системе институтов. Государство в явочном
порядке ввело квазиправило: долг государства не возвращается, а
рефинансируется. Но при этом формальные основания для образования и
обслуживания долга (заем денег на время и за плату у корпораций,
домохозяйств и иностранных государств) никто не отменял.
Почему же государство не желает институционально оформить свои
претензии на гораздо большую часть общественных ресурсов – тем более,
что бюджетный кризис в США осенью 2013 г. наглядно продемонстрировал
зыбкость такой практики *? Да потому, что возврат кредитов – это
обязательное условие экономики, построенной на принципе жестких
бюджетных ограничений. Если вас это не устраивает и вы начинаете менять
краеугольные основания рынков, то нужно дать четкий ответ на вопрос: что
взамен? А такого ответа сегодня нет ни у кого.
Что происходит с глобальной экономикой в условиях кредитной
экспансии? Решающая роль стремительного роста кредита в глобальном
финансовом шоке 2008–2009 гг. общепризнана. В этом смысле кризис
2008–2009 гг. и последующее восстановление финансовых рынков мало
чем отличаются от предыдущих мировых финансовых кризисов:
предкризисная кредитная экспансия внезапно сменилась падением доверия
и обострением проблемы долгов, усилилась нестабильность основных
мировых валют, выросли безработица, бюджетные дефициты и
неравновесие платежных балансов.
Выход из кризиса начался благодаря стабилизации доверия и кредита,
что тоже достаточно типично. Посткризисное восстановление
сопровождалось адаптацией структуры и менеджмента финансовых
рынков, перераспределением полномочий и ответственности между
финансовыми институтами, коррекцией конфигурации экономической
власти, оздоровлением активов (в том числе и за счет хирургических мер),
ужесточением надзора и формированием специальных институтов,
регулирующих финансовую стабильность.
29 сентября 2013 г. П. Кругман в условиях угрозы технического дефолта правительства
США, наконец, вынужденно признал подлинный смысл политики количественных послаблений
как политики откладывания институциональных рисков: «У Барака Обамы остается два выбора –
либо позволить дефолту случиться, либо же найти другой способ “прижать” шантажистов,
обменяв финансовый кризис на конституционный» [4].
*
23
Возможно, глобальность этих явлений действительно придала им
некоторые новые черты, однако понимание кризиса как внезапной потери
равновесия подходит, казалось бы, и в данном случае. Весь вопрос в том,
какую именно часть сегодняшних существенных событий на глобальных
финансовых рынках мы можем понимать и моделировать на основе такого
понимания? Есть ли необходимость трактовать эти события за пределами
равновесной парадигмы?
П. Кругман имеет четкую и однозначную позицию в этих вопросах:
«Дело в том, что мы обладаем знаниями и инструментами, чтобы выйти из
этого кризиса.
… Препятствуют восстановлению экономики два фактора – отсутствие
интеллектуальной ясности и политической воли» [1, с. 306]. Знания и
инструменты есть – ясности нет. А государственные институты и политики
страдают (мучительно?) от отсутствия политической воли. В общем
ситуация напоминает известный афоризм: если факты не соответствуют
теории, то тем хуже для фактов.
На наш взгляд, отсутствие ясности и воли в сфере макрофинансовых
решений далеко не случайно. На сегодня обозначилась зона экономической
реальности, в которой существенные финансовые события и процессы не
могут быть объяснены или даже определены в рамках равновесной
парадигмы. К числу таких процессов относится кредитная экспансия
последнего десятилетия, приведшая в конце концов к глобальному
финансовому шоку.
Известно, что финансовому кризису всегда предшествует кредитная
экспансия, а кризис сопровождается кредитным крахом. В индустриальной
экономике благодаря кредиту обеспечиваются функционирование и
интеграция предприятий с разным индивидуальным периодом
воспроизводства капитала. Потребность в кредите отражает разрывы в
денежных потоках, порождаемые нормальной операционной и
инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов. Без развитой
системы кредита равновесие в индустриальной экономике не возможно.
По
мере
эволюции
индустриальной
системы
нормальное
функционирование в условиях денежных разрывов становится возможным
для более широкого круга взаимозависимых субъектов (в том числе для
государства, домохозяйств и финансовых корпораций). Принципы
эквивалентного обмена и жестких бюджетных ограничений в условиях
кредита не отменяются, а усложняются и конкретизируются в соответствии
с технологическими и институциональными реалиями развивающихся
хозяйственных систем. Кредит – это обязательное условие эффективного
распределения и использования ресурсов в условиях сложившейся системы
специализации и институциональной структуры индустриальной
экономики. Косвенными критериями равновесного уровня кредита
являются, с одной стороны, макроэкономические показатели занятости,
инфляции и темпов роста ВВП, с другой – динамическая стабильность
социально-институциональной структуры, обеспечивающей эффективность
экономической власти, а также необходимый уровень доверия и
адаптивности субъектов.
24
В такой экономике сжатие кредита порождает безработицу и низкие
темпы роста, а излишняя экспансия – инфляцию. И первое, и второе
отклонения рано или поздно обнаруживают себя, в силу чего в результате
комбинированного воздействия рыночных сил и государственного
вмешательства кредит колеблется в более или менее узких пределах вокруг
области равновесия.
Несколько
иначе
роль
кредита
выглядит
в
условиях
трансформационных сдвигов, когда длительное макроэкономическое
неравновесие или институциональная нестабильность приводят (вследствие
падения доверия) к деградации кредитного механизма и упрощению
отраслевой и институциональной структур экономики. В то же время
посткризисное
восстановление
такой
системы
сопровождается
постепенным возобновлением нормальных кредитных процессов.
Для постиндустриальной глобализируемой экономики понимание роли
кредита нуждается в уточнениях. Если прибегнуть к аналогии из
современной квантовой электродинамики, то можно сказать, что в условиях
глобальных сетей кредитная экспансия обладает свойством «нелокального
взаимодействия»: последствия отдельных кредитных решений могут
приводить к практически мгновенному перераспределению ресурсов за
пределами непосредственной кредитной сделки (в сетях время исполнения
решения инвестора стремится к нулю). Неограниченный рост кредитов
способен наносить ущерб и навязывать риски вне зависимости от степени
прямой вовлеченности субъектов в кредитные операции.
Мало того, тот, кто максимально дистанцирован от этих операций,
может понести наибольшие потери. Если кредиты не возвращаются, а
рефинансируются, то происходит стойкое перераспределение стоимости за
пределами механизмов эквивалентного обмена, которые делают систему
сложно-симметричной и склонной к равновесию. Использование
инновационных финансовых продуктов порождает новую, запутанную
неопределенность, которая скрывается за видимостью более высокого
порядка.
В глобальной экономике начинают действовать неидентифицируемые
(неизвестные) зависимости и связи, которые не учитываются в решениях
субъектов. Институты, выросшие на основе эквивалентного обмена,
сегодня способны принять на себя лишь часть ответственности за
использование ресурсов экономики. В результате возрастает регулятивная
нагрузка на институты экономической власти, а процессы консолидации и
перераспределения экономической власти выходят на первый план.
Как следствие, возникает институциональный перегрев системы:
благодаря кредиту текущие ресурсные возможности отдельных субъектов
системы растут быстрее, чем система создает соответствующие
регулятивные институты. Эти субъекты становятся точками роста
кристаллов новой структуры экономической власти, а сама экономическая
власть получает кредитный рычаг. Скорее всего, в этом кроется основная
причина кредитной экспансии последних десятилетий. Однако способна ли
экономическая власть более или менее удовлетворительно снимать
неопределенность в функционировании формирующейся глобальной
хозяйственной системы?
25
Мы предлагаем для уяснения исторического смысла современной
кредитной экспансии использовать понятие «сингулярность» (от
латинского singularis – единственный, особенный). Сингулярность
существенно отличается от неопределенности. Если неопределенность –
это отсутствие необходимой информации, то сингулярность может
сопровождаться ее избытком, но эта информация «ни в какие ворота не
лезет», не интерпретируется в рамках существующей картины мира
(например,
космологическая
сингулярность,
гравитационная
сингулярность), что, в свою очередь, закономерно порождает массовое
отчуждение субъектов от реальности. Недаром Марк Аврелий говорил:
«Если чужой миру тот, кто не знает, что в нем есть, не менее чужой, кто не
ведает, что в нем происходит» [5, с.].
На наш взгляд, есть смысл попытаться трактовать происходящие
сегодня критические финансовые процессы с позиций понимания их как
состояния финансовой сингулярности, то есть явления единичного, не
имеющего аналогов, в котором чрезвычайно трудно отделить существенное
от несущественного. В условиях сингулярности не действуют некоторые
имплицитные предпосылки классической картины экономической
реальности. Обращают на себя внимание два действительно уникальных
явления, которые дают основания понимать современные процессы на
глобальных
финансовых
рынках
как
проявления
финансовой
сингулярности (или, иначе говоря, как экономическое пространство с
неограниченной кривизной).
Во-первых, неконтролируемый рост кредитного рычага благодаря
использованию технологий финансовой секьюритизации, сопровождаемый
взрывным ростом финансовых активов. В нормальной экономике рост
кредитного рычага субъекта хозяйствования ограничивается сверху
фактором кредитного риска, а снизу – встречным давлением акционеров,
заинтересованных в максимизации рентабельности собственного капитала
за счет использования заемных средств. Если заемщиком выступает
государство, то верхняя граница государственного долга зависит от силы
давления риска суверенного дефолта, а нижняя – от силы давления
социальных обязательств государства. В этом смысле кредит естественным
образом тяготеет к равновесному уровню. Однако в сингулярной системе
использование механизмов секьюритизации активов, кредитных дефолтных
свопов и монетизации государственного долга дает возможность на время
«спрятать» фактор риска при принятии кредитных решений.
Немаловажно и то, что в условиях преобладания стандартных
институтов рыночного типа институт кредита включает в себя правило
полной ответственности заемщика, то есть дополняется институтами
банкротства и долговой тюрьмы. Только так принцип жестких бюджетных
ограничений приобретает всеобщий характер. Если же правилу банкротства
возникает альтернатива в виде правила перекредитования, то жесткость
бюджетных ограничений резко ослабляется (иначе говоря, ограничения
становятся мягкими). Прообразом такой системы может служить модель
мягких бюджетных ограничений, рассмотренная Я. Корнаи в его книге
«Дефицит» [6].
26
Во-вторых, неограниченное нарастание «скорости срабатывания»
связей и зависимостей в глобальных информационных сетях,
возникновение на этой основе механизмов высокочастотной торговли с
практически мгновенным принятием решений, сжатие экономического
времени до исчезающе малых величин. В такой экономике, говоря словами
Апокалипсиса, «времени уже не будет» [Откровение Иоанна Богослова,
глава 10].
В данном случае аналогия с концом света возникает неслучайно. Судьба
параметра t принципиально важна для экономики. В рыночной системе
существуют упругие (или жесткие) временные интервалы, от которых
зависит сама возможность целостного системного поведения (один день,
три дня, неделя, тридцать дней, квартал, полугодие, год). Эти интервалы
выступают стандартной основой для любых контрактов (время отгрузки
или поставки, условия платежа, штрафы, пени, неустойки) и,
соответственно, используются во многих текущих и долгосрочных
решениях. Экономические решения на основе этих лагов служат
механизмом приспособления субъектов, а, следовательно – способом
существования больших систем. Как результат, система сохраняется в
условиях достаточно значительных степеней свободы своих субъектов.
На каждое решение субъекта рыночной системой отводится время. При
этом лимиты времени на заключение и исполнение контрактов разного типа
и разного уровня ответственности дифференцированы и стандартизованы.
Банки кредитуют такие сделки, ориентируясь на стандартные по времени
разрывы в платежах. В свою очередь, политика рефинансирования
центрального банка выступает как своего рода камертон, задающий единую
тональность: самые короткие кредиты овернайт и другие краткосрочные
кредиты рефинансирования лежат в основе сложной системы управления
разрывами, определяющей главные финансовые потоки в экономике.
Сегодня же практически мгновенные перемещения огромных масс
ликвидных активов в глобальных торговых сетях не просто деформируют
сложившиеся схемы финансовых потоков, а лишают участников
глобальной экономики возможности подумать, оценить, взвесить и
выработать оптимальную стратегическую позицию хотя бы на несколько
ходов вперед.
Нам могут возразить, что рассмотренные два проявления сингулярности
не являются чем-то уж совсем новым в мировой экономике. Уточняем:
действительно, информационные сетевые технологии совершения
трансакций и рефинансирование долгов возникли не вчера. Их
постепенный рост имел место, как минимум, на протяжении 20 лет. Но в
2008 г. произошла резкая реакция системы на плавные изменения среды, то
есть катастрофа *.
По отношению к исторически сложившейся экономической реальности
финансовая сингулярность выступает не в качестве ее дополнения и
развития, а как ее антагонист, поскольку разрушает имплицитные
предпосылки рынка. Поэтому финансовая сингулярность сопровождается
*
«Катастрофами называются скачкообразные изменения, возникающие в виде внезапного
ответа системы на плавное изменение внешних условий» [7, с. 4].
27
очевидной макроэкономической стагнацией хозяйственных сегментов
традиционного типа. Чтобы добиться желаемого роста занятости в мировой
или национальной экономике за счет кредитного стимулирования спроса,
нужно резко ограничить сферу финансовой сингулярности. А сделать это
очень трудно или невозможно.
Системные последствия финансовой сингулярности в текущем плане
достаточно негативны. Ведь принципы эквивалентности и жестких
бюджетных ограничений лежат в основе не только системы разделения
труда, специализации и кооперации, но и таких ценностных измерений
традиционной экономики, как справедливость, солидарность, равенство,
свобода. В новой экономике для них может просто не оказаться места. Не
случайно максимальная ценностная деструкция происходит в тех
обществах, которые активно включены в политику рефинансирования
долгов – как государственных и корпоративных, так и домохозяйств.
В традиционной рыночной экономике важную роль играли явления
анонимности, добровольности персонификации трансакций и активов
субъекта, привычная склонность следовать моральным практикам и
безличному доверию. В такой системе каждый действовал на свой страх и
риск, но в результате возникала по-своему гармоничная и целостная
структура экономической реальности (Ф. Хайек). Новая хозяйственная
реальность, возникающая в процессе финансовой сингулярности, отрицает
любую анонимность («спасибо» технологической информационной
сингулярности, о некоторых специфических чертах которой рассказал
бывший сотрудник АНБ США Э. Сноуден) и не испытывает потребности в
доверии (его заменяет возможность полного всеобщего финансового
контроля). Сегодня контроль со стороны государственных и
надгосударственных служб финансового мониторинга и финансовой
разведки уже укоренился, превратился в рутину и воспринимается нами как
неизбежная плата за глобализацию. От советской тоталитарной системы
можно было убежать в Америку. От новой экономической реальности
бежать некуда – она глобальна [8].
Таким образом, последствиями финансовой сингулярности являются:
– сжатие сферы эквивалентности и жестких бюджетных ограничений,
нарушение фундаментальной симметрии хозяйственной системы, что
создает ситуацию «большого передела»;
– ослабление стабилизирующей роли фактора времени (упругих
временных лагов) как необходимого условия адаптации субъектов и,
следовательно, десубъективация хозяйственной системы (субъект, не
успевающий приспособиться к новым условиям, перестает быть
субъектом);
– неравновесные цены, приводящие к несоответствию между
финансовой реальностью и ее интерпретацией, массовые ошибки
инвесторов, регуляторов и международных институтов.
Государство и международные финансовые институты вынуждены
реагировать на финансовую сингулярность ситуативно, интуитивно,
рефлекторно, не имея стратегии. Для ситуативной финансовой политики в
условиях сингулярности характерны активизация использования
административных
инструментов
государства
в
экономике,
28
сопровождаемая спрямлением и упрощением связей и зависимостей;
политизация института центрального банка; смещение центра тяжести в
финансовой политике с риска инфляции на риск дефляции; использование
таких нетрадиционных мер денежно-кредитной политики государства, как
прямое предоставление ликвидности и выкуп частных активов; политика
нулевой (или отрицательной) цены денег на рынке, подрывающая принцип
редкости денег. Каждая из этих особенностей не вполне комплементарна
сложившейся системе финансовых и монетарных институтов государства,
их полномочиям и ответственности, что, в свою очередь, порождает
дополнительную конфликтность и неопределенность.
Возникают несколько принципиальных вопросов для финансовой
политики: как долго будет продолжаться такое состояние? являются ли эти
процессы и последствия обратимыми? как могла бы выглядеть
рациональная стратегия субъекта, вынужденного действовать в условиях
финансовой сингулярности?
В условиях финансовой сингулярности вопрос о рациональной
стратегии риска приобретает своеобразный смысл. Для субъекта,
находящегося внутри ситуации сингулярности, можно попытаться
откладывать риск, можно его перекладывать или принимать. На наш
взгляд, вся нетрадиционная денежно-кредитная политика, одобряемая
МВФ, – это политика откладывания проблем и рисков, что в принципе
допустимо. Однако сегодня стратегическое ожидание явно затягивается,
что свидетельствует о затруднениях концептуального порядка.
Об отсутствии более или менее ясной картины экономической
реальности в условиях финансовой сингулярности говорят двусмысленные
сигналы, которые МВФ посылает центральным банкам и инвесторам:
«Нетрадиционная денежно-кредитная политика в перспективе может попрежнему быть оправданной, если экономическая ситуация не улучшится
или даже ухудшится. При ухудшении ситуации без чрезмерного риска
инфляции политика, скорее всего, по-прежнему будет правильной,
особенно в случае каких-либо новых потрясений в сфере
функционирования финансовых рынков и финансового посредничества»
[9]. Иначе говоря, если все будет плохо, то сегодняшняя политика –
правильная.
И несколькими абзацами ниже: «Более активное принятие риска,
стимулируемое благоприятной (правильной?- авт.) денежно-кредитной
политикой, может ухудшить финансовую стабильность» [9]. Логика
выстраивается поистине замечательная: правильная денежно-кредитная
политика, скорее всего, приведет к ухудшению ситуации, но от этого она
станет только еще правильнее.
Далее делается замечание: «Официальным органам предстоит управлять
потенциальными затратами или рисками, связанными с дальнейшим
проведением нетрадиционных мер и в целом с сохранением низких
процентных ставок» [9]. Политика, которая длится уже пять лет, все еще
считается нетрадиционной.
Цитируем далее. «Следует учесть, что банки и другие посредники могут
увеличивать свой риск ликвидности в ожидании интервенций центрального
банка (или, выражаясь более грубо, при такой политике банкам по29
прежнему наплевать на риски – авт.); задержка реформ может снижать
эффективность будущей денежно-кредитной политики из-за конфликта
целей». Здесь наконец-то проскользнуло признание подлинных целей
политики количественных послаблений – оттянуть как можно дальше
начало институциональных реформ, которые обязательно должны будут
зафиксировать новый статус-кво в распределении экономической власти.
Нетрадиционная денежно-кредитная политика – явление глобальное,
касающееся практически всех стран. На это обратил внимание аналитик
инвестиционной компании “Готай цзюньань секьюритис” (Guotai Junan
Securities) Чжоу Вэньюань: «Политику количественного послабления
нельзя рассматривать только в положительном ключе, ведь она затрудняет
проведение таких необходимых Китаю экономических преобразований.
Рано или поздно США начнут ужесточать монетарную политику. Если к
тому времени в Китае не будут проведены экономические преобразования,
то это нанесет ощутимый удар по экономике страны» [10].
Практики и профессиональные аналитики уже давно осознали
чрезмерную рискованность такой политики. Бывший главный экономист
Банка международных расчетов У. Уайт отмечает: "Мне все вокруг снова
напоминает 2007 год, только хуже. Все прошлые перекосы по-прежнему
актуальны. Общий уровень государственных и частных долгов в смысле
доли от ВВП в развитых странах на 30 процентов выше, чем был тогда, и
сейчас еще добавились новые проблемы с пузырями на растущих рынках,
которые заканчивают цикл роста-спада" [11].
Банк международных расчетов в своем ежеквартальном релизе
отмечает, что выпуск субординированного долга, из-за которого заемщики
подвергаются большему риску в том случае, если все пойдет не так, как
запланировано, за последний год в Европе вырос более чем в 3 раза (до 52
млрд. дол.), а в США – более чем в 10 раз (до 22 млрд. дол.) [11].
Доля "левериджированных займов" (то есть займов для займа),
используемых слабыми заемщиками на синдицированном кредитном
рынке, подскочила до рекордных за всю историю уровней в 45% – на 10
процентных пунктов выше, чем в предкризисный пик 2007–2008 гг.
Межбанковское кредитование для растущих рынков достигло "рекордного
исторического уровня", тогда как стоимость облигаций, выпускаемых в
оффшорных центрах частными компаниями из Китая, Бразилии и других
развивающихся стран, впервые превысили такие же объемы фирм из
богатых стран, что подчеркивает объемы долгов, нарастающих в Азии,
Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
По мнению руководителя исследований в Банке международных
расчетов К. Борио, никто не знает, насколько вырастут ставки по займам,
когда ФРС начнет ужесточение денежной политики, или "насколько
беспорядочным может стать процесс". «Задача состоит в том, чтобы быть
готовым. Это значит быть мудрым, избегать излишней зависимости от
займов, а также соблазнов расчетов на то, что рынок в условиях стресса
будет оставаться ликвидным" [11], – подчеркивает он.
Осмысление новой реальности только начинается, а изменения
происходят все быстрее. Тактика выжидания не может отменить провалы и
тупики ситуационных и рефлективных действий международных и
30
государственных институтов. Сегодня более чем актуальны слова Дж.
Сороса: «Понимание реальности должно стать более важной задачей, чем
манипулирование ею» [12].
В целом вырисовывается довольно тревожная картина. Но так ли уж
страшна сегодняшняя ситуация в мировых финансах? Является ли
финансовая сингулярность (вместе с сингулярностью технологической и
демографической) свидетельством приближения «последних времен»?
Если продолжить злоупотребление физическими аналогиями (в
частности, гравитационной сингулярностью), то можно предположить, что
все не так трагично. Накануне ввода в действие Большого адронного
коллайдера нас пугали реальной перспективой возникновения черной
дыры, способной поглотить и Землю, и Солнце, и вообще все-все. Однако
физики быстро нас успокоили: возникновение микроскопических черных
дыр в вакууме – дело относительно обычное. Такие дыры спокойно
взрываются вследствие квантовых эффектов, и никаких глобальных
последствий это за собой не влечет.
Поэтому (для собственного спокойствия) будем исходить из того, что
финансовая сингулярность – лишь один из этапов эволюции, исторический
смысл которого состоит в переходе к постфинансовой экономике. Вполне
возможно, что ее основные черты формируются уже сегодня, и то, что мы
считаем отклонениями от сложившегося порядка, – на самом деле элементы
какого-то нового (постфинансового?) экономического порядка.
Постфинансовая экономика будет определять новый облик
экономической реальности лишь в той мере, в какой она сможет
трансформировать
свою
сингулярность
(уникальность)
в
институциональность (обыденность). Какие же явления в сфере
институционализации финансовой сингулярности сегодня представляются
наиболее важными? На наш взгляд, на нынешнем этапе катализаторами
институционального генезиса могут служить такие процессы:
– усиление роли государства за счет сокращения полномочий
корпораций, домохозяйств и институтов гражданского общества;
– активизация процессов перераспределения экономической и
финансовой власти на глобальных рынках;
– относительное снижение приоритетности целей финансовой
стабильности в финансовой политике по сравнению с целями
кристаллизации новой структуры экономической власти;
– укрепление
фискальной
составляющей
в
деятельности
международных и национальных финансовых институтов [13];
– переформатирование институтов экономического и финансового
суверенитета под воздействием новой конфигурации экономической
власти.
Указанные процессы носят во многом спонтанный, реактивный
характер. Может возникнуть впечатление, что все это – естественное
приспособление усложнившейся системы к условиям длительной
дестабилизации среды. Но это не так. Рутинизация таких процессов не
возможна: непрерывный передел ресурсов означает смерть экономики.
Поэтому результатом финансовой сингулярности могут стать не новые
институты, а новая, относительно стабильная, структура реальной
31
экономической власти. А одним из скрытых полномочий экономической
власти являются изменение и установление «правил игры». Вот тогда (и не
раньше) начнет формироваться новая система запретов и правил,
отражающая и защищающая новую структуру экономической власти,
которая будет вынуждена более или менее четко ограничить
инновационные процессы, исходя из интересов собственного сохранения и
воспроизводства. Примерно так из сегодняшней финансовой сингулярности
будет рождаться новый институциональный порядок.
Способны ли кредитные и эмиссионные инструменты ускорить
прохождение фазы финансовой сингулярности? На наш взгляд, государству
нужно быть готовым к тому, что интенсификация эмиссионного и
долгового «накачивания» экономики в условиях финансовой сингулярности
обернется активизацией процессов перераспределения и консолидации
экономической власти. П. Кругман в своей книге отмечает: «…Долг не
делает беднее общество в целом. Долг одного – это актив другого». Но уже
следующая фраза гласит: «Строго говоря, это справедливо только для
мировой экономики в целом, а не для каждой страны» [1, с. 76, 77].
А это значит, что отдельные страны, благодаря фактору долга как
такового, могут становиться или беднее, или богаче. Иначе говоря, одной
из составляющих растущей долговой сферы выступает область глобальной
игры с нулевой суммой. На начальных этапах роста глобального долга
удельный вес этой составляющей не значителен, но по мере роста ее
эффекты становятся все более сильными, пока не начинают преобладать.
Обострение конкуренции и конфликтов начинает диктовать государствам
такую линию поведения, которая обесценивает попытки выработки
согласованного подхода (Большая восьмерка, Большая двадцатка).
Издержки этих конфликтов растут, требуя все новых и новых ресурсов.
Социальные, технологические и структурные цели финансовой стратегии
государства (включая также долговую составляющую) могут стать реально
приоритетными лишь после прохождения зоны сингулярности, в новой,
относительно стабильной, институциональной среде.
Список использованной литературы
1. Кругман П. Выход из кризиса есть! ; [пер. с англ. Ю. Гольдберга]. –
М. : Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2013. – 320 с.
2. Геец В.М., Гриценко А.А. Выход из кризиса (Размышления над
актуальным в связи с прочитанным) // Экономика Украины. – 2013. – № 6. –
С. 4–19.
3. Богдан Т., Богдан І. Моделювання впливу боргової політики на
економічний розвиток України // Вісник Національного банку України. –
2013. – № 10. – С. 20–27.
4. Krugman P. Rebels Without a Clue // New York Тimes [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nytimes.com/2013/09/30/opinion/krugman-rebels-without-aclue.html?_r=5&.
5. Марк Аврелий Антоний. Размышления : Серия «Литературные
памятники». – Л. : Наука, 1985. – 245 с.
6. Корнаи Я. Дефицит. – М. : Наука, 1990. – 607 с.
32
7. Арнольд В. Теория катастроф. – М. : Наука, 1990.
8. Кравченко Е. Конец банковской тайны // Ведомости. – 16 окт. 2013
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.vedomosti.ru/finance/news/17540951/konec-bankovskoj-tajny.
9. IMF Assesses New Era of Monetary Policy [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2013/POL051613A.htm.
10. Экономика: Китай-США-Политика-Мнение [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://ru.euronews.com/newswires/2129714-newswire.
11. Банк международных расчетов предрекает глобальный финансовый
крах [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.lotpp.ru/a/2013/09/23/Bank_mezhdunarodnih_raschjot.
12. Сорос Дж. Новая парадигма финансовых рынков ; [пер. с англ. К.
Вагнера]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 179 с.
13. Козюк В.В. Фискальный рубикон резервных валют // Экономика
Украины. – 2013. – № 6. – С. 55–70.
Шиян Д.В., д.е.н.,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
м. Харків, Україна
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Заходи, спрямовані на оздоровлення фінансової системи України,
можуть дати позитивні результати лише за умови санації фінансів базової
ланки економіки – підприємств промислової галузі. Висока собівартість
продукції вітчизняного виробництва та істотне зменшення попиту на неї
стали головними причинами фінансової кризи переважної більшості
українських підприємств. Однією з негативних тенденцій, яка є наслідком
незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних підприємств, є
катастрофічне зростання кредиторської і дебіторської заборгованості на
підприємствах. Відтак, набуває актуальність завдання що до оцінки
фінансового стану та підприємств як першого етапу розробку стратегії що
до їх оздоровлення.
Банкрутство та ліквідація підприємства означають не лише збитки
для його акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів
продукції, а й зменшення податкових надходжень до бюджету, зростання
безробіття, що зрештою може стати одним із чинників макроекономічної
нестабільності. Істотним є те, що серед підприємств, справи про
банкрутство яких перебувають на розгляді, значний відсоток становлять
такі, що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів
набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації
(оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися
з боргами і продовжити діяльність. Проте через недосконале законодавство,
відсутність належного теоретико-методичного забезпечення санації,
дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту, брак державної фі33
нансової підтримки виробничих структур та з інших суб'єктивних і
об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому
числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства
України, стають потенційними банкрутами. Однією з таких галузей,
безумовно є сільське господарство. Саме тому нами було вирішено
розглянути фінансовий стані сільськогосподарських підприємств області в
розрізі районів.
Для оцінки якості фінансів підприємств були використання данні
балансів за 2012 рік. Загальна чисельність підприємств склала при цьому
196 одиниць. Було вирішено за даними балансу розрахувати наступні
показники:
коефіцієнт абсолютної ліквідності;
коефіцієнт проміжної ліквідності;
коефіцієнт загальної ліквідності;
коефіцієнт платоспроможності;
коефіцієнт фінансової стабільності.
Перші чотири з цих показників характеризують поточну
платоспроможність підприємства, а останній – п’ятий характеризує
структуру капіталу. Таким чином нам вдалось охопити дві складові
проблеми якості фінансів. Результати розрахунків в розрізі районів
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Показник ліквідності та структури капіталу в
сільськогосподарських підприємствах Харківської області у 2012 році
Райони
Балаклійський
Барвінківський
Близнюківський
Богодухівський
Борівський
Валківський
Великобурлуцький
Вовчанський
Зміївський
Дворічанський
Дергачівський
Зачепилівський
Золочівський
Ізюмський
Кегичівський
Коломацький
Красноградський
Краснокутський
Куп'янський
Лозівський
Нововодолазький
Первомайський
Печенізький
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
0,032
0,016
0,011
0,106
0,203
0,855
0,193
0,034
0,692
0,013
0,064
0,227
0,011
0,036
0,161
0,030
0,351
0,016
0,050
0,103
0,045
0,082
0,194
Коефіцієнт
проміжної
ліквідності
0,241
0,591
1,253
0,876
0,422
2,318
0,964
0,644
0,896
0,333
0,315
0,646
0,511
0,430
1,307
0,501
9,768
0,390
0,329
1,862
0,562
1,453
0,790
34
Коефіцієнт
загальної
ліквідності
1,002
0,999
2,023
4,495
3,082
4,420
2,588
1,989
1,537
0,642
1,097
4,360
0,990
1,172
2,618
1,209
18,438
1,733
2,090
3,740
1,338
2,856
2,165
Коефіцієнт
платоспроможності
0,453
0,811
1,389
1,857
1,820
3,346
1,506
0,701
1,078
0,419
0,385
2,195
0,731
0,626
2,003
0,682
13,530
1,266
0,482
2,372
0,836
1,899
1,072
Коефіцієнт
фінансової
стабільності
1,279
-0,146
-0,032
3,204
1,694
0,589
1,952
1,775
0,477
-0,014
2,750
5,440
0,487
0,717
1,081
1,501
12,877
1,453
2,330
0,435
-0,250
0,067
1,689
Сахновщинський
Харківський
Чугуївський
Шевченківський
Харківська обл
0,319
0,012
0,060
0,044
0,126
0,716
0,680
0,292
0,634
0,730
0,983
1,519
1,292
1,667
1,622
0,736
0,754
0,438
0,845
1,013
0,239
1,783
0,347
0,672
0,757
Як можна побачити з наведених даних найбільша величина
коефіцієнта абсолютної ліквідності була у сільськогосподарських
підприємствах Валківського району (0,855), коефіцієнт проміжної (9,768),
загальної ліквідності (18,438), платоспроможності (13,530) та фінансової
стабільності (12,877) в – Красноградському районі. Таким чином, попередньо
можна зробити висновок, що саме в даному районі фінансовий стан
підприємств був найкращим. Для перевірки цієї гіпотези були вирішено
використати комплексну рейтингову оцінку фінансового стану підприємства.
Її проведення передбачає наступні етапи:
1. Формування системи фінансових показників.
2. Встановлення напрямку змін показників. За напрямком зміни
факторної та результативної ознак зв’язки поділяються на прямі та обернені.
При прямому зв’язку зростання значення показника і результативної ознаки
(ефективності) змінюються в одному напрямку, тобто при збільшенні Х
зростає також й Y. При оберненому зв’язку напрямок зміни показників
протилежний, тобто при зростанні Х зменшується Y.
3. Стандартизація показників. Обрані показники, що характеризують
фінансовий стан є величинами неоднорідними і мають різну розмірність.
Відтак виникає необхідність привести їх до порівняного розміру.
4. Здійснення підсумкової рейтингової оцінки.
5. Ранжування досліджуваних об’єктів за
Результати використання даної методики наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Райони
Красноградський
Валківський
Зачепилівський
Богодухівський
Зміївський
Великобурлуцький
Лозівський
Борівський
Кегичівський
Печенізький
Первомайський
Сахновщинський
Куп'янський
Вовчанський
Дергачівський
Харківський
Краснокутський
Близнюківський
Шевченківський
Коломацький
Ізюмський
Рейтинг
0,589
1,624
1,741
1,864
1,864
1,913
1,918
1,922
1,926
1,955
1,996
2,001
2,051
2,058
2,059
2,077
2,077
2,083
2,093
2,094
2,123
35
Балаклійський
Чугуївський
Нововодолазький
Золочівський
Барвінківський
Дворічанський
2,126
2,134
2,137
2,142
2,156
2,185
Проведений розрахунок дозволив отримати єдиний показник, який
об’єднав в собі всі п’ять обраних нами критеріїв фінансового стану. В
даному випадку чим менше значення комплексного рейтингового
показника тим кращий фінансовий стан мають сільськогосподарські
підприємства даного району. В даному випадку, як нами і передбачувалось
найкращою ситуація виявилась в Красноградському районі, а найгіршою –
в Дворічанському районі.
36
СЕКЦІЯ 1:
СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
37
38
Абдуллина Р.Р., Храмцова Л.А.
студентки 4 курса, специальности Управление качеством
Инженерный факультет
Башкирский государственный университет
Россия, город Уфа
Д.Н. Хасанова, старший преподаватель
кафедры Менеджмента и маркетинга
Института экономики, финансов и бизнеса
Башкирский государственный университет
Россия, город Уфа
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К
УПРАВЛЕНИЮ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Состояние современного бизнеса характеризуется быстрым
изменением внешней среды, постоянно возрастающей конкуренцией и
повышающимися требованиями потребителей. Выжить в рыночных
условиях и добиться успеха могут только те компании, которые быстро
адаптируются к изменениям, рационально используют ресурсы и
технологии, уделяют пристальное внимание обеспечению качества
продукции или услуг через реализацию качества процессов планирования,
производства и управления. Внимание реализации качества сместилось с
продукта на процессы. Качество продукта достигается через качество
процессов [1, С. 17].
Один из современных подходов к управлению компанией, при
помощи которого можно достичь результативности, является процессный
подход, в основе которого лежит реализация совокупности бизнеспроцессов на предприятии.
Применяя процессный подход, компания получает возможность:
- увеличивать эффективность управления персоналом, т. к. при
процессном подходе сотрудники заинтересованы, чтобы процесс вовремя
перешел с этапа на этап, следовательно, сильнее мотивированы – точно
исполнять процессы;
- собирать информацию об исполнении регламентов процессов и
составлять статистику;
- выявлять признаки сокращения издержек, рисков и времени на
исполнение процессов;
- сокращать время принятия управленческих решений [2, С. 32].
Несмотря на то, что использование процессно-ориентированного
управления ведет к улучшению качества продукции и услуг, эффективному
функционированию, и повышению конкурентоспособности, при его
внедрении предприятия сталкиваются с определенными сложностями и
конфликтами с российской действительностью. Внедрение процессного
подхода связано с изменением внутренней среды в организации,
сложившихся навыков работы, иногда даже образа мышления сотрудников
и высшего руководства. Осуществить это сложно, но необходимо, чтобы
гарантировать дальнейшее эффективное функционирование организации
[4].
39
Изучив литературу, касающуюся внедрения процессного подхода к
управлению на российских предприятиях, выделяем ряд проблем:
теоретического, методического, прикладного, культурного характера,
неподготовленность структуры управления предприятием, столкновение
интересов, нежелание руководства допускать сотрудников к управлению
предприятием, попытка охватить все процессы сразу, сопротивление со
стороны персонала. Рассмотрим каждую в отдельности.
К проблеме теоретического характера относится отсутствие
теоретической базы, в полной мере раскрывающей сущность и реальные
возможности процессного подхода.
Среди проблем методического характера можно выделить:
1. Отсутствие методических разработок перехода к процессноориентированному управлению.
2. Отсутствие внутренних стандартов на описание и регламентацию
бизнес-процессов.
3. Сложность выбора эффективных методик и инструментов
совершенствования бизнес-процессов.
4. Отсутствие методик управления качеством на основе ISO
9000:2000.
5. Отсутствие методик применения инструментов моделирования
бизнес-процессов [4].
К проблемам прикладного характера относятся:
1. Некорректная постановка целей и задач проекта перехода к
процессному управлению. Отсутствие команды управленцев верхнего
уровня, заинтересованных в переходе к процессному управлению.
2. Неупорядоченность деятельности, сопротивление персонала
организации изменениям.
3. Настроенность руководства получить быстрый результат от
введения проекта.
4. Недостаточное выделение ресурсов для введения проекта.
5. Попытки осуществления улучшений не "сверху вниз", а "снизу
вверх".
6. Неполное освещение текущих результатов проекта внутри
организации.
7. Недостаточная концентрация на бизнес-процессах организации. Не
документированность деятельности.
8. Недостаточный уровень компетентности в области процессного
подхода рабочей группы проекта перехода.
Несмотря на коренные изменения на рынке, структура управления
предприятиями, в особенности, крупными, остается неизменной. Это
означает, что изделия создаются не под конкретных потребителей, а, как и
прежде, "выбрасываются" на рынок. Структура организации перегружена
подразделениями, функции которых давно можно передать сторонним
компаниям, тем самым уменьшив свои накладные расходы. Если
предприятие не склонно применять процессный подход в полной мере в
силу психологической неготовности руководства к нововведениям или
финансовых затруднений, его внедрение может нанести ощутимый вред.
40
Проблема столкновения интересов связана с "прозрачностью"
процессного управления. Процессное управление нельзя осуществить без
достоверного документирования процессов и деятельности в целом,
включая стратегическое определение целей. Однако не всегда организации
готовы представить достоверное описание своей системы процессов.
Нельзя сказать, что это сугубо российская специфика, но в России она
проявляется в большей степени.
При
процессном
подходе
владелец
процесса,
прямо
заинтересованный в его результатах, невольно становится претендентом на
прибыль. Но собственники российского бизнеса далеко не всегда хотят
допускать своих сотрудников до распределения прибыли. На Западе
широко распространена практика превращения наемных работников в
собственников или партнеров. В российском же малом и среднем бизнесе
пока наблюдается обратная тенденция. Количество собственников в
пересчете на одно предприятие уменьшается с середины 90-х годов.
При попытке охватить все процессы сразу организация зачастую
сталкивается с нехваткой ресурсов и сложностью управления таким
масштабным проектом. При постановке процессного управления важно
быстро пройти весь цикл от описания процесса до сбора конкретной
информации о его исполнении и эффективности.
Кроме того, руководство зачастую сталкивается с такой серьезной
проблемой как сопротивление изменениям со стороны персонала. Любые
действия, связанные с реализацией процессно-ориентированного
управления, рассматриваются сотрудниками как "дополнительные",
добавленные к основной деятельности [5].
Приходим к выводу, что внедрение процессного подхода требует
пересмотра устоявшихся взглядов на принципы управления, изменения
иерархической структуры предприятия, ломки стереотипов, многое зависит
от руководства компании, от преследуемых целей. Знание возможных
проблем ведет к пониманию ситуаций, в которых они возникают, и их
устранению.
Список использованных источников
1. Ефимов В.В. Размышления о процессном подходе. // Методы
менеджмента качества, № 11, 2004, 56с.
2. Иванова М.А. Многоликое процессное управление. // Методы
менеджмента качества, № 5, 2005, 87с.
3. Макаричев С. Практика внедрения процессного управления в
организации.
[Электронный
ресурс]
URL:http://www.parus.ru/docs/tesises201205.pdf. Дата обращения 15.03.2014 г.
4. Пичугин И. Ломка стереотипов. Российские компании хотят знать,
как они работают на самом деле. [Электронный ресурс] URL:
http://www.gipp.ru/print.php?id=5447, 2005. Дата обращения 15.03.2014 г.
41
УДК 334
Баландина О.А., аспирант,
Башкирский Государственный Университет, г. Салават, Башкортостан
ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Рассмотрение различных инновационных стратегий через призму
современного менеджмента подразумевает использование огромной
теоретической и методологической базы, накопленной в данной области
при составлении инновационной стратегии конкретного предприятия.
Первым шагом при разработке единой инновационной стратегии
должно стать разделение ее на отдельные составляющие, а именно:
продуктовую, технологическую, организационную, маркетинговую и
социальную стратегии.
С точки зрения разработки единой инновационной стратегии
предприятия продуктовая инновация представляет собой процесс
обновления сбытового потенциала организации, который повлечет за
собой:
-расширение доли организации на рынке;
- выживаемость предприятия;
- занятие предприятием на определенный промежуток времени
монопольного положения на рынке;
- получение прибыли, большей, чем средняя по отрасли;
- расширение рынков сбыта за счет привлечения новых целевых
аудиторий,
-укрепление финансового положения предприятия.
Согласно третьего издания Руководства Осло, продуктовая инновация
– это внедрение новой услуги или товара. Товар считается инновацией,
если произошло значительное изменение его характеристик в сравнении с
товарами, ранее производимыми этой фирмой, при этом фирма может, как
использовать инновационную технологию при производстве продукта, так
и новым образом скомбинировать уже существующие технологии. Кроме
того, Руководством Осло к продуктовой инновации относится разработка
нового способа использования продукта. При этом сам продукт
подвергается незначительным изменениям [4].
Примером продуктовой инновации является: энергосберегающая
бытовая техника, сотовые телефоны с встроенной видеокамерой и
фотоаппаратом, программируемая бытовая техника, молочные продукты,
изготовленные при помощи новых бактериальных культур, лекарства с
улучшенной формулой.
Продуктовая инновация невозможна без внедрения новых технологий
производства продукции, т.е. процессной или технологической инновации.
Данная инновация включает существенные изменения в технологии
производства, использование оборудования с новыми технологическими
характеристиками в сравнении с традиционными способами производства
данного продукта, использование нового программного обеспечения.
42
С точки зрения разработки единой инновационной стратегии
предприятия процессную инновацию следует рассматривать, как процесс
обновления производственного потенциала предприятия, который повлечет
за собой:
- более полное использование всех имеющихся ресурсов, и как
следствие – энерго-, трудо- и материалосбережение;
уменьшение срока производства каждой отдельной единицы
продукции и сокращение срока оборачиваемости капитала;
- создание новых условий труда, и, как следствие, желание людей
творить и сознательно вводить нововведения на своем непосредственном
рабочем месте;
- проведение экологических мероприятий, позволяющих уменьшить
количество отходов и выбросов.
Примером
процессной
инновации
является:
оснащение
производственного оборудования датчиками контроля качества продукции,
автоматизация упаковки продукции, использование нового оборудования
для производства более качественной продукции, внедрение новых
программных средств для оптимизации бухгалтерского учета, доставки и
сбыта продукции.
Перед внедрением инновационных
технологических решений
организация должна ответить на следующие вопросы:
1. Выбор какой из имеющихся производственных технологий будет
оптимален для данной организации?
2. Что будет экономически более целесообразно – вкладываться в
научно-техническое развитие и разрабатывать собственную технологию
производства или закупать ее?
3. Продвигать ли разработанную технологию на рынке, получая при
этом дополнительный доход ли использовать ее в собственных целях?
Решать представленные выше вопросы организация должна совместно.
Но при традиционной организационной структуре предприятия это
практически невозможно, так как их решением занимаются структуры
изолированные друг от друга.
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что внедрение процессной
инновации невозможно без внедрения новых методов организации, т.е. без
организационной инновации. Согласно Руководства Осло, организационная
инновация представляет собой изменения в организации рабочих мест или
во внешних связях предприятия.
С точки зрения разработки единой инновационной стратегии
предприятия организационную инновацию можно охарактеризовать, как
процесс совершенствования управления организационной структурой
предприятия, который повлечет за собой:
- улучшение состояния рабочих мест, и, как следствие, повышение
удовлетворенности служащих, снижение текучести кадров;
- более эффективную работу неосновных служб (бухгалтерии,
финансовых служб), и, как следствие, уменьшение административных
расходов;
- внедрение нового метода организации и реализацию стратегических
решений руководства;
43
- внедрение новых методов взаимоотношений с другими
организациями.
Примером организационной инновации является создание системы
мониторинга деятельности организации, организация групп из работников
разных служб для обмена опытом, внедрение системы контроля качества
для подрядчиков и поставщиков.
В американских компаниях получила распространение практика
интеграции организационных структур, занимающихся внедрением
инноваций в традиционные структуры. Однако, в последнее время
проводится ряд исследований, связанных с необходимостью постоянной
реструктуризации предприятий. Это связано с непрерывными изменениями
во внешней среде и необходимостью приспособления к ним.
Для того, чтобы новый товар был востребован на рынке, необходимо изучить
потребности реальных пользователей, а не среднестатистического потребителя.
Для решения этого вопроса используются маркетинговые инновации.
С точки зрения разработки единой инновационной стратегии
предприятия маркетинговую инновацию можно охарактеризовать как
процесс внедрения нового метода маркетинга, ранее не используемого на
данном предприятии, который повлечет за собой:
- выбор новой целевой ниши и, как следствие расширение рынка сбыта;
-разработку нового дизайна или упаковки товара, который как
привлечет потребителей из нового целевого сегмента, так и поможет
удержать уже имеющихся;
-новые методы продвижения товара, например, разработка нового
бренда и представление товара в глазах покупателей как обновленного и
более качественного;
- внедрение новой ценовой политики и, как следствие, выход на
измененные финансовые показатели работы.
Маркетинговая инновация может подразумевать под собой изменения в
упаковке или дизайне продукции, нацеленности при продвижении продукта на
новую целевую нишу, изменение товарного знака, использование скидок, при этом
сезонные скидки не являются инновационным маркетингом.
Примером маркетинговой инновации является: внедрение прямых продаж,
новая методика расчета цены товара в зависимости от спроса, первый показ
продукта в телевизионной программе.
Выделение в отдельные подгруппы организационных и маркетинговых
инноваций поможет организации провести более полный анализ
взаимодействия различных видов инноваций и их влияние друг на друга и
ответить на вопрос о целесообразности применения каждой отдельной
инновации
в рамках инновационной стратегии развития всего
предприятия.
Реализация ни одной из вышеперечисленных инноваций невозможна
без участия в ней людей, готовых и способных проводить данную работу.
Необходимо развить у работников желание воспринимать и поддерживать
нововведения. Данное желание постепенно должно перерастать в знания,
умения и навыки работников. При этом будут развиваться творческие
способности работников.
44
По данным статистических западных исследований, для сохранения
конкурентоспособности в условиях изменчивой внешней среды
организация должна разрабатывать 7-10 новых идей для каждой
ассортиментной группы товаров. Например, каждый японский работник
озадачен обдумыванием новых идей на своем рабочем месте, что в итоге
отражается в совершенствовании продукта.
Вышеперечисленные изменения некоторые ученые выделяют в
отдельный вид инновации, а, именно, социальную инновацию.
С точки зрения разработки единой инновационной стратегии
предприятия социальная инновация представляет собой
процесс
качественных преобразований социальной сферы предприятия, который
представляет собой:
-внедрение новых документов, направленных на защиту прав
работников, например, коллективных договоров, что в свою очередь,
увеличивает доверие работников к руководству;
-внедрение документов, повышающих внутреннюю ответственность
работника, например, кодекса корпоративной этики и, как следствие,
формирования инновационной культуры организации;
- ориентация при формировании новой организационной культуры на
каждого конкретного работника, а не только на бизнес в целом;
- внедрение системы мотивации инновационной деятельности;
- проведение смотров и конкурсов, что, в свою очередь, дает работнику
раскрыть его творческий потенциал.
На практике, внедрение ни одной из вышеперечисленных инноваций
невозможно изолированно от других. Например, создание нового продукта,
необходимо начинать с маркетинговых исследований, которые дадут ответ
на вопросы: есть ли на него потенциальный спрос на рынке, на какую
целевую нишу нацелен данный продукт. Одновременно фирмой
принимается решение: целесообразно ли применять для продвижения
данного продукта традиционные формы маркетинга, либо необходимо
разработать инновационную маркетинговую стратегию.
Внедрение процессной инновации невозможно без существенных
организационных изменений. Например, традиционная организационная
структура показывает свою несостоятельность в условиях постоянно
изменяющейся внешней среды. Кроме того разработка и внедрение
инновационной стратегии невозможно без участия в этом сотрудников
организации, здесь, на наш взгляд, на первый план, выступает мотивация
персонала.
Таким образом, выделение различных видов инновационных стратегий
есть первый шаг на пути их совместного анализа и разработки единой
инновационной стратегии развития всего предприятия в целом.
Список использованных источников
1.
Наука и информационные технологии Республики Башкортостан /
Статистический сборник. Территориальный орган Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике
Башкортостан
(Башкортостанстат). – Уфа, 2010. – с. 23.
45
2.
Панкрухин А.П. Маркетинг / Под ред. Панкрухина А.П. – М.: ИКФ
Омега-Л. – 2008. – С. 656.
3.
Рувенный И.Я. Стратегический менеджмент: УМК / И. Я. Рувенный.
– Уфа. : БАГСУ, 2012. -75с.
4.
Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по
инновациям- М.: ЦИСН, 2010.-192с.
5.
Стратегический менеджмент: учебник / А.Н. Петров, Л.Г. Демидова,
Г.А. Буренина, С.М. Климов; под общ. ред. А.Н. Петрова. – СПб: Питер,
2009. – 496с.
6.
Управление инновационными процессами: учебное пособие / В.В.
Жариков, И.А. Жариков, В.Г. Однолько, А.И. Евсейчев. – Тамбов.: ТГТУ,
2009. – 133с.
Н.Т. Баталова, к. э. н., доц.
Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан
Т.В. Исмагилова, к. э. н., доц.
Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан
В.С. Михайлов, студент,
Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан
РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Время неумолимо идет вперед, вместе с ним все живое в природе
пребывает в движении. Общество не исключение. С ростом уровня образования,
духовной, материальной культуры, у общества появляются все новые
экономические, социальные и другие потребности.
Чем больше таких потребностей удовлетворяется, тем выше становится
качество жизни, объединяющее в себе великое множество показателей: качество
питания; качество здравоохранения; качество образования; жилищный комфорт;
удовлетворение
сферой
обслуживания;
степень
удовлетворения
потребностей. [1]
Обществу необходимо, чтобы поставщики услуг решали те задачи,
которые общество ставит перед собой. Любой бизнес строится на внутренних и
внешних целях. К внутренним целям относятся рост личного дохода,
формирование команды профессионалов, удовлетворение личных целей,
амбиций. К внешним целям относятся те цели общества, ради удовлетворения
которых предпринимателем создается бизнес. Качество услуг должно
определяться не только требованиями одних лишь потребителей.
Дополнительно, при проектировании продуктов или услуг, организацией
должны учитываться интересы всех сторон, имеющих определенные выгоды от
ее деятельности. Рассмотрим каждую из них. [5]
Ради потребителя существует бизнес. Если не будет того, кто захочет
купить продукт, нет смысла его производить. Чего хочет потребитель? Как
минимум: качественного, дешевого и удобного в обслуживании продукта. [3]
Интерес предпринимателя в бизнесе определяется размером его прибыли,
потому бизнес должен расти и процветать. При формировании любых целей,
46
стратегий или планов развития, всегда необходимо учитывать интересы
акционеров и владельцев бизнеса. [4]
Организация является источником их доходов, реализации
профессиональных, творческих способностей и стремлений. Значит, персонал
организации, как и собственники бизнеса, заинтересованы в процветании своей
организации. Если их интересы не будут учитываться, бизнес не будет
устойчивым. [2]
Под поставщиками подразумеваются физические лица или организации,
предоставляющие необходимые ресурсы или услуги, без которых организация не
смогла бы выполнить свои обязательства в полном объеме или в
запланированные сроки. Поставщик также заинтересован в успехе организации,
т.к. она является его потребителем и источником благосостояния. Организация
сможет поднять качество своих услуг, потребовав соответствующего подъема
качества продукции / услуг у своих поставщиков, а те, в свою очередь, должны
добиваться подъема качества у своих поставщиков-субподрядчиков. [6]
Словом, для успешного функционирования бизнеса необходимо
производить
конкурентоспособную
продукцию.
Основой
конкурентоспособности является качество. Глобализация в экономике обостряет
конкурентную борьбу, поскольку расширение рынка дает покупателю право
выбирать продукцию практически любого мирового производителя. В результате
каждый производитель соперничает с остальными в определенной отрасли и
выживает тот, кто обеспечивает высокое качество при низкой цене.
Все эти факторы привели к активному развитию систем, методов и
инструментов по управлению качеством. Они позволяют объективно оценивать
пожелания потребителей, устанавливать требования к будущему продукту и
производству, оказывают помощь в нахождении слабых мест, стоящих
преградой на пути к достижению качества, позволяют провести корректирующие
и предупреждающие действия с последующей оценкой удовлетворенности
потребителей.
Руководство любой организации рано или поздно осознает, что для
увеличения эффективности ее деятельности и повышения возможностей,
усиления конкурентных преимуществ, выхода на новые рынки и расширения
позиций на старых, необходимо упорядочить все направления деятельности в
единую систему управления.
Одной из таких систем является система менеджмента качества (СМК),
сформированная на требованиях международных стандартов серии ИСО 9000.
Имевшиеся ранее в организации системы управления процессами или ресурсами,
например:
стратегией,
маркетингом,
финансами,
производственной
деятельностью, кадрами и т.д., при желании могут быть успешно встроены в
систему менеджмента качества. Исходя из практики, для создания в организации
по-настоящему эффективной СМК, помимо стратегического решения высшего
руководства, необходима воля довести начатое до конца, а значит, от
руководства потребуется контролировать разработку, внедрение и обеспечивать
функционирование системы менеджмента качества.
Перед дальнейшим освещением вопросов функционирования системы
менеджмента качества, необходимо ответить на два часто встречаемых мнения
об СМК, дабы развеять некоторые заблуждения:
47
СМК имеет отношение только к техническим вопросам, связанным с
производством и качеством продукции.
Стандарт ИСО 9001 распространяется только на производственные
компании и не распространяется на организации, предоставляющие услуги.
Оба утверждения ошибочны. Стандарты серии ИСО 9000 применяются
для оптимизации бизнес-процессов, а значит, применимы для компаний,
осуществляющих свою деятельность в любых отраслях экономики. Ими могут
быть организации малого бизнеса, численностью 10 человек или
транснациональные корпорации, где численность сотрудников превышает 10000
человек. Разработать и внедрить систему менеджмента качества может как
интернет-магазин, так и крупная производственная корпорация.
Документация может быть в любой форме и на любом носителе. Степень
документированности зависит от размера организации, сложности и
взаимодействия процессов, компетентности персонала.
Для средних и больших организаций, кроме вышеперечисленных
документов наверняка понадобится разработать дополнительные процедуры и
документы:
производственные графики;
рабочие или проверочные инструкции;
планы испытаний и проверок;
одобренные списки поставщиков;
нормативно-техническая документация.
Широкий круг задач, охватываемых системой менеджмента качества,
способствует увеличению разнообразия разрабатываемых организацией
документов, повышению требований к точности и отсутствию двойного смысла,
возможности быстрой идентификации.
Документация, структурированная по уровням управления согласно ее
предназначению, образует структуру документации СМК, отражающую
иерархию уровней управления и процессов, где каждый документ приобретает
соответствующий статус. Статус документа отражает взаимосвязь процессов
организации, реализованных в организационной структуре на всех уровнях
управления.
Практика показала, что четырехуровневая структура документации
системы менеджмента качества является необходимой и достаточной.
Рассмотрим ее подробнее на рисунке 1.
В заключении можно сделать вывод, что все уровни взаимосвязаны и
взаимодействуют между собой, воздействие на какой-либо уровень оказывает
воздействие на всю систему. Данное иерархическое представление состава
документов системы менеджмента качества облегчает распространение,
поддержание и понимание структуры документации СМК.
Разработка документации не должна быть самоцелью, она должна
добавлять ценность. Если организация пытается регламентировать все и вся, со
временем она становится неспособной к развитию и ее деятельность все больше
сводится к поддержанию СМК в актуальном состоянии, организация начинает
работать на систему менеджмента качества, когда все должно быть совсем
наоборот.
48
Список использованных источников
1. Азарян Е.М., Международный маркетинг. – Харьков, НВФ, 2013.
2. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности.– М.,
2013.
3. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 2013.
4. Герасименко В.В. Ценовая политика. – М.: Финстатинформ, 2013.
5. Дж. Эванс, Б.Берман, Маркетинг. – М.: Экономика, 2013.
6. Дугіна Маркетингова цінова політика. – К., КНЕУ, 2013.
Буриев Х.Т., к.э.н.
Самаркандский Государственный архитектурно-строительный
институт, г.Самарканд, Узбекистан
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Эффективность представляет собой сложную научную категорию,
определяющую взаимоотношение результатов экономической деятельности
и ресурсов на их достижение. В условиях рыночной экономики одним из
решающих аспектов эффективности становится качество.
Управление эффективностью и качеством продукции, работ и услуг
основывается на целенаправленном воздействии на наиболее уязвимые
места системы управления производством, являющихся вероятным местом
возникновения и проявления дефектов.
Это особенно актуально для строительной отрасли, так как снижение
издержек на достижение нормативного уровня качества является главным
резервом повышения эффективности деятельности строительно-монтажных
организаций.
В Республике Узбекистан осуществляются масштабные социальноэкономические реформы, частью которых является модернизация
производств. Только в 2013 году было освоено инвестиций в эквиваленте
13 млрд. долларов, что на 11,3% больше чем в 2012 году. Свыше 70%
инвестиций были направлены в производственное строительство [1].
Освоение такого объема инвестиций требует от строительных
организаций мобилизации современных технологий, оборудования, а также
повышения качества строительно-монтажных работ. В этих условиях важно
разработать научно-методическую базу повышения качества строительства,
в первую очередь, посредством снижения дефектности продукции.
За последние годы проведено большое количество научных
исследований, посвященных изучению направлений улучшения качества
продукции. В большинстве из них используется метод выявления
причинно-следственных связей между качеством и факторами,
определяющими его формирование. Так С.Ю.Кричевский в своей работе
выделяет 16 факторов определяющих качество продукции [2]. Основываясь
на данных опросов специалистов, он ранжирует факторы повышения
качества продукции следующим образом (по степени уменьшения
влияния):
49
1. Совершенствование оснастки и инструмента;
2. Расширение парка действующего оборудования;
3. Повышение уровня механизации и автоматизации;
4. Совершенствование структуры парка оборудования;
5. Модернизация действующего оборудования;
6. Совершенствование организации рабочих мест и т.д.
Следует отметить, что здесь явно прослеживается технократический
подход автора к проблеме повышения качества продукции.
В настоящее время получил развитие также финансово-экономический
подход, который связывает повышение качества с улучшением
финансового состояния предприятия [3]. Авторы определяют качество
продукции
как
инструмент
повышения
конкурентоспособности
предприятия, то есть в основным объектом исследования выделяется
показатель конкурентоспособности.
Мы считаем, целесообразным факторы формирования качества
строительной продукции исследовать с точки зрения требований
нормативных документов к деятельности строительной организации и
распределения полномочий между участниками строительства.
Согласно действующей нормативно-правовой документации к
основным обязанностям генподрядной строительной организации следует
отнести:
а) выполнение всех видов работ в соответствии с проектно-сметной
документацией в сроки, указанные договором подряда на строительство
объекта;
б)
введение
необходимой
документации,
подтверждающей
технологическую последовательность и соблюдение технических решений
строительного объекта, обеспечение требуемого качества строительномонтажных работ (СМР) и их соответствие рабочий чертежам.
в) обеспечение соблюдения установленного порядка временного
оснащения строительной площадки, содержания инженерных сетей,
подъездных и пешеходных дорог, обеспечение сохранности и целостности
строительных материалов, конструкций и изделий.
г) обеспечение сдачи объекта заказчику в соответствии с
утвержденными проектами и требованиями, обусловленными в контракте;
д) экономическая ответственность перед заказчиком за выполнение
условий контракта, за качество строительства и своевременность сдачи
объекта «под ключ».
В
отличие
от
промышленной
продукции
строительство
характеризуется сложностью и многообразием технологических операций,
что определяет его подверженность влиянию множества внешних
факторов. Эти факторы различаются по своей природе, характеру влияния
на качество, по экономической сущности и т.д. Поставленная перед нами
задача совершенствования системы управления качеством позволила нам
рассмотреть вышеуказанные факторы с точки зрения возможности
регулирования их со стороны строительной организации. Совокупность
факторов, оказывающих влияние на качество строительно-монтажных
работ можно объединить в две группы: объективные и субъективные.
Объективные факторы оказывают влияние на инвестиционную среду, то
50
есть строительная организация изменить их не в состоянии. Субъективные
факторы связаны с особенностями системы менеджмента конкретной
строительной организации, что даёт возможность разработать пути
управления этими факторами.
В настоящее время одним из основных факторов, влияющих на ход
строительства в целом, в том числе и на качество строительной продукции,
являются сроки строительства. В свою очередь, последние определяются
порядком финансирования и требованиями со стороны заказчика. В
условиях
динамично
развивающейся
экономики
преобладает
краткосрочное и среднесрочное планирование инвестиций, что приводит к
сокращению сроков финансирования объектов. Данное обстоятельство
требует от строительных организаций всемерного сокращения сроков
строительства за счет применения современных технологий и
совершенствования методов организации строительства. Исследования,
проведенные нами по объектам строительства Навоинской области,
показали, что за последние годы средняя продолжительность строительства
объектов заметно снизилась на 39% и составляет 10,2 месяцев [4].
Сокращение сроков строительства требует от подрядных организаций
применения поточно-совмещенных методов организации строительства,
использования современных технологий и материалов, приводящих к
снижению технологических и организационных перерывов. В противном
случае, этот фактор может оказать отрицательное влияние на качество
строительно-монтажных работ.
Следующим фактором, определяющим
качество строительства,
является уровень организации подготовки строительного производства.
Как известно, подготовка строительного производства, как части его
организации должна обеспечивать ритмичное развертывание СМР и
взаимную увязку проводимых мероприятий.
Различают следующие виды подготовки:
-общая организационно – техническая;
-подготовка к строительству объекта;
-внеплощадочные подготовительные работы;
-внутриплощадочные подготовительные работы;
-подготовка к производству строительно-монтажных работ.
Особенности современных условий финансирования заключаются в
том, что детальная проектная документация разрабатывается параллельно с
ходом строительства, то есть в подготовительный период совмещаются и
работы по подготовке производства, и работы по согласованию отдельных
условий проекта. Кроме того, поэтапное финансирование со стороны
коммерческих банков также является особенностью нынешних условий
строительства объектов. Следовательно, генподрядная строительная
организация должна иметь собственные средства и ресурсы для подготовки
строительного производства.
Осуществление подготовки строительного производства в полном
объеме требует наличия у генерального подрядчика определенных
возможностей, так как для своевременного выполнения указанных выше
функций необходимо планировать ход строительства и обеспечить
эффективное распределение ресурсов.
51
В результате проведённых исследований мы пришли к выводу, что
генеральный подрядчик должен отвечать определенным требованиям, то
есть:
-иметь достаточно большой опыт в области строительства;
-обладать собственной техникой; производственной и материальносырьевой базой, достаточным количеством собственных трудовых
ресурсов. Указанные ресурсы в совокупности обеспечивают ритмичность
и прогнозируемость хода строительства объектов.
Исследование генподрядных строительных организаций Навоинской
области показали, что подавляющее большинство обладает солидным
опытом деятельности в сфере строительства (92%). 65% исследованных
организаций созданы путём приватизации государственных строительных
организаций. Вместе с тем, только 41% организаций имеют собственный
парк строительной техники, а 65% имеют численность рабочих свыше 100
чел.
Эти данные свидетельствуют о том, что в процессе тендерных торгов
учитывается опыт строительных организаций, однако необходимо уделить
большее внимание совершенствованию структуры и качества ресурсов
генподрядных организаций.
Важным фактором, оказывающим влияние на качество строительномонтажных работ, является состояние оперативной документации на
строительном объекте, которая включает в себя проект производства работ
и общий журнал ведения работ.
Cостояние и порядок ведения указанных документов позволяют
оценить деятельность строительной организации по обеспечению качества
СМР. Изучение состояния документации на исследуемых объектах
строительства показало, что на момент предъявления объекта рабочей
комиссии документация по мониторингу хода строительства имеется.
Вместе с тем, выборочные обследования строящихся объектов и личные
наблюдения позволили нам сделать вывод о наличии нарушений
требований СНиП в части ведения оперативного контроля
хода
строительства.
Главным образом эти нарушения связаны с нерегулярностью
заполнения общего журнала работ, а также некомплектностью проекта
производства работ. Нами были зафиксированы отдельные случаи
возведения
последующих
конструкций
без
оформления
актов
промежуточной их приемки и актов скрытых работ. Кроме того, на
отдельных объектах оценка качества строительно-монтажных работ не
соответствует установленному порядку.
В результате наблюдений мы пришли к выводу, что причинами таких
нарушением могут быть недостаточная мотивация производителей работ и
отсутствие управления затратами в увязке с качеством строительномонтажных работ. Многие инженерно-технические работники различного
уровня, признавая необходимость ведения документации о ходе
строительства, считают, что она нужна только для успешной сдачи объекта
в эксплуатацию, а не для повышения качества строительно-монтажных
работ.
52
Это свидетельствует об недостаточном распространении знаний по
механизму повышения качества, неразработанности целей и задач
строительных организаций в области качества, а также недостаточной
заинтересованности руководителей в его объективной оценке.
Результаты исследований показывают необходимость формирования
новых отношений в системе управления строительством, в частности
осуществления широких разъяснительных работ среди высшего и среднего
управленческого персонала в области обеспечения неуклонного повышения
качества строительно-монтажных работ и внедрения систем менеджмента
качества в строительстве.
Список использованных источников
1. Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на
заседании кабинета министров, посвященном итогам социальноэкономического развития в 2013 году и важнейшим приоритетным
направлениям экономической программы на 2014 год. 18.01.2014
года.www.press-servis.uz.
2 .Кричевский Е.Г. Планирование качества продукции.- М.: Экономика ,
1988.-87 с .
3. Макарова Т.Н., Акимов В. В., Мерзлякова В.Ф., Огай К.А. Экономика
отрасли (строительство). Учебник Инфра-М, 2005 г. – 304 с.
4. Буриев Х. Пути совершенствования организационно-экономического
механизма повышения качества в строительстве: Автореф. Дисс.
Канд.экон.наук. – Т. 2012 г.
Гречко Х.О., студентка ОКР «спеціаліст»
Науковий керівник: Князєва Т.В., к.е.н., доц.
Донецький державний університет управління, м. Донецьк, Україна
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ТРУБНОЇ ГАЛУЗІ
Постановка проблеми. Проблеми вітчизняної економіки з активізації
інноваційно-маркетингової
і
інвестиційної
складової
діяльності
підприємств розглядається з позиції підвищення ефективності управління
стратегічним розвитком підприємств трубної галузі. Потреба у
впровадженні інновацій промисловими підприємствами значно зростає і в
зв’язку із членством України у СОТ. Здатність до ефективного розвитку
промисловості базується на конкретних перевагах кожного підприємства,
що виражені в науково-технічному прогресі та його застосуванні на
практиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інноваційний розвиток, як
важливий чинник економічного зростання, висвітлено в наукових працях І.
Алєксєєва, О. Амоші, А. Асаула, О. Бутнік-Сіверського, В. Геєця, І. Дячука,
Е. Лібанової, Ю. Каракай, М. Пашути, А. Полянської, В. Пілюшенко, Б.
Адамова.
53
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Нині
набули гостроти та потребують комплексних наукових вивчень питання
щодо ролі інноваційного маркетингу серед традиційних промислових
галузей української економіки, його впливу на забезпечення ефективних
організаційно-економічних відносин між підприємствами даних галузей.
Висвітлення таких проблем та практична реалізація здобутих наукових
результатів сприятиме оптимізації функціонування тих підприємств, що
належать до традиційних галузей України.
Постановка завдання. Назріла гостра необхідність у дослідженні
проблеми впровадження на умовах маркетингу інновацій нових технологій
у базових галузях, наприклад металургійної та її важливої складової –
трубної промисловості. Тому дослідження стану інноваційно-маркетингової
діяльності підприємств трубної галузі в умовах промислового
регіонального господарського комплексу (ПРГК) старопромислових
регіонів доцільно здійснювати на основі вивчення чинників впливу на
інноваційно-маркетингову діяльність та оцінки ступеня цього впливу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема вдосконалення
управління стратегічним розвитком підприємств трубної галузі в умовах
реалізації
стратегічного
розвитку
старопромислових
регіонів
(Дніпропетровського, Донецького і Луганського) є особливо актуальною,
оскільки трубна галузь в рамках комплексного металургійного комплексу,
здійснює значний вплив на науково-технічний, технологічний та соціальноекономіко-екологічний розвиток, використовуючи досягнення науковотехнічного прогресу, самі впливають на темпи і характер стратегічного
розвитку території: від інтенсивності процесу оновлення трубної галузі
залежить розвиток продуктивних сил у суміжних галузях регіональногалузевого комплексу даних регіонів, а також масштабами технікотехнологічного переозброєння, темпи створення матеріально-технічної бази
та ефективності суспільного виробництва.
В даний час підприємства трубної галузі у складі ПРГК перебувають
у кризовому стані, що характеризується зниженням обсягів виробництва,
нестійким фінансовим становищем, достатньо низьким рівнем
конкурентоспроможності продукції, а також достатньо застарілим
технологічним обладнанням.
Значною мірою це обумовлено відсутністю методологічних розробок
практичного застосування принципів промислового маркетингу на
підприємствах даної галузі, а також достатньої кількості наукових та
практичних розробок тактичного управління виробництвом трубної
продукції з урахуванням впливу ринкових факторів.
Концепція реструктуризації промислових підприємств заснована на
аналізі життєвого циклу трубної продукції з метою попереджувального
зняття з виробництва морально застарілих виробів. Тому вона передбачає
вирішення двох задач виробничого характеру. Перша — це встановлення
такого життєвого циклу трубної продукції, що за умови задоволення попиту
на цільовому ринку, що відповідаю плановому значенню обсягу
виробництва і оптимальному залученню наявних виробничих потужностей,
гарантує максимальний рівень ефективності фінансово-господарської
діяльності трубних підприємств. Друга задача – це виключення допущення,
54
що зводиться до неможливості врахування випадкового характеру попиту
на продукцію трубної галузі в умовах металургійного комплексу певного
регіону.
При вирішення цих задач необхідно враховувати вплив факторів не
тільки зовнішнього, але й внутрішнього виробничо-технологічного
середовища (цикли зносу і цикли заміни устаткування). Ці врахування
особливо актуальні для промислових галузей регіонально-галузевого
комплексу регіонів Це обумовлено тим фактом, що внутрішня виробнича
складова часто є стримуючим чинником розвитку підприємства.
Сучасний стан економіки країни та її старопромислових регіонів є
наслідком кризи системи державного управління, що позначилося втратою
наступних
характеристик
промислових
галузей:
стабільність,
збалансованість у всіх аспектах, у тому числі й у просторовому; адаптація
до стратегічних змін; орієнтованість на підвищення можливостей
комплексного потенціалу (особливо інноваційно-маркетингового та
виробничого), а також орієнтованість на ефективне вирішення комплексу
соціальних завдань. Економіка України має високий науково-технічний
потенціал базових галузей, поєднаний з нерівномірністю інноваційного
розвитку регіонів, в тому числі, неоднорідність техніко-технологічного
оснащення галузей і сфер господарства. Така ситуація обумовлена тим, що
в Україні все ще існують визнані у світі наукові школи, які незважаючи ні
на що, не припиняють процес генерації нових знань, технологій,
інноваційно-маркетингового капіталу. Власне, об’єднання відокремлених
ланок «наука» і «виробництво», спрямоване на технічну і технологічну
модернізацію базових галузей, і є головним завданням інноваційної моделі,
в тому числі, металургійної галузі, задекларованої як стратегічна мета
економічної та інноваційної політики нашої держави в найближчій
перспективі.
На даний час у трубній галузі відсутні ефективні механізми для
проведення масштабних технологічних змін. З метою формування
технологічних систем рівня відомих трубних виробництв потрібен
системний підхід до створення організаційно-економічних механізмів,
здатних не тільки продукувати нововведення, а й перетворювати їх на
інновації. Це завдання для трубної галузі реалізуються завдяки побудові
відповідної системи інноваційно-маркетингового менеджменту. Тенденції
та явища, що сьогодні багато в чому визначають стан української
промисловості – структурні і галузеві проблеми виробництва труб для
нафта та газової галузей, його велику ресурсну залежність, ситуаційність
економічного зростання, необхідність диверсифікованості, панування
неконкурентоспроможної промислової продукції, що виробляється в
базових галузях – є насамперед наслідком низького рівня інноваційного
розвитку.
Слід створювати в галузі інноваційну технологічну систему як
комплекс організаційних, виробничих, комерційних, кадрових, науковотехнічних факторів і об’єктів, що визначають здатність підприємств
трубної галузі формувати передумови і сприймати нововведення у
технологіях виробництва.
55
Підвищення
техніко-технологічного
рівня,
якості
і
конкурентоспроможності трубної продукції, скорочення строків її освоєння
можливі за умови здійснення належної, на принципах маркетингу
інновацій,
технологічної
та
організаційно-технічної
підготовки
виробництва (ТіОТП). Задачею, в умовах діяльності виробництва трубної
продукції, ТіОТП є забезпечення повної технологічної готовності
підприємства до виробництва і споживання нових виробів із заданими
техніко-економічними показниками (високим інноваційно-технічним
рівнем і якістю виготовлення з урахуванням, наприклад інноваційних
методів метрології та захисного покриття труб, запланованих обсягах
виробництва, а також з мінімальними витратами праці та матеріалів
конкретно для кожного виробництва техніко-організаційного та
економічного рівня розвитку в цілому підприємства). У процесі ТіОТП
вирішуються такі провідні завдання, які реалізуються на принципах
маркетингу інновацій: відпрацювання виробу на технологічність; розробка
спеціального технологічного устаткування; інноваційне технологічне
оснащення виробництва; маркетингова мотивація до освоєння інноваційних
технологій.
Вихідними даними проведення ТіОТП на принципах маркетингу
інноваційних технологій є:
1) повний комплект конструкторсько-технологічної документації на
нові технології з метою автоматизації метрології, підвищення
стійкості технологічних процесів, а також автоматизації захисного
покриття трубних заготовок;
2) запланований коефіцієнт завантаження основного обладнання з
випуску трубної продукції;
3) надання можливості застосування наукомістких інформаційних
технологій, прогресивних засобів технологічного оснащення, а також
застосування засобів механізації та автоматизації;
4) вибір альтернативних технологічних рішень з підвищення якості,
скорочення строків і підвищення ефективності підготовки
виробництва;
5) вибір організаційно-економічних методів, механізмів і форм
інноваційно-маркетингового розвитку виробництва.
Висновки. Визначити напрямки вирішення цієї проблеми для трубної
галузі має зважена маркетингова політика, яка передбачає вивчення
цільового ринку нафта-газової продукції, а також труб для ЖКГ, новітніх
технологій (особливо в напрямку впровадження інноваційних технологій
захисного покриття) та їх впливу на відповідні внутрішні й зовнішні ринки.
Використання інноваційного маркетингу створює умови для мотивованого
менеджменту в системі управління підприємствами трубної галузі, що має
охоплювати: постійну оптимізацію управлінських структур на принципах
впровадження управлінських нововведень: інноваційну діяльність на
принципах впровадження нових технологій, а також можливості
інноваційно-маркетингового потенціалу. Дотримання принципу поєднання
маркетингової та інноваційної діяльності, в особливості при впровадженні
нових технологій, дозволить підприємствам трубної галузі своєчасно
реагувати на зміни в макросередовищі і приймати ефективні управлінські
56
рішення безпосередньо на мікрорівні, що сприятиме сталому розвитку
окремих підприємств трубної галузі.
Список використаних джерел
1. Полянська А. С. Ситуаційний підхід у формуванні концепції
розвитку промислових підприємств : [монографія] / А. С. Полянська.
— Івано-Франківськ : Факел, 2012. — 214 с.
2. Іванов С.В. Впровадження на умовах маркетингу інновацій нових
технологій у трубній галузі / С.В. Іванов, В.Є. Проскуріна //
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей
VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ТОВ
«Папірус», 2012. – С. 88-91.
3. Пілявоз Т.М. Інноваційний розвиток підприємства як важливий
аспект розвитку економіки / Т.М. Пілявоз // Інноваційна економіка. –
2012. – № 4. – С. 185-190.
УДК 658.5.011
Золотарьов С.К. к.е.н. доц.
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, м. Харків, Україна
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ
ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Постановка проблеми: Прискорення темпів розвитку науки і техніки в
сучасних умовах призводить до скорочення термінів життєвого циклу
продукції. Це викликано прискоренням морального старіння продукції і
підвищенням попиту споживачів на нові, більш сучасні моделі. Тому питання
планування стратегії розвитку підприємства є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: Проблемою стратегічного
розвитку підприємства займалися такі вчені-економісти, як Азоєв Г.Л.,
Ансофф І., Боумен К., Василенко В.А., Віханський О.С., Сіроштан М.А.,
Шершньова З.Є. та інші. Але при цьому, не приділялась достатня увага
можливості використання трансферу технологій для планування стратегії
розвитку підприємства.
Мета статті: Сконцентрувати увагу на необхідності придбання
новітніх технологій для стратегічного розвитку підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження: Складність і мінливість
економічного середовища та швидкі технологічні зміни потребують від
організацій-виробників продукції постійного відстеження технічних
нововведень. Використання сучасних технологій при виробництві очікуваємої
споживачамі продукції дозволяє організаціям виживати та залишатися
конкурентоспроможними на економічному ринку протягом певного періоду
часу.
Використання новітніх технологій повинно лягти в основу стратегії
розвитку підприємств. При цьому підприємства повинні приділяти більшу
57
увагу оцінюванню перспектив інвестуванню коштів. Інвестування в стратегію
розвитку може бути як внутрішнім, так і зовнішнім.
В залежності від об’єкта інвестиційної діяльності розрізняють:
- реальні інвестиції (real material investments);
- фінансові (портфельні) інвестиції (financial investments);
- нематеріальні інвестиції (non-material investments).
Реальні інвестиції представляють собою кошти, які вкладаються в
реальні активи підприємства. Фінансові інвестиції – це вкладання коштів в
інструменти, які складаються з цінних паперів. Нематеріальні інвестиції –
це вкладання в загальні умови відтворення організації.
Реалізація стратегії розвитку організації можлива лише у випадку,
коли керівництво чітко розуміє цілі інвестування розвитку і спрямованість
дій. Це означає можливість визначити шляхи та необхідні засоби для
досягнення стратегічних цілей.
На підставі визначень стратегій, поданих у роботах вчених-економістів,
можна зробити висновок, що стратегія - це довгостроковий, обґрунтований
план або курс дій, який торкається сфери, засобів та форми діяльності
організації, системи взаємовідносин з зовнішнім та внутрішнім
середовищем, що дозволяє досягти організації поставлених цілей.
За характером поведінки на ринку розрізняють активну і пасивну
стратегії.
Активна (наступальна, експансивна) стратегія характеризується:
1. Диверсифікацією (постійним розширенням діяльності фірми).
2. Технологічною орієнтацією (фірма розробляє нову продукцію, а
потім оцінює можливості ринку).
3. Наступальністю (бажанням випередити конкурентів у випуску та
продажу нової продукції).
Пасивна (реактивна) стратегія характеризується:
1. Концентрацією діяльності фірми у визначеній сфері.
2. Ринковою орієнтацією (фірма спочатку вивчає запити споживачів, а
потім визначає технологічні можливості для розробки товару, який може
задовольнити ці запити).
3. Обороною (фірма захищає свою частку ринку шляхом оновлення
продукції у відповідь на дії конкурентів).
Змістовним результатом стратегічного планування є зміни в
організації, а саме: створення нових ринків, диверсифікація виробництва,
проектування і створення нових потужностей, ліквідація нерентабельних
виробництв, злиття і придбання організацій, розробка нових продуктів,
реорганізація і перерозподіл повноважень та відповідальності і таке інше.
Розробка стратегії - це діяльність, заснована на аналізі. Рішення про те,
яку стратегію обрати, повинно прийматися на підставі оцінки зовнішнього,
проміжного та внутрішнього середовища підприємства, отриманої в
результаті досліджень, інакше стратегія може виявитися нежиттєздатною.
Тому формування стратегії розвитку організації повинне базуватися на
існуючих принципах та моделях стратегічного розвитку і, при цьому,
враховувати наявний на підприємствах потенціал – людський,
матеріальний, фінансовий.
58
Одним з напрямків стратегічного розвитку організації є придбання і
використання новітніх технологій та сучасної техніки, тобто трансфер
технологій. Використання передових технологій надає можливість
організації вижити в умовах конкуренції та бути ефективною.
Трансфер технологій охоплює такі поняття, як "інноваційний
менеджмент", "інвестиційний менеджмент", "комерціалізація наукових
розробок" та "впровадження новітніх розробок".
Трансфер технологій включає комерціалізацію наукових розробок,
тобто передачу нової технології в комерційне використання, а також
поширення вже існуючих технологій.
При ухваленні рішення про трансфер технологій керівництву
підприємства необхідно визначити ефективність вкладання коштів в
стратегічний розвиток організації.
Ефективність вибору напрямку стратегічного розвитку за рахунок
придбання новітніх технологій повинно бути обґрунтоване економічно із
залученням спеціалістів в галузі інновацій.
Висновки і перспективи подальших пошуків у напрямі
дослідження: Враховуючи важливість розглянутих питань, тема трансферу
технологій для формування стратегії розвитку підприємства повинна бути
розвинута детальніше в фундаментальних роботах, які стосуються розвитку
економіки України.
Список використаних джерел
1.
Закон України "Про інноваційну діяльність" // Відомості
Верховної Ради України. – 2002. – № 36.
2.
Волынец-Руссет Э.Л. Коммерческая реализация изобретений и
ноу-хау. – М.: Юрист, 1999. – 326с.
3.
Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч.
посібник / Київський національний економічний ун-т. - К., 2000. -384с.
4.
Золотарьов С.К. // Ринкова трансформація економіки. Збірник
наукових праць. Вип. 14 – Харків: ХІБМ, 2012. – 324 с.
УДК 631.15:338.432
О.В. Зубова, к.е.н.
Харківський інститут бізнесу і менеджменту
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Анотація. Запропоновано механізм надання бюджетних дотацій
через систему державного замовлення, шляхом доведення рентабельності
відповідних видів товарної продукції до встановленого рівня.
Аннотация. Предложен механизм предоставления государственных
дотаций через систему государственного заказа, на основе доведения
рентабельности соответствующих видов товарной продукции до
установленного уровня.
59
Annotation. Mechanism of budgetary subventions’ allocation through the
system of government order by increasing the profitability of certain types of
goods to the accepted level has been proposed.
Постановка проблеми. Значні зміни в умовах господарювання на
початку 90-х років ХХ століття, що виникли в наслідок непослідовних
кроків у проведені реформи аграрного сектора,
втрати колишніх
економічних
зв’язків,
диспаритету
цін
на
продукцію
сільськогосподарського виробництва та продукцію інших галузей
економіки,
стали
причиною
загострення
фінансового
стану
сільськогосподарських підприємств, банкрутства значної частини з них,
занепаду галузі в цілому. З метою виходу із ситуації, що склалася,
Верховною Радою України були прийняті закони, що регламентують
питання державної підтримки галузі: Закон України “Про державну
підтримку сільського господарства України”, № 1877–IV від 24.06.2004;
Закон України “Про основні засади державної аграрної політики на період
до 2015 року”,
№ 2982 – IV від 18.10.2005. Постановою Кабінету
Міністрів України № 1158, від 19.09.2007 затверджено Державну цільову
програму розвитку Українського села на період до 2015 року. Розроблено
та прийнято 16 програм, згідно яких передбачена підтримка виробництва
продукції рослинництва і тваринництва: здешевлення банківських кредитів
і страхових премій, надання безвідсоткових кредитів фермерським
господарствам, надання допомоги у придбанні сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва, та ін. Але очікуваного результату від
запровадження цих заходів так і не отримано. Сільське господарство
залишається збитковим. Через низькі ціни на сільськогосподарську
продукцію, що не покривають витрат на її виробництво, нестачу необхідної
кількості бюджетних коштів для здійснення повноцінної підтримки
збиткової продукції та відсутність ефективних механізмів розподілу
дотацій, виробляти більшість видів продукції товаровиробникам не вигідно,
а вишукати кошти на розвиток виробництва на інноваційній основі тим
паче лишається недосяжним. Саме цим і обумовлена актуальність теми цієї
статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання державної
підтримки аграрного сектора суттєво загострилися після вступу України в
СОТ. Даній проблематиці свої наукові праці присвятили вітчизняні вчені
Амбросов В.Я., Головчук А.Ф., Діброва А.Д., Малік М.Й., Могильний О.М.,
Шубравська О.В., та інші. В роботах цих авторів розкрита не тільки
економічна сутність державного регулювання аграрного виробництва, а й
визначено шляхи щодо підвищення ефективності державної підтримки
виробництва в умовах приєднання до СОТ та з урахуванням вимог сталого
розвитку.
Формування цілей статті. Ціллю цієї статті є внесення пропозицій
щодо
удосконалення
механізму
державної
підтримки
сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу. Для підйому сільського господарства
до рівня, який мала ця галузь у 1990 році, необхідна значна кількість
60
коштів, тому без державних дотацій досягти позитивної динаміки у
розвитку показників галузі не можливо. На основі аналізу даних про
фактичні обсяги надходжень державної підтримки виробництва продукції
сільського господарства в Харківській області було встановлено, що за
останні три роки (2007–2009рр.) вкладення у сільське господарство мають
від’ємну динаміку. Загальний обсяг державної підтримки підприємств в
2009 році склав 169193,2 тис. грн. – це на 15,1% більше, ніж у 2007 році,
але майже на 40% менше ніж у 2008 році. В тому числі, за рахунок
бюджетних дотацій було отримано 26715,1 тис. грн., що складає лише
27,6% від рівня цього показника у 2007 році та 23,7% від рівня 2008 року. В
тому числі, для підтримки виробництва продукції рослинництва за рахунок
бюджетних дотацій було направлено 2587,1 тис. грн. – це всього 9,0% від
рівня цього показника у 2007 році та 6,4% від рівня показника у 2008 році.
На підтримку виробництва продукції тваринництва у 2009 році спрямовано
10794,6 тис. грн., що складає 27,7% від рівня 2007 року та 26,4% від рівня
2008 року. Сума дотацій за іншими напрямками зменшилася на 54,2% та на
57,3% у порівнянні із 2007 та 2008 роками відповідно.
З метою встановлення доцільності існуючих способів розподілу
коштів державної підтримки ми провели аналіз на прикладі
сільськогосподарських підприємств Красноградського району. В результаті
цього встановлено, що за рахунок коштів бюджетних дотацій в 2009 році на
підтримку виробництва продукції рослинництва, а точніше, на виробництво
озимої пшениці, було спрямовано 67,3 тис. грн. Ці кошти розподілено
наступним чином: 39,8 тис. грн. спрямовано у ТОВ АФ “Пісчанська”, а 27,5
тис. грн. спрямовано у ТОВ “Ранок”. В той же час у вище вказаних
господарствах від реалізації озимої пшениці, і без урахування сум дотацій,
отримано прибутки: рівень рентабельності озимої пшениці у ТОВ АФ
“Пісчанська” склав 21,7%, а у ТОВ “Ранок” 80,7%. Тобто, бюджетні кошти
спрямовано на підтримку виробництва і без цього рентабельної продукції.
За рахунок коштів ПДВ у сільськогосподарські підприємства району
надійшло 970,4 тис. грн. З них, найбільший обсяг коштів закумульовано у
ТОВ “Ранок”, де виробництво усіх видів продукції рослинництва і без
додаткових бюджетних коштів являються прибутковими, а загальний
рівень рентабельності продукції рослинництва без урахування сум дотацій
складає 60,1%. Аналогічна ситуація спостерігається і по ряду інших
підприємств.
В той же час, на підтримку виробництва цукрових буряків в 2009
році у сільськогосподарські підприємства Красноградського району не було
спрямовано жодної копійки. Слід зробити наголос на те, що за період 2002
– 2009 рік в цілому по Харківській області виробництво цукрових буряків
скоротилося на
62,3%. В тому числі у сільськогосподарських
підприємствах Красноградського району обсяг виробництва цієї продукції
зменшився на 85,4%, а якщо порівняти із 2005 роком, то обсяг виробництва
зменшився на 91,4%. Причиною такого скорочення обсягів виробництва
стало те, що сам процес виробництва цукрових буряків досить
трудомісткий і потребує значно більшої кількості витрат у порівнянні із
виробництвом інших видів продукції рослинництва, а низькі закупівельні
ціни на цукровий буряк стали причиною збитковості цієї галузі.
61
Аналогічна ситуація спостерігається і у розподілі коштів державної
підтримки виробництва продукції тваринництва. Так, наприклад, на
підтримку виробництва молока у ТОВ АФ “Піщанська” спрямовано у 2009
році 1097,2 тис.грн., а рівень рентабельності молока у цьому підприємстві
склав 15,6%. В той же час, у ТОВ “Мрія” збитковість вирощування в живій
масі свиней склала у 2009 році 22,1%, але на підтримку виробництва цього
виду продукції у господарство не спрямовано жодної копійки.
За нашим переконанням, вкладання бюджетних коштів повинно бути
ефективним, тому задача механізму бюджетних дотацій у сільське
господарство полягає не в тому, щоб спрямовувати певну кількість коштів з
бюджету в цілому на підтримку окремих товаровиробників, що інколи
породжує утриманство з їх боку, а саме в тому, щоб бюджетні кошти в
необхідній кількості, включаючи кошти ПДВ, було спрямовано в сферу
виробництва невигідної для товаровиробника продукції, але рівно
необхідної для вирішення продовольчої проблеми у державі і задоволення
потреб інших галузей економіки. В зв’язку із цим, доцільно уточнити
сутність поняття дотації, а саме: дотація, як вид державної підтримки, має
постійний характер і встановлюється на ті види продукції, які невигідні для
товаровиробників, але необхідні для держави, тому дотація надходить за
певним видом продукції, а не за підприємством.
Враховуючи вище сказане, в якості варіанту виходу із ситуації що
склалася на сьогоднішній день, з метою забезпечення ефективного
використання бюджетних коштів, спрямованих на підтримку вітчизняного
товаровиробника, ми пропонуємо наступний механізм надання бюджетних
дотацій:
1) Міністерству сільського господарства через головні і районні
управління агропромислового розвитку на постійній основі організувати
роботу зі збору і обробки інформації про якісний та кількісний склад
виробництва продукції сільського господарства, яка необхідна для
забезпечення успішного вирішення продовольчої проблеми та низки інших
проблем, як у кожному регіоні так і в Україні в цілому;
2) Щоб зацікавити сільськогосподарських товаровиробників
виробляти необхідну кількість тієї продукції, яка потрібна для забезпечення
переробної промисловості сировиною, а продовольчого ринку
відповідними товарами, і виробництво якої разом з тим, є невигідним для
товаровиробника, встановити в законодавчому порядку, що за рахунок
бюджетних дотацій товаровиробникам під час реалізації такої продукції
забезпечується рентабельність: молока на рівні не нижче 5%,
рентабельність інших видів продукції тваринництва – не нижче 3%,
рентабельність усіх збиткових видів продукції рослинництва – на рівні не
нижче 12%;
3) Після з’ясування питань у потребах на кожний вид і сорт
продукції, довести завдання до сільськогосподарських товаровиробників
про необхідні обсяги виробництва і реалізації такої продукції;
4) Одночасно, із доведенням завдання до сільськогосподарських
виробників,
управління
агропромислового
розвитку
разом
із
товаровиробниками та переробними і торговими підприємствами
забезпечують підписання договорів на реалізацію такої продукції
62
товаровиробниками переробним та торговим підприємствам. Якщо в
результаті реалізації продукції згідно укладених договорів між
товаровиробником і переробним, або іншим підприємством не
забезпечується встановлений рівень рентабельності, різниця між
фактичним рівнем прибутковості (збитковості) та встановленим рівнем у
законодавчому порядку, виплачується товаровиробникам за рахунок коштів
бюджетних дотацій з урахуванням коштів закумульованих за рахунок ПДВ.
Збиткове виробництво продукції, на яке сільськогосподарському
підприємству не доведене завдання та не укладено договір реалізації через
централізовану систему закупівель, датуватися із бюджету не повинно.
З метою послаблення монопольного впливу на рівень цін на
сільськогосподарську продукцію з боку завоювавших панівне становище на
ринку переробних підприємств, ми пропонуємо створювати на основі
кооперації сільськогосподарських товаровиробників міжгосподарські
переробні підприємства, міжгосподарські підприємства із збереження
продукції та міжгосподарські торгові підприємства, які працюватимуть
разом із товаровиробниками для задоволення спільних інтересів і разом з
цим забезпечуватимуть реалізацію продовольства безпосередньо від
виробника споживачеві. Розгалужена система торгівлі продукцією
сільського господарства та продуктами її переробки безпосередньо її
виробниками дасть можливість скоротити чисельність посередницьких
торгових структур, які зацікавлені скуповувати продукцію в
товаровиробників як можна дешевше, а реалізувати продовольчі товари
споживачам як можна дорожче. В цьому випадку держава має забезпечити
підтримку і захист прав товаровиробників та створених ними
міжгосподарських формувань відносно їх діяльності на ринку
сільськогосподарської продукції та продовольства.
Висновки. Без ефективних механізмів здійснення державної
підтримки та надання бюджетних дотацій, сільськогосподарська галузь
сьогодні не спроможна виконувати свою головну функцію, яка полягає у
вирішені продовольчої проблеми та забезпеченні потреб інших галузей
економіки країни у сільськогосподарській продукції. Реалізація пропозицій,
які викладено у даній роботі, буде сприяти підйому галузі та переходу її на
шлях сталого розвитку.
Список рекомендованих джерел
1.
Амбросов
В.Я.
Забезпечення
державної
підтримки
сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ /
В.Я. Амбросов, В.М. Онєгіна // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 15–24.
2. Головчук А.Ф. Державна підтримка галузі тваринництва / А.Ф.
Головчук, Д.К. Семенда // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 47.
3. Діброва А.Д. Удосконалення державного регулювання
сільськогосподарського виробництва в Україні / А.Д. Діброва // Економіка
АПК. – 2009. – № 7. – С. 44.
4. Діброва А.Д. Ефективність державної підтримки виробництва
продукції тваринництва в Україні / А.Д. Діброва // Економіка АПК. – 2010.
– № 9. – С. 54.
63
5. Малік М.Й. Державне регулювання аграрного сектору економіки в
дослідженнях вітчизняних вчених / М.Й. Малік, Ю.О. Луценко // Економіка
АПК. – 2009. – № 10. – С. 153.
6. Шубравська О.В. Формування державної політики сприяння
сталому розвитку агропродовольчої системи України / О.В. Шубравська //
Економіка АПК, – 2003. – № 3. – С. 46.
Ф.Ф.Иванов, Академик Международной Академии информационных
технологий (МАИТ), проф., старший научный сотрудник Отдела
экономики сферы услуг Института экономики НАН Беларуси
г. Минск, Республика Беларусь
МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ. ТРАНСПОРТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Транспорт как важнейшая составная часть экономики обеспечивает
ее единство и целостность. Развитие транспорта и коммуникаций
определяет безопасность и обороноспособность страны. Именно поэтому
транспортная политика во всех развитых странах рассматривается в
качестве составляющей общегосударственной стратегии, и транспорт
находится под постоянным и достаточно жестким контролем государства.
Более того, эффективно работающая и высоко интегрированная
транспортная система считается решающим условием формирования
внутреннего и внешнего товарных рынков.
С этих позиций представляется своевременным и обнадеживающим
тот факт, что развитие транспортных и коммуникационных услуг, а также
соответствующей
инфраструктуры
находится
под
контролем
Правительства Республики Беларусь, которое формирует основные
направления развития транспорта, прежде всего это обновление
подвижного состава с учетом конъюнктуры рынка транспортных услуг и
требований, предъявляемых к транспортным средствам для работы в
республике и за ее пределами; реконструкция и модернизация
транспортных коммуникаций; создание наиболее выгодных экономических
условий для транзитных перевозок.
Ставка делается на комплексное развитие транспортной
инфраструктуры, ее модернизацию, а также поступательное упрощение
порядка пересечения границ и устранение препятствий в осуществлении
перевозок.
Поскольку европейская транспортная политика направлена на
снижение отрицательного влияния транспорта на окружающую среду, то
всячески поощряется снижение спроса на грузовые и пассажирские
автомобильные перевозки. Такой подход требует координации в
использовании территорий, а также согласованного экономического и
транспортного планирования. Соответственно стимулируется развитие
экологически чистых видов транспорта, разработки и внедрения
интеллектуальных видов транспорта, принимаются более жесткие нормы и
стандарты на выбросы, шум и безопасность движения. При этом транспорт
64
рассматривается, прежде всего, как фактор общественного развития,
главная задача которого - обеспечение надежной возможности
передвижения.
Сформированная в качестве основы транспортной политики система
девяти европейских транспортных коридоров (два из них проходят через
Беларусь) предусматривает их продление на Кавказ, в ЦентральноАзиатский и Дальневосточный регионы. Под транспортными коридорами
понимается концентрация грузовых и пассажирских потоков на
определенном (опорном) направлении коммуникаций, обеспечивающем
глобальные межгосударственные и коммерческие связи.
Принятая Концепция развития транспортного комплекса Республики
Беларусь содержит комплекс мер по обеспечению стабильной работы всех
видов транспорта и повышению его вклада в экономику на основе
интеграции в международную транспортную систему, а также создание
условий, обеспечивающих привлекательность наших коммуникаций для
транзитных перевозок[1].
Вместе с тем необходимо учитывать, что транспорт зависит
состояния экономики, инвестиционного климата в государстве, его
валютной, налоговой, таможенной политики, но и от развития транспорта
зависит преодоление кризиса в народном хозяйстве Беларуси. История
знает примеры (послевоенные реформы Эрхарда в Германии), когда именно
благодаря транспорту удавалось “вытянуть” и другие отрасли экономики.
Надо отметить, что наиболее острой проблемой остается финансовая
устойчивость транспортных предприятий, так как катастрофически
снижается покупательная способность населения и хозяйствующих
субъектов.
Организационные структуры управления транспортом не только
разрознены, но и страдают от излишней опеки государства.
К сожалению, до сих пор в Беларуси не разработана единая транспортная
политика и, по сути, продолжается борьба между силами, выступающими
за коренное обновление единой транспортной системы, и консервативными
кругами, отстаивающими свои ведомственные интересы. Результат неоправданное растрачивание ресурсов всех видов, в том числе бюджетных
средств. Чтобы успешно решить транспортные проблемы, необходимы
системность и комплексный подход.
Несмотря на принятие ряда важных Государственных программ в
области развития транспортной деятельности, интеграция транспортных
систем России и Беларуси сдерживается существующими различиями в
экономике формах собственности, системах налогообложения, валютного,
таможенного и транспортного регулирования, отсутствует также единая
система информационного обмена не только между нашими странами, но и
между транспортными ведомствами. А ведь формирование транспортной
политики без системного и постоянного анализа транспортного комплекса
крайне затруднительно.
Невозможно
конструировать
рычаги
государственного
регулирования автотранспортной деятельности, которой в нашей
республике занято более 50 тыс. юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, не имея о них информации. Минтранс следит за
65
работой только подведомственных ему предприятий (это 5% подвижного
состава республики).
Не используются выгодное географическое положение Республики
Беларусь как транспортного коридора между государствами Востока и
Запада и ее близость к балтийским морским портам, в которых объективно
заложены предпосылки развития международных и транзитных
автомобильных перевозок и укрепления в конечном итоге позиций, как
Беларуси, так и России на международном рынке транспортных услуг.
Международные автомобильные перевозчики Беларуси без помощи
государства обновили свой потенциал за счет современной импортной
техники (в республику было ввезено по лизингу около 3600 автопоездов),
что позволило выйти на пятое место в Европе по количеству выполненных
поездок. Однако им приходится сдавать эту технику (выплаченную на 7080%) назад ее производителям из-за невозможности уплаты пошлин в связи
со сменой таможенного режима. Эти пошлины составляют до 40%
стоимости техники.
В таких условиях трудно рассчитывать на использование лизинга в
авиации, морском флоте или на железнодорожном транспорте, где
требуются еще более масштабные инвестиции.
Морские перевозки - самые дешевые, и поэтому в Европе на них
приходится 85 % всего внешнеторгового оборота. Да и в нашей республике
около
2/3
экспортно-импортных
операций
осуществляется
с
использованием морского транспорта, правда, чужого.
Беларусь неуклонно теряет свою привлекательность как транзитное
государство потому, что сегодня иностранные автомобильные перевозчики
платят до 300 долл. различных сборов за проезд по территории Беларуси,
тогда как в соседних государствах эта плата составляет в среднем 80-100
долл.
Необходимость корректировки транспортной политики продиктована
жизнью, сложившейся экономической ситуацией. Это
подтверждает
анализ формирования рынка транспортных услуг и
финансового
состояния транспортных предприятий, проведенный Белорусским союзом
транспортников.
Транспорт
общего
пользования
пассивно
участвует
в
товарообменных операциях, отстал в своем развитии от экономики,
предъявляющей к нему в условиях рынка новые требования. Выполнение
этих требований невозможно без современных ресурсосберегающих и
экономически
эффективных
транспортных
технологий,
включая
транспортную логистику. Проверенным
на практике
средством
реализации логистической стратегии является система фирменного
транспортного обслуживания, призванная коренным образом изменить
принцип взаимодействия всех участников транспортного процесса с
клиентурой.
Качественное транспортное обслуживание в данном случае
предусматривает информирование клиента как на этапе выбора маршрута
следования, так и в процессе перевозки. Перевозчик сообщает клиенту и
о минимизации затрат на транспорте. Такая информация важна для тех
клиентов, которые рассматривают перевозку как составную часть
66
производственно-технологического
процесса или коммерческого
процесса, т.е. логистической цепи
товаропродвижения. Интеграция
различных видов транспорта и деловое партнерство грузовладельцев,
экспедиторов и перевозчиков, использование преимуществ частногосударственного партнерства несомненно будут способствовать
повышению эффективности не только транспортной сферы услуг, но и
экономики в целом.
Транспортный рынок Беларуси перенасыщен транспортными
средствами, осуществляющими перевозки грузов. Он уже не в состоянии
обеспечить работой всех транспортников, что приводит к снижению ставок
фрахта. В связи с этим возникают вопросы лицензирования коммерческой
автотранспортной деятельности. На наш взгляд, роль государственного
регулирования доступа на рынок должна состоять не в усложнении
процедуры выдачи лицензий, а в усилении требований к потенциальным
участникам рынка и контроля со стороны транспортной инспекции.
Здесь может быть использован опыт Чехии, Венгрии и других
европейских государств, где требования к потенциальному участнику
рынка транспортных услуг достаточно высоки и предусматривают наличие
современных транспортных средств (требования экологии); опыта и стажа
работы и соответствующей
репутации (требования безопасности
движения); финансовой
стабильности
перевозчика (требования
экономической безопасности для обслуживаемой клиентуры). Выход из
этой ситуации видится в переориентации автотранспортных предприятий,
находящихся в зоне прилегания
к
основным
автомобильным
магистралям, с внутреннего рынка на обслуживание транзита и
обустройство
рекреационных
зон.
Важную
роль
приобретает
сотрудничество с Российской Федерацией по формированию объединенной
транспортной системы в рамках выполнения Программы действий России и
Беларуси по реализации положений Договора о создании Союзного
государства.
Международный транспортный рынок практически уже поделен, и
перераспределение его в условиях общего снижения грузопотоков – дело
довольно сложное. Без завоевания хорошей репутации и доверия
грузовладельцев не обойтись.
Известно, что за редким исключением наши предприятия-экспортеры
продают свою продукцию за рубеж со склада и при этом не берут на себя
организацию ее доставки потребителю. Последний, как правило,
привлекает для доставки приобретенного товара иностранные транспортноэкспедиционные компании, а они, в свою очередь, своих перевозчиков.
Одновременно импортные товары завозятся в республику на условиях
поставщика, и, как правило, до склада белорусского потребителя. Налицо
ценовой диктат иностранных компаний на белорусском рынке
транспортно-экспедиционных услуг. В итоге происходят, как удорожание
экспортируемой продукции за счет транспортной составляющей, а,
следовательно, снижение конкурентоспособности, так и потеря валюты в
виде
вывезенного
экспедиторского
вознаграждения.
Интересы
национальных экспедиторов недостаточно защищены законодательством, а
их статус, к сожалению, до сих пор непонятен для многих государственных
67
органов, воспринимающих их либо как посредника, либо как лицо,
сопровождающее груз [3].
На рынке транспортных услуг в значительной степени утеряны
позиции отечественных экспедиторов, роль которых заключается, прежде
всего, в регулировании рынка, менеджменте перевозок в самом широком
смысле.
Из-за сложившейся экономической конъюнктуры провозные
способности грузового автопарка республики используются не более чем на
30%. Можно полагать, что эта негативная тенденция в ближайшие годы
сохранится, поскольку продолжается старение грузового автомобильного
парка. В общей его структуре свыше 40 % подвижного состава
эксплуатируется свыше 10 лет, в том числе более 20 % – свыше 13 лет. Это
означает, что при общей численности грузовых автомобилей свыше 220
тыс. единиц, по крайней мере, 45 тыс. автомобилей подлежит списанию,
причем это количество в течение 2-3 лет увеличится вдвое. Основной тип
транспортных средств.
В грузовом парке Беларуси составляют автомобили малой
грузоподъемности (менее 7 т). Структура автомобильного парка как по
грузоподъемности и специализации подвижного состава, так и по
современным техническим и эксплуатационным характеристикам не
соответствует требованиям рынка в условиях жесткой конкуренции.
Налицо также просчеты в управлении производственной и
финансовой
деятельностью
транспортных
предприятий
общего
пользования. Финансовое положение отрасли можно оценить как
катастрофическое. У предприятий отсутствуют оборотные средства и
средства на обновление подвижного состава. Убыточны практически все
внутри республиканские автомобильные перевозки. Значительная часть
транспортных предприятий неплатежеспособна и находится на грани
банкротства.
На наш взгляд, такая “шоковая” ситуация должна подтолкнуть
транспортные предприятия к активному расширению спектра оказываемых
услуг, развитию их новых видов, связанных с обслуживанием транзита,
туризма, отдыха, торговли и др.
Перепрофилирование
предприятий
без
реформирования
собственности, без привлечения инвестиций осуществить практически
невозможно.
Движение в направлении сохранения “живых частей” предприятий,
их переориентации на нужды экономики с одновременным
реформированием собственности неразрывно связано, с повышением
заинтересованности руководителей предприятий. Предоставлением им
свободы в отношении разумного сокращения персонала. Однако это имеет
смысл лишь в случае поддержки предпринимательства со стороны
государства.
Обращает
на
себя
внимание
недостаточное
решение
институциональных вопросов на автомобильном транспорте, которые, как
известно, являются основой структурных изменений в любой
экономической сфере. Результаты анализа рынка транспортных услуг и
финансового состояния транспортных предприятий представляют
68
самостоятельный интерес, но в данном случае исследования имели своей
целью определение рычагов государственного регулирования транспортной
деятельности.
Следует иметь в виду, что транспортный рынок подвижен,
происходящие на нем процессы чрезвычайно динамичны. Поэтому
необходим постоянный его анализ. Речь идет о мониторинге рынка
транспортных услуг во всех его сегментах и секторах. Только такой подход
позволит создать необходимую информационную основу для принятия
решений по стратегическим направлениям транспортной политики и
оперативной корректировке тактических задач.
Важнейшими маршрутами по перевозке транспортных грузов через
территорию Республики Беларусь являются, два общеевропейских
транспортных коридора, определенные по международной классификации
под номером II (Запад - Восток) и под номером IX (Север - Юг) с
ответвлением 1ХБ, по которым ежегодно пропускается более 50% всего
транзитного потока автотранспортных средств.
Участком трансъевропейского транспортного коридора номер 1
является автомобильная дорога M l /030 Брест-Минск-граница Российской
Федерации, которая имеет протяженность 610 километра и является
основным связующим звеном между странами Европы, Беларусью и
Россией[4].
Автомобильная дорога M8/E95 (граница Российской Федерации Витебск-Гомель-граница Украины) пересекает территорию республики с
севера на юг, имеет протяженность 456 километров и является участком
Критского транспортного коридора IX, который соединяет Финляндию,
Литву, Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию и
Грецию.
Ответвление этого коридора 1ХБ
Гомель-Минск-ВильнюсКлайпеда-Калининград имеет протяженность по территории Беларуси 468
километров и обеспечивает выход грузовладельцев из областей восточной
Украины и центральной России к специализированным морским портам
Клайпеды, Вентспилса и Калининграда. В соответствии с Государственной
программой "Дороги Беларуси" Комитетом по автомобильным дорогам
осуществляется комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие и
совершенствование дорог, входящих в проходящие по территории
республики II и IX трансъевропейские транспортные коридоры, общая
протяженность которых составляет 1534 километра.
За последние пять лет только расходы, связанные с реконструкцией и
модернизацией автомобильной дороги M l /E30 Брест-Минск-граница
Российской Федерации, составили 245 млн. долларов США и включают
затраты на реконструкцию участка этой дороги Борисов-Орша общей
протяженностью 124 километра и первый этап проекта модернизации
дороги на участке от Ивацевичей до Жодино протяженностью 292
километра, предусматривающий доведение технических характеристик
покрытия и некоторых элементов обустройства этой дороги до уровня
международных требований. Для этих целей были привлечены средства
займа Европейского банка реконструкции и развития в размере 50 млн.
долларов США. Погашение кредита банка предусмотрено завершить до 20
69
января 2007 года за счет взимания платы с владельцев и пользователей
автотранспортных средств за проезд по дороге.
В настоящее время при строительстве и реконструкции участков
дорог, входящих в трансъевропейские транспортные коридоры (ТельмыКозловичи, обходы городов Гродно и Гомеля, кольцевой дороги вокруг
г.Минска), предусматривается увеличение их несущей способности до 11,5
тонн на одиночную ось и до 24 тонн – на трехосную тележку. Однако
реконструкция других участков транспортных коридоров с мостами и
путепроводами является серьезнейшей проблемой, так как для этого
потребуется более 180 млн. долларов США, а имеющихся средств
республиканского дорожного фонда явно недостаточно для обеспечения
содержания и поддерживающего ремонта дорог и мостов и создания
безопасных условий дорожного движения.
В условиях сложившихся транспортных потоков на ближайшую
перспективу первоочередные меры по развитию трансъевропейских
транспортных коридоров будут направлены на продолжение развития
проходящего
по
территории
республики
трансъевропейского
транспортного коридора II – автомобильной дороги М1/ЕЗО Брест – Минск
– граница Российской Федерации на участках Орша - граница Российской
Федерации и Тельмы- граница с Республикой Польша с доведением
параметров проезжей части до 4 полос движения, строительство нового
моста через реку Западный Буг на автодорожном пограничном переходе
Козловичи-Кукурыки и выполнение комплекса работ по реконструкции
ответвления трансъевропейского транспортного коридора 1ХБ на участке
кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Минска.
Сегодня требуется постоянная необходимость поддержания
надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния входящих в состав
трансъевропейских транспортных коридоров автомобильных дорог за счет
обеспечения их надлежащего содержания, своевременного проведения
текущих и периодических ремонтов, повышения безопасности дорожного
движения, улучшения информации для водителей, внедрения системы
маршрутного ориентирования, улучшения качества инженерного
обустройства, развития объектов дорожного сервиса за счет обеспечения их
надлежащего состояния, привлечения финансовых
средств частных
инвесторов.
Мировой опыт свидетельствует, что наиболее эффективное
воздействие государства на деятельность транспорта заключается в
обеспечении справедливой конкуренции между видами транспорта, а также
в воздействии на формирование разумной прибыли транспортных
предприятий независимо от форм собственности.
Для целей обеспечения государственных нужд во многих зарубежных
странах используются технологии управления единым циклом
планирования, размещения и исполнения государственных контрактов
(контрактные системы). Характерными особенностями национальных
контрактных систем является широкое применение методик планирования
обеспечения государственных нужд, мониторинга цен, библиотек типовых
контрактов, механизмов контроля исполнения контрактов, процедур оценки
70
результатов исполнения государственных контрактов, специализированных
информационных ресурсов управления контрактными системами.
В целом ряде стран существуют специально уполномоченные органы
власти, составляющие организационное ядро национальных контрактных
систем. Контрактная система США создана в 1921 году и является одной из
старейших государственных контрактных систем.
В США объем бюджетных средств, которые управляются в рамках
федеральной контрактной системы, составляет более 500 млрд. долл. США.
Участниками ФКС выступают более 160 тыс. коммерческих организаций.
Нормативно деятельность ФКС США регулируется Федеральными
правилами планирования, размещения и исполнения государственного
заказа (FAR - Federal Acquisitions regulations), которые содержат более 4300
тыс. норм и правил, детально регулирующих единый цикл планирования,
размещения и исполнения государственного заказа.
Во
Франции
применение
контракт-планов
началось
на
железнодорожном транспорте в конце шестидесятых годов. Подобно
системе поставок для государственных нужд, контракт-планы
устанавливают производственные задания транспортным предприятиям,
выделяемые ресурсы и делегируемые правительством полномочия для
выполнения задач. В них же оговаривается и механизм компенсации затрат
на выполнение транспортными предприятиями убыточных перевозок.
По сути контракт-планы определяют обязательства государства по
отношению к основной транспортной политике по трем основным
направлениям:
- гармонизация условий эксплуатации различных видов транспорта на базе
справедливой конкуренции,
- внедрение единых платежей за пользование объектами транспортной
инфраструктуры,
- выравнивание тарифов на различных видах транспорта.
Министерствам обороны, юстиции и связи во многих странах
предоставляются специальные транспортные услуги, однако при этом они
обязаны от имени правительства заключить с транспортными
предприятиями специальные соглашения, в которых оговорить механизм
финансирования деятельности транспорта[5].
В развитых европейских государствах в целях решения проблем
сферы транспортных услуг уже приняты и успешно функционируют законы
о частно-государственном партнерстве. Вскоре подобный законодательный
акт может появится и в Беларуси. О необходимости развития
государственно-частного партнерства как механизма конструктивного
взаимодействия власти и бизнеса в самых разных сферах жизни в Беларуси
говорят уже давно. По мнению экспертов, плоды такого партнерства будут
особенно значимыми в экономико-социальных отношениях, транспортной,
инженерной, энергетической, коммунальной и иных инфраструктурах,
науке и культуре. Такое взаимодействие государства с частным бизнесом
сегодня — ключевой компонент инновационного преобразования общества.
Предполагается, что закон создаст условия для развития государственночастного партнерства в Беларуси, поспособствует привлечению частных
инвестиций в экономику страны, обеспечению эффективности
71
использования имущества, находящегося в собственности государства,
содействию эффективному использованию ресурсов государственного и
частного партнеров для удовлетворения общественных потребностей, а
также повышению качества товаров, работ, услуг, предоставляемых
населению.
Список использованных источников
1.Программа развития логистической системы Республики Беларусь на
период до 2015 года.
2.А.И.Семененко, В.И.Семененко Логистика .Основы теории: Учебник для
вузов. –СПб.: Издательство «Союз»,2003.–544с.
3.Ф.Ф.Иванов, С.А.Пелих Построение логистической системы в
трансформирующейся экономике: монография /Ф.Ф.Иванов., С.А.Пелих, –
Минск:РИВШ,2007. –304с.
4.Ф.Ф.Иванов Транспортная логистическая система Республики Беларусь в
XXI веке (сегодня и завтра): монография /Ф.Ф.Иванов. –Минск:
РИВШ,2007. –104с.
5.Иванов Ф.Ф., Булавко В.Г. Транспортная безопасность–Минск : ГИУСТ
БГУ, 2013.–316 с.
УДК 658:69
Кащеева А.С., студентка гр.12 - ФК
Костюкова С.Н., к.э.н., доц.
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь
SWOT-АНАЛИЗ В СТРОИТЕЛЬНОМ АУТСОРСИНГЕ
В общем понимании SWOT-анализ представляет собой оценку
внутренней среды фирмы, а также ее внешних возможностей и угроз.
Впервые он был введён в 1963 году Кеннетом Эндрюсом в Гарварде на
конференции по проблемам бизнес-политики. А в 1965 году была
предложена технология использования SWOT-анализа для разработки
стратегии поведения фирмы.
SWOT-анализ является методом стратегического планирования,
заключающимся в выявлении факторов внутренней и внешней среды
организации и разделении их на четыре категории:

S – strengths – потенциальные внутренние сильные
стороны;

W – weaknesses–потенциальные внутренние
слабости;

O – opportunities – потенциальные внешние
благоприятные возможности;

T – threats– потенциальные внешние угрозы [1].
На основании этой расшифровки можно сделать вывод, что
внутренняя обстановка фирмы отражается в S (strengths) и W (weaknesses),
а внешняя в O (opportunities) и T (threats).
72
SWOT-анализ в общем виде не содержит никаких экономических
категорий, в большей степени он является одним из этапов разработки
маркетинговой стратегии фирмы. Именно поэтому этот анализ может быть
применен к любым организациям, в том числе к строительным. В этой
связи SWOT-анализ может стать эффективным инструментом,
позволяющим выбрать строительным организациям аутсорсеров.
Под аутсорсингом следует
понимать
способ
формирования
финансовых отношений между организацией и специализированной
организацией-аутсорсером, обладающей ключевыми компетенциями и
накопленным человеческим капиталом, на основе полной или частичной
передачи бизнес-процессов [2].
Строительный
аутсорсинг
представляет
собой
процесс
распределения
обязанностей
строительной
фирмы
между
специализированными компаниями. Наиболее часто его применяют для
решения следующих задач: сбор необходимых исходно-разрешительных
документов; обоснование технического задания проекта и его
согласования; получение разрешения на строительство; закупки
стройматериалов и управления поставками; логистика; бухгалтерский учет;
управление персоналом; контроль хода выполнения работ и другие [3]. При
этом осуществляя выбор аутсорсера строительной организации необходимо
провести SWOT-анализ. Решение поставленной задачи представлено в
таблице 1.
Таблица 1
SWOT-анализ услуг аутсорсеров в строительных организациях
Потенциальные внутренние сильные
стороны (S):
Потенциальные внутренние
слабости (W):
1. Недоверие к сторонним
специалистам.
2. Отсутствие широкого
распространения идеи
аутсорсинга.
3. Низкое качество выполнения
работ.
4. Высокая стоимость выполнения
работ.
1. Высокая скорость выполнения
работ.
2. Высокое качество и точность
выполнения работ.
3. Богатый опыт аутсорсеров.
4. Надёжность специалистов.
5. Низкая стоимость услуг для
заказчика.
Потенциальные внешние
благоприятные возможности (O):
1. Привлечение новых
специалистов.
2. Повышение скорости
выполняемых работ.
3. Рост спроса на услуги
аутсорсеров со стороны
строительных фирм.
Потенциальные внешние угрозы (T):
1. Использование строительными
организациями труда
собственных работников и
отрицание аутсорсинга.
2. Конкуренция со стороны
зарубежных специалистов.
Примечание: источник – собственная разработка.
SWOT-анализ помогает фирме проанализировать свою работу в
краткосрочной или долгосрочной перспективе, выявить наиболее сильные
стороны, чтобы можно было и дальше их развивать, что положительно
73
скажется на работе фирмы. Анализ помогает выявить также и наиболее
уязвимые стороны, на которые стоит обратить особое внимание,
определить их влияние на всю работу фирмы и попытаться их исправить.
Вместе с тем, SWOT-анализ не содержит никаких рекомендаций по
улучшению работы организации.
SWOT-анализ может проводиться по:

компании в целом;

отдельным бизнес-направлениям;

отдельным рынкам;

отдельным рыночно-товарным комбинациям;

отдельным системам (организация, структура и
т.д.) [4].
Именно проведение SWOT- анализа помогает принять организации
правильное решение: использовать или не использовать услуги
аутсорсеров. В последнее время чаще всего организации склоняются к
использованию в своей деятельности аутсорсинга. Причины этого
следующие:

сокращение затрат организации;

концентрация сил и усилий только на
приоритетных видах деятельности;

быстрое и качественное выполнение работ
высококвалифицированными специалистами;

сокращение рабочих мест, что ведет к
уменьшению затрат оплату труда;

уменьшение затрат на аренду помещений для
работы персонала.
Таким образом, на основании простого и эффективного инструмента
принятия обоснованных управленческих решений – SWOT-анализа
строительная организация может осуществить выбор оптимального
аутсорсера.
Список использованных источников
1.
Электронный ресурс: SWOT-анализ – Википедия. – 2014г. – Точка
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/SWOT-анализ
Дата
доступа:
20.03.2014 г.
2.
Электронный
ресурс:
Повышение
стоимости
организаций
инвестиционно-строительного комплекса на основе аутсорсинга. – 2014г.
Точка
доступа:
http://www.dissercat.com/content/povyshenie-stoimostiorganizatsii-investitsionno-stroitelnogo-kompleksa-na-osnove-autsorsing Дата
доступа:26.02.2014 г.
3.
Электронный ресурс: Аутсорсинг в строительстве – Аутсорсинг. –
2014г. – Точка доступа: http://outsourcing.yourbuhg.ru/proizvodstvennyyautsorsing/autsorsing-v-stroitelstve.htmlДата доступа: 26.02.2014 г.
4.
Электронный ресурс:SWOT (СВОТ) анализ – Сбалансированный. –
2014г. – Точка доступа: http://balanced.by/content/swot-свот-анализДата
доступа:20.03.2014 г.
74
Павлов К.В., д.э. н., проф.,
Камский институт гуманитарных и инженерных технологий,
г. Ижевск, Российская Федерация
ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА
В последнее время всё больше внимания уделяется вопросам
формирования в России инновационной экономики, что совершенно
справедливо, т.к. это позволит уменьшить зависимость уровня и темпов
социально-экономического развития страны от получаемых доходов
вследствие экспорта сырьевых ресурсов. Важно также и то, что в
результате этого улучшится имидж России, которую пока ещё нередко
отождествляют с сырьевым придатком капиталистического мира. Таким
образом, в целом мировой опыт действительно свидетельствует о том, что
рост инвестиций в инновационные сферы экономики способствует
ускоренному развитию народнохозяйственного комплекса страны и
повышению среднего уровня жизни.
Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае вложение
инвестиций в инновационные сектора далеко не всегда способствует росту
прибыли и доходов – так, в фундаментальной науке известно немало
случаев, когда вложение средств не только не окупалось, но и приводило к
негативным результатам. Кстати, руководство России в последнее время
нередко критикует различные ведомства и организации в связи с тем, что
существенные инвестиции в создание нанотехнологий пока ещё не дают
ожидаемого результата. В этой связи совершенно справедлива постановка
вопроса о том, насколько эффективны те или иные инвестиции и
инновации.
Однако, на наш взгляд, в современных условиях этого не достаточно
и кроме осуществления социально-экономической оценки эффективности
инвестиций и инноваций необходимо осуществлять оценку последствий
осуществления инвестиций и инноваций с точки зрения их влияния на
усиление процессов интенсификации общественного воспроизводства. В
этой связи нами предлагается выделять инвестиции и инновации
интенсивного или экстенсивного типов в зависимости от того,
способствуют ли результаты их внедрения соответственно интенсификации
или, наоборот, процессу экстенсификации. Важно также в общей
структуре инвестиций и инноваций выделять удельный вес, долю каждой
из этих двух групп. Целесообразность осуществления такого рода
классификации инвестиций и инноваций во многом объясняется тем
обстоятельством, что в последнее время существенно возросла
актуальность использования интенсивных методов хозяйствования. Прежде
всего, это связано с демографическим кризисом последних лет. В этой
связи осуществление мероприятий трудосберегающего направления
интенсификации представляется весьма своевременным и эффективным.
В других странах могут быть актуальными и иные направления
интенсификации. Так, например, в среднеазиатских странах СНГ –
Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии исключительно важным
являются водосберегающее направление интенсификации общественного
75
производства. В Японии, где сравнительно немного крупных
месторождений
природных
ресурсов,
весьма
актуально
материалосберегающее направление интенсификации, здесь же в связи с
крайне ограниченным характером земельных ресурсов большое значение
имеет также землесберегающее направление интенсификации. В
большинстве стран мира весьма актуально энерго- и фондосберегающее
направления.
Более того, даже в разных регионах одной и той же страны
актуальными могут быть разные направления интенсификации: на Дальнем
Востоке и на Севере России большое значение по-прежнему (т.е. как и во
времена социалистической экономики) имеет трудосберегающее
направление, в старопромышленных регионах Урала - в Свердловской
области, Удмуртской Республике, Челябинской области – крайне актуально
фондосберегающее направление интенсификации. В Белгородской области,
где на высоком уровне развиты металлургическая и горнодобывающая
отрасли промышленности очень эффективно осуществление мероприятий
материалосберегающего направления. Таким образом, кроме выделения
двух групп инвестиций и инноваций, способствующих интенсификации
или экстенсификации, в первой группе целесообразно выделить несколько
подгрупп, соответствующих разным направлениям интенсификации –
трудо -, фондо-, материалосберегающему и т.д.в соответствии с
региональной, отраслевой и структурной спецификой экономики той или
иной страны. Напомним, что говоря о процессах экстенсификации и
интенсификации, имеются в виду два принципиально различающихся
способа достижения производственной цели. При одном происходит
количественное увеличение использования ресурса, при втором на единицу
выпуска продукции при решении производственной задачи экономится
ресурс. Целесообразно определять поэтому интенсификацию производства
как реализацию мероприятий, имеющих своим результатом экономию
стоимости совокупности применяемых ресурсов. Ресурсосберегающим
направлением интенсификации производства является реализация
мероприятий, в результате которых экономится ресурс, например, живой
труд. Таким образом, предложенный подход понимания процесса
интенсификации позволяет говорить и об интенсификации производства, и
об интенсификации использования отдельных факторов производства, не
отождествляя эти понятия [1].
Таким образом, если существующую функциональную зависимость
между экономическим результатом (обозначим его Э) от использования
какого-либо ресурса (обозначим Р) представить в виде Э = f (Р), то в случае
экстенсивного использования ресурса
его увеличение приведёт к
пропорциональному росту экономического эффекта, тогда как при
интенсивном использовании ресурса его увеличение приведёт к большему
росту эффекта. Иначе говоря, если имеем два значения ресурса Р1 и Р2 ,
причём Р2 = nР1 (n – коэффициент пропорциональности), то в случае
экстенсивного использования ресурса Э2 = nЭ1, а в случае интенсивного
использования Э2  nЭ1. Как можно видеть, интенсивное использование
ресурса (труда, фондов, материалов, воды и пр.) обусловлено ростом
76
ресурсоотдачи (производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи
и т.д.), правда в вышеозначенной функциональной зависимости следует
учитывать также временной лаг.
Оценить, относится ли тот или иной инвестиционный ресурс к
экстенсивному и интенсивному типу также можно на основе использования
таких показателей, как капиталоотдача (капиталоёмкость) и фондоотдача
(фондоемкость), но не только с их помощью. Для этого, в частности, можно
также использовать мультипликатор. В этой связи напомним, что в
соответствии с макроэкономическим подходом объём национального
дохода страны находится в определённой количественной зависимости от
общей суммы инвестиций и эту связь выражает особый коэффициент –
мультипликатор, причём увеличение национального дохода равно
приращению общей суммы инвестиций, помноженному на мультипликатор
(обычно мультипликатор обозначают буквой К).
Для количественной оценки экстенсивных и интенсивных
инвестиций мультипликатор следует представить в виде суммы двух
слагаемых:
К=Кэкст+ Кинт , где
Кэкст – характеризует влияние экстенсивных, а Кинт – интенсивных
инвестиций на национальный доход. Обычно в реальной хозяйственной
практике используют как экстенсивные, так и интенсивные инвестиции,
поэтому, как правило, и
, и
больше нуля, но меньше
единицы. В маргинальных случаях, когда имеет место использование либо
только экстенсивных, либо только интенсивных инвестиций (что
соответствует классическому экстенсивному или интенсивному способам
общественного воспроизводства),
либо
соответственно
равны единице, тогда как второе соотношение равно нулю.
Целесообразно, на наш взгляд, кроме
общего показателя
мультипликатора, характеризующего связь объёма национального дохода с
общей суммой инвестиций, выделять и так называемые частные показатели
мультипликатора в соответствии с различными направлениями
интенсификации общественного воспроизводства. Иначе говоря, это
означает, что в общем объёме инвестиций следует выделять те, реализация
которых приведёт к более интенсивному использованию определённого
вида ресурсов-энергетических, материальных, водных, трудовых и т.д.,
причём в частных показателях мультипликатора также необходимо
выделять два слагаемых, т.е.
Кpi = Кpi экст + Кpi инт,
где Кpi – частный мультипликатор для i- го вида ресурсов;
77
Кpi экст – показатель, характеризующий влияние на национальный
доход инвестиций, реализующих экстенсивный вариант использования iго вида ресурсов;
Кpi инт – показатель, характеризующий влияние на национальный доход
инвестиций, реализующих интенсивный вариант использования i- го вида
ресурсов.
Как и в случае общего мультипликатора, для частных показателей
мультипликатора величины
и
могут принимать любые
значения в интервале от нуля до единицы, причём крайние значения этого
интервала (т.е. ноль или единицу) они принимают, также как и для общего
мультипликатора, лишь в случае исключительно экстенсивного (т.е. когда
используются только экстенсивные инвестиции), либо исключительно
интенсивного (т.е. когда используются только интенсивные инвестиции)
способа воспроизводства. Для смешанного же способа воспроизводства
(т.е. когда используются как экстенсивные, так и интенсивные инвестиции
– случая, наиболее часто встречающегося в хозяйственной практике)
рассмотренные выше соотношения обязательно будут принимать значения,
больше нуля, но меньше единицы.
Говоря о смешанном способе воспроизводства, следует уточнять, идёт
ли речь о преимущественно экстенсивном (т.е. когда преобладают
экстенсивные инвестиции) или же о преимущественно интенсивном (т.е.
когда преобладают интенсивные инвестиции) способе воспроизводства [2].
Важно учитывать также то, что, говоря об экстенсивном, интенсивном и
смешанном типах воспроизводства, всегда следует уточнять, идёт ли речь о
воспроизводстве с учётом использования всех ресурсов в целом (и лишь
только в этом случае, на наш взгляд, имеет смысл использовать термин
«общественное воспроизводство»), либо же речь идёт об экстенсивном,
интенсивном и смешанном типах воспроизводства, основанных на
использовании лишь определённого вида ресурсов (или же совокупности
некоторых, но не всех видов ресурсов). Например, рассматривают же в
специальной литературе только воспроизводство населения или
воспроизводство основного капитала – всё это подтверждает
справедливость предложенного нами подхода. Таким образом, учитывая,
что инвестиционные ресурсы – особый вид ресурсов, которые
используются в процессе воспроизводства любого другого вида ресурсов –
трудовых, капитальных, материальных, водных, энергетических,
природных и т.д., для определения экстенсивных и интенсивных
инвестиций наряду с показателями фондоотдачи и капиталоотдачи
целесообразно использовать также показатель мультипликатора и его две
составляющих. Что касается инноваций, то и здесь, на наш взгляд,
целесообразно учитывать те социально-экономические последствия, к
которым приводит их внедрение в реальную хозяйственную практику и
поэтому, подобно инвестициям, выделять инновации интенсивного или
экстенсивного типов в зависимости от того, способствуют ли результаты их
внедрения соответственно интенсификации или, наоборот, процессу
экстенсификации. Кроме этого, целесообразно выделить несколько групп
78
инноваций, соответствующих разным направлениям интенсификации
общественного воспроизводства. Выделять разные виды и типы инноваций
особенно важно в связи с тем обстоятельством, что инновации считаются
формой реализации НТП, тогда как сам НТП считается важнейшим
фактором интенсификации общественного воспроизводства [3]. Поэтому
получается, что инновации вроде как всегда соответствуют процессу
интенсификации
производства,
что,
однако,
не
соответствует
действительности – на самом деле инновации могут способствовать как
усилению интенсивного характера общественного воспроизводства, так и
процессу экстенсификации.
Список использованных источников
1.
Андреев В.А., Павлов К.В. Интенсификация общественного
производства в свете институциональной теории / Общество и экономика.
2006. № 6. С. 152-162.
2.
Александров Г.А. Курсом интенсификации. М.: Экономика, 1998. 158
с.
3.
Павлов
К.В.
Интенсификация
экономики
в
условиях
неопределённости рыночной среды. М.: Магистр, 2007. 271 с.
УДК 658.15
Сватюк О. Р., к.е.н., доц.
Кузьмич Р.Я., магістр
Фікташ Н.Б. магістр
Львівський державний університет внутрішніх справ, м.Львів, Україна
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Анотація. У статті обґрунтовано
сутність та доцільність
впровадження стратегічних змін в діяльність підприємства. Виявлені
причини опору змінам та чинники, що впливають на швидкість змін на
підприємстві, проаналізовано основні теорії передумов щодо впровадження
організаційних змін.
Ключові слова: організаційні зміни, опір змінам, стратегічні зміни,
організаційні зміни, синергетика змін, група стратегічного розвитку.
Постановка проблеми. Зміни стосуються всіх підприємств.
Проблематика стратегічних
змін в процесі розвитку підприємства
обумовлена швидкими змінами у зовнішньому та внутрішньому
середовищі, а також необхідністю синергетичного поєднання стратегічного
управління та оперативного виконання поточних робіт. Як наслідок, зміна
умов середовища і техніко-технологічних процесів викликає необхідність
відповідних організаційних змін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми викладено у «теорії Е і теорії О
організаційних змін» М. Біра та Н. Норіа [18], концепції «перетворення
бізнесу» К. Левіна [1], Ф. Гуіяра й Дж. Келлі [7], моделі «від гарного до
79
великого» Дж. Коллінза [19], моделі «кривої змін» Дж. Дака [8], моделі
управління стратегічними змінами І. Ансоффа [5]. Ці концепції управління
змінами є відомими, але мають скоріше теоретичний, ніж емпіричний
характер. Зокрема, концепції та моделі К. Левіна [1], моделі Дж. Д. Дака [8],
Дж. П. Коттера [7] більше характеризують одночасно послідовність та зміст
етапів змін, не завжди вказують на практичні змістовні висновки і
можливість застосування.
Метою дослідження є обґрунтування необхідності проведення
процесу змін та обґрунтування основних складових опору персоналу для
підвищення безпеки підприємства.
Виклад основного матеріалу. Поняття організаційної зміни введене
в теорію менеджменту та має місце у системі управління. Сучасні
стратегічні та оперативні зміни завоювали місце у науках «Управління
змінами» та «Менеджмент змін».
Окремі положення щодо змін австрійський вчений І. Шумпетер
сформулював ще в 1911 р., а вже в 30-і роки, він ввів поняття «інновації»,
трактуючи його як зміна з метою впровадження та використання нових
видів споживчих товарів, нових виробничих і транспортних засобів, ринків
і форм організації в промисловості.
І. Шумпетер виділив п’ять основних видів змін: 1) використання
нової техніки, нових технологічних процесів або нового ринкового
забезпечення виробництва (купівля - продаж); 2) впровадження продукції з
новими властивостями; 3) використання нової сировини; 4) зміни на
підприємстві виробництва та його матеріально-технічного забезпечення; 5)
поява нових ринків збуту [20].
Організаційні зміни, які здійснюються у процесі організаційного
розвитку, не виникають самі собою, а є запланованим поетапним процесом.
Як правило, процес планування організаційного розвитку здійснюється
незалежною спеціальною групою залучених зі сторони працівників,
обов’язково під керівництвом перших осіб організації, і складається із
наступних етапів: 1) проведення діагнозу стану організації за допомогою
таких інструментів збору даних, як інтерв’ю, запитальники, спостереження
й документи підприємства; 2) аналіз рішень і зв’язків; 3) план
організаційного розвитку; 4) конкретні дії у світлі одержаних даних
Проте зміни не є самоціллю. Їх проведення на підприємстві створює
умови, необхідні для реалізації вибраної стратеги її розвитку. Без
стратегічних змін навіть сама обґрунтована стратегія може виявитися
неефективною. Необхідність і характер стратегічних змін залежать від здатності
підприємства ефективно працювати в нових умовах, які визначаються
станом галузі, ринку, підприємства, продукту. Відповідно до цих чинників
можна виділити три рівні стратегічних змін на підприємстві: корінна
реорганізація, радикальні зміни, помірні зміни.
Під опором розуміється складне поведінкове явище, що викликає
непередбачені відстрочки, проблеми, додаткові витрати і нестійкість
процесу стратегічних змін на підприємстві.
Носіями опору є люди, які в процесі змін часто чинять опір у
наступних проявах:
80
прямий супротив змін усередині підприємства, пов’язаний із
спробами «поховати» їх у потоці поточних справ;
затягування початку змін - «ранок за вечір мудріший»;
виникнення непередбачених труднощів в процесі змін, які
ведуть до уповільнення процесу і збільшення витрат в
порівнянні із запланованими і т.п.
Опір може носити індивідуальний і груповий характер. Опір окремої
особи виникає, якщо людина відчуває себе в небезпечному становищі.
Груповий опір істотно відрізняється від індивідуального за своїми
проявами.
Зміни на підприємствах – це рішення керівництва покращити
внутрішні змінні (цілі, структуру, задачі, технології, людські ресурси).
Приймаючи такі рішення, керівництво повинно проявляти активність та
реагувати на вимоги ситуацій, які взаємопов’язані. Зміни усередині
підприємства виникають як реакція на зміни зовнішнього середовища
[1,13,17, 19].
Менеджери повинні періодично оцінювати і змінювати свої цілі
відповідно до змін середовища і цілей підприємства за допомогою системи
регулювання та контролю. Структурні змінні є частиною організаційного
процесу та належать до змін у системі розподілу повноважень й
відповідальності в координаційно-інтеграційних процесах, до розподілу на
підрозділи і ступені децентралізації. Зміни в технології та задачах
співвідносяться зі змінами у процесі виконання задач, впровадження нового
техніко-матеріального забезпечення або змісту роботи. Зміни в людських
ресурсах передбачають модифікацію можливостей та професійної
поведінки персоналу підприємства, зокрема, мотивацію, лідерство,
формування трудового колективу техніко-технологічну підготовку,
підготовку до міжособової або групової співпраці, підвищення кваліфікації.
Організаційні, структурні зміни, зміни в технології можуть вимагати
необхідність модифікації структури і робочої сили.
Ефективне управління змінами на підприємстві є одним із
найскладніших, але й найпрестижніших задач керівників. Леррі Грейнер
розробив модель процесу успішного управління організаційними змінами,
яка налічує шість етапів (рис.1.)
На першому етапі керівництво повинно усвідомити необхідність
змін. На другому етапі може виникнути необхідність до посередницьких
послуг консультантів. На третьому етапі збирається необхідна інформація.
На четвертому етапі розробляються способи вирішення ситуації, що
виникла. На п’ятому етапі проводяться випробування змін через
експеримент і коригуючи дії. На шостому етапі необхідно мотивувати
людей на підтримку змін і їх прийняття [19, 20].
-
81
Рис.1.Модель процесу
змінами на підприємстві
успішного
управління
організаційними
Вимогливі споживачі та гостра конкуренція в більшості сфер
діяльності означає, що покупці отримують кращий сервіс, вищу якість і
більш широке коло товарів або послуг. Цикл життя товарів і послуг
скорочуються, а на ринках з’являється все більше нових ніш. Щоб
підтримувати
конкурентоспроможність,
підприємство
повинне
пропонувати вищий сервіс та дотримання якості норм або стандартів, щоб
бути в змозі створювати нові ринки або вміти проникати на них.
Глобалізація та конкуренція відбувається у всесвітньому масштабі, а
покупці все частіше можуть купувати будь-які товари по всьому світу через
інтернет-магазини.
Методи, за допомогою яких здійснюються перетворення, можуть
бути
технологічними
(модернізація
обладнання,
реконструкція
підприємства); організаційними (реорганізація, створення прогресивної
системи норм і нормативів); пропагандистсько-виховними (демонстрація
переваг, переконання, роз’яснення); адміністративними (примус, загроза
покарання); економічними (матеріальне стимулювання). Спрямованість
процесу перетворень і методів їх здійснення повинні бути узгоджені один з
одним, а також з повсякденною діяльністю підприємства і системою
управління ним. Будь-які перетворення вимагають наявності певних
передумов, що послаблюють опір членів організації та забезпечують
кінцевий успіх. Вони можуть бути ідеологічними, організаційними,
кадровими, матеріальними [6].
Більшість підприємств прийшли до висновку, що вони повинні
проводити помірну реорганізацію один раз на рік, і корінну – кожні чотири
або п’ять років. Впровадження стратегічного управління, реалізація
вибраної стратегії пов’язані з необхідністю здійснення на підприємстві
процесу управління змінами. Як показує практичний досвід та результати
численних досліджень у області психології і науки про поведінку людей в
різних ситуаціях, зміни зустрічають опір, якщо вони змінюють звичний хід
подій або містять потенційну загрозу статус-кво, що склалася
на
підприємстві.
Висновки. Стратегічні зміни на підприємстві можуть бути
обумовлені низкою причин та повинні бути заплановані групою
працівників із стратегічного розвитку при розробці стратегії розвитку
підприємства. Сила опору персоналу щодо процесу змін визначається:
ступенем невідповідності організаційної структури і культури; тривалістю
або надмірною швидкістю проведення змін; загрозою втрати престижу і
82
влади для керівників; наслідками негативних змін для підприємства в
цілому; невизначеного відношення більшості співробітників до проблеми
виживання підприємства.
Стратегічні зміни повинні бути обґрунтовані на основі аналізу
ситуації та ринкових умов діяльності підприємства і його готовності щодо
їхнього впровадження. Економічна сутність та розуміння стратегічних змін
підприємства дозволить керівництву та персоналу більш ефективно
сприйняти зміни та впровадити їх в свою діяльність. Для того, щоб успішно
провести стратегічні зміни на підприємстві, необхідно подолати чинений їм
опір, перетворити супротивників перетворень на прихильників. При цьому
доцільно діяти за наступною схемою:
1. Визначити, структурувати і проаналізувати характер опору
запланованим змінам. Виявити основні групи, окремих осіб, які є
потенційними носіями опору.
2. До початку процесу змін звести до мінімуму потенційно можливий
опір шляхом проведення підготовчої роботи з різними групами і окремими
особами.
3. У процесі проведення змін розробляти і здійснювати комплекс
заходів щодо усунення залишкового опору, розробити програму дій та
виділити необхідні ресурси, зокрема, створити анти-опорні групи працівників
із прихильників змін.
4. Узаконити документально зміни в структурі та культурі
підприємства, продовжити їх до логічного завершення.
Список використаних джерел
1. Адизес И. Управляя изменениями / Ицхак Адизес. – СПб.: Питер, 2008.
– 224 с.
2. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления.
Стратегии, координация структурных параметров, снижение сопротивления
преобразованиям / М.Д. Аистова. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 288 с.
3. Акофф Р. Акофф о менеджменте / Р. Акофф; пер. с англ. под ред. Л. А.
Волковой. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.
4. Алпатов
А.А.
Управление
реструктуризацией
предприятий
/А.А. Алпатов. – М.: Высшая школа приватизации и предпринимательства,
2000. – 268 с.
5. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика,
1989. – 519 с.
6. Балдинюк А. Г. Економічна сутність стратегічних змін в управлінні
організацією / А.Г. Балдинюк. Ефективна економіка № 12,
2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1044
7. Гуияр Ф.Ж. Преобразование организации / Ф.Ж. Гуияр, Д.Н. Келли;
пер. с англ. – М. : Дело, 2000. – 376 с.
8. Дак Дж. Д. Монстр перемен. Причины успеха и провала
организационных преобразований / Дж.Д.Дак. – М.: Альпина Паблишер,
2003. – 320 с.
83
9. Дафт Р. Организации : учебник для психологов и экономистов / Р.Дафт.
– СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 480 с.
10. Дафт Р.Л. Менеджмент. /Р.Л.Дафт – СПб: Пітер, 2000 -367с.
11. Дж. Д. Монстр перемен: Причины успеха и провала организационных
преобразований / Дж. Д. Дак. – М: Альпина Паблишер, 2003. – 320 с.
12. Коттер Дж. П. Впереди перемен / Дж. П. Коттер ; пер. с англ. – М.: ЗАО
«Олимп-Бизнес», 2003. – 256с.
13. Мних Є. В. Економічний аналіз: підручник / Є. В. Мних. – 2-ге вид.,
перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 465 с.
14. Москаленко Н. О. Обґрунтування показників для аналізу управління
змінами підприємства/ Н. О. Москаленко. 2010, Економіка розвитку.
ХНЕУ. № 2 (54)». [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/e102_54/e102mosk.pdf
15. Федорова Н. Н. Организационная структура управления предприятием:
учебн. пособ. / Н. Н. Федорова. – М.: ТК «Велби», 2003. – 256с.
16. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник. – К.: Академвидав,
2006. – 488с.
17. Шимановська-Діанич Л.М. Основи менеджменту. (Частина 2),
2001 ». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://lib.rushkolnik.ru/text/36882/
18. Широкова Г. В. Теория О и теория Е как стратегия организационных
изменений: [авторы теорий – Майкл Бир и Нитин Нориа (Гарвард)] /
Г.В. Широкова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 1. – С.
61–68.
19. Широкова Г. В. Управление изменениями: Хрестоматия / Науч. ред.
Г.В. Широкова. СПб.: Издательство «Высшая школа менеджмента», 2009.
20. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. –
Эксмо, 2007. – 864 с.
Старокожева Г.И., к.э.н., доц.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Волгоградский государственный
университет», г. Волгоград, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В современной экономике все чаще проявляется смещение с
преимущественно индустриальной стадии развития к постиндустриальной.
Такая тенденция характеризуется ростом удельного веса нематериального
производства (услуг, торговли, финансовых инструментов), что, в свою
очередь, влечет за собой весьма существенное перераспределение
экономических ресурсов. Эта направленность неизбежно предполагает
возникновение преимуществ модели экономики с учетом качественных
изменений перед традиционной моделью количественного роста.
84
Именно поэтому особое значение приобретает развитие
регионального управления на основе широкого спектра мероприятий,
стимулирующих организацию экономики регионов, основанную на
оптимизации структуры видов экономической активности. Сущность
такого управления заключается в принятии решений после тщательного
выявления и анализа факторов экономического развития регионов.
При таком подходе переходный период может сопровождаться
наименьшими издержками, если оказывать влияние на процессы
экономического развития, используя имеющиеся преимущества и
формируя новые.
Так, например, Регионы Юга России имеют огромный потенциал для
модернизации экономики на базе формирования туристической отрасли.
Практика развития глобальной хозяйственной системы показывает,
что одной из самых высокодоходных и быстрорастущих отраслей в
мировой экономике является именно индустрия туризма.
На долю туризма приходится около 10% мирового валового
продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых
потребительских расходов. Средние темпы роста туризма (по данным
Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC)) составляют 7–9%
в год, что намного выше среднегодовых темпов роста мировой экономики в
целом [1].
Туризм в ХХI веке стал значительным социальным, политическим и
культурным явлением, существенно влияющим на устройство и экономику
многих стран и регионов.
Туризм в научной литературе выделяется не как самостоятельная
отрасль экономики, а как группа взаимосвязанных отраслей. Сложность
такого социально-экономического явления, как туризм, характеризуется
наличием большого количества определений, которые постоянно
подвергаются доработке.
Современное понимание туризма включает в себя множество
аспектов: туристские потребности, особенности поведения туристов, их
пребывание вне постоянного местожительства, деятельность организацийпосредников, социально-экономические связи, отношения и интересы всех
участников туристского рынка. Туризм есть особый вид экономической
деятельности, в рамках которых осуществляются взаимоотношения всех
участников туристского рынка: туристов, туристических фирм,
организаторов-посредников,
реализующих
туристский
продукт,
обеспеченный соответствующей инфраструктурой.
Сегодня широкое распространение получили кластерные принципы
организации производственного взаимодействия на региональном уровне.
Этот подход представляет больше возможности, как для повышения
конкурентоспособности местного туристского бизнеса, так и для
повышения эффективной экономической политики региональной власти.
По мнению А.Ю. Александровой, решающую роль в развитии
индустрии туризма сегодня играют кластеры, как один из эффективных
способов привлечения клиентов и повышения конкурентоспособности
туристической отрасли экономики. Она считает, что складывающуюся в
рамках экономических зон систему взаимосвязанных фирм, организаций и
85
учреждений в сфере путешествий и отдыха населения можно рассматривать
как зарождающийся региональный туристический кластер [2].
Так, В.И. Кружалин, определяя субъектный состав туристского
кластера, подчеркивает участие государственных органов управления,
общественных организаций, трактуя кластер как «географически
соседствующие взаимосвязанные компании, общественные организации и
связанные с ними органы государственного управления, формирующие и
обслуживающие туристские потоки, использующие рекреационный
потенциал территории» [3].
Однако неэффективное использование туристических ресурсов и
возможностей, большое число потенциально туристических объектов,
остающихся невостребованными из-за неразвитой инфраструктуры и
некомпетентного управления, создают препятствия для эффективного
функционирования этой отрасли [4, c. 3; 15].
Это относится и ко всем субъектам Юга России. Сказываются
проблемы
межрегиональных
различий
в
условиях
социальноэкономического развития, экономической специализации, неразвитости
инфраструктуры субъектов и неравномерности заселенности территорий,
входящих состав округов Юга России определяют многоукладность
организации региональных экономик и обусловливают зависящие от этого
характерные особенности использования их экономического потенциала.
Между тем, регионы Юга России обладают богатейшими
рекреационными ресурсами, для большей части которых установлены
режим особой охраны и которые согласно законодательству изъяты
полностью или частично из хозяйственного использования.
В табл. 1 представлена информация о количестве, площадях особо
охраняемых природных территорий (далее: ООПТ), их доле в площади
соответствующего субъекта Южного федерального округа (далее: ЮФО)
и их место в общем списке субъектов РФ по каждому из указанных
показателей.
Из приведенных данных следует, что Ростовская область
находится в первой десятке по доле ООПТ в площади субъекта РФ
(22,04%). Такое высокое место обеспечено Ростовской области наличием
на ее территории государственного природного биосферного
заповедника «Ростовский» (9,4648 тыс. га); государственного
природного заказника «Цимлянский» (44,998 тыс. га); природного парка
«Донской» (40,95513 тыс. га); семидесяти памятников природы
(20,473113 тыс. га) и других ООПТ, занимающих 106,65 тыс. га [5].
По своему уникальным фактом следует признать создание вокруг
заповедника «Ростовский» охранной зоны, общая площадь которой
составляет 74,350 тыс. га. Это единственный заповедник, имеющий
территорию охранной зоны больше, чем сама территория заповедника.
Краснодарский край входит в первую десятку среди субъектов
федерации по показателю количества ООПТ, находящихся на
территории субъекта. Система особо охраняемых природных территорий
в крае включает один заповедник, один природный национальный парк,
шестнадцать заказников и более четырехсот памятников природы и
тридцать четыре лечебно-оздоровительные зоны.
86
Более четырехсот памятников природы Краснодарского края
представлены уникальными участками насаждений реликтовых и редких
растений, озерами, пещерами, водопадами и множеством других
ландшафтных и ботанических объектов.
В целом в ЮФО насчитывается около 650 единиц ООПТ, которые
расположены на более чем 5100 тыс.га.
Таблица 1
Доля, число и площадь ООПТ ЮФО по состоянию на начало
2012г.[6]
Наименован Республи Республи Краснодарск Астраханск Волгоградс Ростовск
ие
ка
ка
ий край
ая обл.
кая обл.
ая обл.
показателя Адыгея Калмыки
я
Доля
3,34
14,52
6,63
5,51
8,74
22,04
ООПТ от
площади
субъекта,
%
место
( 69 )
( 12 )
( 48 )
( 53 )
( 34 )
(7)
субъекта
общем
списке
субъекто
в РФ
Площадь
26
1
500,72
291,62
986,68
2
ООПТ,
084,72
225,41
тыс. га
место
( 78 )
( 26 )
( 44 )
( 56 )
( 29 )
( 16 )
субъекта
общем
списке
субъекто
в РФ
Количест
18
23
423
49
53
80
во ООПТ,
ед.
место
( 75 )
( 73 )
(4)
( 57 )
( 55 )
( 50 )
субъекта
общем
списке
субъекто
в РФ
С учетом особенностей режима ООПТ и статуса, находящихся на
них природоохранных учреждений в соответствии с федеральным
Законом различаются несколько категорий указанных территорий.
В субъектах ЮФО расположено: семь государственных
природных, в том числе биосферных заповедников; два национальных
87
парка; около пятидесяти природных заказников; пятьсот семьдесят
четыре памятника природы; тридцать пять лечебно-оздоровительных
местностей и курортов.
Кроме того, на территории ЮФО - восемь объектов Всемирного
наследия. Три, из которых расположены в Краснодарском крае - это
Кавказский государственный природный биосферный заповедник и две
территории водно-болотных угодий международного значения,
созданных во исполнение обязательств Российской Федерации,
вытекающих из Рамсарской конвенции: «Группа лиманов между рекой
Кубань и рекой Протокой», «Ахтаро-Гривенская система лиманов».
Могут устанавливаться и иные категории ООПТ, например,
территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства,
охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые
природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и
другие. Право присвоения перечисленных категорий принадлежит
Правительству РФ, соответствующим органам исполнительной власти
субъектов РФ и органам местного самоуправления.
Независимо от статуса ООПТ учитываются при разработке
территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки территорий в географических границах, в которых они
находятся.
Сложившаяся сеть ООПТ в каждом субъекте ЮФО могла бы стать
базисом для формирования туристических кластеров. Поскольку
туристический
кластер
является
крупным
самостоятельным
межотраслевым хозяйственным комплексом, который лежит не в
привычной вертикальной плоскости, а охватывает некое горизонтальное
пространство, включающее предприятия и организации разной отраслевой
принадлежности такой подход выглядел бы весьма логичным.
В этом случае туристско-рекреационный кластер может представлять
собой не только совокупность взаимосвязанных отраслей и производств
региональной экономики, единой функциональной задачей которых
является деятельность по удовлетворению потребностей людей в
различных видах отдыха и путешествий, но и являться гарантом
рационального использования всех имеющихся туристско-рекреационных
ресурсов региона.
Интерес региональных органов власти к наличию в их ведении
кластеров связывается и с расширением поля занятости населения, ростом
налоговых поступлений, комплексным решением научно-технических
проблем территориальных образований, активизацией инвестиционных и
инновационных процессов. Именно инновации обеспечивают рост
конкурентоспособности продукции, производимой в рамках кластеров,
увеличивая их прибыль, а с другой – повышают экономический потенциал
и конкурентоспособность региона в целом. В то же время, рыночные
структуры, входящие в кластер, заинтересованы в формировании
соответствующей нормативно-правовой базы, создании и развитии
институтов
инфраструктуры,
способствующей
успешному
функционированию ассоциированных форм предпринимательства.
88
Очевидно, что инициативу по созданию кластерных блоков следует
проявлять не только бизнесу, но и представителям регионального
менеджмента. Организация и развитие кластеров создаст преимущества не
только для хозяйствующих субъектов, но и для развития регионов в целом.
Так, для предприятий, ориентированных на работу в туристском
кластере, появляется возможность выхода на рынок по унифицированным
требованиям в рамках кластера; сокращаются издержки при
централизованном обучении персонала; повышается эффективности
приобретения основных и оборотных ресурсов; упрощается доступ к
заказам (клиентам); транслируется имидж кластера на его участников
(бренды).
Для регионов появляется возможность расширения системы
профессионального образования и для этого привлечения финансирования
за счет бюджетов всех уровней, а так же за счет средств обучающихся или
средств предприятий, вошедших в кластер. Кроме того региональные
программы могут учитывать или быть ориентированы на интересы
кластера. Наиболее эффективным в этой связи представляется направление
усилий региональных властей не на поддержку отдельных предприятий и
отраслей, независимо от величины их вклад в экономику, а на создание
условий для развития кластера и взаимоотношений внутри него.
Преимущества кластерного подхода для органов власти состоят и в
том, что он позволяет комплексно, системным образом рассматривать
ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий, относящихся к
туристической сфере экономики региона. Кроме того, кластерный подход
позволяет использовать в качестве «стержня» стратегии развития кластера
инициативы, выдвинутые и реализуемые лидерами бизнеса, которые таким
образом, гарантированно будут успешно реализованы.
Таким образом, создание туристско-рекреационных кластеров
позволит преодолеть их замкнутость на внутренних проблемах, снизит
инерционность, повысит степень адаптивности к меняющимся экзогенным
и эндогенным условиям, позволит интенсифицировать обмен информацией,
будет способствовать росту конкурентоспособности и инвестиционной
активности на основе качественных сдвигов в экономике регионов.
Список использованных источников
Волков С.К. Туристская индустрия Шотландии: отличительные
признаки и особенности развития / С.К. Волков // Известия Волгоградского
государственного технического университета. – 2010. – №13. – С. 15 – 19.
2.
Александрова А.Ю. Туристские кластеры: содержание, границы,
механизм функционирования / А.Ю. Александрова // Современные
проблемы сервиса и туризма, 2007. – №1. – С. 51 − 61.
3.
Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования /
Труды V международной научно-практической конференции МГУ им. М.В.
Ломоносова, географический факультет. Москва, 28-29 апреля 2010г. −
Спб.: Д.А.Р.К., 2010. − 260 с.
4.
Недосвитий Н.В. Формирование стратегического развития
туристической отрасли в регионе на основе кластерного подхода:
1.
89
автореферат на соискание ученой степени к.э.н. / Н.В. Недосвитый. –
Чебоксары, 2010. – 23 c.
5.
Особо охраняемые природные территории Ростовской области. –
Электрон.
текстовые
дан.
–
Режим
доступа:
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=77086
6.
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей
среды Российской Федерации в 2011 году». – Электрон. текстовые дан. –
Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/a76/gosdoklad2011.pdf
Стражев В.И., д. э. н.
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск,
Беларусь
ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Современные условия развития экономики требуют существенного
повышения эффективности ее управления. Действующие и рекомендуемые
системы экономического управления еще не обеспечивают в полной мере
решения этой проблемы. Главной причиной такого состояния является
слабая теоретико-методологическая основа системного подхода к
современному менеджменту.
Наши исследования в этом направлении дали следующие
результаты.
Сущность всякого управления заключается в активном воздействии
управляющего органа на объект управления для достижения поставленной
цели (рисунок 1).
Рис. 1. Общая система управления
Чтобы активно воздействовать на управляемую подсистему (объект
управления) необходимо в управляющей подсистеме иметь четкую
90
технологию принятия управленческих решений. Это технология состоит из
следующих четырех основных взаимосвязанных управляющих функций:
планирования, учета, анализа, регулирования.
Их место в системе
управления показано на выше приведенной схеме.
С помощью функции планирования создается программа (план)
действия или развития управляемого объекта по достижению заранее
поставленной цели. Здесь используются такие подфункции как
прогнозирование, моделирование, программирование, нормирование и
другие экономико-математические методы для разработки количественных
и качественных показателей детального плана работы управляемого
объекта во времени и пространстве.
С помощью функции учета осуществляется отражение фактических
результатов действия управляемого объекта.
С помощью функции
анализа
определяются отклонения
фактических
результатов
действия
управляемого
объекта
от
запланированных, устанавливаются факторы, оказавшие влияние на это
отклонение, их направление (+ -) и сила воздействия. Затем выявляются
первичные причины, породившие эти факторы и вырабатываются варианты
решений, направленные на устранение отрицательных причин и созданию
благоприятных условий для сохранения и усиления действия
положительных причин (факторов).
С помощью функции регулирования вырабатывается оптимальное
управленческое решение и обеспечивается его исполнение, используя при
этом варианты решений, вытекающие из анализа, и недостающую для
оптимизации дополнительную информацию (социальную, экологическую и
др).
Управляемая подсистема включает объект управления, от структуры
и названия которого получает название и система управления.
Жизнедеятельность людей принято делить на материальную и духовную
сферу. В материальной выделяется хозяйственная деятельность, структура
которой представлена в табл. 1.
Управление экономическими процессами, которые тесно связаны с
другими процессами хозяйственной деятельности, осуществляется
системой экономического управления.
Все основные управляющие функции (планирование, учет, анализ,
регулирование) дополняются термином «экономические» в связи с тем, что
объектом управления в данной системе являются экономические процессы
в хозяйственной деятельности.
В экономическом планировании центральное место занимает
разработка бизнес-плана, в учете – отражение фактической информации о
ходе выполнения бизнес-плана (бухгалтерский или управленческий учет), в
анализе – управленческий анализ, т.е. выявление, измерение и обобщение
факторов, вызвавших отклонение факта от плана.
91
Таблица 1
Структура хозяйственной деятельности как объекта системы
управления
Группы процессов
Их краткое содержание
Функциональные
формирование (конструирование) потребительских
свойств (функций) продукции для более полного
удовлетворения потребностей в качественных
параметрах этой продукции и повышения её
рентабельности
создание
(производство)
конкретных
видов
продукции (изделий, работ, услуг) в натуральноестественной форме с уже заданными ее свойствами
(функциями):
технология
производства
и
потребления этой продукции, процессы обеспечения
его конкретными материальными и трудовыми
ресурсами. Действуют по естественным законам
природы, выражаются в натуральных показателях и
воспринимаются человеческими органами чувств
создание, распределение и перераспределение
стоимости произведённой продукции, т.е. затрат
рабочего времени в денежной форме абстрактного
живого (зарплата) и прошлого (цены средств
производства) труда. Основы их действия –
объективные экономические законы; выражаются в
стоимостных показателях, воспринимаются не
органами
чувств,
а
абстрактно-логическим
мыслительным анализом.
Обеспечение нормальных условий труда, отдыха и
быта работников с сохранением или улучшением их
физического и развитием духовного здоровья,
прежде всего, общечеловеческого мировоззрения.
Основа их действия – объективные социальные
законы; выражаются социальными показателями
влияние жизнедеятельности трудового коллектива на
жизнь
природной
среды,
сохранение
или
восстановление
нарушенного
баланса
их
сосуществования.
Основа
их
действия
–
объективные экологические законы; выражаются
экологическими показателями.
Натуральные
Экономические
Социальные
Экологические
В экономическом регулировании осуществляется выработка
оптимального управленческого решения на базе вариантов предложений,
вытекающих из предыдущей функции – экономического анализа, и для
комплексного и системного подхода использование дополнительной
информации о социальном и экологических процессах.
92
Социальные процессы, как относительно самостоятельная группа
процессов в хозяйственной деятельности, действующих по своим
объективным социальным законам, включают: изменение социальнодемографической и производственной структуры трудового коллектива;
улучшение условий труда, влияющие на физическое и умственное
напряжение работника; повышение жизненного уровня и благосостояния
работников: оплата труда, жилищно-бытовые условия, общественное
питание, транспортные средства и
время следования на работу,
обеспеченность детскими дошкольными учреждениями и т.д.; сохранение и
улучшение физического здоровья работников: медицинское, санитарнокурортное, профилактическое и
оздоровительное обслуживание;
формирование и развитие духовного здоровья: нравственное, эстетическое,
физическое, идеологическое воспитание и другие процессы формирования
здоровой гармоничной жизнедеятельности работников с общечеловеческим
мировоззрением.
Экологические процессы, как относительно самостоятельная группа
процессов в хозяйственной деятельности, действующих по своим
объективным законам, включает следующие их виды, требующие
соответствующих мероприятий по устранению их отрицательного
воздействия на окружающую природную среду: загрязнение и
восстановление атмосферного воздуха; загрязнение и восстановление
водных ресурсов, вызываемые теми же причинами, что и воздушного
бассейна, а также бережного осознанного отношения работников к
рациональному потреблению этого природного ресурса жизнеобеспечения
людей на питьевые и производственные нужды; загрязнение и
восстановление поверхности (почвы) земли, ее растительного и животного
вида, называемые в целом как природоохранные мероприятия; другие
экологические процессы в виде радиационного, электромагнитного и
другого излучения, вызывающие изменения структуры и содержательности
природной среды, к которым живые организмы, в том числе и человек не
могут быстро приспособиться.
Многие из экологических и социальных процессов не выражены еще
в четких показателях и их количественном измерителе. В этом направлении
продолжаются научные исследования. Кроме того охрана природной среды,
рациональное использование её ресурсов, восстановление нарушенного
баланса органического сосуществования человека и природы требуют
затрат живого и овеществленного труда в денежном измерителе, то есть
экологические процессы тесно связаны с экономическими (стоимостными)
процессами. В методиках анализа хозяйственной деятельности результаты
влияния этих процессов на экономические показатели часто называют
общей причиной «человеческий фактор».
В связи с вышеизложенным общая схема управления принимает
следующий вид (рис. 2).
93
Рис. 2. Система экономического управления
Усмонова Д.И.
Самаркандский институт экономики и сервиса, г.Самарканд, Узбекистан
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
За годы независимости в Республике Узбекистан достигнуты
высокие рубежи не только в макроэкономических показателях, но и в
реальном повышении уровня жизни населения. Как отмечает Президент
Республики Узбекистан И.Каримов «… Если в 1991 году на минимальную
зарплату можно было бы приобрести товаров и услуг только на восемь
процентов от стоимости потребительской корзины, рассчитываемой в
строгом соответствии с рекомендациями Международной организации
труда и Всемирной организации здравоохранения, то в 2011 году этот
показатель составил 120 процентов потребительской корзины, или вырос в
15 раз, а покупательская способность минимальной пенсии – в 9 раз» [1].
Совершенствование торгового обслуживания населения и развитие
торговых услуг является одним из важных показателей жизненного уровня
населения. Насыщение внутреннего потребительского рынка товарами,
расширение их ассортимента и повышение качества всегда находится в
центре внимания правительства. Комплексность и последовательность
социально-экономических реформ, их подчинение
общей стратегии
развития страны явились основным фактором успеха узбекской модели
развития общества.
Это можно наблюдать и в развитии торгового обслуживания
населения. К основным закономерностям в сфере торгового обслуживания
следует отнести неуклонное укрепление материально-технической базы
торговли, поэтапность совершенствования экономических отношений в
отрасли, взаимосвязь задач и приоритетов в развитии сферы торговли с
направлениями социально-экономической политики правительства,
94
соответствие осуществляемых мер социально-политической ситуации в
стране.
Детальный анализ осуществлённых за годы независимости реформ в
сфере торговли позволил нам выделить следующие этапы развития и
совершенствования торгового обслуживания населения. (табл. 1)
Таблица 1
Основные этапы развития торгового обслуживания населения в
Республике Узбекистан
Этапы
Годы
Характеристика этапа
1
1991-1993
Стабилизация потребительского рынка, защита
гг.
малообеспеченных слоёв населения, защита
внутреннего рынка.
2
1994-1997
Насыщение потребительского рынка, развитие
гг.
торгового предпринимательства, переход от
распределительных отношений к рыночным,
реорганизация торговых систем.
3
1998-2002
Формирование системы товароснабжения в сфере
гг.
торговли,
развитие
звеньев
торговли,
совершенствование договорных отношений на
потребительском рынке.
4
2003-2006
Модернизация хозяйственного механизма торговли,
гг.
повышение
культуры
торговли,
развитие
современных форм и методов торговли.
5
2007-2011
Совершенствование
механизмов
торгового
гг.
обслуживания
населения,
формирование
равноправных отношений между продавцами и
покупателями, практическая реализация прав
потребителей.
6
2012 г. н.в.
Кардинальное
повышение эффективности
и
качества торгового обслуживания населения,
приоритетное
развитие
сферы
торгового
обслуживания в сельской местности. Достижение
международных стандартов в удовлетворении
потребностей сельского населения в товарах и
услугах.
Источник: Таблица разработана автором.
Каждый
из
перечисленных
этапов
характеризуется
соответствующими целями, задачами и методами их решения, поэтому мы
сочли необходимым дать краткую характеристику этим этапам:
- Наиболее трудным и ответственным можно назвать первый этап
развития торгового обслуживания. Разрушение хозяйственных связей
привело к дефициту товаров первой необходимости, вымыванию товаров из
ассортимента, незаконному вывозу потребительских товаров из
республики. Основными задачами в данный период являлись защита
внутреннего потребительского рынка, его стабилизация; защита
95
малообеспеченных
слоёв
населения;
сохранение
покупательной
способности населения. Данный этап охватывает период с 1991 по 1993
годы, когда правительством принимались меры по административному
регулированию внутреннего рынка, ужесточению контроля над
перемещением продовольственных товаров через границу, защиту
покупательной способности денежных доходов населения. Важную роль в
указанный
период
сыграли
меры
по
стимулированию
предпринимательства. Приватизация объектов торговли и сферы услуг
создало условия для проявления предпринимательской инициативы
населения. В результате принятых мер была достигнута жизнеспособность
системы торгового обслуживания населения и обеспечение внутреннего
потребительского рынка товарами первой необходимости.
- Успешное выполнение первоочередных задач по защите
потребительского рынка создало предпосылки для перехода к следующему
этапу – насыщению потребительского рынка товарами и услугами,
переходу от распределительных функций к рыночным отношениям в
торговле, развитию торгового предпринимательства и реорганизации
торговых систем. В период с 1994 года по 1997 год были осуществлены
конкретные меры по развитию инициативы населения, либерализации
внешнеэкономической деятельности, поощрению предпринимательства,
приватизации объектов торговли и сферы услуг, развитию производства
товаров народного потребления. Совершенствование нормативно-правовой
базы предпринимательства создало условия для развития и повышения
качества отечественных товаров. Наиболее значимыми можно назвать:
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 621 от 26
декабря 1994 года "О порядке обязательного применения контрольнокассовых машин
при
осуществлении
денежных
расчетов
с
населением",
Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан № 548 от 11.12.1997г. «О мерах по коренному улучшению
инкассации торговой выручки и использованию контрольно-кассовых
машин в республике Узбекистан», Постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан № 604 от 14.12.1994 г. «О мерах по либерализации
торговли в республике Узбекистан», в которых определены стратегические
задачи развития торговли и приоритетные направления совершенствования
торгового обслуживания населения;
- Третьим этапом в развитии торгового обслуживания можно назвать
период с 1998 года по 2002 год, который характеризуется формированием
систем товароснабжения и совершенствованием договорных отношений на
потребительском рынке, а также развитием звеньев торговли. В эти годы в
республике была в основном завершена приватизация малых и средних
производственных предприятий, организован выпуск конкурентоспособных
отечественных товаров народного потребления, сформированы каналы
товародвижения, а также приняты меры по регулированию неформального
сектора торговли.
Принятые в эти годы решения правительства были направлены в
основном на
совершенствование равномерных, взаимовыгодных
экономических отношений механизма взаиморасчётов, обеспечение
открытости и законности товарно-денежных отношений в розничной
96
торговле. К ним следует отнести постановления Кабинета Министров
Республики Узбекистан № 378 от 4 сентября 1998 года, № 125 от 19 марта
1999 года, № 315 от 12 августа 2000 года, № 433 от 31 октября 2001 года, №
154 от 6 мая 2002 года, № 264 от 22 июня 2002 года, № 295 от 20 августа
2002 года и др. Большое внимание уделялось повышению качества
потребительских товаров, защите прав и законных интересов покупателей,
что является важным фактором, стимулирующим развитие торгового
обслуживания населения.
- К задачам следующего этапа (2003-2006 годы) можно отнести
модернизацию хозяйственного механизма торговли, повышение культуры
торгового обслуживания,
развитие современных форм и методов
торговли. В эти годы в целом сформированы оптовая и розничная торговая
сеть, обеспечена защита прав потребителей по качеству реализуемых
товаров и характеру торговых услуг, создана надёжная система
товароснабжения потребительского рынка. Нормативно-правовую основу
совершенствования торгового обслуживания на данном этапе создавали
Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 75 от 13
февраля 2003 года, №230 от 23 мая 2003 года, №330 от 28 июля 2003 года,
№ 445 от 24 сентября 2004 года, №242 от 5 ноября 2005 года, в которых
регламентированы правила розничной торговли, правила организации
торговой деятельности на рынках, порядок денежных операций в
розничной торговле и лицензирование торговли отдельными группами
товаров народного потребления. К объективным условиям повышения
эффективности и качества торгового обслуживания в этот период можно
отнести дальнейшее совершенствование финансово-кредитных отношений
в экономике Республики Узбекистан.
- Следующий этап развития торгового обслуживания (2007-2011гг.)
характеризуется процессами создания равноправных отношений между
продавцами и потребителями, практической реализацией прав
потребителей во всех секторах торговли, повышением качества и культуры
торгового обслуживания населения. Расширение деятельности обществ
защиты прав потребителей, торгово-промышленной палаты, других
негосударственных объединений и организаций способствует развитию
стандартов торгового обслуживания. Массовое внедрение контрольнокассовых аппаратов в розничную торговлю, переход на осуществление
расчётов за товары посредством пластиковых карточек, широкое
использование компьютерных технологий не только в банковскофинансовой сфере, но и в реальном секторе экономики, способствуют
развитию новых форм и методов торгового обслуживания. Правительством
страны уделяется основное внимание социально-экономическим функциям
сферы услуг, таким как повышение качества жизни населения, создание
дополнительных рабочих мест, обеспечение занятости и повышение
реальных доходов населения. Большую роль в реализации этих функций
сыграли Государственные программы «Год молодёжи», «Год развития и
благоустройства села», «Год гармонично развитого поколения»,
Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускорению
развития сферы услуг и сервиса в Республике Узбекистан в 2006-2010
годах» №ПП-325 от 17.04.2006г., «О дополнительных мерах по ускорению
97
развития сферы услуг и сервиса в Республике Узбекистан в период до 2010
года» №ПП-640 от 21.05.2007г., а также соответствующие Постановления
Кабинета Министров Республики Узбекистан. Практические меры по
реализации этих задач включают в себя кардинальное изменение
сложившихся соотношений в структуре розничного товарооборота и
товарных запасов в торговле, совершенствование торгового обслуживания
сельского населения со стороны торгующих организаций, снижение
зависимости потребительского рынка от деятельности дехканских и
специализированных рынков.
Современный
этап
развития
торгового
обслуживания
непосредственно
связан
со
стратегической
целью
социальноэкономического развития экономики страны, а именно вхождение
Республики Узбекистан в число развитых стран мира. Достижение
указанной цели требует кардинального изменения подходов к организации
торгового обслуживания населения. Как отмечается в Постановлении
Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по
ускоренному развитию сферы услуг и сервиса в сельской местности в 2013
- 2016 годах» № ПП-1957 от 17 апреля 2013 г., « …обеспечение
ускоренного и сбалансированного развития сферы услуг и сервиса в
сельской местности, расширение доступа сельских жителей к современным
высокотехнологичным и рыночным видам услуг» становится приоритетной
задачей отрасли. Согласно Постановления в 2016 году предусмотрено
увеличение объема предоставляемых сельскому населению услуг в 1,8 раза,
в том числе услуг торговли и общественного питания – в 2 раза [2]. Для
этого предусмотрено создание в сельской местности 4,1 тыс. предприятий
розничной торговли и 1,1 тыс. предприятий общественного питания.
Выполнение указанных программ позволит поднять сферу розничной
торговли на качественно новый уровень, отвечающий современным
стандартам качества жизни.
Следует отметить, что на всех этапах развития торгового
обслуживания в центре внимания находился человек, как главное
достояние нашей страны. Именно ориентация на повышение уровня жизни
народа стало основным фактором развития общества, залогом успешного
осуществления социально-экономических реформ в нашей стране.
Список использованных источников
1. Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на
заседании Кабинета Министров 19 января 2012 года, посвященном
основным итогам 2011 года и приоритетам социально-экономического
развития на 2012 год.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О
дополнительных мерах по ускоренному развитию сферы услуг и сервиса в
сельской местности в 2013 - 2016 годах» 17 апреля 2013 г. № ПП-1957.
98
Н.Г. Устинова, к.э.н., доц.
Саратовский социально-экономический институт Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Саратов, Россия
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С
ПОЗИЦИЙ NBIC - КОНВЕРГЕНЦИИ
В настоящее время, проведение анализа современного состояния
экономики развитых стран и России, сложившихся и возможных
направлений ее эволюции в контексте глобальных тенденций
долгосрочного экономического развития имеет первостепенное значение.
Актуальность
исследования
определяется
общественными
потребностями
разработки
системы
базовых институтов-каркаса
институциональной системы в целом, их устойчивые взаимосвязи
отражаются в институциональных матрицах, на основе которых возможно
и необходимо осуществлять разработку направлений дальнейшего развития
национальных хозяйств; логикой происходящих в нашей стране и мире
институциональных трансформаций под воздействием технологической
сингулярности.
Национальные основы инновационной деятельности в условиях
глобальной динамики производственных, финансовых и трудовых ресурсов
существенно модифицируются. Все эти процессы непосредственно влияют
на функционирование и развитие основных институтов, их соотношение
(институциональную структуру), институциональную систему в целом. В
основе генерации и механизма реализации институциональных инноваций,
обусловленных воздействием технологической сингулярности, лежит
матричный принцип институциональных изменений.
Представляя
собой
взаимосвязанную
совокупность
базовых
институтов, институциональная матрица задает конституирующие основы
воспроизводства любой общественно-экономической системы. Она
обуславливает эволюционную устойчивость, системность и, одновременно,
направленность в развитии, как экономической системы в целом, так и
отдельных ее институтов.
Связь
между
технологиями
и
институтами,
системность,
проявляющаяся в сочетании технологических и институциональных
нововведений, фиксируется в таких понятиях, как технологический уклад.
Технологический уклад — целостный комплекс технологически
сопряженных
производств,
в
динамике
функционирования
представляющий собой воспроизводственный контур. Замещение
технологических укладов требует, как правило, соответствующих
изменений в социальных и институциональных системах, которые не
только снимают социальную напряженность, но и способствуют массовому
внедрению технологий нового уклада, соответствующего ему типа
потребления и образа жизни.
Смена технологических укладов в рамках доминирующего способа
производства и соответствующие изменения в социально-экономических
связях могут модифицировать институциональную матрицу, обостряя ее
статусные
противоречия,
опосредованно
влияя
на
эволюцию
99
экономических институтов ее окружения.
Специфика нового
технологического периода в определённой мере может быть раскрыта через
соотнесение с такими направлениями, как трансгуманизм с его концепцией
технологической сингулярности.
В соответствии с научными прогнозами, уже через 20–30 лет
развивающиеся сейчас сверхмощные технологии кардинально изменят
самого человека и нашу жизнь.
Сингулярность – экспоненциальный рост всех элементов
экономической системы, основанный на синтезе высоких технологий нанотехнологии, биотехнологии, компьютерной
и когнитивной
технологии.
Сингулярность – это наиболее значительное событие в истории
человечества. Она наступит в результате одновременного действия трех
продвинутых технологий: искусственного интеллекта, молекулярной
нанотехнологии и молекулярной биотехнологии. Скорость продвижения к
точке сингулярности вначале увеличивается постепенно, но механизм
обратной связи с каждым укорачивающимся циклом всё быстрее ведёт нас
к сингулярности. При достижении сингулярности, способности
человечества становятся действительно потрясающими - полный контроль
над структурой материи на атомном уровне, полное знание биологических
процессов от макро до микро и молекулярного уровня, и
сверхчеловеческий искусственный интеллект.
Полагаем, инновационное развитие мировой науки и технологий,
экономики и социальной сферы, промышленности и сферы услуг в
среднесрочной и долгосрочной перспективе на период до 2020–2030 гг.
охватит практически все стороны жизни населения Земли. В это время
произойдет формирование конструкции будущей «инновационной
цивилизации XXI в.», для которой станет характерной конвергенция и
синергия высоких технологий, формирующая качественно новую
институциональную матрицу.
Под конвергенцией (от лат. Convergo – сближаю) понимается процесс
сближения или схождения в различных областях естественных и
гуманитарных наук (политике, биологии, лингвистике, технологиях и т. д.)
[1]. В свою очередь, понятие «синергия» происходит от греческого слова
συνεργία – Synergos и обозначает совместное, комбинированное
взаимодействие различных факторов или векторов развития, результат
взаимодействия которых и их влияние на внешнюю среду, будь то создание
инновационного продукта или развитие инновационной экономики в
целом, значительно превышает воздействие какого-либо одного фактора
или вектора [1] .
Анализ глобальных тенденций и прогнозы показывают, что в
настоящий момент институциональные матрицы, отражающие развитие
NBIC-технологий, находятся еще на эмбриональной стадии развития, но в
перспективе именно эти технологии должны в XXI в. занять лидирующее
положение в глобальной инновационной экономике и стать приоритетом
социально-экономического и цивилизационного развития стран.
NBIC-конвергенция – это
интеграция крупнейших современных
технологических направлений, подразумевающая «схождение», синтез
100
нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, являющихся
определяющими для научного, экономического, технического и
социального развития общества. NBIC – где, N – это нано, новый подход к
конструированию материалов «под заказ» путем атомно-молекулярного
конструирования, B – это био, что позволит вводить в конструирование
неорганических материалов биологическую часть и таким образом
получать гибридные материалы, I– информационные технологии, которые
дадут возможность в такой гибридный материал или систему «подсадить»
интегральную схему и в итоге получить принципиально новую
интеллектуальную систему, а C – это когнитивные технологии, основанные
на изучении сознания, познания, мыслительного процесса, поведения
живых существ, и человека в первую очередь, как с нейрофизиологической
и молекулярно-биологической точек зрения, так и с помощью
гуманитарных подходов.
Присоединение когнитивных технологий даст возможность,
основываясь на изучении функций мозга, механизмах сознания, поведения
живых существ, разрабатывать алгоритмы, которые фактически и будут
«одушевлять» создаваемые нами системы, наделяя их неким подобием
мыслительных функций.
Конвергенция технологий отражает фундаментальную особенность
современного этапа развития научного и технического знания,
проявляющуюся в сближении частных областей, междисциплинарном
взаимодействии, использовании комплексных, системных методов
исследования.
Развитие NBIC-технологий кардинально меняет наши представления о
мире, в том числе – о природе базовых понятий, таких, как жизнь, человек,
разум, природа. Сложно описать результат подобных трансформаций, где
изменению подвержены все аспекты жизни человека. Можно ожидать, что
изменения станут все более стремительными. Природа будет превращена в
непосредственную производительную силу, ресурсы, доступные человеку,
станут практически неограниченными. Большая часть людей примет
изменения и улучшит себя с помощью NBIC-технологий, возможно – с
заменой частей тела на искусственные и прямым вмешательством в
генетический аппарат и обмен веществ. Трансформируется и разум
человека, включая этические системы. Встанет вопрос о границах
человечности, т.е. об определении перехода к постчеловеку.
Постчеловеческий разум и искусственный интеллект выйдут на уровень
сверхразума, качественно превосходящего уровень человека.
В результате мировая цивилизация приобретет такие инновационные
параметры развития, которые окажут как позитивное, так и негативное
влияние на культуру, экономику, социум, различные институты,
промышленность, а также мышление и психологию человека, что,
естественно, отразится на параметрах формируемых институциональных
матриц.
Результативность подобной конвергенции обусловлена реалиями
синергетического эффекта системного развития базовых технологий и
науки. Конвергированные NBIC-технологии характеризуются множеством
101
отличительных признаков. Здесь, прежде всего, следует выделить
принципиально новые функциональные качественные признаки:
- Наука является доминантой развития базовых и конвергированных
технологий.
- Методология науки, оставаясь основой познания, в условиях
становления когнитивных наук и развития NBIC-технологий переходит на
более высокий уровень своего развития – технологию познания. В
результате взаимопроникновение наук и интеграция научных знаний в
общую систему научного мировоззрения происходит на уровне технологий
познания.
- Технологичность процедур познания дает возможность осуществлять
стратегическое
планирование
научной
деятельности,
оценивать
реалистичность фантастических воззрений, упреждать риски и добиваться
искомого эффекта научных исследований и разработок.
- Наука как системообразующее звено всего комплекса NBICтехнологий формирует технологический облик всей сферы производства
продукции, товаров и услуг.
Конвергенция реализуется как синергийная комбинация четырех
быстро развивающихся областей науки и технологии:
a) нанотехнологии и нанонауки;
b) биотехнологии и биомедицины, включая генную инженерию;
c) информационные технологии, включая продвинутый компьютинг и
новые средства коммуникации;
d) когнитивные науки, включая когнитивные нейронауки.
Следовательно, NBIC-конвергенция выступает как синергийно
связанный кластер.
Принимая во внимание данные взаимосвязи, а также в целом
междисциплинарный характер современной науки, можно даже говорить об
ожидаемом в перспективе слиянии NBIC областей в единую научнотехнологическую область знания. Такая область будет включать в предмет
своего изучения и действия почти все уровни организации материи: от
молекулярной природы вещества (нано), до природы жизни (био), природы
разума (когно) и процессов информационного обмена (инфо). Как отмечает
Дж. Хорган, в контексте истории науки, возникновение такой мета-области
знания будет означать «начало конца» науки, приближение к ее
завершающим этапам. «Исчерпаемость научного познания», по его
мнению, означает завершение организованной деятельности человека по
изучению основ материального мира, классификации природных
феноменов, выявлению базовых закономерностей, определяющих идущие в
мире процессы. Следующим этапом может стать изучение сложных систем,
в т. ч. намного более сложных, чем существующие сейчас.
Из четырех описываемых областей наиболее развитая (информационнокоммуникационные технологии) на данный момент чаще всего поставляет
инструменты для развития других. В частности, это возможность
компьютерного моделирования различных процессов. Биотехнология также
дает инструментарий и теоретическую основу для нанотехнологий и
когнитивной науки, и даже – для развития компьютерных технологий.
102
Считаем правомерным отметить, что в области конвергентных наук и
технологий, предпринимаются различные меры, направленные на
развёртывание работ рядом стран.
В частности, в США действует программа Национального научного
фонда и Министерства торговли США под названием NBIC –
«Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and Cognitive
science». В других странах аналогичные конвергентные программы
известны под аббревиатурами GRAIN (Genetics, Robotics, Artificial
Intelligence and Nanotechnology) и BANG (Bits, Atoms, Neurons, Genes). Все
эти программы направлены на решение крупных социальных задач. Так,
НБИК программа США называется «Converging Technologies for Improving
Human Perfomance», а НБИК программа Европейского союза – «Converging
Technologies for the European Knowledge Society) (CTEKS).
Российская Федерация сегодня занимает передовые позиции в этой
сфере. В составе национального исследовательского центра «Курчатовский
институт» создан первый в мире крупномасштабный центр конвергентных
наук и технологий – Курчатовский НБИК-центр, являющийся прообразом
научно-производственного предприятия будущего. На базе этого центра
развёрнуты исследования и разработки в области конвергентных наук и
технологий, цель которых на первом этапе состоит в создании гибридных и
искусственных
биоподобных
материалов,
технических
систем
бионического типа и технологических платформ на их базе. В дальнейшем
должны быть созданы сложные антропоморфные технические системы и
«природоподобные» технологии, сочетающие в себе материалы,
технологии и функции живой и неживой природы. Таким образом, будет
формироваться принципиально новый технологический уклад общества.
В целом, можно говорить о том, что развивающийся на наших глазах
феномен NBIC-конвергенции представляет собой радикально новый этап
научно-технического прогресса. По своим возможным последствиям NBIC
-конвергенция
является
важнейшим
эволюционно-определяющим
фактором
и
знаменует
собой
начало
трансгуманистических
преобразований, когда сама по себе эволюция человека перейдет под его
собственный разумный контроль.
Полагаем, что научно-технологический, промышленный и культурный
потенциал стран станет уже к 2025г. основополагающим драйвером,
центром или «многополюсным инновационным ядром» глобального
мирового инновационного развития. В конечном итоге он окажет
существенное
воздействие
на
формирование
инновационнотехнологической цивилизации XXI в.
Список использованных источников
1. О.В. Руденский, О.П. Рыбак. Инновационная цивилизация 21 века:
конвергенция и синергия NBIC- технологий. Тенденции и прогнозы
2015-2030 гг. Информационно-аналитический бюллетень № 3. 2010.
103
Швед В.В., к. е. н., доц.
Вінницький фінансово-економічний університет, м. Вінниця, Україна
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
Ефективним способом конкурентної боротьби в ХХІ ст. є зростання
компанії внаслідок інноваційного розвитку, який передбачає активне
впровадження результатів наукової діяльності у виробничо-комерційне
використання. Розвиток національної економіки будь-якого типу
визначається
активністю
інноваційних
процесів,
економічною
ефективністю нововведень, тобто результативністю перетворення науководослідних і дослідно-конструкторських робіт в інноваційний продукт,
такий як нова техніка та прогресивні технології, які сприяють зменшенню
собівартості продукції та підвищенню її конкурентоспроможності на
внутрішньому і зовнішньому ринках.
На сьогодні інноваційний шлях розвитку є невід’ємною або навіть
визначальною складовою економічного зростання будь-якої країни світу.
Досвід інших країн засвідчує, що лише за умови широкого впровадження
інноваційних розробок можливо наповнити як український, так і світовий
ринки конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва [2].
Натомість, на даний момент спостерігається зовсім інша ситуація:
замість високотехнологічної наукоємної продукції вітчизняний експорт
здебільшого представлений напівфабрикатами низького рівня обробки та
сировиною, що, у свою чергу, є найяскравішим доказом нераціонального
використання природних багатств. У зв’язку з цим вкрай необхідним і
доцільним є процес інноваційного заміщення на багатьох промислових
підприємствах країни та навіть в цілих галузях, оскільки майбутній образ
національної інноваційної системи багато в чому буде залежати від
можливостей держави вчасно мобілізувати свій внутрішній інноваційний
потенціал.
Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», інновації –
це новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної
сфери [4].
Інноваційною вважається діяльність, спрямована на використання та
комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок, яка зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [4].
Інноваційний
тип
розвитку
підприємств
характеризується
перенесенням акценту на використання принципово нових прогресивних
технологій, переходом до випуску високотехнологічної продукції,
прогресивними організаційними й управлінськими рішеннями в
інноваційній діяльності щодо мікро- та макроекономічних процесів
розвитку (створення технопарків, технополісів, проведення політики
ресурсозбереження та інтелектуалізації всієї виробничої діяльності) [2].
До головних перешкод на шляху активізації інноваційного процесу
на підприємствах можна віднести:
104
1. Дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення наукових
досліджень і впровадження інноваційних розробок.
2.Недосконалість нормативно-правової системи регулювання і
стимулювання інноваційної діяльності.
3. Невідповідність корпоративної структури, яка формується в
Україні, головним вимогам інноваційного розвитку та ін.
Однак найголовнішою перешкодою стала практика ігнорування
законодавства або призупинення дії статей законів, які стосувалися
фінансування інноваційної діяльності. Це значною мірою нівелювало
позитивний потенціал напрацьованої нормативної бази, а відтак не
заохочує корпоративний сектор до здійснення інноваційних проектів.
Для створення ефективного механізму фінансування інноваційного
розвитку підприємств необхідно використовувати диверсифікований
інструментарій державної підтримки, який повинен враховувати світовий
досвід і національні особливості діяльності вітчизняних підприємств [3].
Так, для підприємств, які тільки розпочинають або відроджують
інноваційну діяльність, повинна бути впроваджена система специфічних
заходів різнобічної підтримки і, насамперед, поліпшення фінансового
забезпечення. Окрім таких загальновідомих методів, як встановлення
податкових знижок, надання пільгових кредитів, використання
прискорених методів амортизації обладнання тощо, доцільно впровадити
систему державних гарантій і страхування інноваційної діяльності, грантів,
розробити та задіяти механізми технічної підтримки і передачі у
користування приватних підприємств державних технологій і ноу-хау (що
призведе до зниження витрат). Особлива увага має бути приділена
залученню коштів приватних інвесторів для фінансування інноваційної
діяльності. При цьому інвестор і підприємство, з одного боку, розділяють
ризики від невдачі, з іншого – поєднають свої зусилля, щоб збільшити
вірогідність успіху. Як пряма державна підтримка, так і сприяння
залученню приватних (у тому числі іноземних) ресурсів можуть бути
оптимально реалізовані в межах відповідних державних програм.
Залучення коштів приватних інвесторів є дуже складним, оскільки
теперішні власники не зацікавлені у перерозподілі прав власності чи
управління. Ефективним є формування стратегічних альянсів у сфері
інноваційної діяльності підприємств, у тому числі з іноземними
партнерами. При створенні таких альянсів роль держави може бути досить
значною, наприклад, альянси за участю державних чи частково державних
підприємств. Отже, державні програми підтримки підприємств-інноваторів
мають розроблятися і реалізовуватися у погодженні з іншими напрямами
державної політики.
Для збільшення обсягів фінансового забезпечення інноваційної
діяльності підприємств необхідно вирішити цілу низку проблем
становлення інноваційного сектора в Україні: комерціалізація інноваційної
продукції (доведення інноваційних розробок до практичного використання
потребує додаткових коштів на великий проміжок часу); надвисокі ризики
інноваційної діяльності;
нецільове та неефективне використання
фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності
105
(насамперед, державними установами); спекулятивне використання
державних пільг (наприклад, венчурними структурами) тощо [3].
Отже, фінансування інноваційної діяльності підприємств виступає
основою науково-технічного прогресу й технологічної модернізації
виробничих потужностей і зміцнення їх конкурентних позицій на
вітчизняному та світовому ринку. Однак фінансування інноваційної
діяльності підприємств здійснюється переважно за рахунок власних коштів.
Державне фінансування та підтримка дуже мізерні. Тому для оптимізації
інноваційної діяльності необхідно впровадити наступні заходи [1]:
1. Держава повинна дбати про екологізацію виробництва,
стимулювати діяльність, спрямовану на збереження довкілля.
2. Збільшення витрат на підготовку фахівців високого класу,
тренінги, курси.
3.Мотивація працівників до інноваційної діяльності, зменшення
міграції науковців.
4.Законодавчі зміни у галузі інноваційної діяльності щодо пільг і
стимулів.
5. Розширення джерел фінансування.
6. Політика підприємства повинна мати інноваційну спрямованість.
7.Тісне співробітництво з іноземними підприємствами, обмін досвідом.
8. Активізація діяльності технопарків шляхом державної підтримки.
Реалізація запропонованих напрямів активізації інноваційної
діяльності дасть змогу значно підвищити рівень інноваційної активності
промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення
виробництва, ефективно використовувати внутрішні і залучені зовнішні
інвестиції і інноваційну діяльність.
Таким чином, варто зазначити, що дотримання зазначених вище
пріоритетів розвитку інноваційного потенціалу як на рівні держави, так і на
рівні окремих компаній повинні забезпечити активізацію інноваційної
діяльності вітчизняних підприємств, поширення інновацій в усіх сферах
національної економіки, а отже, – формування інноваційної моделі розвитку
конкурентоспроможності України. Вітчизняні підприємства мають
спрямувати свої зусилля на інноваційний шлях розвитку, в першу чергу – на
вдосконалення власних інноваційних потенціалів. Адже саме інноваційний
розвиток може забезпечити захоплення стійких позицій на світовому ринку як
вітчизняними підприємствами, так і нашою державою в цілому.
Список використаних джерел
1.Давідов М. В. Шляхи організаційно-фінансового забезпечення
інноваційного процесу на підприємствах України // Актуальні Проблеми
Економіки. – 2008. – № 4. – С. 130-134.
2.Марченко О. В. Визначення необхідних і достатніх умов для
інноваційного розвитку підприємства // Актуальні Проблеми Економіки. –
2008. – № 6. – С. 158-164.
3.Смоляр Л. Г. Розвиток інноваційного потенціалу як фактор
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств //
Економіка і Держава. – 2007. – № 4. – С. 24-26.
4.Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40–IV від
04.07.2002 р. // Інтелектуальна власність. – 2002.– № 10 – С. 35 – 42.
106
И.С. Шишков, к.э.н., доц.
Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан;
Т.В. Исмагилова, к.э.н., доц.
Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан;
В.С. Михайлов, студент 5 курса очной формы обучения
Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ РАСШИРЕННОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА
Тема динамичного развития расширенного производства изучена
недостаточно, и поэтому многие университеты не могут найти применение
фундаментальным разработкам, исходя из этого, в нашей работе, мы решили
изучить возможность внедрения инноваций посредством создания химических
парков. Инвестиции в инновации играют высокую роль на развивающемся
рынке, и индустриальный парк аккумулирует инвестиционные поступления.
России, как стране с низкой валютой, выгодно получать инвестиции от стран с
высокой, поэтому химический парк становится важной составляющей
улучшения инвестиционного климата. Например, если в сфере нефтепереработки
существуют два конкурирующих производителя идентичной продукции, первый
из которых превосходит второго, и один производитель заменяющего товара, то
последний может инвестировать капитал в производство второго производителя
идентичной продукции. Вышеуказанная мера позволит уравновесить их и не
дать вытеснить себя с рынка, и на этом примере можно сказать, что химический
парк, при входе на рынок малотоннажной нефтехимии, способствует усилению
конкуренции. Основными инвестиционными фондами для формирования
химических парков в будущем станут резервные кредитные венчурные фонды,
поддерживающие инновационные и высокотехнологичные направления науки,
дающие в случае удачи значительные прибыли. [1]
Важно, чтобы
инвестиционные фонды имели свои комиссии
профессиональных венчурных инвестиционных аналитиков по выявлению
наиболее перспективных проектов, для включения их в состав резидентов
химического парка. Отдельный резерв должен существовать для страхования
рискованных проектов. Сотрудничающие с венчурными фондами банки
смогут иметь большую процентную ставку, привлекая клиентов, которые
смогут вкладывать часть своих сбережений в разные банки, разделяя её на
мелкие части, способствуя развитию, как резидентов индустриального парка,
так и банковской системы. Химический парк создаст условия для развития
интеллектуальных инвестиций, связанных с дальнейшим расширением
человеком среды обитания. [2]
Немаловажную роль для развития химического парка могут играть
хеджирующие фонды, дающие инвестиции в долгосрочном периоде для
институциональных инвесторов, держателей привилегированных и голосующих
акций, которые будут инвестировать в фундаментальные отрасли
жизнеобеспечения. [3]
Средства на формирование инвестиций могут быть получены за счёт
продажи акций крупных предприятий и их дробления, вследствие увеличения
количества биржевых торговцев и роста числа сделок увеличится ликвидность
107
акций компании, что приведёт к быстрому формированию инвестиционного
капитала. [4]
Страховые организации будут более активно действовать в сфере интересов
резидентов индустриального парка, инвестировать с согласия клиентов в
различные отрасли и таким образом увеличивать страховой капитал, распределяя
его между вкладчиками по образцу паевого фонда. [5]
Так как страховые фонды не должны быть нестабильными, для них должен
быть проработан механизм инвестирования в конкретные отрасли, как в
краткосрочный, так и в долгосрочный (через один период) период. Также важны
антикризисные фонды, накапливающие средства для инвестирования в наиболее
выгодные отрасли экономики. [6]
Исходя из вышесказанной информации, мы хотим рассмотрели перспективы
создания химического парка на территории городского округа города
Октябрьский Республики Башкортостан, на базе ООО НГДУ «Туймазанефть» и
ОАО
«Башнефть»,
занимающихся
производством
и
реализацией
нефтепродуктов, и пришли к выводу, что данный проект приведет к социальноэкономическому развитию в ряде направлений.
Создание химического парка является эффективной формой привлечения
инвестиций
и
дальнейшего
развития
экономического
потенциала
производственной деятельности в г. Октябрьский. Химический парк – это не
только обособленная географическая территория, но и система преференций,
обеспечить интенсивный экономический рост территории, развитие
современных производств, увеличение занятости. Химический парк может быть
предназначен для размещения промышленных предприятий различной
отраслевой направленности (производство малотоннажной нефтехимии,
катализаторов).
Программа развития индустриального парка включает в себя два этапа:
 I этап 2014-2018 годы (занимаемая площадь – 14,5 га) – реализация
инвестиционных программ якорных резидентов;
 II этап 2018-2028 годы (занимаемая площадь – 230 га) – отведение под
застройку по принципу Greenfield земельного участка общей площадью 2,3 кв.
км, расположенного в восточной промышленной зоне города Октябрьский и
примыкающей с юга к промышленной площадке ОАО «Башнефть».
На данном участке разместятся новые производства компаний-резидентов
химического парка, а также необходимая сервисная инфраструктура. Цель
программы – создание на одной технологической площадке комплекса по
переработке сырья ОАО «Башнефть» в продукты конечного спроса путем
развития малых и средних производств.
Управляющей компанией химического парка «Октябрьский» является ООО
Управляющая компания (УК) «Химический парк «Октябрьский».
Предметом деятельности химического парка является создание условий,
благоприятных для организации, развития и деятельности малых и средних
промышленных предприятий-резидентов химического парка, созданных для
дальнейшего использования продуктов первичной переработки ОАО
«Башнефть», а также для ускоренного производственного освоения результатов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание
конкурентоспособных технологий, товаров и услуг и доведение их до
потребителя.
108
Основой правового регулирования создания и функционирования
химического парка являются Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», Закон Республики Башкортостан от 24.12.2010
№ 339-з «Об инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан,
осуществляемой в форме капитальных вложений», Постановление
Правительства РБ «Об утверждении Положения о химических парках» от 24
декабря 2009 г. № 484.
Инициатором создания химического парка «Октябрьский» может выступить
ОАО «Башнефть», как собственник имущественного комплекса. Создание
химического парка на территории городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан приведет к социально-экономическому развитию в
следующих направлениях:
 привлечение в регион российских и зарубежных производственных
компаний. Так, при оптимистичном прогнозе число компаний-резидентов к 2016
году достигнет порядка 25, в случае реализации реалистичного сценария – 15;
 развитие международных экономических связей;
 развитие сопряженных производств – нефтехимических компаний,
предприятий стройиндустрии и других отраслей, что даст мощный стимул для
региональной и межрегиональной производственной кооперации;
 увеличение спроса на рабочую силу, благодаря созданию новых рабочих
мест: в случае реализации оптимистического сценария численность занятого
персонала к 2016 году составит 1500 человек; при реалистичном прогнозе будет
создано 1000 новых рабочих мест, что внесет значительный вклад в решение
проблемы занятости населения;
 рост
уровня производства новых видов конкурентоспособной
промышленной продукции; создание благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата. Так, при оптимистическом прогнозе на первом
этапе затраты инвестора на строительство объектов инфраструктуры составят
порядка 2,9 млрд.руб.;
 рост конкурентоспособности промышленной продукции;
 эффективное использование земли, повышение ее привлекательности при
размещении объектов промышленности;
 увеличение налогооблагаемой базы консолидированного бюджета
Республики Башкортостан: в условиях оптимистического сценария развития
суммарная выручка компаний в рамках химического парка к 2016 году вырастет
почти в 5 раз к уровню 2012 года и составит 12,9 млрд.руб. при рентабельности
производства на уровне 30% и 9,6 млрд.руб. (рост в 3,6 раза к уровню 2012 года)
при рентабельности производства 15% - в случае реализации условий
реалистичного сценария;
 обеспечение
значительных поступлений в бюджет Российской
Федерации, Республики Башкортостан и в местный бюджет. Так, в условиях
оптимистического сценария развития налоговые поступления составят более 2
млрд.руб., при реализации реалистичного прогноза – порядка 1,4 млрд.руб.;
 развитие экономики Республики Башкортостан (рост показателей
социально-экономической эффективности региона и повышение его
инвестиционной привлекательности);
 развитие экономики городского округа город Октябрьский;
109
развитие транспортной системы республики, рост грузооборота;
повышение уровня жизни населения; оздоровление инфраструктуры
действующих предприятий.
Химический парк позволит значительно увеличить инвестиционную
привлекательность городского округа город Октябрьский.
Следует отметить, что на создание и эффективное функционирование
химического парка окажут существенное влияние следующие факторы:
 низкий уровень административных барьеров при входе на рынок;
 налоговые льготы;
 гарантии правовой защиты предпринимателей;
 финансовые льготы (предоставление банками с государственным
участием компаниям-резидентам кредитных продуктов на более выгодных
условиях; осуществление РКО по сниженным тарифам).
Функционирование на территории городского округа химического парка
повлечет за собой положительное изменение в структуре экономики города
Октябрьский и прилегающих территорий. И, как следствие, начнется движение в
сторону производства конкурентоспособной продукции с высоким уровнем
переработки, повышение уровня конкурентоспособности других отраслей
экономики, что подтверждает стратегическое направление деятельности в рамках
Концепции стратегии социально-экономического развития Республики
Башкортостан.
Пути воплощения инновационных технологий и идей субъектами
хозяйствования в процессе воспроизводства общественных благ в России во
многом связаны со стратегическими целями и задачами будущего химического
парка, они полностью соответствуют приоритетам регионального и местного
значения. В рамках химического парка получат развитие высокотехнологичные
перерабатывающие виды промышленно-производственной деятельности в сфере
комплексной и глубокой переработки нефтехимической продукции,
производства новых видов продукции нефтепереработки, катализаторов, а также
развития транспортной инфраструктуры в масштабе Российской Федерации.


Список использованных источников
1. Гурович А. П. Маркетинг в предпринимательской деятельности 2009
Инфра С.366 C.[26-34]
2. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков 2013 Инфра С.280
C.[100-150]
3. Бариев Г.Л., Тарасович В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов.6-е
издание. Фархутдинов Р.А. 2012 Питер С.448 C. [122-152]
4. Янковский К.П., Ухарь И.Ф., Организация инвестиционной и
инновационной деятельности. – РФ 3909 04, 2011 - 365 с. C.[34-85]: ил. –
(Серия «Учебники для вузов»).
5. Колер Ф., Строг Г., Берс Д., Вэнг В. Основы маркетинга 2010 Инфра
С.203 C. [105-180]
6. Амбле Т. Практический маркетинг. Учебник А. В. Сурин,
О. П. Молчанова 2012 Инфра С.368 C.[111-116]
110
СЕКЦІЯ 2:
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,
ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР В ЕКОНОМІЦІ,
ДЕМОГРАФІЯ
111
112
Абдуллина Р.Р., Храмцова Л.А., Хасанова Д.Н.,
Башкирский госуниверситет, г. Уфа, Башкортостан
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПРОИЗВОДСТВЕ
Научно-технический прогресс человечества сопровождается, как
известно, передачей технике все большего числа функций управления
работой технических устройств и технологических процессов. Это
позволяет человеку отдаляться от орудий труда и превращаться таким
образом из исполнительного в управляющий орган системы производства.
В связи с этим, естественно, происходит замена физического труда
умственным, снижается объем физической работы и, соответственно,
энергозатраты, однако значительно возрастает производственная нагрузка
на психику. Работнику приходится решать ответственные задачи оценки
эффективности работы сложных технических систем, надежного
взаимодействия его с другими людьми и различными элементами всего
производственного механизма [1].
Стремление к прибыли любой ценой порождает в геометрической
прогрессии рост негативных проявлений „человеческого фактора” как в
материальной, так и в духовной жизни развитого общества. Подобная
ситуация особенно опасна, когда речь идет о современной сложной и
многокомпонентной технике и технологиях [2]. На таких предприятиях
имеются принципиально новые современные производства – атомные
электростанции, лазерные установки, ракеты, сверхзвуковые самолеты,
новые химические и биохимические технологии. Однако, как показывают
печальные последствия крупных техногенных аварий и катастроф, даже
наличие таких современных устройств оповещения и управления не
позволило
полностью
исключить
возникновение
и
развитие
катастрофических сценариев. Иными словами, обеспечить высокую степень
безопасности на современных сложных и потенциально опасных
производствах тяжело. Не бывает аварии, катастрофы без вины одного из
„человеческих факторов”. Сказанное вовсе не означает, что человеческие
ошибки, которые могут привести к возникновению аварии, происходят
только на этапе проектирования и конструирования. Они, как уже
указывалось, могут возникнуть на всех этапах – начиная от проектирования
и конструирования и кончая реконструкцией объектов и выводом их из
эксплуатации. Это обусловлено тем, что усложнение и совершенствование
техники, ее количественный рост, появление еще не изученных (или мало
изученных) возможных технических отказов, нарушений неизбежно
создает предпосылки к увеличению вероятности (риска) возникновения
аварий. Возможности же человека в предотвращении аварий также росли за
счет улучшения образования, повышения квалификации, улучшения
качества
отбора,
использования
компьютерной
техники,
автоматизированного управления производством, совершенствования всей
113
системы и средств обеспечения безопасности и т.п. Но эти возможности со
временем стали все более заметно отставать от ускоренного развития и
расширяющихся возможностей современной техники. Это соотношение
схематически изображено на рис. 1 в форме увеличивающейся со временем
„зоны отставания” роста возможностей человека-оператора от быстрых
темпов развития (усложнения) техники.
Рис. 1. Схематическое изображение соотношения развития
(усложнения) техники и роста возможностей человека-оператора
Таким образом, существует вполне реальная опасность увеличения
частоты человеческих ошибок, вызванных различными причинами, на всех
этапах создания и эксплуатации новой техники и технологий.
Роль человеческого фактора в возникновении аварий, как следствие
отставания возможностей человека от развития техники все больше
несчастных случаев и аварий происходят уже по вине человека, а не
техники. Сегодня прослеживается тенденция резкого смещения причин
этих происшествий в сторону человеческого фактора. Это положение
находит свое подтверждение при анализе причин аварий в различных
отраслях промышленности и транспорта. Так, по данным, значительная
доля аварий с жертвами и другими серьезными последствиями в ходе
расследования их причин надзорными органами прямо или косвенно
связывается с ошибками проектировщиков, изготовителей оборудования,
строителей и персонала эксплуатирующих и подрядных организаций.
Простое сравнение данных официальной статистики показывает, что
россияне умирают от несчастных случаев на производстве в 3 - 4 раза чаще,
чем, например, жители Европы. Казалось бы объяснение такой разницы
лежит на поверхности – изношенность основных фондов, устаревшее,
своевременно не ремонтируемое оборудование. Однако, по данным
Государственной инспекции труда, количество пострадавших по причинам
технического характера составляет всего 8%. А более 60% несчастных
случаев объясняются незнанием или нарушением требований безопасности
114
труда, трудовой дисциплины, неудовлетворительной организацией
производства, т.е. человеческим фактором.
По результатам расследований крупных аварий на угольных шахтах
со взрывом метана установлено, что относительно все реже происходят
отказы применяемых совершенных машин и оборудования и все чаще
решающим фактором (причиной) таких аварий является человеческий
фактор в различных его формах и видах. Для снижения числа
чрезвычайных ситуаций при работе на тракторе важнейшее значение также
имеет учет человеческого фактора. На важную роль человеческого фактора
в возникновении морских аварий указывается в резолюции Международной
морской организации. Так, согласно последним публикациям, человеческий
фактор является основной причиной аварий в судовождении – в 70 – 80%
случаев. Представления о первостепенной роли человеческого фактора в
возникновении инцидентов на АЭС подтверждено результатами
расследований. Так, за последние 25 лет почти все инциденты,
произошедшие на атомных электростанциях, стали следствием
человеческих ошибок, а не технических дефектов или неполадок.
Например, Чернобыльская катастрофа послужила мощным толчком к
выявлению истинных причин наиболее тяжелых ядерных аварий и
катастроф в атомной промышленности. Управление работой таких
реакторов
предъявляет
повышенные
требования
к
уровню
профессиональной подготовки эксплуатационного персонала, строгому
соблюдению правил безопасной эксплуатации. В числе факторов, от
которых зависит вероятность совершения ошибок в работе, что, в свою
очередь, определяет надежность работника, называются:
–долговременные
медицинские
и
психофизиологические
характеристики личности, состояние здоровья, тип темперамента, скорость
реакции и устойчивость к негативным воздействиям, характер человека и
его способности;
–сиюминутные
медицинские
и
психофизиологические
характеристики личности, его состояние здоровья на данный момент;
– наличие местных возбудителей;
– уровень образования и развития, культурный уровень личности;
– квалификация специалиста в области выполняемых им работ;
– морально-волевые качества человека;
– комфортные условия работы;
–качество
нормативно-технических
и
организационнораспорядительных документов (четкость изложения, однозначность их
понимания)[3].
Вместе с тем человеческий фактор – чрезвычайно многогранное и
сложное явление, редко поддающееся достаточно глубокому анализу. По
этой причине трудно оценить уровень надежности работника которая
является одной из важнейших характеристик человеческого фактора в
системе „человек-машина-среда”. Необходимо иметь в виду, что к
человеческому фактору добавляются причины, характерные для
современного кризисного состояния России. Среди них: разрыв
хозяйственных связей, падение технологической дисциплины, снижение
квалификации кадров, прогрессирующий износ средств производства и
115
техники, рост стрессовой нагрузки на граждан из-за снижения жизненного
уровня и политической нестабильности [4].
Выполнение требований, установленных Федеральным законом „О
промышленной безопасности опасных производственных объектов”, в
значительной мере определяется уровнем квалификации не только
работников, осущесталяющих эксплуатацию таких объектов, но и лиц,
участвующих в их проектировании, строительстве, реконструкции,
консервировании и ликвидации, а также конструировании, изготовлении,
монтаже, наладке, обследовании и ремонте технических устройств [5].
Необходимо вместе с тем отметить, что человеческий фактор как таковой
далеко не всегда является единственной причиной аварий и катастроф. Так,
например, реальные аварии на транспорте часто обусловлены сочетанием
факторов. В настоящее время погода (плохая видимость, гололед и т.п.) – в
лучшем случае, по мнению, только один из факторов, усугубляющих
главный – ошибки человека. Так, в природе не существует „чистого”
человеческого
фактора,
поскольку
человек
–
это
сложная
энергоинформационная система и его нельзя рассматривать в отрыве от
внешнего энергоинформационного поля. Для выяснения данного вопроса
необходимо очень тщательное расследование с учетом всех, даже на
первый взгляд маловероятных причин и обстоятельств. При этом, как нам
представляется, следует учитывать не только непосредственное
воздействие этих факторов как причины аварии, но и опосредованное их
влияние на нормальное функционирование (психофизиологическое
состояние, поведение и т.п.) человека. Если персонал в состоянии
своевременно и правильно оценивать возникшую угрозу аварии и
принимать адекватные меры, то развитие аварийной ситуации может быть
предотвращено (приостановлено) на самых ранних ее этапах, т.е. когда
аварийная ситуация еще не переросла в аварию.
Таким образом, психофизиологические и технические возможности
человека в обеспечении техногенной безопасности за последние
десятилетия непрерывно росли. Однако постепенно они все более и более
отставали от быстрых темпов развития техники и технологий. В результате
существенно возросло число несчастных случаев и аварий, происходящих
уже по вине человека, а не техники. Такое положение отмечено на объектах
разных отраслей промышленности и транспорта. Представление о
первостепенной роли человеческого фактора в возникновени аварий на
АЭС подтвержено результатами многих исследований, в том числе и
анализом причин Чернобыльской катастрофы – самой крупной техногенной
катастрофы в мире. Необходимо вместе с тем отметить, что человеческий
фактор не является единственной причиной аварий и катастроф, многие из
которых обусловлены сочетанием его с другими факторами.
Список использованных источников
1. Либерман А.Н. Техногенная безопасность: человеческий фактор.
СПб, 2006. – 101с.
2. Управление организацией: Учебник / Под ред. А. Г. Поршнева, П.
Румянцевой, Н. А. СаломатинаА.И. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРАМ, 2000. – 243 с.
116
3. Шпете Г. 3.4. Назначение требуемого уровня безопасности. //
Надежность несущих строительных конструкций. Пер. с немецкого. М.,
1994, 287 с.
4. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря
2002 г. № 184-ФЗ.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации. // М. – СПб., 2005, 223 с.
Богатырева В.В., к.э.н., доц.
УО «Полоцкий государственный университет»), Новополоцк, Беларусь
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Аннотация: научно обоснованы предпосылки формирования
финансового механизма управления воспроизводством человеческого
капитала, взаимосвязь финансовых ресурсов, человеческих ресурсов,
человеческого капитала и опосредующих их финансовых потоков,
определены элементы разработанного финансового механизма, обоснована
значимость предложенного финансового механизма для конкретизации
основных положений теории финансового управления воспроизводством
человеческого капитала.
Abstract: scientifically substantiated prerequisites for the formation of a
financial management mechanism of the reproduction of human capital,
relationship between financial resources, human resources, human capital and
respective financial flows, defined the elements of the financial mechanism,
substantiates the importance of the proposed financial mechanism for clarifying
the main provisions of the financial management theory of the production of
human capital.
Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизводство
человеческого капитала, управление, финансовые механизм
Keywords: human capital, reproduction human of capital, management,
financial mechanism
На современном этапе экономического развития общества на первый
план выходит участие в процессе воспроизводства человеческого фактора
как основного элемента производственного процесса, поскольку знания,
умения, навыки работника во многом определяют успешность построения
процесса воспроизводства как в целом, так и отдельных его стадий.
Следовательно, качественный уровень человеческого капитала работника
является основой создания прибавочной стоимости в процессе
воспроизводственного цикла, которая, в свою очередь, является
источником возобновления производственного процесса. Таким образом,
грамотное финансовое управление воспроизводством человеческого
капитала, подразумевающее оптимизацию процесса инвестирования
средств на развитие человеческого потенциала работников будет являться
117
основой эффективного финансового управления как отдельных стадий
производственного процесса, так и всего производственного цикла.
Для обеспечения успешного развития общества важнейшей
стратегической задачей должна стать следующая: обеспечить высокое
качество уровня человеческого капитала, как на макро- так и на микроуровнях хозяйствования. При этом необходимо четко понимать, что
решение такой задачи можно достичь посредством сформированной,
эффективно действующей системы финансового менеджмента в целом, и
воспроизводством важнейшего элемента национального богатства –
человеческого капитала, в частности.
Вообще, финансовое управление можно представить как систему,
состоящую из двух подсистем – управляющей и управляемой, которые
находятся во взаимосвязи. Очевидно, что человек своей деятельностью
участвует в обеих подсистемах финансового управления. В управляющей
подсистеме (субъект системы) человеческий капитал представлен
определенной категорией работников (кадровая и финансовая службы под
руководством администрации), в обязанности которых вменено
осуществлять управление финансами и работниками. В управляемой
подсистеме (объект системы) человеческий капитал рассматривается в виде
источника финансовых ресурсов как носитель способностей и навыков,
участвующий в ПХД, и, в результате капитализации, приносящий
дополнительный доход себе и собственнику. При этом наниматель
(собственник) финансирует приобретение, содержание, развитие и
сохранение такого капитала, а значит управляет соответствующими
инвестиционными процессами. Известно, что каждое управленческое
решение базируется на определенном механизме его формирования
(принятия).
Прежде чем обосновывать содержание финансового механизма
управления воспроизводством человеческого капитала, необходимо
рассмотреть неотъемлемые (основные) элементы финансового механизма
как такового. Так, одним из элементов являются финансовые ресурсы как
совокупность всех денежных средств, которые имеются в распоряжении
предприятий, организаций, учреждений для формирования необходимых
активов. Финансовые ресурсы являются непосредственным объектом
финансового менеджмента, то есть управления их формированием,
использованием и движением соответствующих финансовых потоков.
Следовательно, управление финансовыми ресурсами предполагает
управление финансовыми потоками,
как направленным движением
финансовых ресурсов, связанных с перемещением материальных,
информационных и иных ресурсных потоков.
Переходя к управлению воспроизводством человеческого капитала,
отметим, что входные финансовые потоки в системе финансового
управления воспроизводством вышеуказанной категории представлены
движением финансовых ресурсов, направляемых на приобретение,
содержание, развитие, сохранение человеческого капитала. Выходные
финансовые потоки в системе финансового управления воспроизводством
человеческого капитала представлены приращением финансовых ресурсов
118
за счет улучшения качественных характеристик используемого в
производственно-хозяйственной деятельности человеческого капитала.
В приложении к объекту настоящего исследования финансовый
механизм можно определить как совокупность методов, инструментов и
рычагов формирования и использования фондов финансовых ресурсов, а
также соответствующего информационного обеспечения и управленческого
инструментария, для обеспечения приобретения человеческого ресурса с
максимальным значением стоимостной оценки человеческого капитала при
условии минимальных затрат на содержание, развитие, сохранение, а также
максимальной отдачи от используемых человеческих ресурсов при
улучшении их качественных характеристик и соблюдения на этой основе
баланса интересов субъектов и объектов финансового управления
человеческим капиталом.
Остановимся подробнее на сущности каждого элемента
разрабатываемого финансового механизма. Известно, что методы
финансового управления отражают применяемые средства воздействия
управляющей подсистемы на управляемую. В системе финансового
управления
воспроизводством
человеческого
капитала
наиболее
значимыми
являются
методы
принятия
финансовых
решений
(прогнозирование, планирование, методы факторного анализа) и некоторые
специальные методы (фондообразование). Среди перечисленных методов
наиболее значимыми для решения поставленных задач представляются
прогнозирование и планирование. Именно на их основе с учетом
перечисленных общенаучных методов была обоснована эффективность
финансовых решений в отношении человеческого капитала.
Инструментами
финансового
механизма
управления
воспроизводством человеческого капитала выступают индикаторы
эффективности финансового управления воспроизводством человеческого
капитала и их критические значения, обоснованные автором ранее.
В отношении объекта настоящего исследования в качестве стимулов
выступают вложения в человеческий капитал на всех стадиях
воспроизводственного процесса. Следовательно, основными рычагами
финансового механизма управления воспроизводством человеческого
капитала выступают фонд на воспроизводство человеческого капитала и
инвестиции в человеческий капитал на всех стадиях его воспроизводства.
Что касается такого элемента как информационное обеспечение, то в
рамках
финансового
механизма
управления
воспроизводством
человеческого капитала он представлен:
- результатами пофакторной стоимостной оценки человеческого
капитала работников организации;
- итоговыми данными по формированию фонда возмещения
стоимости потребленного работником финансового ресурса организации в
разрезе долгосрочных и краткосрочных затрат;
- итоговыми данными по формированию и использованию средств
фонда на воспроизводство человеческого капитала.
С учетом вышесказанного, совокупность составляющих финансового
механизма управления воспроизводством человеческого капитала можно
представить в следующем виде (рис. 1):
119
ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Финансовые
методы
Финансовые
инструменты
Финансовые
рычаги
Информационное
обеспечение
- планирование;
- прогнозирование;
- фондообразование
Индикаторы
эффективности
финансового
управления
воспроизводство
м ЧК и их
критические
значения
- фонд на
воспроизводство
ЧК
- инвестиции в
ЧК
Система
информационного обеспечения
финансового
управления
воспроизводством ЧК
Рис
1.
Элементы
финансового
воспроизводством человеческого капитала
механизма
Управленческ
ий
инструмента
рий
- алгоритм
принятия
решений;
- контроль и
оценка
результативности
управления
Таким образом, каждый элемент финансового механизма является
составляющей единого целого, и они взаимосвязаны между собой.
Одновременно,
все
элементы
функционируют
относительно
самостоятельно. Это обстоятельство обуславливает необходимость их
постоянного согласования, что является основной целью применяемого в
данном механизме управленческого инструментария. Управленческое
воздействие с применением соответствующего информационного
обеспечения прослеживается на всех стадиях функционирования
финансового механизма. Все финансовые решения принимаются на основе
финансовых методов и инструментов.
Впервые разработанный финансовый механизм управления
воспроизводством человеческого капитала позволяет конкретизировать
основные положения теории финансового управления воспроизводством
человеческого капитала и построить (организовать) взаимосвязи
финансовых ресурсов, человеческих ресурсов, человеческого капитала и
опосредующих их финансовых потоков для достижения целей финансового
управления воспроизводством человеческого капитала с учетом
соблюдения
экономических
интересов
всех
участников
воспроизводственного процесса.
120
Брусенко Н. В., аспірант
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця,
м. Харків, Україна
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
На сучасному етапі перед українським та світовим суспільством
постає важливе завдання: забезпечити економічне зростання одночасно та
поряд з соціальним розвитком. У центрі соціально-трудових відносин
знаходиться людина, як головний їх суб’єкт. Відкрита система «людинапраця- суспільство» становлять основу соціально-трудових відносин.
Соціально-трудові відносини у сучасному розумінні даного поняття,
як сукупність відносин між державою, працівником та роботодавцем
починають формуватися з 17 -18 століття, що в історичному розрізі
характеризувалися індустріальними революціями у європейських державах.
Формування прошарку досвідчених працівників на виробництвах,
підвищення значущості кваліфікованих кадрів стає значимим у 19 сторіччі
[1, с. 363]. 20 століття є періодом перетворень, глобальних потрясінь та
змін, що у свою чергу також відобразилося у стані трудових відносин:
поява Міжнародної організації праці (МОП), формування загальної моделі
регулювання соціально-трудових відносин у світі (недопущення дитячої
праці, право на освіту та вибір професії, норми охорони праці та ін.).
Сучасний період та процеси 21 століття роблять акцент на гнучкості,
адаптивності працівника, оплаті згідно з результатами діяльності,
роботодавці зацікавлені у залученні працівників у процес праці, а також
важливою рисою є постійні зміни (у техніці, технологіях, постійний рух
потоків інформації тощо).
Як стверджують деякі вчені [2, с. 46], соціально-трудові відносини як
науковий термін був введений у науковий обіг порівняно недавно – лише
наприкінці 20 століття, при цьому сам інститут цих відносин існує на
протязі багатьох століть. Зростання ролі цього інституту в суспільстві
пояснюється низкою факторів. Зокрема в Україні, як у державі з ринковою
економікою, після здійснення радикальних змін у господарському
механізмі, загальної відмови від командно-адміністративних методів
управління загострилися питання в області соціально-трудових відносин,
оскільки економіка ринкового типу стала причиною нових проблем, таких
як, зростання безробіття, поширення неповної зайнятості, бідності
населення, значна диференціація доходів різних прошарків населення,
зниження рівня соціальних гарантій, посилення інтенсивності праці тощо.
Для їх вирішення і побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки
актуальними і вкрай необхідними є дослідження перебудови соціальнотрудових відносин, оскільки саме праця є основним джерелом підвищення
добробуту населення та ефективності виробництва. Соціально-трудові
відносини мають значний вплив на продуктивність праці, якість трудового
життя, соціальний мікроклімат на підприємстві, ступінь задоволеності
своєю трудовою діяльністю працівників, що обумовлює особливий інтерес
дослідження
соціально-трудової
сфери.
«Генеральний
директор
121
Міжнародного бюро праці Мішень Хансен відзначив, що трудові стосунки
на підприємстві виконують не тільки економічну, а й демократичну і
соціальну функції» [3, с. 13].
Сучасними науковцями пропонуються різні визначення категорії
соціально-трудових відносин. Вчені вирізняють певні особливості даних
відносин, вказуючи на історичний вплив їх формування, рівень їх
розповсюдження, коло суб’єктів та ін.(див. табл.1.1).
Таблиця 1.1
Аналіз поняття «соціально-трудові відносини»
Автор
Грішнова О.А.
[4, c. 225]
Моторна І.І.
[5, с. 8]
Качан Є.П.
[6, с. 57].
Бурляева В.А. [7]
Колосова Р.П.
[8, c. 14]
Гєнкін Б.М.
[10, c. 23]
Родове поняття,
його характеристика
комплекс взаємовідносин між найманими комплекс
працівниками і роботодавцями (суб’єктами і взаємовідносин
органами, що їх представляють) за участю
держави (органів законодавчої і виконавчої
влади), які пов’язані з наймом працівників,
використанням та оплатою їхньої праці,
відтворенням робочої сили і спрямовані на
забезпечення соціальної злагоди, високого рівня
та
якості
життя
працівників,
високої
ефективності роботи підприємств.
історично
визначений
тип
соціально- історично
економічних відносин, які виникають у трудовій визначений
тип
та суміжних з нею сферах життєдіяльності соціальносуспільства між найманими працівниками та економічних
роботодавцями за участю держави, а також їх відносин
представників з приводу збалансування їх
інтересів,
недопущення
конфронтації
та
досягнення соціальної злагоди
сукупність
економічних,
соціально- сукупність
психологічних, адміністративних та правових економічних,
методів і норм, спрямованих на включення соціальноробочої сили в процес праці та її відтворення на психологічних,
основі ринкових механізмів – попиту, адміністратив-них
пропозиції, ринкової ціни
та правових методів
це комплекс взаємовідносин між найманими і норм
працівниками та роботодавцями в умовах
ринкової економіки, націлених на забезпечення
високого рівня та якості життя людини,
колективу й суспільства в цілому
сукупність
взаємодій
працівників,
як сукупність
безпосередніх, так і опосередкованих у взаємодій
колективному трудовому процесі
працівників
об’єктивно існуючі взаємозалежність і взаємодія об’єктивно існуючі
суб’єктів цих відносин у процесі праці, що взаємозалежність і
націлені на регулювання якості трудового життя взаємодія суб’єктів
економічні, психологічні та правові аспекти, що економічні,
характеризують взаємозв’язки індивідуумів і психологічні
та
соціальних груп у процесах, які обумовлені правові аспекти
трудовою діяльністю
Поняття
122
Колесніков Н. Е.
[8, c. 43]
Колот А.М.
[9, c.21]
Махсма М.Б.
[11, с. 16]
Мельник С.В.
[12, с. 13]
об’єктивне явище, що виражає істотні моменти
форми та змісту спільної (колективної)
виробничої діяльності людей як органічної
єдності матеріального і духовного
складна система відносин, що виникають між
людьми в процесі їх як виробничо-трудової, так і
господарсько-економічної,
соціальної,
політичної та інших форм суспільної діяльності,
націленої на забезпечення високого рівня і
якості життя людини, трудового колективу і
суспільства
об’єктивно
існуючі
взаємозв’язки
між
індивідуумами та їх групами в процесах, що
обумовлені трудовою діяльністю та спрямовані
на врегулювання якості трудового життя. Вони
характеризують економічні, соціальні та
психологічні
аспекти
вищезгаданих
взаємозв’язків, а також правові аспекти цього
питання
взаємозалежність
і
взаємодія
суб’єктів
відповідних відносин, які виникають у процесі
праці та спрямовані на регулювання умов
трудового життя
СТС – сукупність інститутів та інструментів
держави, що забезпечують процес відтворення
робочої сили та його соціальне супроводження
об’єктивне явище
складна
відносин
система
об’єктивно існуючі
взаємозв’язки
взаємозалежність і
взаємодія суб’єктів
сукупність
інститутів
інструментів
держави
та
Грішнова О. А. виокремлює категорії трудові та соціально-трудові
відносини, адже, на думку автора, поняття трудових відносин з’явилося
раніше і в першу чергу відображає класову боротьбу, у той час як
соціально-трудові відносини є направленими на соціальну злагодженість та
суспільний розвиток [4, с. 225].
Отже, Грішнова О.А. розглядає категорію соціально-трудових відносин у
широкому змісті, підкреслюючи їх неодмінну присутність у суспільному
житті. Деякі інші українські вчені [3] також наголошують, що соціальнотрудові відносини є комплексом взаємовідносин. Однак ряд авторів[7, 9, 11
та ін.] виділяють певні особливості та називають інші специфічні
характеристики даного виду відносин. Наприклад, Іспулова С.М. у своєму
дослідженні обґрунтовує, що соціально-трудові відносини являють собою
відкриту систему [13], яка постійно розвивається та є залежною від
факторів зовнішнього середовища. Це в свою чергу приводить до
необхідності постійного регулювання та удосконалення
методів
регулювання відповідно до станів сучасного суспільства. Ми погоджуємося
з висновками автора, адже необхідність у постійному розвитку та адаптації
до зовнішнього впливу обумовлює відкритість системи.
С.В. Мельник [12, c. 12] поряд із поняттям соціально-трудові
відносини використовує категорію соціально-трудова сфера, розуміючи її
як сукупність інститутів та інструментів держави, що забезпечують процес
створення робочої сили та його соціальне супроводження.
Найбільш комплексним на нашу думку є визначення СТВ, що
наведено Колотом А.М.
123
Під соціально-трудовими відносинами розуміємо об’єктивно існуючі
взаємозв’язки між суб’єктами, які пов’язані трудовою діяльністю та
спрямовані на врегулювання якості трудового життя.
Вважаємо, що соціально-трудові відносини містять в собі ряд
аспектів, що сформовані у зв’язку із впливом соціальних, політичних,
трудових, інституційних, морально-етичних факторів, а також історичний
аспект, що у значній мірі впливає на формування та усталення соціальнотрудових відносин, а також є частиною морального аспекту, адже саме
історичні зміни формують менталітет нації, традиції, національні риси.
Отже, проаналізовано історію виникнення і формування соціальнотрудових відносин, визначення соціально-трудових відносин, як об’єктивно
існуючі взаємозв’язки між суб’єктами, які пов’язані трудовою діяльністю та
спрямовані на врегулювання якості трудового життя, виділено шість
основних аспектів СТВ (соціальний, політичний, трудовий, інституційний,
морально-етичний, історичний).
Список використаних джерел
1.
Budd, John W. Labor relations: striking a balance / John W. Budd.
Published by McCraw-Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill
Companies, Inc., New York, NI, 2005. – 553 p.
2.
Карпіщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові
відносини: Навчальний посібник / О. І. Карпіщенко – Суми: ВТД
«Університетська книга», 2006. – 264 с.
3.
Шаульська Л.В. Удосконалення соціально трудових відносин
на виробничому рівні / Л.В. Шаульська, С.В. Харабуга // Вісник
Донецького університету. – №2. – 2007. – С. 12-15.
4.
Грiшнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові
відносини: Пiдручник / О. А. Грiшнова. – К.: Знання, 2006. — 559 с.
5.
Моторна І.І. Соціально-трудові відносини: формування та
розвиток: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.07 / І.І. Моторна; Держ. вищ.
навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. —
укp.
6.
Качан Є.П. Економіка праці та соціально-трудові відносини:
Навч. – метод. посібник/ За заг. ред. проф. Качана Є. П. – Тернопіль: ТДЕУ,
2006. – 373 с.
7.
Бурляева В.А., Просвирнина И.А. Социально-трудовые
отношения как совокупность взаимодействий работников в коллективном
трудовом процессе / В.А. Бурляева / И.А. Просвирнина // Материалы XII
региональной научно-технической конференции «Вузовская наука –
Северо-Кавказскому региону». Т.2. Общественные науки. – Ставрополь:
СевКазГТУ, 2008. – 194 с.
8.
Колесников
Н.Е.
Социально-трудовые
отношения:
современные проблемы теории и практики / Н.Е. Колесников – СПб.:
ИСЭП РАН, 1993. – 120 с.
9.
Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика
регулювання : монографія / А. М. Колот. – 2-ге вид. - К. : КНЕУ, 2008. – С.
230.
124
10. Генкин Б.М. Экономика и социология труда / Б.М. Генкин. –
М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М, 1998. – 384 с.
11. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини /
М. Б. Махсма. – К.: Вид. Європ. ун-ту, 2003. – 188 с.
12. Мельник С.В. Механізм регулювання соціально-трудової
сфери України : монографія / С.В. Мельник; Держ. Установа «НДІ соц.труд. відносин». – К. : Соцінформ, 2009. – 785 с.
13. Испулова,
С.Н.
Управление
социально-трудовыми
отношениями в условиях монопрофильного города: автореферат дис.
доктора социологических наук: 22.00.08 / Испулова С.Н.; [Место защиты:
Уфим. гос. авиац.-техн. ун-т] – Уфа, 2010. – 42 с.
Булатова А.И., к.с.н.,
Башкирский госуниверситет, г. Уфа, Башкортостан
ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ РОССИИ
В социально-экономическом развитии Российской Федерации
регионы играют одну из важнейших ролей. На региональный уровень
управления возлагаются большие и ответственные полномочия со стороны
федеральной власти. Таким образом, регионы России получают все
большую экономическую самостоятельность и приобретают большую
социальную ответственность перед населением.
Благосостояние
региона
можно
охарактеризовать
через
обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными,
социальными и духовными благами. Благосостояние региона в первую
очередь связано с эффективностью социально-экономической политики.
За последнее десятилетие усилились различия между субъектами
Российской Федерации и по размеру финансирования социальных расходов
из федерального бюджета и бюджетов других уровней, что ведет к
увеличению территориальных диспропорций в обеспечении населения
социальными пособиями, услугами образования, здравоохранения,
культуры и искусства. В результате увеличились различия в
обеспеченности регионов объектами социальной инфраструктуры.
В настоящее время различия в развитии субъектов Российской
Федерации по основным социально-экономическим показателям достигли
критического уровня. Резкая межрегиональная дифференциация имеет
своим неизбежным следствием расширение числа отстающих регионов,
ослабление механизмов межрегионального экономического взаимодействия
и нарастание межрегиональных противоречий, что значительно затрудняет
проведение единой общероссийской политики социально-экономических
преобразований.
Потребности людей, как нам известно, подразделяются на
физиологические (материальные), интеллектуальные (духовные) и
социальные. Степень удовлетворения физиологических потребностей
отражает понятие уровня жизни, степень удовлетворения всех
125
потребностей - качество жизни. В этом смысле качество жизни и
экономическое благосостояние являются очень близкими терминами.
Российская Федерация отличается высокой неравномерностью
развития ее регионов, различия в уровне жизни между ними существенны.
Уровень жизни является одной из важнейших социальных
категорий. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения
необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень
их потребления и степень удовлетворения рациональных потребностей.
Росстатом разработана система показателей, дающих возможности
оценки уровня жизни на современном этапе и сопоставления уровня жизни
населения в России. На основании этих данных сравним некоторые
регионы по следующим показателям, характеризующим доходы и расходы
населения за 2011 год.
Таблица 1
Показатели уровня жизни населения регионов России
[1, с. 166-204]
Показатели
Численность
населения с
денежными
Величина
ПотребиСреднедудоходами
прожительские
шевые
ниже
Коэффиточного
расходы в
денежные
прожиточног
циент
минимума
среднем
доходы,
о минимума
Регионы
Джини
(4
на душу
руб.
(в % от
квартал),
населения,
общей
руб.
руб.
численность
населения
субъекта)
РФ
20755
0,417
6209
12,7
15248
г. Москва
47319
0,503
9128
10,0
34585
Новгородска
16981
0,402
5801
15,0
12501
я область
Астраханска
16032
0,399
5378
14,2
12374
я область
Чеченская
14026
6600
5893
Республика
Республика
Башкорто19030
0,426
5407
12,6
15743
стан
ЯмалоНенецкий
46670
0,432
10496
7,5
22295
автономный
округ
В выбранных для анализа регионах среднедушевые денежные
доходы в г. Москва более чем в два раза превосходят средние по России, а в
126
Чеченской Республике меньше на 6729 рублей, чем в целом по стране.
Коэффициент Джини в данных регионах находится в промежутке от 0,399
до 0,503. Величина прожиточного минимума равна 10495 в ЯмалоНенецком автономном округе и всего 5378 в Астраханской области. Самое
большое количество жителей с денежными доходами ниже прожиточного
минимума в Новгородской области, а самое небольшое в Ямало-Ненецком
автономном округе. Величина потребительских расходов в Чеченской
республике ниже среднего показателя по стране в 2,6 раза.
Высокие
показатели
в
Москве
обеспечивает
развитая
инфраструктура, в Ямало-Ненецком автономном округе наличием
природных ресурсов и производства. Из выбранных регионов самые низкие
показатели Чеченской республики, что связано и с ее территориальным
положением и менталитетом населения.
Для определения качества жизни в регионах можно также
использовать рейтинг, составленный экспертами Рейтингового агентства
«РИА Рейтинг» (Группа РИА Новости) в рамках совместного проекта с
газетой «Московские Новости».
При составлении рейтинга были отобраны 64 показателя, которые
объединены в 11 групп, характеризующие все основные аспекты качества
жизни в регионе. В числе их: уровень доходов населения, жилищные
условия
населения,
обеспеченность
объектами
социальной
инфраструктуры, экологические и климатические условия, личная
безопасность, удовлетворенность населения социальными услугами,
демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования,
транспортная инфраструктура и уровень освоенности территории, уровень
экономического развития, развитие предпринимательской инициативы.
В итоге экспертами было определено, что самое высокое качество
жизни населения в России в Москве и Санкт-Петербурге, эти регионы лидеры по большому числу показателей. В первую десятку рейтинга также
входят такие экономически развитые регионы как Московская область,
Республика Татарстан, ХМАО, Тюменская область, Краснодарский край,
Белгородская область, Воронежская область, Нижегородская область.
На другом конце рейтинга находятся регионы с наименее
комфортными условиями для жизни. К ним относятся: КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Бурятия, Забайкальский край,
Еврейская автономная область, Курганская область, Республика Северная
Осетия – Алания, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика
Тыва, Республика Ингушетия [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что Российская Федерация
отличается высокой неравномерностью развития ее регионов, различия в
уровне жизни между ними существенны. Несмотря на выделяемые центром
дотации, которые предназначены для выравнивания бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации, наблюдаются
значительные межрегиональные диспропорции в среднемесячной
заработной плате, в величине прожиточного минимума и в других
показателях социальной обеспеченности.
Валовой региональный продукт является важнейшим индикатором
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
127
Под ВРП понимается валовая добавленная стоимость товаров и услуг,
созданная резидентами региона, и определяется как разница между
выпуском и промежуточным потреблением.
Валовой региональный продукт – это обобщающий показатель
экономической деятельности региона, характеризующий процесс
производства товаров и услуг для конечного использования.
Регион представляет собой открытую экономическую систему.
Поэтому четко определить границы производства и в полной мере оценить
размеры добавленной стоимости, создаваемой на данной территории
довольно сложно. Росстатом предоставлены различные показатели,
характеризующие экономику регионов Российской Федерации, в том числе
валовой региональный продукт и валовой региональный продукт на душу
населения. На основании этих данных сравним некоторые регионы по этим
показателям за 2011 год (таблица 2).
Таблица 2
Показатели ВРП и темпов его роста [3]
ВРП в основных
ВРП в основных
Показатели
ценах – всего, млн. Темп
ценах на душу
Темп
руб.
населения, руб.
роста
роста
Регионы
2009
2011
2009
2011
32 007
45 265
224
РФ
1,41
316626,6
1,41
228,1
221,6
163,3
7 126
628
г. Москва
10021556,8
1,41
865642,0
1,38
972,4
930,3
Новгородская
117
183
148972,6
1,27
235987,3
1,29
область
710,0
196,9
Астраханская
134
133
170546,5
1,27
168459,9
1,27
область
418,2
018,5
Чеченская
64
51
86319,5
1,34
66985,0
1,29
Республика
308,3
981,3
Республика
647
159
951770,0
1,47
233955,6
1,47
Башкортостан
911,7
428,7
Тюменская
2 870
852
4 091 590,0
1,43
1192066,0
1,38
область
284,0
920,0
В выбранных для анализа регионах самый большой валовой
региональный продукт в городе Москва, где он в 2,5 раза больше, чем в
Тюменской области и в 116 раз превышает ВРП Чеченской Республики.
ВРП Астраханской и Новгородской областей невысокий и составляет
170546,5 и 148972,6 миллионов рублей соответственно.
В Республике Башкортостан валовой региональный продукт имеет
достаточно высокие значения. Он выше ВРП Чеченской республики в 11
раз и ВРП Новгородской области в 6,4 раза. Однако уступает ВРП
Тюменской области в 4,3 раза и ВРП Москвы в 10,5 раз.
Среди рассмотренных регионов самое высокое значение показателя
валового регионального продукта на душу населения в Тюменской области
и в городе Москва, а самое низкое в Чеченской Республике.
128
World Organization of Creditors составила рейтинг различных
регионов мира по показателю внутреннего регионального продукта на
душу населения.
По уровню ВРП на душу населения, в 2011 году лидировали
развитые страны – Германия и США. На первом месте – немецкая земля
Рейнланд-Пфальц с 73,1 тысячи долларов на душу населения.
Затем идут американские штаты Нью-Йорк и Массачусетс (58,38 и
59,36 тысячи долларов). Регионы этих двух стран делят первые 32 места в
рейтинге по показателю ВРП на душу населения. На 33 место удалось
попасть Сахалинской области с показателем в 33,77 тысячи долларов.
Москва и Республика Башкортостан находятся на 39 и 74 местах
соответственно [4].
Если же смотреть на темп прироста валового регионального
продукта, то самый высокий в Республике Башкортостан с результатом
1,47. Самый низкий ВРП в Астраханской и Новгородской областях – 1,27.
На удивление в регионах с самым высоким и самым низким ВРП темп его
прироста средний между рассмотренными выше значениями. Аналогичная
картина и с ВРП на душу населения, за исключением Чеченской
республики, где он на уровне Новгородской и Астраханской областей.
Высокие
показатели
в
Москве
обеспечивает
развитая
инфраструктура, это крупнейший в общероссийском масштабе финансовый
центр, здесь сосредоточено около половины банков из числа
зарегистрированных в России. По объёму произведенной промышленной
продукции Тюменская область занимает 1 место в России (за счет Хантымансийского и Ямало-ненецкого автономных округов). Основной отраслью
специализации является топливная промышленность, на долю которой
приходится 86,4 % объёма промышленного производства области.
Башкортостан — индустриально-аграрная республика. На долю
промышленности приходится 45,4 % валового регионального продукта,
сельского
и
лесного
хозяйства
—
9,3
%http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE
%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
cite_note-atlas.socpol.ru-14. Основной специализацией республики являются
нефтедобыча и нефтепереработка. Из выбранных регионов самые низкие
показатели Чеченской республике, что связано и с ее территориальным
положением и менталитетом населения.
Таким образом, причинами различий между регионами могут являться:
1) несовершенство системы налогообложения;
2) экономико-географическое положение;
3) обеспеченность природными ресурсами;
4) природно-климатические условия;
5) транспортно-географическое положение региона;
6) приграничное положение;
7) исторически сложившаяся производственная и социальная
инфраструктура;
8) менталитет населения;
9) региональная экономическая политика;
10)условия ведения бизнеса и так далее.
129
Необходимо ли государству предпринимать меры по сглаживанию
различий в уровне жизни? Безусловно, да, так как резкий разрыв в условиях
жизни людей только по той причине, что они проживают на разных
участках территории, является недопустимым. Конечно, везде кардинально
изменить ситуацию не удастся, так как такие различия как климатические и
географические, изменить невозможно, но улучшить ситуацию, безусловно,
возможно. Необходимо сбалансированное территориальное развитие
Российской Федерации, подразумевающее наличие условий, позволяющих
каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для развития
экономики, а также достаточные ресурсы для создания достойных условий
жизни населения. Социальное неравенство между регионами в первую
очередь вытекает из неравенства экономического. Здесь должны быть
приложены усилия и региональных властей и центра. Необходимы
согласованные действия федеральных и региональных органов
государственной власти и местного самоуправления по созданию
максимально благоприятных условий для развития субъектов Российской
Федерации. Бороться с неравенством регионов необходимо еще для того,
чтобы эффективней развивать экономику страны в целом и увеличивать
уровень жизни всего населения.
Могут быть предложены следующие возможные меры:
 совершенствование системы налогообложения в целом по стране;
 развитие транспортных магистралей в отдельных регионах;
 организация производства, не требующего наличия природных
ресурсов, если их нет в регионе;
 организация современного, инновационного производства в
регионах, требующих развития экономики;
 развитие малого и среднего предпринимательства в депрессивных
регионах;
 проведение дополнительных социальных программ в регионах с
наименее комфортными условиями для жизни;
 привлечение инвестиций менее развитые регионы и так далее.
Список использованных источников
1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат.
сб. М.: Росстат, 2012.- 990 с.;
2. Рейтинг регионов по качеству жизни, или «Кому на Руси жить
хорошо?»
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://riarating.ru/regions_rankings/20121218/610486813.html;
3. Рейтинг социально-экономического положения регионов – 2013
[Электронный
ресурс] – Режим
доступа:
http://riarating.ru/regions_study/20130610/610567066.html .
4. Рейтинг регионов по уровню ВРП на душу населения
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://daily-finance.ru/articles/201302-08/df/25373 ;
5. Федеральная служба государственной статистики. Официальная
статистика. Национальные счета. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#.
130
Василик С.К., канд. екон. наук, доцент
Харківський національний економічний університет імені Семена
Кузнеця
ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ЯК
СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Соціальна відповідальність бізнесу передбачає підтримку балансу
економічної ефективності та соціальної результативності діяльності
компаній. Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) до 2010 року
була концепцією, яка мала близько 80 різних визначень: корпоративне
громадянство, благодійність, соціальна відповідальність бізнесу, лінія
потрійного критерію і т.п. Така різноманітність призводила до абстрактного
розуміння КСВ і неможливості порівняння соціальної відповідальності
однієї компанії з іншою.
Відсутність єдиного розуміння змісту і сутності КСВ призводило до
вільного трактування терміну, що з одного боку дозволяло компаніям
називати заходами з КСВ досить широке коло дій, що не мають до неї
жодного відношення (наприклад, рекламні заходи), а з іншого – не сприяло
проведенню системних досліджень з КСВ. Для подолання цих обмежень і
розбіжностей був розроблений і в 2010 році прийнятий стандарт ISO 26000
«Керівництво з соціальної відповідальності» [1], який узагальнив єдине
тлумачення різних термінів КСВ. Впровадження положень стандарту
дозволяє компаніям упорядкувати і систематизувати діяльність в галузі
КСВ, впровадити її в загальну стратегію компанії.
Окремі заходи, проекти
компаній в галузі соціальної
відповідальності мають назву «ініціативи» або «практики», хоча цим
поняттям можуть називатися як поодинокі заходи (наприклад, участь у
днях захисту довкілля, підтримка певних акцій) так і довготривалі і
постійні проекти (наприклад, програми «безпечний інтернет», «мобільна
культура» від «Київстар» [2]).
В умовах зростання важливості людського фактору серед сфер
діяльності компаній в галузі КСВ особливе значення має політика у
відносинах з працівниками. Можливі ініціативи СВ у сфері трудових
відносин, стосуються різних сфер життя і діяльності працівників одночасно
(«родина», «суспільство», «колектив», «друзі», «робота») , допомагаючи
досягти балансу між ними. Більшість заходів в певній мірі стосуються
декількох сфер. Ініціативи і практики стосовно відносин з працівниками
зазвичай групуються за наступними напрямами: навчання та розвиток,
зворотній зв’язок та врахування думки працівників, здоров’я та безпека,
баланс між роботою та сім’єю, рівність і розмаїття, оплата праці та
заохочення.
За напрямом «навчання та розвиток» компанії реалізують ініціативи
із підтримки і заохочення працівників до навчання. Розглянемо, які саме
ініціативи впроваджуються компаніями з високим рівнем розвитку КСВ у
Великій Британії [3], Польщі [4], а також стан розвитку трудових практик
КСВ в Україні [5, 6].
131
Приклади практик, що впроваджені в Британських компаніях:
узгодження індивідуальних планів розвитку працівників, навчальних схем,
консультування, (компанії Boots, Safeway); навчальні центри компаній –
комп’ютерні, дистанційні, віртуальні; консультування і організаційна
допомога у працевлаштуванні при реорганізації, а також при звільненні
(Boots, Unilever, Sainsbury); програми розвитку лідерських якостей (Boots)
та кар’єрного зростання (TESCO); виділення часу і коштів для навчання (у
компанії BP працівники навчаються в середньому 5 днів щорічно, що
заохочується керівництвом). Наявність програм навчання і розвитку є
однією з ключових вимог для отримання акредитації «Інвестори в
людський капітал» (Investors in People – IIP), яку мають 16% працедавців
Великої Британії [3].
В польських компаніях впроваджені ініціативи, які дозволяють
новим працівникам швидше і легше адаптуватися до умов праці і, взагалі,
роботи у компанії. Зокрема, це програми «Стартер – підручник нового
працівника» (Група Allegro), «Вступне навчання і інтеграція нових
працівників» (Michelin Polska) [4]. Компанія TESCO Polska (мережа
супермаркетів) реалізує Програму для менеджерів «Екстраклас», за якою
кандидати проходять 12-місячне стажування в певному магазині компанії
послідовно на чотирьох посадах: працівник, лідер команди, керівник ряду,
керівник відділу. При цьому кожен учасник закріплюється за досвідченим
співробітником. Працевлаштовані випускники після успішного завершення
навчання за програмою, можуть продовжити своє кар’єрне зростання в
магазині або в головному офісі компанії за обраним напрямом (фінанси,
логістика, маркетинг, персонал). За чотири роки існування програми з 75
осіб, що її пройшли, 67 продовжили кар’єрний шлях у компанії.
Досвід системного підходу до навчання персоналу в Україні
впроваджується в компанії МТС-Україна. В межах програми розвитку
персоналу функціонують декілька програм: операційне і цільове навчання,
програма заміщення вакантних посад за рахунок внутрішніх резервів,
корпоративний університет МТС-Україна, програма розвитку кросфункціональної взаємодії в компанії [7]. Метою програми заміщення є
збільшення рівня внутрішнього заміщення, що дозволяє скоротити витрати
на зовнішній рекрутинг, а також підтримання високого рівня управлінської
культури. 67 % учасників програми перейшли на вищі посади компанії
протягом 1,5 – 2 років.
Корпоративний університет спрямований на створення безперервної
системи навчання в компанії, що має об’єднати корпоративну систему
створення і передачі знань, виходячи із стратегії компанії. Усього було
розроблено і впроваджено 12 внутрішніх навчальних програм, які
орієнтовані на усіх співробітників компанії [7].
В компанії ДТЕК функціонує корпоративний навчальний центр
«Академія ДТЕК», метою якого є зосередження і централізація системи
корпоративного навчання та розвитку працівників. Кожен працівник
отримав можливість здобувати нові знання, будувати власний професійний
розвиток [6].
132
У компаніях проводиться щорічна оцінка персоналу, на підставі якої
формується щорічний план з навчання та розвитку, професійного навчання
(Nemiroff, Дніпроспецсталь).
Спеціалісти з навчання персоналу вважають, що головним
ініціатором свого розвитку повинен бути сам співробітник, а завдання
компанії – створити умови для розвитку. Найкращі результати забезпечує
підхід 10-70-20, де 10% розвитку – це тренінги, 70% – це робота
співробітника, ведення проектів, адаптація новачка, і 20% – навчання від
інших співробітників [6].
Реалізація практик КСВ щодо персоналу дозволяє компаніям досягти
суттєвого позитивного соціального ефекту, який обумовлюється
покращенням умов праці, кращі (порівняно з конкурентами) можливості
для того, щоб залучати, мотивувати та утримувати працівників,
покращення психологічного стану працівників від забезпечення балансу
між родиною і роботою. В цілому ж впровадження концепції КСВ
приносить компаніям і суто економічні переваги: збільшення обсягів
продажу та ринкової частки (за рахунок покращення іміджу і посилення
впливу компанії); зменшення операційних витрат (застосування гнучких
графіків роботи та дистанційних форм зайнятості дозволяє зменшити
витрати на оренду офісних площ, також зменшення коштів, пов’язаних з
набором нових працівників та їх адаптацією).
Для забезпечення найбільшої ефективності програм розвитку
персоналу компанії необхідно продовжувати дослідження найкращих
практик з метою систематизації напрямків навчання, зокрема, за такими
категоріями: адаптація на робочому місці, професійне зростання,
особистісний розвиток, та розробки практичних рекомендації для їх
впровадження. Також важливим є поширення найкращого досвіду для
обміну, що дозволить компаніям забезпечення конкурентної переваги за
рахунок найціннішої складової – персоналу, знайти шляхи до
пристосування до вимог ринку клієнтів і в найбільшому ступені сприяти
розкриттю потенціалу працівників.
Література
1. Міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://csrukraine.org/ISO_26000.html.
2.
Корпоративна
соціальна
відповідальність
«Київстар»
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http:
http://www.kyivstar.ua/lg/about/responsibility.
3. Barber L. CSR for Employees: Proof of ‘Employer Engagement’.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.employmentstudies.co.uk/pdflibrary/mp55.pdf.
4. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki. –
Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2013. – 162 s.
5. Зінченко А. Г. Корпоративна соціальна відповідальність 20052010: стан та перспективи розвитку / А. Г. Зінченко, М. А. Саприкіна. – К.:
Вид-во «Фарбований лист», 2010. – 56 с.
133
6. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська
практика: підручник / (за наук. ред. О. С. Редькіна). – К.: Фарбовий лист,
2011. – 480 с.
7. Корпоративна соціальна відповідальність компанії МТС-Україна
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http:
http://company.mts.com.ua/ukr/corp_social_resp.php.
8. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити
якмога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі. –
К.: Стандарт, 2005. – 302 с.
Гребенюк Ю.І., к.фіз.-мат.н.,
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, Харків,Україна
Коренев О.С.,
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, Харків,Україна
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ПРИКЛАДІ
ТОВАРИСТВА ОБМЕЖЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ «ВІРА-ТРАНС»
Питання про мотивацію персоналу було актуальним ще до
розуміння менеджменту як науки, і на сьогоднішній день залишається не
менш актуальним. Складність цього питання полягає у тому, що потреби
людини постійно змінюються. Якщо колись достатньо було одержати їжу,
як винагороду за працю, то сьогодні крім задоволення фізичних потреб,
людині необхідно задовольняти моральні, етичні, психологічні, культурні
та інші потреби.
З точки зору підприємства люди є найціннішим ресурсом, оскільки
саме люди можуть постійно удосконалюватися. Відповідно, вміло
управляючи ними, можна постійно удосконалювати організацію
виробництва і збільшувати прибуток.
Але в системі мотивації працівників більшості підприємств є ряд
значних недоліків. Головним із них є низький рівень мотивації персоналу.
Як результат, на значній кількості підприємств спостерігається велика
плинність кадрів.
Експериментально доведено, що невисока ефективність праці є
результатом і слабкої, і надто сильної мотивації (внаслідок збільшення
мотивації результативність спочатку зростає, а після максимуму поступово
зменшується). Розрахувати її — ювелірна праця економістів підприємства
із суто індивідуальним підходом.
Провідні західні компанії, розробляючи методи персональної
мотивації, застосовують теорію мотивації Герцберга – чотири рівні, що
відповідають рівням зрілості персоналу [1]. На першому рівні працюють
винятково матеріальні стимули, на четвертому – винятково нематеріальні
(але за умови, що матеріальні потреби задоволено). Найефектнішими
вважаються матеріальні стимули, що співвідносяться з індивідуальним
134
внеском працівника: фінансова винагорода за добру роботу і штраф за
погану.
До напрямків мотивації працівників підприємства можна віднести:
матеріальне
стимулювання,
поліпшення
якості
робочої
сили,
удосконалення організації праці, залучення персоналу в процесі управління
і не грошове (моральне) стимулювання.
Вивчення й аналіз розвитку матеріального стимулювання праці
свідчать, що за характером дії на колективи працівників та окремих
виконавців можна виділити три групи факторів: економічні, соціальнопсихологічні, організаційні.
На основі цієї класифікації та детального аналізу діяльності
Товариства обмеженої відповідальності (ТОВ) «ВІРА-ТРАНС» протягом
трьох років, з урахуванням особливостей сучасного етапу розвитку
виробництва на підприємстві, були запропоновані напрямки в покращенні
стимулювання праці:
1. Напрям, що відображає роль мотиваційного механізму оплати
праці в системі підвищення продуктивності праці.
Перш за все, можна запропонувати гнучку систему оплати праці:
зменшити тарифну ставку та встановити преміювання в залежності від
отриманого прибутку.
Наприклад, якщо план перевиконано на 5% – 15% від ставки, якщо
план перевиконано більше ніж на 20% – відповідно на 30%. Таку систему
мотивації можна впровадити для робітників. Для заохочення працівників
щомісяця виділяється преміальний фонд (ПФ), інколи він сягає до 25%
фонду заробітної плати (ФЗП). Краще всього орієнтуватися на відсотки від
ФЗП. Цей фонд розподіляється на три групи працюючих: адміністрація,
робітники і допоміжний персонал. Для цього потрібно створити фонд
матеріального стимулювання, в який буде відраховуватися 10 % прибутку
підприємства [2].
2. Періодично, з урахуванням інфляції, переглядати мінімальний
рівень зарплати, встановлюючи його в розмірі не нижче за мінімальну
заробітну плату, працівникам, попередженим про скорочення, при
загальному підвищенні заробітної плати у ТОВ підвищувати на загальних
підставах.
3. При виконанні показників бізнес-плану застосовувати коефіцієнт
більше одиниці до окладів, тарифів, тощо.
4. Проводити доплати за шкідливі умови праці незалежно від
індивідуального кваліфікаційного розряду в розмірі до 20% тарифної
ставки максимального розряду робіт, наявних в даних умовах праці на
ділянці, залежно від інструментальних вимірів умов праці при атестації
робочих місць, за час фактичної зайнятості працівника на даному робочому
місці.
5. Доплату за роботу в нічний час (з 22 години до 6 години ранку)
проводити у розмірі 70% тарифної ставки (окладу).
6. Встановлювати в межах фонду оплати праці підрозділів:
- надбавки за високу професійну майстерність до тарифних ставок
кваліфікованим робочим і за ділові якості до посадових окладів керівникам,
фахівцям і службовцям відповідно до Положення.
135
- доплати за поєднання професій (посад), розширення зон
обслуговування або збільшення об'єму виконуваних робіт в межах економії
фонду оплати праці, що утворюється, за тарифними ставками вивільнених
працівників, з урахуванням фактичного завантаження тих, що залишилися.
Конкретний розмір доплати працівникові встановлюється адміністрацією за
угодою сторін.
7. За виконання особливо важливої роботи на термін її виконання
встановлювати додаткову оплату у розмірі 60% тарифної ставки.
8. Працівникам, попередженим про звільнення і які приступили до
роботи по новій або суміжній професії в перебігу 2-х тижнів після її
пропозиції, проводити доплату до середньої зарплати, що склалася на
колишнім місці роботи, протягом 2-х місяців. Доплата відміняється, якщо
працівник порушує трудову або виробничу дисципліну.
9. Для молодих робітників, що поступають на підприємство після
закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних учбових закладів,
а також тих, які пройшли професійне навчання на виробництві, встановити
знижені норми виробітку на 6 місяців.
11. Надавати наступні пільги:
- працівникам, що мають звання «Ветеран підприємства», до
досягнення ними пенсійного віку, надавати щорічну відпустку у потрібний
для них час;
- працівникам, що мають звання «Ветеран підприємства», при виході
в щорічну відпустку, виплачувати матеріальну допомогу у розмірі 2000
грн.;
12. Виплачувати одноразову допомогу при досягненні працівником
пенсійного віку, до ювілейних дат, відповідно до Положення, що діє на
підприємстві.
13. Працівникам, що мають заробітну плату, приведену до повного
місяця, менше 2500 грн., для часткового відшкодування вартості
споживання видавати компенсаційну виплату з розрахунку 20 грн. в день.
Рекомендовано на підприємстві ТОВ «ВIРА-ТРАНС»
ввести
додаткову посаду або створити в межах одного із відділів менеджменту
персоналу аналітичну групу, що займатиметься виключно формуванням
системи мотивації та стимулювання персоналу на підприємстві. Також слід
налагодити ефективні комунікаційні зв'язки між усіма підрозділами
управління персоналом і новоствореною посадовою одиницею. І надалі вся
інформація щодо матеріального і нематеріального заохочення персоналу
надходитиме у даний підрозділ. Там вона буде проаналізована та будуть
проводитись додаткові дослідження персоналу. На базі отриманих
результатів буде сформовано єдину цілісну систему мотивації персоналу,
котра буде певною мірою унікальною та максимально адаптованою до умов
господарювання ТОВ «ВIРА-ТРАНС».
Одним із головних напрямів забезпечення ефективності праці
персоналу ТОВ «ВIРА-ТРАНС» є навчання та розвиток трудових ресурсів
підприємства, звісно, існує певним чином організований процес навчання
працівників, проводяться лекції, семінари, тренінги, запрошуються
спеціалісти для предметного консультування з тієї чи іншої проблеми.
136
Працівників підприємства можна стимулювати через саму роботу [3].
Якщо надати їм можливість постійно виконувати цікаву і захоплюючу, не
нудну роботу, яка надає можливість самореалізації. А це можна зробити,
дотримуючись таких рекомендацій:
- чітко визначати статус і повноваження співробітника, його
незалежність та відповідальність;
- помітити найголовніші переваги працівника і давати йому таку
роботу, яка більше подобається (хоча б періодично);
- надавати співробітникам можливість участі в плануванні стратегії
й завдань організації;
- уникати виникнення у працівника відчуття відособленості від
колег, постійно підтримувати командний дух;
- надавати працівникам можливість до розвитку і набуття нового
досвіду, нових знань;
- надавати можливість стажуватися за кордоном, спробувати свої
сили на іншій посаді (менеджер з персоналу на посаді менеджера з продажу
чи виробництва й навпаки);
- уникати суб'єктивізму в переміщенні кар'єрними сходами;
- якщо немає можливості підвищувати працівника постійно, можна
це зробити тимчасово: на короткостроковий проект, на підміну хворому
тощо.
Цікава робота завжди виконується краще і швидше, ніж рутинна [4].
Бачення "світлого майбутнього" стимулює працювати краще, ніж якщо
майбутнє туманне. А однакове ставлення до всіх викликає здоровий дух
змагання, можливість розвитку не лише професійних якостей, а й талантів
та навичок, які цікавлять та захоплюють працівника.
Але слід зазначити, що недоцільно використовувати один підхід до
всіх працівників. Комусь достатньо просто щирої подяки, а іншому
потрібні більш значимі стимули. Але найголовніше, завдяки чому можна
втримати працівника, дати йому можливість відчути свою вагу, здатність
виконувати складні завдання, підтримку і довіру до нього [5].
З метою вирішення проблеми плинності кадрів керівництву
підприємства було рекомендовано ввести нову штатну одиницю в штатний
розклад - фахівця з маркетингу персоналу, діяльність якого полягає в
плануванні та здійсненні процедури з найму, супроводження і звільнення
співробітників, а також плануванні розвитку та організації навчання
персоналу, організації проведення атестації співробітників.
Таким чином, на основі аналізу діяльності ТОВ «ВIРА-ТРАНС»
були виявлені позитивні та негативні сторони у системі мотивацій
персоналу підприємства та сформульовані рекомендації щодо підвищення
продуктивності праці працівників підприємства.
Використання
рекомендацій дало змогу ТОВ «ВIРА-ТРАНС» за другу половину 2013 року
збільшити рентабельність підприємства на 2% та зменшити плинність
кадрів на 3%.
137
1.
2.
3.
4.
5.
Список використаних джерел
Тарновська Н. П. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для
вузів / Н. П. Тарновська, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш,
1997.
Хміль Ф. У. Основи менеджменту: підручник / Ф. І. Хміль. – К.:
Академ. видав., 2003.
Щьокін Т. В. Як ефективно управляти людьми: психологія кадрового
менеджменту : Наук.-практ. посібник / Т. В. Щьокін. – К.: МАУП,
1999.
Покропивний С. Ф. Підприємництво: стратегія, організація,
ефективність: Навч. Посібник / С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. –
К.: КНЕУ, 1998.
Петюх В. М. Управління персоналом: навч. –метод посібник для
самостійного вивчення дисципліни / В. М. Петюх. – К.: КНЕУ, 2000.
Гришанова К.Б., студентка специальности «экономика предприятий»
ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический
университет», г. Днепропетровск, Україна
АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА В
УКРАИНЕ
Рынок труда сложная социально-экономическая категория,
характеризующая отношения людей, которые проявляются в процессе
найма, оценки, увольнения работающих и установлении размеров
компенсации за использованную рабочую силу в зависимости от ряда
факторов.
Теоретические, методологические и прикладные аспекты актуальных
проблем рынка труда получили дальнейшее развитие в работах украинских
экономстов Д.П.Богини, Л.И.Воротиной, М.И.Долишнего, С.М.Злупка,
Е.П.Качана, И.И.Лукинова,
Ю.В.Николенко,
Ю.И.Палкина,
О.М.Уманского
Современный рынок труда Украины претерпевает определенные
изменения. Прежде всего, следует отметить положительную тенденцию.
Значительные изменения коснулись уровня заработных плат. В целом по
рынку повышение зарплат офисных сотрудников на 10–15% произошло в
начале 2013 года в большинстве крупных компаний (таблица 1.).
На уровень выплат компенсаций ценным сотрудникам значительное
влияние оказывает сегодняшнее финансовое состояние компании. Но еще
большее значение имеет то, насколько именно ценен для организации
конкретный специалист, а также от того, каков его уровень
коммуникабельности. Иными словами, сумеет ли он убедить руководство в
необходимости повышения оклада.
«В большинстве отечественных компаний повышение оклада зависит
от
«пробивных
способностей» самого сотрудника
либо его
138
непосредственного руководителя. В иностранных компаниях либо
компаниях с иностранными инвестициями рост оклада напрямую зависит
от показателей эффективности сотрудника, определяемых в ходе ежегодной
аттестации, либо от результатов выполнения поставленных целей за
отчетный период (месяц, квартал, полгода, год)», – считает Дмитрий
Толмачев, руководитель по рекрутменту компании World Staff 2.
Еще относительно новая тенденция наметилась в 2013 г., а именно
работодатели стали отдавать предпочтения в пользу молодых специалистов
и тех сотрудников, которые способны работать много, в условиях
ненормированного рабочего дня, а также готовы принимать на себя
функции сразу в нескольких направлениях. «Во всех профессиональных
областях четко прослеживается тенденция к снижению требований к опыту
работы. Особенно это касается HoReCa. Сейчас в глазах работодателя
самые ценные кандидаты – должны отличатся лояльностью и
трудоспособностью. Востребованы те, кто готов брать на себя несколько
направлений одновременно, выполнять и перевыполнять», – отмечают
специалисты кадрового портала hh.ua 1.
Повышение спроса на молодых специалистов объясняется
следующим образом: данной категории персонала можно предложить
стабильную работу с обучением и повышением квалификации за оклад,
который в полтора-два раза меньше, чем зарплата сотрудника с
минимальным опытом работы. Количество молодых специалистов на
рынке, заинтересованных в работе, зашкаливает, поэтому большинство
компаний готово к миграции квалифицированных сотрудников. Именно это
является причиной ряда негативных тенденций современного рынка труда,
а именно отказ предприятий от внедрения мотивационных программ и
нежелание компаний удерживать кадры «любой ценой». Работодатели
редко прибегают к хэдхантингу линейного персонала, стараясь «вырастить»
квалифицированного
специалиста
внутри
компании,
привлекая
выпускников вузов и внедряя обучающие программы.
Таблица 1
Изменения зарплатных предложений на «открытом рынке»*
Средняя зарплата
В среднем по Украине,
Сфера деятельности
по Украине, грн.,
изменение за полгода
июль2013 г.
Сельское хозяйство, агробизнес
4950
+18%
Страхование
4560
+21,60%
Финансы, банк
4230
+34,50%
Администрация,
руководство
5866
+15,10%
среднего звена
Управление персоналом, HR
4703
+23,30%
Образование, наука
4368
+2,40%
Средняя зарплата по базе
+2,60%
вакансий
Маркетинг, реклама, PR
4559
+1,90%
139
Дизайн
4965
+2,50%
Транспорт, автобизнес
4566
+0,15%
Телекоммуникации и связь
3709
-2,60%
Недвижимость
5549
-0,43%
Медицина, фармацевтика
3797
-2,10%
IT, компьютеры, Интернет
6643
+3,3%
Продажи, закупки
4655
-0,30%
Гостинично-ресторанный
3301
-6,50%
бизнес, туризм
Бухгалтерия, аудит
4176
+12,10%
Логистика, склад, ВЭД
3488
-18,20%
Юриспруденция
3797
-2,70%
Строительство, архитектура
4530
-24%
* По данным work.ua, данные по зарплатным предложениям вакансий на
конец декабря 2012 г. и на начало июля 2013 г.
Источник 1
Разумеется, такая практика зачастую приводит к вполне очевидному
итогу – к финансовым потерям компаний. И на том, что новому
эффективному сотруднику придется заплатить больше, чем хотел бы
получать после повышения старый. И на неизбежных потерях в период
адаптации. «Характерной чертой многих отечественных компаний является
отсутствие системного подхода к удержанию персонала. Соответственно,
нередки случаи, когда сотрудники таких компаний уходят к конкурентам,
где им предлагают оклад на 20–30% больше, чем на прежнем месте работы.
Потеряв «старого» сотрудника, компании начинают искать ему замену, и в
большинстве случаев ожидания кандидатов гораздо выше оклада ушедшего
сотрудника. Таким образом, компании переплачивают новым сотрудникам
и теряют в эффективности в период адаптации сотрудника, который может
длиться от 3 до 12 месяцев», – уверен Дмитрий Толмачев 2.
Сегодня на рынке труда в топ-5 сфер по количеству новых вакансий
входят IT, продажи, маркетинг, страхование и производство (см. таблицу
2). Наиболее востребованные специалисты в 2013 году – менеджеры
проектов, IT-специалисты, менеджеры по развитию продуктов,
менеджеры по продажам.
Таблица 2
Профессии и специальности наиболее востребованные в 2013 году*
Сфера деятельности
Профессии / специализации
Директора по развитию бизнеса, технические директора,
Высшее
и
среднее финансовые
директора,
руководители
юридического
руководящее звено
департамента, директора по маркетингу, директора по
логистике, главные бухгалтеры
Разработчики программного обеспечения, в том числе
направления SAP, PL/SQL и Oracle Database, менеджеры
IT, телекоммуникации проектов, Java Developer, IT-специалисты, менеджеры по
продажам
140
Продажи,
юриспруденция
Финансы,
страхование
Производство
Менеджеры по продажам, менеджеры-консультанты отдела
продаж, специалисты в области налогообложения и
финансового
права,
юристы
хозяйственного
и
административного процесса
Риск-аналитики, IT-аналитики, менеджеры по работе с
корпоративным
сектором,
руководители
региональных
банки, подразделений, менеджеры по работе с малым бизнесом,
менеджеры розничного кредитования, операторы колл-центра,
специалисты по урегулированию убытков, актуарии,
андеррайтеры
Технологи, инженеры, IT-специалисты, экономисты с опытом
работы в производстве
* Составлено на основе опроса рекрутинговых агентств, компаний
реального сектора экономики, банков и страховых компаний.
Источник 1
Таблица 3
Соотношение спроса и предложения по вакансиям*
Сфера деятельности
Индекс**
Страхование
0,7
IT/телеком
1,1
Медицина/ фармацевтика
1,1
Банки, инвестиции, лизинг
1,3
Маркетинг и PR
1,6
Финансы
2,7
* По данным hh.ua на июнь 2013 г.
Источник 1
Обобщая все выше сказанное можно утверждать, что рынок труда в
Украине находится в поиске новых молодых специалистов, что хорошо, так
как каждый выпускающийся студент переживает, что не сможет
реализовать свои силы, как высококачественный специалист, но, к
сожалению, в них видят трудяг и пользуются их молодостью недооценивая
потенциал их рабочей силы. На данный момент прослеживается рост
количества сотрудников и высокая текучесть кадров, и все меньше
обращается внимание на качество исполнения своих обязанностей.
Так же нельзя не отметить значительный рост заработной платы, но и
тут можно увидеть «подводные камни», зарплата растет вместе с ценами в
магазинах, и по сути никакого роста нет, получается доход-расход остается
на прежнем уровне.
Сегодня на ситуацию огромную лепту внесла политическая ситуация
в стране. Работодатели и соискатели неуверенны в завтрашнем дне. Да и
экономическая ситуация вносит свой корректив в расчет зарплаты. К
сожалению, на сегодняшний день уже прослеживается массовая миграция,
не просто населения, а именно трудовая, и страна теряет все больше
специалистов.
141
Список использованных источников
1. Маяк мониторинг [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступа:
http://www.mayak.zp.ua
2. HeadHunter [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступа:
http://hh.ua
3. Трудовое право: в помощь соискателю и работодателю [Електронний
ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://ubr.ua/labor-market/ukrainianlabor-market/maidan-i-rynok-truda-kak-rabotat-dalshe-281987
Дорошенко Г.О.,
м. Харків, Харківський інститут фінансів
Українського державного університету фінансів та міжнародної
торгівлі
ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
В УКРАЇНІ
Рівень оплати праці є показником добробуту суспільства, потужним
інструментом підвищення рівня життя населення та продуктивності
виробництва. Конституцією України гарантовано право кожного
громадянина на працю та гідну винагороду за неї, і держава бере на себе
функцію регулювання оплати праці. Заходи з регулювання заробітної плати
здійснюються шляхом установлення розміру мінімальної заробітної плати,
інших державних норм і гарантій, через оподаткування доходів працівників.
Але в сучасних умовах можна констатувати, що держава майже відійшла від
активного регулювання системи оплати праці в Україні, що поряд із
лібералізацією цінової політики призводить до унеможливлення
застосування ефективних механізмів зростання як доходів населення, так і
заробітної плати працівників.
Через неефективність державних заходів регулювання системи оплати
праці питома вага заробітної плати в структурі грошових доходів населення
України за роки незалежності значно скоротилась. Так якщо в 1991 році
заробітна плата становила 71% всіх доходів населення, то зараз на заробітну
плату припадає близько 42%. Для порівняння, у більшості європейських
країн частка заробітної плати у доходах сягає 60-65%. Тенденція до
зменшення частки заробітної плати в загальних доходах населення є
негативною, так як саме заробітна плата повинна бути основним джерелом
доходу. Найбільш дієвим способом вирішення цієї проблеми є вихід на
рівень європейського стандарту оцінки робочої сили. Формування системи
оплати праці базується на встановленні мінімальної заробітної плати. В
Україні вона є необґрунтовано низькою. Рівень мінімальної заробітної
плати не дозволяє задовольняти первинні потреби населення. За
інформацією агенції Eurostat найвища мінімальна заробітна плата серед
країн Європейського Союзу у Люксембурзі (1 801 євро), найнижча – у
Болгарії (138 євро) та Румунії (162 евро). В той час як в Україні мінімальна
заробітна плата за місяць становила у 2013 році близько 110 євро. Великий
142
розрив між високою вартістю життя і низькою ціною праці є гострою
соціальною проблемою України.
Про зростання заробітної плати можна говорити лише у контексті
підвищення продуктивності праці. За цим показником країни ЄС
випереджають Україну у 4 рази. За розрахунками на основі даних Держстату
України, у минулому році ВВП на душу населення в Україні нижче, ніж у
Польщі і Естонії – у 2,8 разу, Словаччині – в 3,3, Чехії – в 3,7, Франції – в
4,7, Німеччині – в 5,4, США – в 7,0 разів. За показником продуктивності
праці Україна відстає не лише від добре розвинутих країн ЄС, але й від країн
Митного союзу. Продуктивність праці в Україні складає менше половини
від продуктивності праці в Російській Федерації і ненабагато більше
половини від продуктивності праці в Білорусі і Казахстані (Табл. 1).
Поряд з цим, за даними Держстату у 2006 – 2011 роках доля витрат
підприємств на оплату праці у структурі операційних витрат реалізованої
продукції складала 5–6%, а у країнах Західної Європи вона сягає до 45%.
Водночас розмір ВВП України менший за внутрішній валовий продукт
середньої європейської країни в 4 рази, тоді як заробітна плата менша в
середньому в 12,6 разів. Однією з причин незначної частки зарплати в
собівартості продукції є низький рівень доданої вартості, що створюється на
українських підприємствах. При цьому низька частка витрат на оплату праці
свідчить про можливість значного підвищення зарплати працівникам без
суттєвого зростання ціни продукції за умови підвищення ефективності
виробництва.
Таблиця 1.
Продуктивність праці в Україні у відсотках до продуктивності праці в
деяких країнах Європи та Митного союзу у 2004 – 2011 рр.
Продуктивність 2004
праці в Україні у
відсотках від
родуктивності
праці:
Російської
Федерації
Республіки
Білорусь
2005
2006
2008
2009
2010
2011
48,8
країн Митного Союзу
47,3
47,0
46,9
45,8
42,5
42,7
…
69,7
65,6
50,7
49,1
…
34,9
44,1
35,2
43,1
18,6
18,1
20,4
19,6
18,5
21,3
64,2
2007
64,0
59,6
Нових країн Європейського Союзу
Польщі
40,7
40,6
41,3
42,0
41,1
34,7
Латвії
46,3
43,3
41,8
41,2
43,6
45,2
Старих країн Європейського Союзу
Великої Британії 16,8
17,1
18,1
19,2
20,1
18,1
Німеччини
17,5
18,0
18,8
19,7
20,0
18,0
Франції
18,5
19,0
20,1
21,5
22,3
19,8
143
Але навіть невелика заробітна плата досить часто виплачується з
затримками. Незахищеність працівників від нерегулярності і неадекватності
винагород за працю через недосконалість законодавства та недостатній
контроль за його виконанням формує ще одну досить гостру соціальну
проблему.
Основні заходи з реформування системи оплати праці доцільно
поділити на три групи – заходи загальноекономічного оздоровчого
характеру, специфічні заходи, що здійснюються у площині регулювання
оплати праці та заходи мікроекономічного порядку.
Серед основних невідкладних заходів загальноекономічного характеру,
що створюють передумови для формування гідної оплати праці є:
- Залучення необхідних інвестицій у виробництво і людський капітал.
Такі інвестиції у свою чергу призводять до підвищення науково-технічного
рівня виробництва, покращення умов праці, збільшення її продуктивності, а,
відповідно, і до підвищення платоспроможного попиту та у підсумку
зростання рівня заробітної плати.
- Подолання інфляції та збереження стабільної національної грошової
одиниці – гривні, що дозволить підвищити рівень реальних доходів
населення.
- Врегулювання податкової системи, боротьба з тіньовою економікою,
економічною злочинністю та корупцією. Вдосконалення податкової системи
можливе через зміну параметрів шкали оподаткування, зміну методики
нарахування податків, перегляд системи надання пільг окремим категоріям
працівників.
- Впровадження державних заходів з сприяння рівномірному розвитку
регіонів та галузей.
- Реалізація заходів, спрямованих на зростання частки заробітної плати
в доходах населення. Оскільки значна частка населення живе за рахунок
соціальних трансфертів та пільг, упровадження системи раціональних
соціальних трансфертів, посилення контролю за порядком їх призначення
допоможе знизити частку соціальних виплат та одночасно збільшити частку
заробітної плати в доходах населення. Запровадження адресної соціальної
допомоги малозабезпеченим і бідним сім’ям з урахуванням як поточних
сукупних доходів, так і вартості накопиченого майна, а також поступова
ліквідація пільг для працездатних і відшкодування їх у процесі
реформування системи оплати праці дозволить зменшити витрати держави
та змінити структуру доходів населення.
Спеціальними заходами, що спрямовані на реформування оплати праці
в Україні повинно стати:
- Удосконалення законодавства щодо порядку та критеріїв визначення
мінімальної заробітної плати та мінімальної погодинної заробітної плати як
державного
соціального
стандарту.
Встановлення
економічно
обґрунтованого рівня мінімальної заробітної плати, повинно забезпечувати
відтворення трудового потенціалу працівника, включати сімейну та
інвестиційну складові. Встановлення відповідності мінімальної заробітної
плати рівню мінімальних життєвих потреб населення виходячи із
можливостей економічного зростання. Уточнення прожиткового мінімуму
для основних соціально-демографічних груп населення з урахуванням
144
регіональної диференціації та забезпечення його використання як
державного соціального стандарту.
- Контроль за дотриманням законодавства про працю, відсутністю
дискримінації за статтю, віком, національністю, релігією та захист
працюючих від нерегулярності і неадекватності винагород за працю.
- Зменшення диференціації заробітної плати за кваліфікаційною
ознакою. Надмірна насиченість ринку праці спеціалістами певних професій
призводить до знецінення послуг робочої сили, з одного боку, і зростання
невиправданої диференціації заробітної плати – з іншого.
Для реформування оплати праці на рівні підприємства можна
рекомендувати:
- Удосконалення механізму договірного регулювання соціальнотрудових відносин (шляхом конкретизації змісту угод і договорів).
- Запровадження справедливої системи оплати праці, шляхом
розширення застосування погодинної та відрядної систем оплати праці.
- Удосконалення системи кількісного вимірювання результатів праці на
підприємствах, уточнення службових обов’язків працівників тощо. Це
дозволить правильно оцінювати результати праці та відповідно справедливо
винагороджувати співробітників.
Реалізація вищенаведених заходів удосконалення оплати праці в
Україні, може привести до підвищення рівня оплати праці та економічної
активності населення, зменшення диференціації населення за заробітною
платою, утворення середнього класу.
Кулинич Т.В., к.е.н.
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, м. Харків,Україна
МОЛОДІЖНИЙ РИНОК ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Актуальність теми. В умовах ринкової економіки інтеграція молоді
в суспільство має велике значення. На сучасному етапі в Україні
сформувалась як певна структура ринку праці молоді, так і структура її
зайнятості. Молодіжні аспекти праці враховуються окремо трудовим
законодавством України. Основоположним є Закон України «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», який включає
статті «Праця молоді» та «Підтримка підприємницької ініціативи та
діяльності молоді».
Актуальність даної теми дослідження обумовлена важливою роллю
та функціями молоді в економіці країни. Саме молоді люди, завдяки своїй
мобільності та високому інтелектуальному потенціалу, є головною
рушійною силою сучасного світу, мають можливість впливати на
суспільний прогрес, визначаючи майбутнє суспільства та держави. Проте,
молодіжне безробіття залишається однією з найгостріших проблем у сфері
праці.
Суттєвий вклад у вирішення теоретичних та прикладних проблем
зайнятості молоді внесли українські вчені: Абашина О.В., Ільїч Л.М.,
Кравченко В.Л., Лібанова Е.М., Онікієнко В.В., Перепелиця М.П.,
Хмелярчук М.І., Яременко О.О., Метьолкина Н.В., Дроздова Т.В. та інші.
145
Але на даному етапі розвитку держави існує необхідність подальшого
дослідження проблем підвищення ефективності використання трудового
потенціалу молоді. Це пов’язано, зокрема, з наявністю тенденцій
підвищення рівня безробіття серед молоді та збільшення чисельності
трудових мігрантів.
Основна частина. Молоде покоління – це потенціал, на який
спиратиметься держава у майбутньому, бо молодь є основною
продуктивною і мобільною робочою силою суспільства, озброєною
найсучаснішими теоретичними знаннями. Молодіжний ринок праці має
свою динаміку розвитку. З одного боку молодий вік підвищує шанси для
зайнятості, а з іншого – через відсутність трудового та життєвого досвіду –
зменшує.
Ситуація, що складається на українському молодіжному ринку праці
в останні роки, є досить напруженою і характеризується тенденціями до
погіршення. Зростають масштаби зареєстрованого і прихованого безробіття
серед молоді, збільшується її тривалість. Тим часом можливості молодих
людей і без того обмежені в силу їх більш низької конкурентоспроможності
в порівнянні з іншими категоріями населення.
Специфічними особливостями молодіжного ринку праці є
нестійкість попиту і пропозиції, зумовлена мінливістю орієнтації молоді, її
соціально-професійною невизначеністю; низька конкурентоспроможність
молоді порівняно з іншими віковими категоріями безробітних;
дискримінація жінок при наймі на роботу; приховані розміри безробіття
молоді; відсутність досвіду та стажу роботи.
Українська держава постійно здійснює активний соціальний захист
молоді на ринку праці. Найбільш неконкурентоспроможними на ринку
праці є такі категорії молоді [1]:
- молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх
загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних
закладах;
- вивільнені із строкової або альтернативної військової служби;
- особи, яким надається перше робоче місце;
- діти-сироти, які залишились без піклування батьків;
- особи, яким виповнилось п’ятнадцять років і які за згодою одного із
батьків або особи, яка їх замінює, можуть прийматися на роботу.
Згідно Закону України «Про зайнятість» ці категорії громадян
віднесені до таких, що не здатні на рівних конкурувати на ринку праці і
потребують соціального захисту. Для працевлаштування такої молоді
статтею 5 даного закону передбачено встановлення квоти робочих місць
для підприємств, установ і організацій із чисельністю працюючих понад 20
осіб, незалежно від форм власності, для бронювання ними до 5 % загальної
кількості робочих місць, у тому числі з гнучкими формами зайнятості [1].
Останнім часом все більше число молодих людей вважає отримання
повноцінної освіти необхідною умовою досягнення бажаного соціального
статусу і більш високого матеріального становища, певною гарантією від
безробіття. Професійне навчання стає найважливішим елементом
інфраструктури ринку праці, який підтримує якісно збалансований попит і
146
пропозицію праці, багато в чому визначає ефективність заходів по
реалізації молодіжної політики зайнятості.
Велике значення в службі зайнятості набуває система професійного
навчання незайнятого населення, особливо молоді. Вона сприяє
професійній адаптації працівників, що вивільняються, і незайнятого
населення, підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці. При
первинному виході на ринок праці у молоді переважають ідеалістичні
уявлення про майбутню професію, трудову та професійну кар'єру, які з
перших кроків на ринку праці руйнуються і призводять до виникнення
складних соціально-психічних станів (тривога; стан депресії, що впливає на
комунікативну сферу і супроводжується відчуттям безвиході, комплексом
вини) в умовах неможливості працевлаштування. Зіткнення з трудової
реальністю приводить до переорієнтації або деградації трудових цінностей.
Таким чином, безробіття негативно впливає на соціально-психологічний
розвиток молодих людей і часто призводить до зникнення погляду на
працю як на засіб особистої самореалізації, а сам процес нормальної
соціалізації виявляється порушеним.
Проблема прояву дискримінації полягає в тому, що при прийомі на
роботу роботодавці воліють брати на роботу швидше чоловіків, ніж жінок.
Найменш бажаним кандидатом при прийомі на роботу є молода заміжня
жінка, яка не має дітей. Роботодавець в даному випадку передбачає
можливу швидку вагітність такої жінки і однозначно робить свій вибір на
користь інших кандидатів. Змінити ситуацію вкрай важко, тому надання
можливості жінкам пройти спеціальний тренінг дозволить їм згодом
взаємодіяти з роботодавцем більш успішно і долати забобони, що ведуть до
дискримінації за статевою ознакою.
Молоді люди часто не мають активної позиції в пошуку роботи, а
відповідно не використовують багато з існуючих можливостей
знаходження роботи. Неабиякою мірою це пов'язано з небажанням
потрапляти в некомфортні і жорсткі ситуації ринку праці. Для вирішення
цієї проблеми необхідно, перш за все, раннє залучення підлітків до праці.
Іншим важливим моментом є необхідність наявності у випускників вузів
високого рівня самоорганізації з тим, щоб у пошуку роботи мати
можливість відповідно зустрічати і долати труднощі, пов'язані з
некомфортністю пропонованої праці. Крім того, для українського
суспільства актуальним є включення механізму активного пошуку роботи.
Ця робота полягає, перш за все, в інформуванні молоді про принципи і
технології пошуку. Необхідно проводити спеціальні курси для батьків з
тим, щоб сприяти включенню даного механізму на рівні сім'ї.
Ринок праці відчуває колосальний вплив з боку різних суб'єктів
трудових відносин: це і держава, що підтримує інтереси, як працівників, так
і роботодавців за допомогою спеціалізованих організацій та законодавчого
регулювання трудових відносин, і підприємницькі об'єднання, що
створюються на противагу профспілкам. Недостатня кількість робочих
місць та несприятливі умови для розвитку підприємництва приводять до
збільшення чисельності молодих людей, що реалізують власну економічну
активність в тіньовій економіці. За соціологічними даними частка молодих
громадян, які залучені нині до неформальної, тобто офіційно
147
незареєстрованої діяльності, становить близько 30 %, а ще приблизно такий
же відсоток молоді мають досвід такої діяльності у минулому [2].
Випускники середніх та вищих навчальних закладів належать до
категорії громадян, що потребують додаткових гарантій щодо забезпечення
робочими місцями, тому що в основному вони, не маючи достатніх навичок
і кваліфікації, не готові до жорсткої конкуренції на сучасному ринку праці.
Не останнє місце займає і низький рівень соціальної облаштованості
молодих фахівців. Тому необхідно впровадити ряд заходів щодо
удосконалення правових норм, спрямованих на полегшення процесу
переходу молоді від навчання до трудової діяльності: передбачити
податкові пільги для роботодавців, які приймають на роботу молодих
фахівців, удосконалити механізм держзамовлення, який сприяв би
підготовці фахівців, необхідних для галузей економіки.
Висновки. Таким чином, головні напрями підвищення рівня
працевлаштування молоді на ринку праці в Україні полягають в
наступному:
1. Необхідно активізувати процеси підтримки ініціатив молоді щодо
професійної підготовки і працевлаштування, заохочення її до активного
пошуку роботи. Для цього дуже важливою є повна та кваліфіковано надана
інформація щодо перспектив професійного росту молоді.
2. Варто створити таку мотиваційну поведінку особистості, завдяки
якій вона була б зацікавлена в регламентованих видах діяльності, сприяти
відродженню ціннісних орієнтацій до праці, які виступають як основні
засоби досягнення різноманітних цілей і, отже, виконують функцію
регулятора соціальної поведінки особи.
3. Доцільним є реальне стимулювання особистої ініціативи, розвиток
підприємництва, малого та середнього бізнесу, що забезпечує створення
нових робочих місць.
4. Основними заходами в межах реформування системи освіти мають
стати: створення дієвої та ефективної системи безперервного навчання.
5. Засоби масової інформації, молодіжні організації мають
психологічно готувати молодь до усвідомлення нею тієї ролі, яку вона
може й буде відігравати в розвитку своєї країни.
В цілому формування комплексного застосування вищевказаних
пропозицій, які сприятимуть працевлаштуванню молоді на ринку праці та
підвищенню її ролі в формуванні економіки України, можливе лише за
умови
своєчасного
коригування
загальнодержавної
політики
працевлаштування, яка повинна відповідати вимогам ринкової економіки,
орієнтуватися на забезпечення реалізації прав громадян та створювати
підґрунтя для соціально-економічного зростання країни.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про зайнятість населення» від 1.03.1991 р.
Електронний ресурс. Режим доступу: www.rada.gov.ua.
2. Буда Т. Проблеми реалізації трудового потенціалу молоді в Україні
Електронний ресурс. Режим доступу: http://intkonf.org.
148
Оксенюк К.І., к.е.н., доц. кафедри економіки та підприємництва
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
В умовах посилення процесів глобалізації та міжнародної і
міжрегіональної конкуренції рівень розвитку техніки та технології
настільки високий, що неможливо отримати значну перевагу на ринку лише
за їх рахунок. Доцільно задіяти більш потужний та перспективний ресурс, в
якості його виступає людина, що володіє величезним потенціалом і має
здатність до саморозвитку. Усвідомлення цього вимагає формування нової
парадигми знань щодо створення, ефективного використання та збільшення
інтелектуального капіталу, що стане фундаментом моделі інноваційного
розвитку. Її впровадження дозволить зміцнити світові позиції держави,
підвищити рівень добробуту та якості життя.
Термін “інтелектуальний капітал” вперше використав у 1969 р.
американський економіст Дж. К. Гелбрейт. У 1990-х роках завдяки роботам
Т. Стюарта – одного з фундаторів концепції інтелектуального капіталу –
цей термін набув поширення. Сутність, структуру, особливості
формування, зміст, способи та методи оцінювання інтелектуального
капіталу, як на мікрорівні, так і на макрорівні вивчали багато закордонних
(Т. Стюарт, Е. Брукінг, Л. Едвінссон, М. Мелоун, Д. Даффі, А. Козирєв) та
вітчизняних науковців (О.Б. Бутнік-Сіверський, В.Д. Базилевич, О.В.
Кендюхов, С. Ілляшенко, І.В. Бриль, В.В. Ільїн). В їх роботах формуються
нові напрями досліджень, розробляються актуальні проблемні питання
щодо застосування інтелектуального капіталу. Залишаються дискусійними
у вітчизняній науці і питання щодо процесу формування інтелектуального
капіталу.
У сучасній економічній літературі дослідженню сутнісної
характеристики поняття “інтелектуальний капітал” присвячено ряд
публікацій. Дане поняття є одним із найбільш неоднозначних за своїм
науковим
тлумаченням,
воно
характеризується
складністю,
багатогранністю й багатством проявів.
Аналіз літературних джерел із даної проблематики дозволяє виділити
три підходи до трактування поняття “інтелектуальний капітал”:
1. Сукупність цінностей. В. Л. Іноземців визначає інтелектуальний
капітал у такий спосіб: “Інформація й знання, ці специфічні по своїй
природі й формам участі у виробничому процесі фактори, у рамках фірм
приймають вигляд інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал
являє собою щось на зразок “колективного мозку”, що акумулює наукові й
повсякденні знання працівників, інтелектуальну власність і накопичений
досвід, спілкування й організаційну структуру, інформаційні мережі й
імідж фірми” [1]. Під інтелектуальним капіталом Б. Б. Леонтьев розуміє
вартість сукупності наявних у нього інтелектуальних активів, включаючи
інтелектуальну власність, його природні й придбані інтелектуальні
здібності й навички, а також накопичені їм бази знань і корисні відносини з
іншими суб'єктами [2].
149
2. Процес. Л. Едвінсон трактує дане поняття як знання, яке можна
конвертувати у вартість, перетворити на прибуток і оцінити. С. Алберт і К.
Бредлі розуміють під інтелектуальним потенціалом процес перетворення
знань і нематеріальних активів у ресурси, які дають конкурентні переваги
окремим особам, фірмам, державам [3, С.109].
3. Результат. На думку Е. Брукінга “інтелектуальний капітал” – це
термін для позначення нематеріальних активів, без яких компанія не може
існувати, посилюючи конкурентні переваги [4, С.17]. Ю. Ґава визначає дане
поняття як особистий ресурс, інтелектуальний матеріал, що
формалізується, обробляється й використовується для збільшення вартості
активів компанії. Д. Клейн і Л. Прусак під терміном “інтелектуальний
капітал” розуміють інтелектуальний матеріал, який формалізований,
зафіксований і використовується для виробництва більш цінного майна [5,
С.130].
Під інтелектуальним капіталом будемо розуміти систему
інтелектуальних цінностей (знання, навики, досвід, творчі здібності,
інтелектуальна власність, інші нематеріальні активи), які в процесі свого
відтворення забезпечують конкурентні переваги як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках.
Як провідний чинник та основа інтелектуальної економіки
інтелектуальний капітал має певні специфічні ознаки [6]:
1. Не є матеріальним у традиційному розумінні.
2. Перебуває одночасно у формах запасу і продукту.
3. Зберігається та нагромаджується у специфічних традиційних
формах.
4. Є основним компонентом визначення ринкової вартості
підприємств.
У складі інтелектуального капіталу виділяють три складові:
1. Людський капітал: знання, практичні навички, досвід, ноу-хау,
творчі здібності, креативний спосіб мислення, моральні цінності, загальна
культура.
2. Структурний капітал: технічне і програмне забезпечення,
організаційна структура, патенти, ліцензії, ноу-хау, товарні знаки,
промислові зразки, технічне й програмне забезпечення, організаційна
структура, корпоративна культура, відносини з клієнтами.
3. Споживчий капітал: зв'язки з економічними контрагентами
(постачальниками, споживачами, посередниками, кредитно-фінансовими
установами, органами влади та ін.), інформація про економічних
контрагентів, історія взаємин з економічними контрагентами, торгова марка
(бренд).
Інтелектуальний капітал є складовою частиною національного
багатства поряд із природними ресурсами, основними фондами,
матеріальними оборотними коштами. Разом із тим інтелектуальному
капіталу властивий більш високий рівень розвитку порівняно з уже
відомими функціональними формами капталу, критерієм чого є більш
стійкий рівень економічного піднесення, ефективності суспільних структур.
Саме інтелектуальний капітал задає темп і характер відновлення технології
150
виробництва і його продукції, що потім стають головною конкурентною
перевагою на ринку [7, С.91].
Варто відмітити, що інтелектуальний капітал приносить дохід не
тільки своєму власникові, конкретній людині, але й організації, де він
працює, регіону і країні в цілому.
Інтелектуальний капітал має дві взаємозалежні складові. Одна з них людина, її знання, освіта, професіоналізм (людський капітал). Друга результат творчої праці - інтелектуальний продукт (інновації).
Інтелектуальний капітал стає усе більш значимим у сучасному світі,
визначає імідж організації і зміст бізнесу. Останні дослідження у сфері
інтелектуального капіталу свідчать про більш високу цінність
інтелектуального капіталу порівняно з матеріальними ресурсами. Так, за
даними професора Колумбійського університету Ф. Ліхтенберга, долар,
витрачений на дослідження і розробки, приносить у восьмеро більший
прибуток, ніж долар, вкладений у техніку. А Ч. Хенді стверджував, що
інтелектуальний капітал корпорації зазвичай в три-чотири рази перевищує
облікову вартість її матеріальних доходів [8, С.280].
Формування інтелектуального капіталу потребує інвестицій.
Дослідження, проведені у США, показали, що рентабельність вищої освіти
в основному співпадає з показником ефективності вкладень у фізичний
капітал (10-15%). В Україні фахівці доводять, що внутрішня норма віддачі
підготовки за рахунок бюджетних коштів фахівців з повною вищою
освітою (36,5%), професорів (43,5 %), доцентів (63,5%), що перевищує
рентабельність будь-яких інших інвестицій [9, С.208].
Особливістю інвестицій у освіту є тривалий період очікування
віддачі (12-20 років), а також необхідність безперервного поповнення
знань. Тому для забезпечення потреб регіону у кадрах варто звернути увагу
на можливість більш швидкої віддачі за рахунок перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, тобто розвитку
післядипломної освіти.
Сьогоднішні
умови,
в
яких
відбувається
формування
інтелектуального капіталу є досить складними. Трансформаційна криза в
Україні зумовила руйнацію науково-технологічної та підірвала духовноморальну складову національного інтелектуального капіталу. За роки
незалежності по всій території України поширилися процеси депопуляції
населення, зменшення народжуваності й зростання смертності, у тому числі
й серед населення працездатного віку; величезних втрат продовжує
завдавати інтелектуальному капіталу та науково-технічному потенціалу
України міграція висококваліфікованих кадрів; витрати на освіту в Україні
неухильно зростають, водночас за величиною фінансових втрат на душу
населення вона поступається більшості країн світу, займаючи, зокрема, в
Європі одне з останніх місць, до того ж інтелектуальний потенціал України
практично не трансформується у виробництво; низький рівень
фінансування сфери охорони здоров'я та сфери культури [10].
На жаль, сьогодні в Україні відсутнє розуміння суті і цінності
інтелектуального капіталу, що склався, немає єдиної, чітко сформованої і
обґрунтованої концепції його формування і розвитку. Працюють лише
окремі її елементи: інформація, знання, професійний рівень, об’єкти
151
інтелектуальної власності і тому подібне. Це є в певному сенсі стіною, що
гальмує процес відтворення інтелектуального капіталу
Таким чином, для формування інтелектуального капіталу регіону
необхідні спільні взаємопов’язані дії влади, вищих навчальних закладів,
мотивації саморозвитку особистості та використання знань на користь
суспільства
Список використаних джерел
1. Гадзало А.Я. Значення інтелектуального потенціалу в умовах
поглиблення євроінтеграційних процесів / А.Я. Гадзало // Економіка АПК.
– 2006. – № 8. – с.17
2. Леонтьев Б.Б. Цена капитала. Интелектуальный капитал в
российском бизнесе / Б.Б. Леонтьев. – М.: Издательский центр “Акционер”,
2002. – 200 с.
3. Орлова Т. Интелектульный капитал: понятие, сущность, виды / Т.
Орлова // Проблеми теорії і практики управління. – 2008. – № 4. – С.109-118
с.
4. Брукинг Э. Интлектуальный капитал: ключ к успеху в новом
тысячелетии / Э.Брукинг. – СПб. И др.: Питер, 2001. – 287 с.
5. Ґава Ю.В. Інтелектуальний капітал – шлях до економічного
зростання України / Ю.В. Ґава // Актуальні проблеми економіки. – 2006 .—
№ 4. – С.129-134.
6. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник / В.Д.
Базилевич. – К.: Знання, 2006. –431 с.
7. Терон І.В. Інтелектуальний капітал як основне джерело багатства в
постіндустріальному суспільстві / І.В. Терон // Формування ринкових
відносин в Україні. – 2007. – № 7. – С. 90-94.
8. Комліченко О.О., Ротань Н.В. Інноваційний розвиток регіонів
України та фактори, що на нього впливають / О.О. Комліченко, Н.В. Ротань
// Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. – 2013. – Вип. 1(2).
– С. 279-284.
9. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішньова О.А., Керб Л.П.
Управління трудовим потенціалом: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.
10. Коваленко О. М. Інтелектуальний капітал: формування та
розвиток в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.
наук.: спец. 08.00.01 / О. М. Коваленко – К., 2008. – 19 с.
152
Салахова Ю. Ш., ассистент кафедры финансов
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты
понятия
"человеческие
ресурсы",
проанализированы
подход
к
формированию человеческого капитала трудовых ресурсов, установлена
взаимосвязь между трудовыми и человеческим ресурсами, определена роль
государства в формировании человеческого капитала работников.
Abstract: the article considers the theoretical aspects of the concept of
"human resources", analyzed the approach to the formation of human capital
labor resources, installed the interrelation of labor and human resource, defined
the role of the state in the formation of human capital workers.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий капитал,
государство, национальное богатство
Keywords: human resources, human capital, the state, national wealth
На современной этапе экономического развития все большее
внимание уделяется роли человеческого капитала в становлении экономики
нового типа, а именно инновационной экономике. Под инновационной
экономикой мы, в первую очередь, будем понимать «тип экономики,
основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом
совершенствовании, на производстве и экспорте и самих технологий» [1].
Таким образом, инновации, инновационный продукт являются в настоящий
момент основой для экономического роста и благосостояния, так как
производство высокотехнологичной продукции подразумевает высокую
добавочную стоимость. Однако, в данном контексте, на первый план будет
выходить не сам инновационный продукт, а интеллект учёных,
разработчиков, а не материальное производство в отдельно взятом
составляющем. Следовательно, как субъекты хозяйствования, в частности,
так и государство, в целом, должны сформировать качественную среду для
интеллектуального развития общества.
Для целей исследования рассмотрим основные категории
населения:

«Трудовые ресурсы – это часть населения страны, которая по
своему физическому развитию, умственным способностям и знаниям
способна работать в народном хозяйстве» [2, c. 109];

«Экономически активное население, или рабочая сила, – это
часть трудовых ресурсов, которая на протяжении определенного периода
обеспечивает предложение своей рабочей силы для производства товаров и
предоставления услуг. Количественно экономически активное население
состоит из численности занятых экономической деятельностью и
численности безработных» [2, c. 109].
На данный момент, именно трудовые ресурсы в процессе
переработки природного сырья превращают его в полезный продукт,
отвечающий человеческим нуждам. К числу элементов трудового процесса
153
можно отнести человеческий труд, объект, с которым работают, средство
или орудие труда, а также цель и задачу процесса. Цель трудового процесса
заключается в производстве продукции, приносящей прибыль. Так,
наниматель рассчитывает получить финансовую отдачу, которая выгодно
компенсировала бы вложение инвестиции, в том числе инвестиции в
работников. Причем, основными средствами увеличения дохода от
использования навыков и профессионализма работников, приходящихся на
капитал, является увеличение следующих факторов:

рабочего времени;

интенсивности процесса производства;

внедрение научных разработок;

стимулирование работников и др.
Однако, на данный момент желания и нужды потребителя
удовлетворить все сложнее. Поэтому субъектам хозяйствования приходится
искать все новые пути повышения конкурентоспособности своей
продукции на рынке. Самое рациональное решение – это производство
продукции нового типа, инновационной высокотехнологичной продукции,
особенно в условиях ограниченности природных ресурсов. Таким образом,
рациональное формирование и использование имеющихся трудовых
ресурсов должно идти пропорционально развитию их навыков,
способностей и умений, так, как только качественный интеллектуальный
капитал, сконцентрированный, в первую очередь, в человеческом капитале
работников, позволит перестроить имеющийся процесс производства в
инновационном направлении.
Необходимо заметить, что человеческий капитал формируется, в
первую очередь, за счет инвестиций в воспитание, образование,
здравоохранение, в предпринимательскую способность. На современном
этапе социально-экономического развития, трудовой ресурс является таким
же ресурсом, как и материальные, технические, финансовые ресурсы
организации.
Однако в отличие от перечисленных ресурсов, трудовые имеют
принципиальные отличия, среди которых можно выделить следующие:

материальные, технические ресурсы имеют свойство дешеветь
со временем в связи с износом; трудовые ресурсы со временем имеют
свойство дорожать в связи с возможностью повышения квалификации
рабочего, наличием опыта;

работник может отказаться от условий, на которых
предприятие/организация предполагает его использовать;

работник имеет право уволиться по собственному желанию,
бастовать;

работник может не только повышать свою квалификацию, но и
проходить переподготовку;

работник может сам решать вопрос приемлемости того или
иного вида деятельности, следовательно, работодатель должен постоянно
заинтересовывать и стимулировать его к труду.
154
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что трудовой
ресурс обладает значительной отличительной особенностью – интеллектом,
то есть наличием собственного человеческого капитала.
Формирование данного капитала происходило на всем пути развития
«человеческого ресурса». В данном случае мы говорим «человеческий
ресурс», так как о трудовом ресурсе пойдет речь только тогда, когда его
можно будет расценивать как рабочую силу, однако формирование
будущего трудового ресурса происходило еще на этапе начального
образования. Поэтому целесообразно будет ввести понятие «человеческий
ресурс».
Место экономической категории «человеческий капитал»
определили еще в 60-е годы XХ века такие ученые, как Д. Минцер,
Г. Беккер, Т. Щульц. Они определили понятие человеческий капитал
следующим образом: «Человеческий капитал – есть особая форма капитала,
представляющая собой [3, 4, 5]:

накопленный запас навыков, знаний, способностей;

запас, который рационально используется человеком в какойлибо сфере общественного производства и способствует повышению
производительности труда;

повышение производительности труда, в свою очередь, ведет к
росту доходов работника, фирмы, общества;

рост доходов, как форма выражения степени удовлетворения
потребностей и реализации интересов, стимулирует человека к увеличению
запасов здоровья, знаний и навыков».
На современном этапе большинство ведущих российских и
зарубежных ученых утверждают, что человеческий капитал включает в
себя все знания и умения человека. Можно рассмотреть следующие
подходы к определению человеческого капитала (таблица 1).
Таблица 1
Подходы к определению человеческого капитала
Автор
И. Фишер
Г. Д. Маклеод
Л. И. Лопатников
Трактовка понятия «человеческий капитал»
«Человеческий капитал есть мера воплощенной в человеке
способности приносить доход. Человеческий капитал включает
врожденные способности и талант, а также образование и
приобретенную квалификацию» [6, c. 164]
Рассматривал производящего человека как фиксированный
капитал. С его точки зрения, если «этот человек не является
продуктивным, то не подвержен экономическому анализу» [7,
c. 48]
«Человеческий капитал – оценка воплощенной в индивидууме
потенциальной способности приносить доход. Включает
врожденные способности и таланты, а также образование и
приобретенную квалификацию» [8, c. 368]
155
Д. Дэвид,
Дж. Джери
«Человеческий капитал – производственное вложение капиталов
не столько в заводы и машины, сколько в людей. В
политэкономии капиталовложение в человеческие ресурсы
оценивается по сравнению с уровнями экономической отдачи от
других видов инвестиций» [9, c. 412]
Ю. Платонов
«Человеческий капитал – совокупность знаний, навыков,
способностей и мотиваций человека, имеющих экономическую
ценность» [10, c. 265]
Ю. А. Корчагин
«Человеческий капитал – это интеллект, здоровье, знания,
качественный и производительный труд и качество жизни» [11,
c. 119]
Источник: собственная разработка на основе изученной литературы
Таким образом, человеческий капитал является основным
источником формирования первоначально человеческого, а затем
трудового ресурса государства. Именно качественный уровень
человеческого капитала того или иного работника ложится в основу его
конкурентоспособности на рынке труда.
Однако на современном этапе социально-экономического развития
рынка труда мы сталкиваемся с рядом проблем, которые позволяют говорит
о нерациональном использовании человеческого капитала имеющихся
трудовых ресурсов. В данном контексте можно выделить следующие
проблемы рынка труда Республики Беларусь:
1.
Излишняя численность кадров в рамках отдельных
предприятий/организаций в силу некачественной кадровой политики,
менеджмента;
2.
Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по
профессионально-квалификационным составляющим;
3.
Расширение
масштабов неофициальной
занятости
и
нерегистрируемой безработицы;
4.
Незаинтересованность работников в большинстве случаев в
повышении своей квалификации ввиду отсутствия дополнительных
стимулов к этому со стороны работодателей, а также отсутствия
конкурсных начал в процессе своей трудовой деятельности.
Это все говорит, в первую очередь, о неэффективном использовании
человеческого капитала трудового ресурса. Таким образом, как
сформированный
человеческий
ресурс,
не
занятый
трудовой
деятельностью, так и трудовой ресурс, используемый нерационально, в
итоге не дает полной отдачи как субъекту хозяйствования, так и
государству, в то время как остается расходной статьей.
В основе управления человеческими ресурсами лежат концепции,
взятые из различных родственных дисциплин: экономика, право,
психология, социология. Измерение окупаемости инвестиций в
человеческий капитал несомненно важно и начинается с понимания задач,
связанных с управлением им, со стадии планирования рабочей силы и так
далее. Многие ныне известные проекты измерений потерпели неудачу по
причинам: измерения начинают с середины процесса или не принимают во
внимание взаимодействие всех необходимых элементов. Схема управления
156
человеческим капиталом должна позволить решать следующие задачи:
планирование, приобретение, содержание, развитие, сохранение и
достоверная оценка. Причем на каждой из указанных стадий формируется
стоимость человеческого ресурса. Таким образом, благодаря теории
человеческого капитала человеческий фактор стал рассматриваться как
источник экономического роста, не менее важный, чем другие факторы
производства.
Человек – обладатель своеобразного капитала, способного приносить
доход. Причем использование всех составляющих такого капитала в
совокупности приносит доход обеим сторонам: и самому носителю
капитала, и предпринимателю, в чьей деятельности он участвует.
Таким образом, человек как носитель капитала, должен получить
соответствующий уровень образования, культуры, здоровья – всего того,
что является составляющим человеческого капитала, чтобы в последующем
этот капитал вошел в состав интеллектуального капитала предприятия и
стал основой создания инновационного продукта в условиях экономики
нового типа – экономики знаний.
Список использованных источников
1.
Инновационная экономика // Свободная энциклопедия «Википедия»
[Электронный
ресурс].
–
2001.
–
Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Инновационная_экономика. – Дата доступа:
01.02.2014.
2.
Статистический ежегодник Республики Беларусь / Нац. стат. комитет
Респ. Беларусь; редкол.; В.И. Зиновский [и др.]. – Минск, 2013. – 578 с.
3.
Schultz T. The Economic Value of Education / T. Schultz – N.Y.:
Columbia University Press, 1963. – 92 р.
4.
Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis / G.S.
Becker. – N.Y.: National Bureau of Economic Research , 1994. – 416р.
5.
Mincer J. Production of Human Capital and the Lifecycle of Earnings:
Variation on the Theme / J. Mincer. // National Bureau of Economic Research. –
Working Paper of the NBER. – 1994. – № 4838.
6.
Фишер С. Экономика / С.Фишер, Р.Дорнбуш , Р.Шмалензи –
М.:Дело, 1995. –864 с.
7.
Маклеод Г.Д. Основания политической экономии / Г.Д. Маклеод;
пер. с англ. Веселовский М.П. – СПб.: Н. Тиблен, 1865. – 706 c.
8.
Лопатников Л. И. Экономико–математический словарь: Словарь
современной экономической науки; 5–е изд., перераб. и доп. / Л. И.
Лопатников. – М.: Дело, 2003. – 520 с.
9.
Дэвид Д., Джери, Дж. Большой толковый социологический словарь / .
Д. Дэвид, Дж. Джери. – М.: Вече, 2001. – 544 с.
10. Платонов Ю.П. Народы мира в зеркале геополитики (структура,
динамика, поведение) / Ю. П. Платонов. – М.: Юнити–Дана, 2007. – 464 с.
11. Корчагин Ю. А. Российский человеческий капитал: фактор развития
или деградации: [монография] / Ю. А. Корчагин. – Воронеж: ЦИРЭ, 2005 . –
252 c.
157
Саленков А.В., аспирант кафедры
экономической теории и экономических методов
управления экономического факультета Харьковского
национального университета имени В.Н. Каразина
ДИНАМИКА СПРОСА НА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ В
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
По своей сути социальные гарантии относятся к глубинным
основаниям общественного организма, которые достаточно близко
расположены по отношению к ценностям и базовым институтам.
Представители неолиберализма, хотя и подвергают критике разного рода
«социальные излишества», не решаются полностью отвергнуть принцип
социальной справедливости и защиты слабых членов общества.
Институциональная природа социальных гарантий заключается в их
способности снимать ряд неопределенностей социально-экономической
системы. Во-первых, благодаря социальным гарантиям
общество в
меняющихся внешних и внутренних условиях сохраняет тот минимум
социальности, за которым может начаться катастрофический рост энтропии
в виде необратимой десоциализации и деградации. Во-вторых, социальные
гарантии ограничивают индивидуальные риски хозяйственного поведения
субъектов, принимающих решения в условиях неопределенности, что
делает систему в целом гибкой и адаптивной. В-третьих, социальные
гарантии являются важным составным элементом механизмов
распределения и использования
экономических ресурсов общества,
которые детерминируют пропорции и масштабы общественного
производства.
Институциональная несбалансированность социальных гарантий
оборачивается их финансовой несбалансированностью, как текущей, так и
перспективной. Жесткие бюджетные ограничения требуют от общества
находить оптимальные пропорции распределения национального богатства
между целями социальной стабильности и справедливости, с одной
стороны, и целями экономического роста и повышения национальной
конкурентоспособности – с другой. Для этого необходимо четкое
понимание институциональной природы социальных ограничений и
социальных гарантий как важного внутреннего механизма стабилизации
трансформационной экономики.
Неоднозначность теоретических и идеологических оценок системы
социальных гарантий в чем-то отражает объективную противоречивость их
современного статуса. Повсеместная тенденция к урезанию бюджетных
расходов в странах с развитой системой социальных гарантий имеет, в
основном, сугубо финансовую мотивацию и не учитывает их сложный
социально-институциональный и общеэкономический контекст. Это
приводит к росту общей социальной конфликтности, зачастую
приобретающей деструктивный характер.
Характер современного развития требует не просто сохранения
социальных гарантий, а расширения их масштабов и качественного
158
обогащения. Основными факторами роста совокупной потребности в
социальных гарантиях в мировой экономике являются:
общий рост социального отчуждения, неопределенности и рисков
функционирования хозяйственных систем в условиях глобализации,
которые проявляются в массовой безработице, растущем разрыве между
богатыми и бедными, деградации ценностных оснований социального
поведения;
тенденция к старению населения, обусловленная снижением
рождаемости и ростом продолжительности жизни, что приводит к
серьезным макроэкономическим и институциональным диспропорциям;
переход к этапу формирования национальных систем социальных
гарантий в тех развивающихся государствах, где растет уровень жизни
населения, что стимулирует общий рост социальных стандартов на фоне
угасания традиционных форм социальных гарантий патриархальносемейного типа;
снижение доходности финансовых активов национальных пенсионных
и страховых систем, обусловленное сужением зоны «безрисковых активов»
и необходимостью перехода к финансовой модели с хеджированием
рисков.
Повышенный социально-экономический риск «решительных» мер
бюджетной экономии состоит в том, что они загоняют государство и
общество в порочный круг: сокращение ресурсного обеспечения
социальных гарантий в условиях роста потребности в них снижает
возможности устойчивого развития и оздоровления государственных
финансов, что провоцирует дальнейшее снижение расходов на социальные
цели.
Особенно важно понимание фундаментальных оснований системы
социальных гарантий для государств с трансформационной экономикой.
Конъюнктурный подход может оказаться слишком опасным. В этой сфере
обществу как никогда необходим взвешенный подход, рассчитанный на
перспективу.
Сухань В.О., к.э.н., доц.
Харьковский институт бизнеса и менеджмента, г. Харьков, Украина
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ И
ЗАНЯТОСТЬЮ
В ХАРЬКОВСКОМ РЕГИОНЕ
Постановка проблемы. Занятость населения является важной
социально-экономической категорией, связанной с реализацией права
человека свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию. Описание условий, в которых протекает
сегодня эволюция занятости населения представлено в исследованиях
О.Гришновой, В.Гриневой, С.Корецкой, Е.Либановой, П.Шевчука и др.
Однако сегодня отмечается значительная деформация отечественного
159
рынка труда, что требует проведения дополнительных исследований в этой
сфере.
Изложение основного материала. За последние десять лет в
Харьковском регионе произошли значительные изменения в уровне и
структуре занятости заселения. Они коснулись всех структурных элементов
занятости: структуры экономически активного населения, половозрастной
и отраслевой структур занятости и др. Общее состояние занятости
населения в Харьковской области за 2003 – 2013 гг. характеризуется
данными табл. 1.
Таблица 1
Экономическая активность в Харьковской области за 2003 – 2013
гг.
Показатели
Экономически
активное
население,
тыс.чел.
Уровень
эан,%
Население
занятое
экономической
деятельностью,
тыс.чел.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1438
1396
1388
1391
1385
1386
1371
1365
1375
1373
2013
*
1372
65,0
63,0
62,5
62,6
62,6
63,2
63,3
63,9
65,1
65,7
65,8
1301
1285
1297
1305
1311
1312
1265
1267
1279
1280
1285
Уровень
58,9
занятости, %
58,0
58,4
58,8
59,2
59,8
58,5
59,3
60,6
61,2
61,6
Безработное
население,
тыс.чел.
Уровень
безработицы, %
Экономически
неактивное
население
137,
3
110,
6
91,6
85,5
74,2
73,6
105,
5
97,9
96
93
87
9,5
7.9
6,6
6,1
5,4
5,3
7,7
7,2
7
6,8
6,3
771,
7
818,
8
833,
4
831,
2
827,
9
807,
4
-
-
737
718
713
*- данные за 9 месяцев 2013 г.
источник: [1, с.312]
На основании показателей табл. 1. можно сделать следующие выводы.
Так, удельный вес занятых в экономике относительно стабилен и составляет в
среднем 58%. Однако, одновременно наблюдается сокращение экономической
активности населения, начиная с 2004 г., и незначительное оживление
активности в 2011г. Можно отметить некоторое увеличение уровня
безработицы (самый минимальный в 2005 г. – 5,3%). Следует отметить, что
рост безработицы сопровождается оживлением экономической активности
населения. Это свидетельствует о наличии экономических проблем в регионе,
160
в связи, с чем часть населения не может реализовать свои способности к труду,
теряет надежду на возможное трудоустройство с помощью службы занятости.
С началом перехода к рыночной экономике прослеживается переход
значительного количества рабочей силы из сферы производства в сферу
обслуживания, а также из государственного сектора в частный, о чем
свидетельствует увеличение в количественном выражении населения
занимающегося экономической деятельностью. Указанные тенденции
актуальны и для современного рынка труда Харьковского региона (табл.2.)
Данные таблицы показывают, что за два года произошли значительные
изменения в структуре занятости по видам экономической деятельности. За
этот период в наибольшей степени сократилось количество наемных рабочих в
строительстве, образовании, здравоохранении, промышленности, транспорте.
Зато существенно возросло количество занятых в таких сферах как: с/х,
торговля и ремонт, операции с недвижимостью, государственное управление,
ЖКХ.
Такое положение нельзя назвать полностью негативным (кроме снижения
доли занятых в науке, что, безусловно, явилось негативным результатом
структурных изменений занятости), так как в Украине в целом и в
Харьковском регионе в частности длительные годы существовала структура
занятости населения по отраслям экономики, деформированная в сторону
гипертрофированной доли промышленности и отставания сферы
обслуживания, то есть всей инфраструктуры, обеспечивающей современные
процессы функционирования и развития общества.
Таблица 2
Изменение среднеучетного количества штатных работников по
видам экономической деятельности (в 2012г.
по сравнению с 2010г., чел.)
Виды деятельности
С/х
Рыбное хозяйство
Промышленность
Строительство
Торговля и ремонт
Отели и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимостью
Государственное управление
Образование
Социальная помощь и
здравоохранение
ЖКХ, спорт, культура
Прирост или сокращение штатных работников
5000
-100
-3100
-3800
5400
5000
-500
3600
4400
-1200
-1700
500
Источник: [1, с.331]
Становление рыночных отношений приводит к естественному
перемещению занятости из производственной сферы в сферу обслуживания.
Однако, чтобы уровень промышленного и строительного производства
обеспечивал потребности экономики и населения, необходима высокая
161
производительность труда, чего об отечественной промышленности и
строительстве не скажешь.
При этом руководителей органов власти и управления, включая
руководителей учреждений и организаций, в стране насчитывалось 4,3% от
общего числа занятых в экономике, специалистов высшего уровня
квалификации – 16,3%, специалистов среднего уровня квалификации – 15,3%.
Дальнейшее
расширение
государственного
аппарата
управления
свидетельствует об его необоснованном раздувании, повышении уровня
бюрократизации, осложнении принятия решений.
О нестабильной ситуации рынка труда Харьковской области
свидетельствует неблагоприятная динамика спроса и предложения рабочей
силы. Анализ сложившейся ситуации показывает, что спрос на рабочую силу
со стороны предприятий сокращается при непрерывном росте ее предложения.
Нагрузка незанятого населения на одно свободное рабочее место (вакантную
должность) постоянно возрастает и на начало 2012 г. составила 11 человек.
На 1 вакантное место от 2-5 незанятых чел. претендовало в
Дергачевском,
Харьковском районах и в г. Харькове, от 13-25 чел.
претендовало в
Купянском, Богодуховском, Боровском, Золочевском,
Змиевском районах, от 28 до 40 чел. – в Близнюковском, Коломацком,
Сахновщинском районах, от 50 до 82 чел. – в Балаклейском, Двуречанском,
Лозовском, Изюмском районах [1, с.325].
Наибольшая нагрузка незанятых лиц на 1 вакантное место сложилась в
Первомайском (174 чел.), Волчанском районе (108 чел.).
Сегодня на отечественном рынке труда катастрофически не хватает
квалифицированных рабочих кадров и качественных рабочих мест. Однако
современная молодежь отдает преимущество в профессиональном выборе так
называемым «престижным» профессиям – юрист, экономист и т.д. Рабочие
профессии не пользуются спросом, разве что за небольшим исключением
отдельных профессий, таких как бармен, официант, парикмахер и др. (рис. 1.).
2011
2012
23,3
25
20
15
10
16,4
10,9
17,7
17,7
13,1
9
8,1
6,3
2,8
5
0
Руководители
предприятий
Менеджеры
предприятий
Гос. Служащие
Юристы
Экономисты
Рис. 1. Нагрузка на одно рабочее место у 2011 – 2012 гг. (чел.)
(источник: [2])
Учитывая динамическое развитие общества, быстрое изменение
структуры занятости, особое внимание следует уделять профессиональной
162
ориентации населения и, в первую очередь, школьной молодежи. Сегодня
необходимо начать последовательную информационно-разъяснительную
работу, развивать гибкую и ориентированную на трудоустройство систему
профориентации среди учеников общеобразовательных школ. С другой
стороны следует проводить профориентационную работу с родителями
учеников и преподавателями. Так как известно, что на выбор учеником
будущей профессии в значительной мере влияют именно родители и
преподаватели. В 2012 г. профориентационные услуги службы занятости
получило почти 279 тыс.чел, в том числе 168,9 тыс. чел. – занятое население.
Для учеников общеобразовательных школ на ряду с традиционными
внедрен целый ряд новых профориентационных мероприятий. Так, например,
Изюмским центром занятости проводятся профориентационные уроки с
выпускниками общеобразовательных учебных заведений на темы: «Объективносубъективные факторы становления профессиональной пригодности» и
«Психологическая помощь в развитии самосознания», занятия с использованием
инновационной формы профессиональной ориентации школьников.
Выводы. Чтобы обеспечить разрешение указанных проблем с целью
качественного
изменения
в
профессиональном
образовании
и
профессиональной работе необходимо:
- осуществлять постоянный анализ состояния регионального рынка труда
через инвестиционные планы предприятий, целевые государственные
программы регионального развития. Определять спрос и предложение на нем
рабочей силы, как на сегодняшний день, так и на будущее, с целью приведения
объемов и направлений подготовки рабочих кадров и специалистов в
соответствие с потребностями экономики;
- обеспечить службу занятости и образовательные учреждения выводами
этого анализа с целью организации профессионального обучения граждан, в
соответствии с текущими и перспективными потребностями предприятий в
кадрах в профессиональном и квалификационном разрезе;
- проводить отделами образования и науки совместно с базовыми центрами
занятости
профориентационные
мероприятия
среди
учеников
общеобразовательных учебных заведений;
- обеспечить молодежь гарантированным первым рабочим местом;
- согласовывать с работодателями рабочие учебные планы и программы,
привлекать их к выпускным экзаменам;
- организовывать производственную практику на предприятиях-заказчиках
подготовки квалифицированных рабочих кадров в профессиональнотехнических заведениях.
Список использованных источников
Харківська область у 2012 році. Статистичний щорічник / [за ред.
О.Г.Мамонтової]. – Харків: головне управління статистики в Харківській
області, 2013. – 535с.
1.Чисельність незайнятих громадян та кількість вакансій, зареєстрованих в
центрах зайнятості Харківської області [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим
доступу: http://www.dcz.gov.ua/kha/control/uk/statdatacatalog/list
2. Якобінчук В. Актуальні питання професійної підготовки
кваліфікованих робітничих кадрів / В.Якобінчук // Україна: аспекти праці // . –
2008. - №8. – с.40-45
163
Шаповалова Н.П,.
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, м. Харків, Україна
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО
ЗРОСТАННЯ
Щоб не перетворитися у державу третього світу наша молода країна
потребує не тільки матеріальних благ, але й власного виробництва цих
благ, не тільки нових технологій, привнесених з розвинених держав, а і
власних наукових досягнень. Економіка держави є матеріальною базою
розвитку суспільства, а фахівці-економісти – тими, хто втілює на практиці
принципи раціонального ведення господарства країни в умовах обмежених
ресурсів. Тому надзвичайно велике значення має фахова свідомість
майбутніх спеціалістів з економіки, від професійного зростання яких в
значній мірі залежить і розвиток самого суспільства.
Одним із центральних у підготовці майбутніх фахівців економічного
профілю стає завдання визначення умов їх майбутнього професійної
зростання, що передбачає визначення професійної спрямованості,
розуміння і внутрішнє прийняття цілей професійної діяльності, інтерес і
схильність до неї, сформованість професійних ідеалів, переконань і
ціннісних орієнтацій, установку на постійне професійне самовдосконалення.
Такий підхід припускає виокремлення
однієї з педагогічних умов
професійного зростання - визначення особистісної спрямованості суб'єкта
на професійну діяльність та є особливо актуальним на етапі навчання
молоді у вищому навчальному закладі, так як студентський вік є найбільш
«сенситивний для утворення професійних, світоглядних і громадянських
якостей» [7].
Типологія спрямованості людської особистості сходить до
стародавніх філософських традицій. У давньогрецькій філософії її
представники Сократ, Платон і Аристотель звернулися до категорії
«спрямованість» при діагностуванні людської поведінки і трактували її в
широкому сенсі як прояв так званої «ентелехії» - енергетичнофункціональної спрямованості потенціалу всього, що має місце в світі.
Ентелехія, за Аристотелем, багато в чому тотожна енергії і є реалізацією
закладених в будь якому сущому здібностей і можливостей [1].
Стародавнє ведичне вчення, звертаючись до поняття призначення
людини,
використовує
термін
«дхарма».
Дослівний
переклад
санскритського слова «дхарма» – це обов’язок або призначення. Дхарма –
ємне і глибоке поняття, що вказує на те, що в кожної індивідуальної душі
на глибинному її рівні є приписане завдання ("шлях"), що визначає
особливості мислення та поведінки цієї індивідуальної душі в даний час і в
даному місці.
Засновник української класичної філософії Г. Сковорода (1722-1794)
ввів поняття «спорідненості», тобто слідування людиною своєї природи.
Філософ, розглядаючи природу людини, вважав, що віна з'являється на світ
з вродженими задатками до того чи іншого виду діяльності. У процесі
164
самопізнання людина відкриває в собі вище начало, об'єднує його з Богом і
робиться богорівною, насамперед завдяки усвідомленню свого власного
покликання, яке адекватно реалізується у відповідних формах діяльності.
Тільки тоді людина досягає щастя. «Сродна» діяльність характеризується
тим, що вона однаково корисна і для того, хто знайшов своє покликання, і
для суспільства. Цією єдністю суспільного і особистого інтересу
«споріднена» праця відрізняється від випадкової роботи, обраної з
міркувань користі, слави чи гордості [8].
Поняття «спрямованість особистості» в сучасній науковій літературі
визначається як система спонукань і ціннісних орієнтацій, що визначає
вибіркове ставлення та активну поведінку людини, тобто стійку систему
мотивів, які орієнтують життєдіяльність особистості [3]. За думкою В.П.
Безпалько, мотивація, в свою чергу, – це генетичне прагнення людини до
самореалізації в певних видах діяльності відповідно до її вроджених
задатків та здібностей, яке реалізується в досягнення тільки у тому випадку,
коли виникають або здійснюються певні умови для цього [2]. Вважаємо, що
первісною умовою реалізації особистісного потенціалу людини є саме
визначення її вродженої спрямованості на той чи інший вид діяльності. І це
є завданням психології і педагогіки. Тут, безумовно, встає питання
надійного інструментарію діагностування спрямованості особистості на вид
діяльності. В зв’язку з цим не можна не звернутися до праць видатного
швейцарського психолога XX століття К. Юнга (1875 - 1961), в яких
знайшла відображення ідея індивідуації.
Індивідуація, за Юнгом, – це процес, в ході якого ми стаємо тими,
хто ми є насправді, процес розвитку всіх здібностей, талантів і
можливостей людини. Мета даного процесу - реалізація Самості (das Selbst)
- центрального поняття людської душі, архетипу найповнішого людського
потенціалу та єдності особистості, як цілого. Самість включає як
усвідомлені, так і несвідомі рівні особистості, будучи головним джерелом
енергетичного поля природного психофізичного потенціалу людини [9].
Спираючись на ретроспективний аналіз підходів до типології
особистості та її основні критерії, які, починаючи з античності, мали місце в
психології, філософії, мистецтві, релігії, міфології, а також на свою
багаторічну лікарську практику, К. Юнг створив дієвий інструментарій для
діагностування, детермінант життєвої та професійної спрямованості
особистості. Теоретичну, а потім і прикладну модель комплексного
діагностування спрямованості особистості К. Юнг представив наочно у
формі компаса - кола з чотирма ортогональними координатами, кожна з
яких символізує певний напрям і силу дії психологічних детермінант
(«орієнтацій») досліджуваного. Зовнішнє коло компаса відображає базову
установку екстра-інтровертованість ego особистості, а центр - її глибинну
архетипічну Самість. На координатах розташовані чотири базові функції:
раціональні – мислення (thinking) і почуття (feeling); ірраціональні –
відчуття (sensing) і інтуїція (intuitive). Пояснюючи значення чотирьох
функцій, К. Юнг писав: «Я виділяю чотири функції: мислення, почуття,
відчуття та інтуїцію. Функціональною сутністю відчуття є встановити, що
щось існує, мислення говорить нам, що означає це щось, почуття – яка його
цінність, а інтуїція припускає, звідки воно з'явилося і куди слідує» [9]. У
165
своїх численних роботах К. Юнг дав досить повну характеристику кожної
функції, а також механізму їх системної взаємодії. У поєднанні однієї з
домінуючих установок і двох психічних функцій, які дає діагностичний
компас, К. Юнг визначив і детально описав вісім типів спрямованості
особистості.
Ідеї К. Юнга згодом були використані в роботах досить великої
кількості його учнів і послідовників: В. Штерна, Г. Мюррея, Г. Олпорта, А.
Маслоу, Е. Еріксона, К. Роджерса, а також стали фундаментом для двох
теорій, що незалежно розвиваються в різних точках планети –
американської теорії типів (type theory) і вітчизняної соціоніки. Так як
обидві ці теорії розвивалися паралельно і незалежно, їх зміст і мова мають
відмінності. Однак обидві вони отримали широке практичне застосування у
визначенні спрямованості професійної діяльності людини в залежності від
її типу.
Фундаторками американської теорії типів вважаються К. Брігс та І.
Майерс, які запропонували до чотирьох базових функцій в компасі К. Юнга
додати ще дві J (judging) – судження, P (perceiving) – сприйняття, тим
самим, збільшивши кількість типів до 16 і розширивши можливості для
більш «індівідуаційного» підходу при визначенні спрямованості кожного з
них. Надалі Д. Кейрсі, на підставі численних емпіричних даних діагностики
загальної та професійної спрямованості особистості, розвиваючи ідеї І.
Майерс і К. Бріггс, виділив чотири групи типів, називаючи їх
темпераментами: NT, NF, SJ, SP і розробив типологію професій і сфер
діяльності.
Не зупиняючись детально на відмінностях теорії типів від соціоніки,
відзначимо, що в соціонічному діагностуванні типу важливим моментом є
діагностика особистісної установки саме на вид діяльності. За В. Гуленко і
В. Тищенко можна виділити чотири таких установки, що утворюються
шляхом перетину юнговских дихотомій мислення/відчуття (логіки/етики в
соціоніці ) і сенсорики / інтуїції. Управлінці - ця установка формується в
людини, якщо в його соціотипі поєднуються ознаки сенсорика (відчуття) та
логіка (мислення). Основна спрямованість таких осіб – управління
предметами, знаряддями, механізмами, а також людьми як учасниками
виробничого процесу. Соціали – поєднують ознаки етики (почуття) та
сенсорики (відчуття), спрямованість – соціальна сфера діяльності: торгівля,
охорона здоров'я, постачання, сервіс, послуги. Гуманітарії – люди, в
соціотипі яких об'єднані ознаки інтуїції і етики (почуття). Краща сфера
застосування для них – література, мистецтво, психологія, мови,
журналістика, педагогіка, філософія, інші гуманітарні науки, релігія.
Сайентісти (від англ. science – наука) – поєднують у собі інтуїцію і логіку
(мислення). Бажана сфера застосування їх сил – наукові дослідження,
дослідно-конструкторські розробки, складання програм розвитку,
проведення експериментів [4].
Повертаючись до теми важливості визначення професійної
спрямованості саме серед студентів економічного профілю відзначимо, що
галузь знань «Економіка та підприємництво» включає наступні
спеціальності: економічна теорія, економічна кібернетика, міжнародна
економіка, економіка підприємства, управління персоналом та економіка
166
праці, прикладна статистика, маркетинг, фінанси і кредит, облік і аудит,
банківська справа, оподаткування, товарознавство і торговельне
підприємництво. Зрозуміло, що вивчати, а потім і застосовувати на
практиці знання економічного профілю можуть люди з будь якими
здібностями, але чи буде така праця успішною і плідною для суспільства, і
головне – чи буде приносити задоволеність самій людині, чи сприятиме її
професійному зростанню? Тому вважаємо, що однією з педагогічних умов
професійного зростання майбутніх фахівців-економістів є визначення їх
природної професійної спрямованості, а інструментальною базою у цьому
можуть слугувати теорія К. Юнга про психологічні типи та засновані на ній
теорія типів, соціоніка.
Варіативна частина освітньо кваліфікаційних характеристик (ОКХ)
включає характеристики майбутніх бакалаврів, спеціалістів, магістрів з
переліком знань, умінь, трудових функцій, типових завдань професійної
діяльності, а також професійні назви робіт (посад), які здатні виконувати
випускники вишів.
Як приклад розглянемо освітньо-кваліфікаційну характеристику
спеціаліста спеціальності 7.03050501 Управління персоналом та економіка
праці. Вона визначає наступні основні трудові функції, типові завдання
діяльності й професійні компетенції спеціаліста з управління персоналом та
економіки праці [6]:

виявляти наявні й очікувані диспропорції в структурі
персоналу для її оптимізації з урахуванням змін у виробництві;

аналізувати призначення робочих місць, зміст і умови
виконання трудових (управлінських) процесів для визначення вимог до
працівників;

оцінювати економічні й соціальні втрати підприємства
внаслідок тимчасової непрацездатності працівників через несприятливі
умови праці, виявляти негативні тенденції;

аналізувати ефективність чинних систем мотивації різних
категорій персоналу за різних організаційно-технічних умов;

проводити соціологічні опитування і виявляти незадоволені
соціальні потреби працівників;

підбирати необхідну інформацію про внутрішній ринок праці,
тенденції на зовнішньому ринку праці, про ринок освітніх послуг,
стратегію розвитку підприємства та брати участь у формуванні
(коригуванні) стратегії управління персоналом;

складати прогнози чисельності і структури персоналу з
урахуванням прогнозу змін у виробництві та на ринку праці;

виявляти резерви зменшення трудомісткості виробів;

обґрунтовувати пропозиції щодо формування політики
підприємства в галузі трудових доходів і оплати праці;

проектувати власну тарифну систему оплати праці або
адаптувати до умов виробництва галузеву тарифну систему;

аналізувати документи претендентів на вакантні робочі місця;

вести цілеспрямовану бесіду з претендентом на вакантну
посаду;
167

організовувати і проводити цільове тестування заздалегідь
відібраних кандидатів на вакантні посади;

організовувати процеси виробничої та соціальної адаптації
новоприйнятих працівників;

організовувати внутрішньовиробниче навчання робітничих
кадрів;

організовувати підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів, організовувати навчання кадрового резерву;

формувати банки вакансій;

укладати договори з роботодавцями на працевлаштування
безробітних і т.д.
В таблиці 1 наведені професійні назви можливих посад для
майбутніх спеціалістів спеціальності Управління персоналом та економіка
праці.
Таблиця 1
Професійні назви робіт (посад), які здатний виконувати спеціаліст
спеціальності 7.03050501 – Управління персоналом та економіка праці
Код за Класифікатором
професій ДК 003:2010
1
2149.2
2310.2
2320
2320
2351.2
2359.2
2412.1
2412.2
2412.2
2412.2
2412.2
2412.2
2412.2
2412.2
2412.2
2412.2
2412.2
2412.2
2412.2
2412.2
2429
Професійна назва роботи (посади)
2
Інженер з охорони праці
Асистент
Викладач професійного навчально-виховного
закладу
Викладач професійно-технічного навчального
закладу
Методист з економічної освіти
Інструктор з праці
Професіолог
Економіст з праці
Інженер з нормування праці
Інженер з організації праці
Інженер з організації та нормування праці
Інженер з підготовки кадрів
Інженер з профадаптації
Інструктор передових методів праці
Професіонал з розвитку персоналу
Профконсультант
Страховий експерт з охорони праці
Фахівець з аналізу ринку праці
Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)
Фахівець з профорієнтації
Інспектор праці (правовий)
Аналізуючи трудові функції, типові завдання діяльності й професійні
компетенції спеціаліста з управління персоналом та економіки праці
умовно можна розбити їх на дві групи: перша – переважно аналітичні
функції та завдання, друга – організаційно-комунікаційні. Відповідно
168
основні професійні риси майбутніх фахівців, які спрямовані виконувати
функції першої групи, – це: здатність до аналітичного мислення та
систематизації інформації, логічність, прагматизм та реалізм у прийнятті
рішень, конкретність мислення, здатність працювати наодинці, що
відповідає наявності у типі особистості (за К. Юнгом) такої настанови, як
інтроверсія та поєднання функцій мислення (логіка) та інтуїція.
Друга група функцій буде більш ефективно виконана особами, що
мають наступні професійні риси: організаційні здібності, здатність до
ефективних комунікацій, схильність до психологізму та потреба працювати
в групі. Це відповідає настанові екстраверсія та поєднанню таких
домінуючих функцій, як відчуття (сенсорика) та почуття (етика) або
мислення (логіка) та відчуття (сенсорика).
Згідно з виявленим типом студента можна пропонувати йому поперше певні спеціальності у межах обраної галузі знань, а згодом і певні
професії за обраною спеціальністю (таблиця 1), які будуть максимально
відповідати його природному типу особистості, що в подальшому
сприятиме професійному зростанню майбутнього фахівця. Вищезазначене
може бути прийняте як гіпотеза, що потребує подальшої експериментальної
перевірки.
Список використаних джерел
1. Аристотель. О душе /Аристотель. – СПб.: Питер, 2002. – 224 с.
2. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием
компьютеров: педагогика третьего тысячелетия/ В. П. Беспалько. – М:
МОДЭК, 2002. – 349 с.
3. Вітенко І. С. Основи психології / І.С. Вітенко. – Вінниця: Нова
книга, 2001. – 255 с.
4. Гуленко В.В., Тыщенко В.П. Соционика идет в школу. Педагогам,
родителям, детям о типах и отношениях /В.В. Гуленко. – М: Черная белка,
2010. – 280 с.
5. Новиков А.М. Постиндустриальное образование / А.М. Новиков.
М: Эгвес, 2008. – 136 с.
6. Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста спеціальності
7.03050501 Управління персоналом та економіка праці [Електронний
ресурс]: ГСВОУ 7.03050501. - 2014 – 14 с. Режим доступу:
http://fru.org.ua/Projects
7. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для
магістрантів і аспірантів /Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. – К.: ТОВ “Філстудія”, 2006. – 320 с.
8. Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода. За
редакцією проф.Ушкалова. – Харків-Едмонтон-Торонто: Майдан;.
Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. – 1400 с.
9. Юнг К. Психологические типы /К. Юнг. – СПб.: Азбука, 2001. –
720 с.
169
170
СЕКЦІЯ 3:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ,
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
І АУДИТ
171
172
Бессонова С.И., к. э. н., доц., доцент кафедры «Учет и аудит»,
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»,
г. Мариуполь,Україна
УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Анализ законодательной базы в области права интеллектуальной
собственности и исследование работ по управлению объектами
интеллектуальной собственности говорят о важности проблемы
современного управления предприятием, и особенно в условиях
энергосбережения.
В настоящее время интеллектуальным активам в мире уделяется
пристальное внимание, поскольку данные активы позволяют снижать
энерго- и ресурсоемкость, улучшать финансовое состояние предприятия
путем повышения рентабельности производства. Однако, в настоящее
время не в полной мере освещены принципиально важные вопросы,
связанные с формированием эффективной политики управления объектами
интеллектуальной
собственности
промышленных
предприятий.
Проблемные аспекты состоят в следующем. Проблема неиспользования,
непосредственно самим предприятием, значительного количества
интеллектуальных активов, состоящих на балансе. Объяснение этому
можно найти следующее:
- не все разработки на предприятии являются инновационными;
- четко не сформулированы цели использования интеллектуальных
активов;
- не определена степень их влияния на конечный результат в
условиях энергосбережения;
- отсутствие определения эффективности коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности;
- снижение профессиональности кадровых ресурсов.
В связи с этим возникает потребность в разработках по
совершенствованию
механизма
управления
инновационными
интеллектуальными активами (ИИА) промышленного предприятия.
Для осуществления эффективного управления инновационными
интеллектуальными активами необходимо рассмотреть этапы управления в
следующей последовательности:
1. Провести инвентаризацию интеллектуальных активов, состоящих на
учете предприятия. В результате инвентаризации необходимо уточнить
поступление данных объектов на предприятие. Поступление на
предприятие объектов интеллектуальной собственности чаще всего
173
возможно вследствие взносов учредителей в уставный капитал
предприятия, приобретения, создания, использования на условиях лицензий
(простой, исключительной и полной). Более детальный учет
инновационных интеллектуальных активов позволит правильно начислять
амортизацию данных объектов, определять расходы по созданию и
использованию интеллектуальных активов, формировать себестоимость,
что в дальнейшем может оказать влияние на коммерциализацию объекта
интеллектуальной собственности и его трансфер.
2. Комплексный анализ эффективности использования и прогнозный
анализ приобретения инновационных интеллектуальных активов
заключается в анализе экономических выгод от применения данных
объектов на предприятии. В условиях рыночных отношений требует
детального анализа комплексная оценка показателей инновационной
деятельности предприятия, сопоставление результатов производственной
деятельности, технологических процессов и анализа влияния на
производственные показатели от внедрения объектов интеллектуальной
собственности в производственный процесс, анализ показателей ресурсо- и
энергосбережения,
анализ кадровых и трудовых ресурсов, анализ
платежеспособности, финансовой устойчивости и прибыльности.
Прогнозный анализ позволит спрогнозировать возможные экономические
выгоды и исследовать возможность приобретения инновационного
интеллектуального актива.
3. Результаты проведенного анализа позволят принимать
управленческие решения относительно учтенных в балансе предприятия
инновационных интеллектуальных активов: либо передавать их на
коммерческой основе как внешним, так и внутренним пользователям,
совершенствовать
их
либо
использовать
самостоятельно
при
удовлетворении требованиям энергосбережения, конкурентоспособности и
инновационности, а также увеличения показателей прибыли.
На рис.1 представлен алгоритм принятия управленческого решения
относительно использования, приобретения и разработки промышленным
предприятием инновационных инвестиционных активов в условиях
энергосбережения.
174
Инвентаризация интеллектуальных активов и поиск ОИС
Комплексный анализ эффективности использования и
прогнозный анализ приобретения ОИС
использования и приобретения ИИА
Результаты анализа
Поиск
новых ОИС
Да
Нет
Удовлетворяют требованиям энергосбережения,
конкурентоспособности и инновационности?
Исследования
по доработке
интеллектуального актива
Приобретение или создание
ИИА
Защита и внедрение в
собственное производство
Лицензирование и партнерство
Оценка экономической выгоды
Трансфер
Коммерциализация
Рис.1. Алгоритм использования приобретенных и созданных ИИА на
промышленном предприятии в условиях энергосбережения
Рациональное управление инновационными интелектуальными
активами позволит предприятию принять правильное решение
относительно создания и разработки актива, целенаправленного поиска
лицензий на ранее созданный актив вне предприятия. В дальнейшем,
принятие данного управленческого решения повлияет на принятие решения
относительно реализации состоящих на балансе предприятия объектов
интеллектуальной собственности.
175
Борейко Н.А., магистр экономических наук
УО «Полоцкий государственный университет»,
г. Новополоцк, Республика Беларусь
ФРАНШИЗА КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В настоящее время в Республике Беларусь, как и во многих
государствах постсоветского пространства, стоит острый вопрос о способах
коммерциализации интеллектуальной собственности, а также о способах ее
вовлечения в хозяйственный оборот. На наш взгляд, одним из таких
способов является франчайзинг. Определение франчайзинга закреплено в
главе 53 Гражданского Кодекса Республики Беларусь «Комплексная
предпринимательская лицензия (франчайзинг)», где указано, что
правообладатель предоставляет «Комплекс исключительных прав
(лицензионный комплекс), включающий право использования фирменного
наименования правообладателя и нераскрытой информации, в том числе
секретов
производства
(ноу-хау),
а
также
других
объектов
интеллектуальной собственности». Данное предоставляемое право или
комплекс прав в экономической литературе и в нормативных актах
некоторых стран именуется – франшизой. Так, экономисты Сосна С.А.,
Васильева Е.Н. указывают, что франчайзинг предполагает «предоставление
франшизы». Акимов О.Ю. говорит, что «франшиза – это лицензия,
разрешающая
использовать
франчайзи
целый
комплекс
прав,
принадлежащих франчайзеру». В. Колесников отмечает, что «франшиза –
это право на создание франшизного предприятия». Аналогичного подхода,
заключающегося в том, что франшиза – это предоставляемое право при
заключении договора фрначайзинга, придерживаются такие авторы как
И.В. Рыкова, Функ Я.И., В. Довгань и др.
Таким образом, франшиза является предметом договора
франчайзинга и включает в себя право пользования, как отдельным
объектом интеллектуальной собственности, так и целым комплексом таких
объектов. Данное предоставляемое (получаемое) право (франшиза)
является объектом бухгалтерского учета как для франчайзера, так и для
франчайзи.
Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности,
предоставляемое по договору франчайзинга, принадлежит только
франчайзеру.
Соответственно
франчайзи,
подписывая
договор
франчайзинга, получает право пользования объектами интеллектуальной
собственности, т.е. неисключительное право. В связи с тем, что для
франчайзи получаемая франшиза не является исключительным правом, то в
экономической литературе и в законодательстве различных стран
постсоветского пространства возникает много споров, является ли
полученная франшиза нематериальным активом для франчайзи, либо ее
необходимо признать в учете и отчетности расходами.
Так, в Российской Федерации полученная франшиза отражается за
балансом. Этот факт закреплен в Положении по бухгалтерскому учету
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденном Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 № 153н. В п.
176
39 ПБУ 14/2007 указано, что «нематериальные активы, полученные в
пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) на забалансовом
счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения,
установленного в договоре». А платежи, «производимые в виде
фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете
пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат
списанию в течение срока действия договора». Таким образом, основным
критерием признания нематериальных активов в законодательстве
Российской Федерации, является наличие исключительного права.
В то же время в Республике Молдова согласно НСБУ № 13 «Учет
нематериальных активов», который разработан на основе МСФО 38
«Нематериальные активы», критериям признания не является наличие
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
Согласно п. 8 НСБУ № 13 «Нематериальный актив» нематериальный актив
признается как актив (принимается на учет), если:
а) существует
обоснованная уверенность, что в результате
его
использования предприятие получит экономическую выгоду (прибыль);
б) он может быть оценен с большой степенью достоверности» [НСБУ
13]. Одновременно в п. 5 данного нормативного акта указано, что к
нематериальным активам относятся «франшизы – права, предоставляемые
одним предприятием (правообладателем) другому юридическому или
физическому лицу на использование определенной
формулы, продукта
или технологии производственного процесса за обусловленное
вознаграждение» [НСБУ 13]. Таким образом, в бухгалтерской практике
Республики Молдова франшиза, которую получает франчайзи, признается
нематериальным активом.
Следует отметить, что в Республике Казахстан для регламентации
учета нематериальных активов применяются Международные стандарты
финансовой отчетности (далее МСФО). Для возможности такого
применения разработаны Методические рекомендации по применению
международного
стандарта
бухгалтерского
учета
(IAS)
38,
рекомендованные к применению Экспертным Советом Министерства
финансов Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и
аудита согласно Протоколу от «23» марта 2005 года № 2. В названных
методических рекомендациях сказано, что «Данные методические
рекомендации по применению МСБУ не являются МСБУ и предназначены
только для оказания практической помощи в применении МСБУ (IAS) 38
«Нематериальные активы» в Республике Казахстан. Ни одно положение в
данных методических рекомендациях не опровергает МСБУ (IAS) 38
«Нематериальные активы». Таким образом, можно сделать вывод, что в
Республике Казахстан порядок учета нематериальных активов полностью
соответствует МСФО № 38 «Нематериальные активы».
В свою очередь согласно МСФО №38 актив признается
нематериальным
при
условии
соответствия
трем
критериям:
идентифицируемость, контроль над ресурсами и наличие будущих
экономических выгод. Относительно приобретаемой франшизы сомнений в
том, что она соответствует критерию «наличие будущих экономических
выгод» нет. Так как франчайзи, приобретая франшизу, планирует
177
увеличение прибыли либо экономию затрат в результате ее использования.
Критерий «контроль над ресурсом» согласно п. 11 МСФО № 38 означает,
что организация имеет право на получение экономических выгод от
использования актива и может ограничить доступ других организаций к
этим выгодам. Франчайзи, приобретая франшизу, получает право извлекать
экономическую выгоду от ее использования. В то же время одним из
условий франчайзингового договора является неразглашение коммерческой
тайны. Тем самым франчайзи ограничивает доступ другим организациям к
извлечению выгоды от использования его франшизой. Под критерием
«идентифицируемость» согласно п. 12 МСФО № 38 понимается: «актив:
а) может быть отделен от организации для последующей продажи,
передачи, лицензирования, сдачи в аренду или обмена, либо в
индивидуальном порядке, либо вместе с соответствующим договором,
активом или обязательством;
или
б) возникает из договорных или других юридических прав, вне
зависимости от того, являются ли эти права передаваемыми или
отделяемыми от данной организации или других прав и обязанностей».
Конечно, франчайзи не имеет права продавать либо передавать
полученную франшизу, однако она возникает из договорных прав, а именно
из договора франчайзинга. Следовательно, приобретаемая франшиза
соответствует критерию идентифицируемости. Таким образом, согласно
МСФО 38 франшиза, которую получает франчайзи, является
нематериальным активом.
В Республики Беларусь так же наблюдается практика сближения
национального бухгалтерского учета и МСФО. Одним из шагов к
сближению является вступление в силу с 1 января 2013 года Инструкции по
бухгалтерскому
учету
нематериальных
активов,
утвержденной
Постановлением Министерства финансов республики Беларусь № 25 от
30.04.2012 года (далее Инструкция № 25). Согласно п. 7 Инструкции № 25 к
нематериальным активам относятся имущественные права, «вытекающие
из лицензионных (авторских) договоров, договоров комплексной
предпринимательской лицензии (франчайзинга) и иных договоров в
соответствии с законодательством». Таким образом, нормы отечественного
законодательства получаемую франшизу относят к нематериальным
активам.
Согласно Типового плана счетов и Инструкции по его применению,
утвержденных Постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь № 50 от 29.06.2012 года, для обобщения информации о наличии и
движении нематериальных активов организации предназначен счет 04
«Нематериальные активы». «К счету 04 "Нематериальные активы" могут
быть открыты субсчета по видам нематериальных активов».
Обобщая вышесказанное, рекомендуем организациям учитывать
получаемый в пользование комплекс объектов либо отдельные объекты
интеллектуальной собственности по средствам франчайзинга на отдельном
субсчете 08-04-2 «Приобретение франшизы», с отнесением на счет 04
«Нематериальные активы» субсчет 04-1 «Франшиза полученная».
Стоимость данного нематериального актива, на наш взгляд, складывается
178
из размера единовременного взноса, если он предусматривается договором
франчайзинга, и стоимостью предфранчайзинговых затрат.
Предлагаемая методика учета франшизы позволяет:
франчайзи сформировать достоверную информацию о стоимости
получаемых в пользование объектов интеллектуальной собственности, что
повышает его привлекательность перед инвесторами и другими
пользователями бухгалтерской отчетности;
франчайзеру организовать контроль использования предоставляемого
по договору франчайзинга комплекса прав.
Список использованных источников
1.
Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1999 г.
№ 218-З (в редакции Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. №366З)
2. Сосна С.А. Франчайзинг. Коммерческая концессия. – М.: ИКЦ
«Академкнига», 2005. – 375 с.
3.
Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий,
рыночная среда, проблемы развития. – М.: Финансы и статистика, 2004.192с.: ил.
4.
В. Колесников. Построение франчайзингово бизнеса. Курс для
правообладателей и пользователей франшизы.- СПБ.: Питер, 2008. – 288с. –
(Серия «Владельцам бизеса»)
5.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 153н
6.
Национальный стандарт бухгалтерского учета 13 "Учет
нематериальных активов" Республика Молдова
7.
Международные стандарты финансовой отчетности 2006: изд.
на русс. яз. – М. : Аскери-АССА, 2006. – 1060 с.
8.
Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных
активов: утв. постановлением Мин-ва финансов Респ. Беларусь № 25 от
30.04.2012 г. (в редакции постановления от 31.05.2013 № 35)
9.
Типовой план счетов бухгалтерского учета, и Инструкция о
порядке применения Типового плана счетов бухгалтерского учета: утв.
постановлением Мин-ва финансов Респ. Беларусь № 50 от 29.06.2011 (в
редакции постановления от 02.12.2013 № 71).
179
Коротаев С.Л., д.э.н.
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск,
Беларусь
ПЕРЕХОД ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ
В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ:
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА
Глобализация мировой экономики, развитие рыночных отношений в
постсоветских
странах
неизбежно
сопровождаются
процессами,
связанными с трансформацией отношений собственности – переходом
имущественных и обязательственных прав в отношении имущества
коммерческих организаций.
Как показывает практика, наибольшее количество вопросов, с
которыми сталкиваются специалисты, участвующие в процессах
трансформации, возникает, прежде всего, на стыке таких дисциплин, как
право, учет и налогообложение. Каждая из этих дисциплин может по-своему
толковать те или иные нормы и, соответственно, определять разные подходы
к их решению. И поскольку в конечном итоге то или иное принятое решение
находит свое стоимостное отражение в бухгалтерском учете, главный
бухгалтер становится основным ответственным за это решение. Нередко это
сопровождается серьезными финансовыми санкциями со стороны налоговых
и иных контрольных органов.
В результате выполненного анализа нами выявлены следующие
междисциплинарные проблемные вопросы, связанные с трансформацией
отношений собственности в Беларуси, и определены пути их решения:
 расчет с участником хозяйственного общества при выходе его из
общества по причитающейся ему прибыли.
Законодательно определить, что вышедший из общества участник не
может претендовать на прибыль, «наработанную» обществом до момента
фактического расчета с участником, как это предусмотрено Гражданским
кодексом (ГК);
 возврат участнику его имущественного вклада в уставный фонд
общества.
Произвести корректировку нормативных актов по бухгалтерскому
учету, допускающих возможность возврата имущественных вкладов в
уставный фонд, учитывая тот факт, что в соответствии с ГК
имущество, переданное обществу в качестве вклада, принадлежит самому
обществу;
 увеличение уставного фонда хозяйственного общества за счет его
собственных источников, предполагающее (с учетом норм ГК)
исключительно пропорциональное увеличение долей участников.
Законодательно установить, что возможно и непропорциональное
увеличение долей участников, как это следует из норм Налогового кодекса;
180
 корректировка величины финансовых вложений участников в
уставный фонд хозяйственного общества при увеличении уставного фонда
этого общества за счет его собственных источников.
Законодательно установить, что при сохранении долей участников
корректировка величины финансовых вложений участников не
производится, а при непропорциональном увеличении долей сумма,
обусловленная увеличением доли, должна увеличивать финансовые
вложения участников и признаваться их доходом, подлежащим
налогообложению;
 возврат акционеру сумм, обусловленных уменьшением уставного
фонда общества путем снижения номинальной стоимости акций.
Законодательно установить, что при достаточности у общества
чистых активов суммы уменьшения могут быть направлены в пользу
акционеров. Если акционеры откажутся от этих сумм в пользу общества,
у общества должен возникать подлежащий налогообложению доход;
 выкуп акционерным обществом собственных акций по стоимости,
отличающейся от их номинальной стоимости.
Законодательно установить, что при выкупе собственных акций по
цене, меньшей их номинальной стоимости, у общества образуется
добавочный капитал, а при выкупе акций по цене, превышающей их
номинальную стоимость, образующаяся разница должна относиться в
уменьшение эмиссионного дохода (при его наличии), а в оставшейся сумме
– в уменьшение добавочного капитала;
 распределение выкупленной хозяйственным обществом доли в своем
уставном капитале между другими его участниками.
Законодательно установить, что распределению между участниками
подлежит номинальная стоимость выкупленной доли, обеспечением которой
являются собственные источники общества, в частности, добавочный
капитал и нераспределенная прибыль;
 купля-продажа предприятия как имущественного комплекса.
Законодательно установить, что объектами купли-продажи
предприятий могут быть только унитарные предприятия. Во всех
остальных случаях, когда участниками хозяйственных обществ являются
несколько лиц, речь может идти исключительно о купле-продаже долей
(акций);
 купля-продажа части предприятия.
Законодательно установить, что купля-продажа части предприятия
может осуществляться только в отношении самостоятельных
структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс. При этом
продавцом выступает само предприятие, а не его учредители;
 купля-продажа долей в уставном фонде хозяйственного общества.
В целях предупреждения случаев ухода от уплаты налогов
законодательно
установить,
что
при
продаже
участниками
принадлежащих им долей в уставном фонде общества объектом
налогообложения является цена продажи доли (но не менее, чем величина
чистых активов общества, приходящихся на отчуждаемую долю) за
181
минусом вклада участника в уставный фонд либо его расходов на
приобретение доли;
 передача источников при реорганизации хозяйственных обществ
путем выделения и разделения.
Разработать нормативный правовой акт, который бы определял
порядок отражения операций, связанных с реорганизацией, в
бухгалтерском учете, а также порядок формирования бухгалтерской
отчетности участников реорганизации;
 передача «входного» НДС при реорганизации путем выделения.
Законодательно установить, что «входной» НДС по приобретенным
товарам, работам, услугам, не принятый реорганизуемым предприятием к
вычету,
является
активом
реорганизуемого
предприятия
и,
соответственно, он может являться предметом раздела между
участниками реорганизации путем выделения;
 реорганизация хозяйственного общества путем выделения из него
частного унитарного предприятия (ЧУП).
Законодательно установить, что при такой форме реорганизации
объекта обложения НДС по передаваемым активам у передающей стороны
не возникает;
 реорганизация ЧУП путем его преобразования в хозяйственное
общество.
Законодательно установить, что при такой форме реорганизации
имущество ЧУП его собственником не изымается и, соответственно, у
собственника не возникает объекта обложения налогом на прибыль
(подоходным налогом);
 отказ участника от получения действительной стоимости его доли в
уставном фонде общества при выходе из состава участников этого
общества.
Законодательно установить, что:
- у общества, из которого вышел участник, отказавшийся от
получения причитающейся ему действительной стоимости доли,
образуется налогооблагаемый оборот по налогу на прибыль;
- убытки участника (юридическое лицо), вышедшего из общества,
обусловленные отказом от получения действительной стоимости доли, не
должны уменьшать налогооблагаемую прибыль этого участника;
- безвозмездная передача имущественных прав обществу, из которого
вышел участник, в форме освобождения этого общества от обязанности
их уплаты (в размере действительной стоимости доли вышедшего из
общества участника) является объектом обложения НДС;
 изъятие имущества ЧУП его учредителем (собственником).
Законодательно установить, что изъятие имущества ЧУП его
собственником может обеспечиваться (в качестве источника) как за счет
чистой прибыли, так и за счет других источников. Если денежные
средства ЧУП изымаются не в порядке распределения прибыли, на
изымаемую сумму должен уменьшаться финансовый результат ЧУП, при
этом облагаемая база по налогу на прибыль не уменьшается;
182
 прощение кредитором долга по поставленным в адрес третьих лиц
товарам (работам, услугам).
Соответствующим нормативным правовым актом установить, что:
- прощение долга по поставленным активам корректировок в
отношении ранее произведенных в учете кредитора бухгалтерских записей,
связанных с поставкой, отражением выручки от реализации, начислением
налогов в бюджет, не требует;
- сумма прощенного долга в состав внереализационных расходов
поставщика для целей налогообложения не включается;
 расчет с работниками за счет чистой прибыли коммерческих
организаций.
Привести в соответствие подходы, установленные Министерством
финансов, с нормами ГК, разрешив использование чистой прибыли
организации на стимулирование ее работников (по колдоговору, по решению
собрания участников).
Результаты проведенного исследования позволяют констатировать, что
вопросы, связанные с переходом имущественных и обязательственных прав
в отношении имущества коммерческих организаций, до настоящего
времени в значительной степени остаются неурегулированными.
В целях предупреждения, оперативного выявления и подготовки
предложений по устранению имеющихся проблемных вопросов,
возникающих на «стыке» права, бухгалтерского учета и налогообложения,
представляется целесообразным создание общественного органа (в составе
ведущих юристов, бухгалтеров, специалистов налоговых служб), который
бы на постоянной основе осуществлял мониторинг проектов и уже
действующих законодательных актов, регламентирующих в том числе
вопросы перехода имущественных и обязательственных прав в отношении
имущества коммерческих организаций.
Решение этой задачи позволит ликвидировать имеющиеся
противоречия и защитить субъектов хозяйствования от применения к ним
финансовых и административных санкций со стороны налоговых и иных
контрольных органов.
Учитывая
процессы
глобализации
мировой
экономики,
осуществляемую гармонизацию национальных законодательных актов по
бухгалтерскому учету с нормами и принципами МСФО, упорядочение
налогового законодательства, представляется целесообразным обеспечить в
странах бывшего СССР - участницах Таможенного союза, СНГ, ЕврАзЭС
согласованные унифицированные подходы к решению проблемных
вопросов, возникающих в условиях трансформации отношений
собственности в сфере права, бухгалтерского учета и налогообложения.
Решение этой задачи позволит упростить понимание сути
трансформационных
процессов,
сопровождающихся
переходом
имущественных и обязательственных прав в отношении имущества
коммерческих организаций разных стран, и обеспечивать достоверную
оценку влияния таких процессов на формирование финансовых результатов
и налогообложение их участников.
183
Список использованных источников
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь,
7 дек. 1998 г., № 218-З (в ред. от 31.12.2013 г. № 96-З).
2. Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств: утв.
постановлением Мин-ва финансов Респ. Беларусь 30.04.2012 г. № 26.
3. О хозяйственных обществах : Закон Респ. Беларусь, 9 дек. 1992 г.,
№ 2020-ХII (в ред. от 15.07.2010 г. № 168-З).
4. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Закон
Респ. Беларусь, 29 дек. 2009 г., № 71-З (в ред. от 31.12.2013 г.).
Кулікова Н.Т., аспірант кафедри обліку і аудиту
Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир,
Україна
СТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В
УКРАЇНІ
Користувачі інформації бухгалтерського обліку з'явилися разом із
становленням і розвитком бухгалтерського обліку, більше того, сам
бухгалтерський облік історично розвивався саме як управлінський облік:
основною категорією користувачів інформації бухгалтерського обліку був
власник, який, як правило, самостійно виконував бухгалтерські функції.
Тому і звітність, що формувалася в той час, можна назвати бухгалтерською
управлінською звітністю, оскільки власник не був відділений від
управління і інформація використовувалася саме для виконання
управлінських функцій.
Поступово коло користувачів інформації бухгалтерської звітності
розширювалося, насамперед, за рахунок розвитку партнерських відносин
суб'єктів господарювання: постачальників, покупців, кредиторів, а
становлення перших податкових систем призвело до включення до складу
користувачів інформації бухгалтерського обліку держави, розвиток
банківської справи – банків та інших фінансових установ. З розвитком
інвестиційної діяльності важливою групою користувачів інформації
звітності стають інвестори. До кінця XIX століття почався розвиток
акціонерних товариств, що призвело до виникнення нової групи
користувачів інформації бухгалтерської звітності
- акціонерів. В
результаті, бухгалтерська звітність з внутрішньої трансформується у
публічну звітність, призначенням якої є задоволення інформаційних потреб
зовнішніх користувачів інформації.
На початку XX століття починається вдосконалення теорії і практики
управління та становлення менеджменту як науки, остаточно розділяються
функції володіння та управління цією власністю, що призводить до
об'єктивної необхідності розвитку управлінського обліку. Власники стали
відокремлені від джерел інформації на підприємствах, для них залишилась
лише публічна бухгалтерська звітність.
184
На поч. 20 ст. в Україні результати становлення бухгалтерського
обліку було втрачено у зв’язку із приходом радянської влади. В таких
умовах «обліку і контролю відводилась велика роль у побудові
соціалістичного господарства» і увага до бухгалтерської управлінської
звітності починає слабшати. Із запровадженням НЕПу у 1922 році
підприємствам були запропоновані єдині форми бухгалтерської звітності,
запозичені у європейських країн, оскільки в ті роки йшов процес
інтенсивного припливу іноземного капіталу в СРСР. Почали
впроваджуватися в практику обліку досягнення радянських теоретиків і
практиків, що займалися розробкою звітних форм. В результаті, в роки
НЕПу була створена радянська система бухгалтерської звітності, що
складається з декількох взаємопов'язаних форм, головною з яких був
бухгалтерський баланс. Місце звіту про прибутки та збитки займав звіт про
виконання планових завдань, а також звіт про рух фондів підприємства.
Особливістю звіту про виконання планового завдання було те, що він
представлявся не тільки внутрішнім, але й зовнішнім користувачам
звітності - державним контролюючим органам.
Неодноразово робилися спроби кардинальної зміни форм
бухгалтерської звітності. Удосконалення звітності йшло по шляху
ускладнення та уніфікації структури основних звітних форм: типова форма
балансу в 1929 році складалася з 12 розділів активу і 13 розділів пасиву.
Протягом більше 20 років (кінець 20-х р. - початок 50-х років) існувала
єдина форма звітності, що поєднувала в собі великий перелік показників
господарської діяльності. Так, у звіті за 1936 рік була всього одна форма,
що містила більше 1400 показників. Це робило звітність громіздкою і
малопридатною для аналізу. Показники звітного року наводилися в
порівнянні з плановими величинами. Це не дозволяло відстежувати
динаміку розвитку виробництва. Водночас звітність остаточно отримала
статус зовнішньої по відношенню до підприємства, що призначена для
задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів. Проте такий
поділ досить умовний, оскільки об’єктом бухгалтерського обліку в державі
тоді називалося все народне господарство.
Починаючи з середини 50-х років і аж до початку реформування
національної системи бухгалтерського обліку на початку 90-х років, склад
бухгалтерської звітності був незмінюваним та жорстко структурованим. До
звіту також додавалася пояснювальна записка керівника підприємства,
структура якої визначалася вказівками щодо складання річного звіту
підприємства.
З
метою
забезпечення
правильності
складання
бухгалтерського звіту та достовірності його показників Мінфін СРСР за
погодженням з галузевими відомствами розробив таблицю типових ув’язок
показників у звітних формах. Це дозволяло попереджати можливі помилки
при заповненні звітності. Таким чином, в СРСР була створена розвинена
система бухгалтерської звітності, основними ознаками якої були:
- у звітності було докладно охарактеризовано діяльність підприємства,
навіть ту частину діяльності, що була невиробничою;
- структура звітних форм чітко регламентувалась і була незмінна
протягом багатьох років;
185
- показники в основних формах звітності наводилися не в динаміці до
попереднього або базового року, а у порівнянні з планом;
- співіснувало декілька форм звітності, кожна з яких характеризувала
наявність і рух певної частини майна підприємства, або його зобов'язань,
або певні аспекти його діяльності;
- зовнішня бухгалтерська звітність була настільки докладною, що в
системі бухгалтерської управлінської звітності навіть не існувало потреби.
Таким чином, розвиненої бухгалтерської управлінської звітності в
сучасному її розумінні не існувало (незважаючи на те, що саме в 50-ті роки
почався інтенсивний розвиток управлінського обліку за кордоном), що
пов’язано із відсутністю споживачів інформації (управління здійснювалося
в відповідно до планів, розроблених державою). В умовах планової
економіки в основі інформації для прийняття рішень були планові завдання
та документи, що дозволяли відслідковувати виконання цих планових
завдань. Проте потужного розвитку набув один із аспектів управлінської
звітності, що стосувався системи планування: велика увага приділяється
бюджетуванню, аналізу динаміки показників; відслідковується прагнення
до створення зведених форм звітності.
Процес реформування бухгалтерської фінансової звітності почався в
1991 році, коли були скасовані всі форми бухгалтерської звітності, що
діяли, та запропоновані нові. В той же час нового смислу набуває і роль
управлінського обліку, що пов’язано із переходом на ринкові умови
господарювання. Для держави та інших зовнішніх користувачів, можливо,
інформації бухгалтерської фінансової звітності та податкової звітності
достатньо, однак для задоволення інформаційних потреб менеджерів таку
звітність необхідно розширювати, уточнювати склад і порядок формування
основних показників. Крім того, підприємства мають право на комерційну
таємницю, що також є фактором удосконалення змісту звітності.
За сучасних умов, бухгалтерський облік, - це поле зіткнення інтересів
різних груп осіб, що беруть участь в господарських процесах і
економічному житті. Кожна з груп прагне максимізувати свої вигоди і тут,
як правило, не беруться до уваги ні логіка, ні інтереси інших груп. Звідси у
реальності, облік відображає не послідовну економічну логіку, а змішання,
з'єднання різних інтересів: для одних важливі поступки в обліку
амортизації, для інших – певні особливості у створенні резервів, а в
інтересах третіх передбачається створення гудвілу.
Єдиним виходом із зазначеної ситуації є формування концепції
бухгалтерського обліку та звітності, побудованої на основі структурної
теорії, що представляє собою парадигму, в якій можна не лише поєднати
елементи персоналістичної і матеріалістичної теорії обліку, а й врахувати
такі вимоги сьогодення як захист природних ресурсів – ведення
екологічного обліку, соціальних інтересів населення – соціального обліку
тощо шляхом запровадження досягнень інформаційно-комп’ютерних
технологій та використання відповідних підходів до моделювання
діяльності суб’єкта господарювання.
У першу чергу слід говорити про представлення такої сукупності
показників у звітності, яка забезпечить її прозорість і, відповідно, викличе
довіру при сприйнятті інформації. Наразі ці поняття не реалізовані на
186
практиці. Створення звітності, побудованої на основі структурної теорії та
за допомогою сучасних технологій, забезпечить інтерактивність процесу
створення звітності, тобто користувачі матимуть можливість самі визначати
її склад та структуру. Так, організації, які прагнуть до залучення коштів
широких верств населення за допомогою звітності, отримують можливість
забезпечити їх надходження, а організації та фізичні особи, які вклали
кошти, завдяки звітності отримують інформацію про їх використання та
суми можливих доходів. Тим самим створюються передумови для
вирішення великої соціально-політичної проблеми. Таким чином, в
сучасних умовах тільки концепція бухгалтерського обліку та звітності,
покладена в русло структурної облікової теорії, зможе забезпечити рівні
можливості самого широкого кола зацікавлених осіб.
Список використаних джерел
1. Маздоров B.A. Истории развития бухгалтерского учета в
СССР/В.А. Майоров. – М.: Финансы. 1972. С. 80.
2. Чая В.Т. Чупахина Н.И. Аналитическое обоснование становления
и развития системы управленческого учета / В.Т. Чая, Н.И. Чупахина //
Экономический анализ. Теория и практика. 2007. - № 18. С. 68.
3. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней:
Учебное пособие для вузов / Я.В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. –
638 с.
4. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет в годы НЭПа / Я.В. Соколов //
Бухгалтерский учет. – 1996. № 4. С. 79.
Лазаренко Д.О., д. е. н., завідувач кафедри обліку і аудиту
Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ, Україна
ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОГО ХРОНОГРАФУ ДЛЯ
ПОТОЧНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
Для здійснення поточного управління бізнес-процесами важливе
значення має своєчасне інформативне забезпечення відповідних фахівців та
адміністрації.
В управлінні бізнес-процесами дуже часто встає питання: - "Які
технології дозволяють управляти бізнес-процесами найефективніше"? Як
правило, тільки опис і автоматизація бізнес-процесів компанії, не принесе
очікуваних переваг від процесного управління, поки не визначені ефективні
механізми управління бізнес-процесами і засоби контролю за бізнеспроцесами. З цього виходить принцип – бізнес-процеси, які не можуть бути
виміряні, не можуть бути поліпшені. Вже не викликає сумніву, що бізнеспроцеси є рушійною силою успіху компанії, тому виконання процесів
повинне контролюватися, і будь-які відхилення мають бути скоректовані
своєчасно за допомогою зустрічних заходів.
З цією метою багато підприємств впроваджують інформаційні
системи класу ERP для обліку і контролю господарських операцій, проте,
187
вони не завжди отримують однозначні результати. Це пов'язано з тим, що
проекти впровадження цих систем орієнтовані більше на трансакційний
облік і аналіз даних, а ось аналізу в частині ключових показників
результативності, що відображають результативність бізнес-процесів,
приділяється мало уваги. Більш того, існуючі системи фінансового і
бухгалтерського обліку не завжди відбивають реального фінансового стану
організації.
Побудова господарської інформації для управління бізнес-процесами
суб’єкта господарювання потребує дотримання певних вимог: своєчасність,
вірогідність, аналітичність, доступність, економічність тощо. Структурно
ця інформація залежить від характерних якостей об’єкту обліку, специфіки
господарського суб’єкту а її глибина від запитання користувача (керівника).
Формування господарської інформації за національними стандартами не
повністю задовольняє потреби управлінської ланки з потрібною глибиною.
Особливо, коли мова йде про складні бізнес-процеси з багатогранною
структурою господарської діяльності. В практиці сучасного управління все
частіше спостерігається недостатня інформативність облікових даних для
прийняття управлінських рішень. Це веде до негативних наслідків,
конфліктних ситуацій, фінансових санкцій тощо. Крім того, представлення
господарської інформації про певний процес має враховувати чітку
послідовність господарських явищ з обов’язковим відображенням і
документуванням фінансових операцій, податкових зобов’язань, товарнорозрахункових фактів. Накладка різних інформативних даних і
нормативних актів, що регламентують один бізнес-процес, потребують
впровадження нових методологічних засад.
Деякі наукові дослідження вже роблять спробу вдосконалити
методологічні
ланки
бухгалтерського
обліку
для
підвищення
інформаційного забезпечення. Але вони не знайшли практичного втілення.
Практично вже існують сучасні інформаційні системи, наприклад ті,
що працюють на платформі 1С: Підприємство, які враховують логіку
побудови бізнес-процесів з їх нормативно-законодавчім врегулюванням.
Але вони не мають теоретичного і наукового обґрунтування, а також не
мають хронології виконання облікових процедур.
Окрему проблему створюють бізнес-процеси, операційний цикл
котрих триває більше за одного звітного періоду. При цьому є потреба
розподілу доходів і витрат між звітними періодами.
З метою підвищення інформативності облікових даних ми
спробували доповнити вимоги, що висуваються до бухгалтерського обліку
принципово новим методом облікового хронографу. Застосування цього
методу змінює наявне уявлення і допомагає представленню всіх фактів і
явищ, що відбуваються в бізнес-процесах в хронологічній послідовності.
Сутність цього методу полягає у відображенні фактів бізнес-процесу в
рамках одного операційного циклу на хронологічній шкалі. Вся необхідна
первинна (дата, проводка, зміст операції тощо) інформація нанизується на
шкалу за допомогою модулів.
На рис.1 представлений приклад хронографу, що характеризує
бізнес-процес продажу бланків путівок за передплатою і надання послуг
санаторно-лікувальним закладом.
188
1б) Д 03 – К 08
2) Д 69 – К 703
1в) – К 03
3) Д 903 – К 23
1а) Д 31 – К 69
4) Д 69 – К 703
5) Д 903 – К 23
А
1. Виникнення
зобов’язання
Період надання послуг
Поч. місяця
4. Списання
зобов’язань
Кін. місяця
Рис.1. Приклад хронографу бізнес-процесу санаторно-лікувального закладу
На хронографі видно, що послуги розподіляються між двома
звітними періодами (2 суміжних місяця). Модулі чітко показують момент,
до якого належить конкретна господарська операція, а також період, до
якого належить бізнес-процес. До того ж бізнес-процес виглядає як
завершений цикл, що дозволяє керівництву контролювати його на кожному
етапі і виключає необхідність пошуку господарських операцій серед
облікових регістрів за різні звітні періоди.
Облікові дані, що містяться в хронографі разом з первинною
інформацією, яка, як правило, використовується для подальшого
узагальнення і формування звітності. Для цього за принципом
періодичності необхідно провести обробку інформації за звітний період [2].
Однією з основних переваг методу є надання власникам можливості
аналізу і швидкого пошуку аномальних операцій, що вимагають
оптимізації. При проведенні такого аналізу також акумулюються знання,
необхідні для ухвалення рішень, що фактично гарантує, що ніякі бізнеспроцеси не вийдуть за межі заданої продуктивності так, що цього ніхто не
помітить. Усе це дозволяє вести моніторинг і гарантувати, що при
виконанні бізнес-процесів, що проходять через системні і організаційні
межі, контролюється їх послідовність. Якщо відбувається відхилення від
запланованих значень, менеджери процесів своєчасно отримують
попередження так, щоб вони могли втрутитися і скоректувати хід
виконання процесу.
Використання методу може бути доречним для стандартизації бізнеспроцесів і відображення всіх можливих варіантів проведення розрахунків.
В умовах автоматизації дані хронографу можуть оперативно оброблятися і
будуть корисними для поточного контролю, аналізу і управління. Водночас
є сенс використовувати цей метод для кваліфікаційного інструктажу
менеджерів, що відповідають за певні бізнес-процеси.
189
Список використаних джерел
1. Володькін К. С. Контролінг бізнес-процесів в системі управління
підприємством / К. С. Володькін // Формування ринкової економіки
[Електронний ресурс]: наук. зб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ
«Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; відп. ред. О. О. Бєляєв. –
2010. – Вип. – 24. – С. 266 – 274.
2. Лазаренко Д.О. Організація інформаційно-аналітичного процесу в
системі
управління
підприємством
//
Культура
народов
причерноморья. – №235. – 2012 г. С. 45-47.
3. Воронкова А.Е., Калюжна Н.Г., Отенко В.І. Управлінські рішення у
забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний
аспект: монографія / Східноукраїнський національний ун-т ім.
Володимира Даля. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2008. – 512 c.
4. Теличко Г.О. Автоматизована система обробки інформації для
підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу
підприємства: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.06 / Донецький
національний ун-т. – Донецьк, 2007. – 19 с.
5. Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття
рішень: Пер. з англ. / Р.А. Семків (пер.з англ.), Р.Л. Ткачук (пер.з
англ.). – К. : Всеувито; Наукова думка, 2001. – 242 с.
Проданчук М.А., к.е.н., доц.,
кафедра обліку, аудиту та економічного аналізу
Буковинський державний фінансово-економічний університет,
м. Чернівці, Україна
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Нові вимоги до управління вимагають від обліку не тільки
відображення фактів господарської діяльності підприємства, а й
забезпечення ефективних управлінських рішень на основі бухгалтерського
обліку, організованого відповідно до чинного законодавства. Господарська
діяльність підприємств має супроводжуватися такою інформаційною
системою, яка враховує вимоги усіх користувачів та інвесторів. Тому
очевидно, що потрібен інструментарій формування достовірної
інформаційної бази, за допомогою якої на ієрархічному управлінському
рівні створюватиметься інформація про ресурси підприємства та джерела їх
утворення,
ліквідність,
рентабельність,
фінансову
стійкість
і
кредитоспроможність підприємств.
Багато вітчизняних та зарубіжних вчених приділяють велику увагу
аспектам облікової політики. Професор М.С. Пушкар визначає окремі
елементи облікової політики: теорія, методологія, технологія, організація
[3]. Проф. Ф.Ф. Бутинець виділяє такі аспекти облікової політики:
організаційно-технічний і методичний аспект [1, с.363-364]. Інші вчені
190
виокремлюють лише два аспекти облікової політики, зокрема, одні з них методичний і організаційний.
Основою для формування подальшого напрямку розробки
технологічного та організаційного аспектів облікової політики є
методичний. Погоджуємося з М. С. Пушкарем та М. Т. Щирбою, що
методичний аспект облікової політики є найбільш специфічним, в якому
розвиваються способи визнання та відображення об’єктів обліку
підприємства в межах чинних законодавчих актів і нормативно-правових
документів з метою формування показників фінансової звітності [2].
Методичний аспект облікової політики побудований на базі
діалектичного методу пізнання суспільства і людства, який розглядає всі
явища природи у взаємозв’язку, у безперервному русі. В основу методу
облікової політики покладено наукові прийоми, як спостереження,
порівняння, дедукція і індукція, аналіз і синтез. Зазначені прийоми
визначаються принципами бухгалтерського обліку, що дає можливість
кожен об'єкт облікової політики розглядати у взаємозв’язку з теорією і
практикою обліку.
При розробці облікової політики необхідно керуватися не тільки
специфічними, але і загальними організаційно – управлінськими
принципами, які характеризуватимуть зв'язки між господарськими
процесами і ефективністю прийняття управлінських рішень.
Формування методичного аспекту облікової політики здійснюється із
врахуванням наступних критеріїв (рис. 1).
Методичний аспект облікової політики
Цілі та завдання
Суб’єкти господарювання
Види бухгалтерського обліку
Об'єкти обліку у формуванні облікової політики
Принципи та методи ведення бухгалтерського обліку
Правила узагальнення звітної інформації
Рис. 1. Критерії формування методичного аспекту облікової політики
Методичний аспект облікової політики передбачає альтернативні
способи та принципи відображення в бухгалтерському обліку об'єктів та
отримання інформації про факти господарської діяльності у відповідності до
П(С)БО та враховуються вимоги відповідних Законів України.
191
В методичному аспекті облікової політики розкриваються способи
визнання та відображення об'єктів бухгалтерського обліку в межах чинних
законодавчих документів із врахуванням специфіки діяльності
підприємства. Специфіка полягає в тому, що кожне підприємство,
враховуючи свою спеціалізацію, обирає, а при необхідності розробляє
конкретні принципи, методи і прийоми ведення бухгалтерського обліку. У
галузі сільського господарства необхідно звернути увагу на обґрунтування
переліку витрат, що формують первісну вартість біологічних активів,
методи обліку витрат та калькулювання собівартості сільськогосподарської
продукції.
Отже, ефективність управлінського рішення залежить від комбінації
елементів способів та принципів облікової політики, що в подальшому
призведе до зіставності економічних показників та однозначного
трактування подій і фактів господарської діяльності.
Методичною основою щодо системного підходу вирішення
проблеми формування облікової політики має бути визначення
класифікаційних ознак чинників. На вибір конкретних правил та умов, що
відображаються в обліковій політиці підприємства, впливають ряд
факторів, основні з яких наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Фактори впливу на вибір облікової політики
Фактори
Характеристика
Внутрішні
Форма власності підприємства
Державна, колективна, приватна
Організаційно-правова форма
Державні підприємства, приватне
підприємства
підприємство, товариство з обмеженою
відповідальністю, акціонерне
товариство, сільськогосподарські
кооперативи, фермерські господарства
тощо
Економічна потреба внутрішніх
Збереження майна власників - членів
користувачів облікової інформації
кооперативу
Вид діяльності
Виробнича, торговельна, комерційна,
фінансова тощо
Галузева приналежність
Сільське господарство, торгівля,
будівництво, транспорт, промисловість
тощо
Організаційна структура управління
Лінійні, функціональні, лінійнофункціональні, дивізіональні, матричні
структури.
Місія та стратегія розвитку фінансовогосподарської діяльності підприємства
Виробнича структура підприємства
Місія, цілі та завдання підприємства
(реалізація стратегії), поточні та
перспективні плани, виконання
інвестиційних програм тощо
Цехова, безцехова, корпусна та
комбінатська тощо
192
Розмір підприємства
Тип виробництва
Самостійність дій
Рівень автоматизації виробничих і
управлінських процесів
Наявність ефективної системи
інформаційного забезпечення
підприємства з економічних та
правових питань
Матеріальне заохочення і
відповідальність працівників
Система оподаткування
Економічні
Обсяги виробництва, середньоспискова
чисельність працівників тощо
Одиничне, серійне, масове
В питаннях ціноутворення
Комп’ютерна техніка, програмні
продукти, засоби оргтехніки тощо
За всіма необхідними для підприємства
напрямами
Система матеріального заохочення
ефективної роботи працівників і
матеріальної відповідальності за коло
обов’язків, що виконуються
Зовнішні
Загальна, спрощена, звільнення від
різного виду податків, зменшення ставок
податків, надання пільг з оподаткування
тощо
Рівень інфляції; розвиток
інфраструктури ринку; сприятливість
інвестиційного клімату тощо
Технологічні, соціальна політика
Вище зазначені внутрішні чинники можна доповнити наступними: обсяг
виробництва і реалізації продукції, чисельність працюючих, вартість майна
підприємства; матеріальна база (наявність технічних засобів, комп'ютерної
техніки); структура облікової служби, рівень кваліфікації управлінського
складу та бухгалтерської служби, наявність ефективної системи
внутрішнього аудиту та контролю.
Аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх факторів дозволяє сформувати
оптимальний варіант облікової політики підприємства з врахуванням
особливостей функціонування підприємства. Така облікова політика
повинна максимально забезпечити своєчасну інформаційну підготовку
економічно обґрунтованих управлінських рішень і стати надійним
інструментом вирішення проблем саме економічного аспекту.
Список використаних джерел
1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія / Ф.Ф.
Бутинець. –Житомир: ЖДТУ, 2003. – Ч 2. – 524 с.
2. Пушкар М. С. Теорія і практика формування облікової політики:
[монографія] / М. С. Пушкар, Т. М. Щирба. – Тернопіль: Карт-бланш,
2010. – 260 с.
3. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського
обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Автореф. дис. дра екон. наук: 08.06.04 / Тернопільська академія народного
господарства. – Тернопіль, 2000. – 31 с.
193
УДК 657.412.1: 347.735 (477)
Фадєєва Г.М., к.е.н, доц.
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків, Україна
Бігдан І.А., к.е.н, доц.,
Харківський інститут бізнесу і менеджменту, м. Харків, Україна
ПРОБЛЕМИ СПИСАННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ «СПРОЩЕНЦЯМИ» ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
В статті звернута увага на необхідність з метою податкового обліку
класифікації кредиторської заборгованості на «товарну» і «безтоварну»
та запропоновані
підходи до обліку кредиторської заборгованості,
зокрема простроченої, суб’єктами, що застосовують спрощену систему
оподаткування
The article are referred to the need for tax accounting creditor’s liabilities
classification to "commodity" and "uncommodity"liabilities and suggested
approaches to creditor’s liabilities accounting , including overdue, of subgects
who apply the simplified taxation system
Ключові слова: кредиторська заборгованість, строк позовної давності,
спрощена система оподаткування, облік, товарна заборгованість,
безтоварна заборгованість, об’єкт оподаткування
Keywords: creditor’s liabilities, suit prescription term, the simplified system of
taxation, accounting, commodity liabilities, uncommodity liabilities, object of
taxation
Вступ. Кредиторська заборгованість — це заборгованість
підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в
результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в
підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк. Списання
кредиторської заборгованості та відображення такої операції в обліку є
одним із складних, неоднозначних та «різночитаємих» питань.
У Податковому кодексі України міститься п. 292.3 ст. 293, згідно з
яким до суми доходу платника єдиного податку за звітний період
включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк
позовної давності. Ця вимога поширюється не на всіх платників єдиного
податку та застосовується не до всієї кредиторської заборгованості.
Прямого визначення терміна «сума кредиторської заборгованості, за якою
минув строк позовної давності», зокрема у ПКУ, немає.
Необхідно відзначити, що вимога щодо включення кредиторської
заборгованості, за якою минув строк позовної давності, до складу доходу
платника єдиного податку не поширюється на фізичних осіб — платників
єдиного податку 1-ї та 2-ї груп та платників єдиного податку 3-ї та 5-ї груп
— неплатників ПДВ.
194
Суми кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної
давності, вважають доходом у звітному періоді лише для платників єдиного
податку 3-ї групи за ставкою 3% (із сплатою ПДВ), а також 4-ї і 6-ї груп
(юридичних осіб – платників єдиного податку). Для інших категорій
платників єдиного податку, що не є платниками ПДВ, така кредиторська
заборгованість доходом не вважається.
У контексті списання простроченої кредиторської заборгованості
«спрощенцями – юридичними особами» інтерес представляють норми п.
292.3 ПКУ, відповідно до яких в суму доходу за звітний період включається
сума кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної
давності, і вартість безкоштовно отриманих протягом звітного періоду
товарів (робіт, послуг).
Виклад основного матеріалу. На наш погляд, кредиторська заборгованість
має різну природу: вона може бути результатом раніше отриманого авансу
(так звана «безтоварна» заборгованість) і результатом отриманих, але не
сплачених матеріальних цінностей, робіт або послуг (так звана «товарна»
заборгованість). Разом з тим, пояснень таким тонкощам в ПКУ немає.
Різна природа виникнення кредиторської заборгованості має
неоднакові податкові наслідки для платників податків. Це означає, що ще
на етапі первинного відображення в обліку «спрощенця» кредиторської
заборгованості мали місце різні податкові наслідки:
 кредиторська заборгованість, пов'язана із отриманням авансів,
потрапляла під оподаткування єдиним податком за першою операцією надходження грошових коштів;
 інша кредиторська заборгованість на етапі її первинного
відображення в бухгалтерському обліку не впливала на податковий облік.
Таким чином, сукупність норм пп. 2 п. 292.1 ПКУ і п. 292.3 ПКУ
дозволяє стверджувати наступне: як для платника податків на загальній
системі оподаткування, так і для спрощенця прийнятна і доцільна
класифікація всіх кредиторських заборгованостей, що підлягають списанню
на такі категорії: «безтоварні» кредиторські заборгованості і «товарні»
кредиторські заборгованості.
Існують певні відмінності в обліку спрощенця та у платника податку,
який перебуває на звичайній системі оподаткування. Справа в тому, що
спрощенці – юридичні особи, як правило, для бухгалтерського обліку
застосовують спрощений план рахунків. А йому не властива деталізація,
притаманна Плану рахунків за Інструкцією
№ 291 «Інструкція про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань и господарських операцій підприємств й організацій» [2].
Фактично це означає, що як «безтоварні», так і «товарні» кредиторські
заборгованості можуть «розчинитися» в сальдо одних і тих же рахунків:
- 37 “Розрахунки з різними дебіторами”,
- 68 “Розрахунки за іншими операціями”.
Тобто, при поділі кредиторської заборгованості, що обліковується в
обліку спрощенця, на «безтоварні» і «товарні», ключовим моментом є не
стільки дані сальдо по відповідному рахунку, скільки початкові
бухгалтерські проведення.
195
Якщо рахунками-кореспондентами рахунків 37 або 68 були рахунки
30 або 31 (відповідно «Каса» і «Рахунки в банках» за спрощеним планом
рахунків), то відповідну кредиторську заборгованість, що обліковується,
можна позначити як «безтоварну».
Якщо рахунками-кореспондентами були інші («негрошові») рахунки,
то кредиторську заборгованість можна позначити як «товарну». Для
прийняття правильного рішення щодо податкових наслідків подальшого
списання кредиторської заборгованості необхідно діяти, на наш погляд,
таким чином.
Група 1 «безтоварна» кредиторська заборгованість». Усі операції
визнання «безтоварної» кредиторської заборгованості для спрощенців
відповідно до пп. 2 п. 292.1 ПКУ є об'єктом для обкладення єдиним
податком - отримані грошові кошти. Отже, один раз така сума вже була
об'єктом оподаткування. А це означає, що вдруге на етапі списання цієї
заборгованості включати її до об'єкту для нарахування єдиного податку не
потрібно.
Група 2 «товарна» кредиторська заборгованість». Операціями,
результатом яких може бути визнання в обліку «товарних» кредиторських
заборгованостей, можуть бути, зокрема, наступні операції: надходження від
постачальників необоротних активів, запасів (товарів, матеріалів і ін.);
виконання робіт або надання послуг від підрядників. Будь-які з
перерахованих операцій на етапі їх відображення в бухгалтерському обліку
не є об'єктом для нарахування єдиного податку (свідомо про «безкоштовно
отриманих» не йдеться). А це означає, що коли після закінчення терміну
позовної давності настане момент списання цих заборгованостей,
«спрощенець» повинен їх включити в об'єкт оподаткування.
Вважаємо, що такий підхід є правильним. Аргументами на користь
такого підходу є наступні норми ПКУ:
1) відповідно до пп. 4.1.1 ПКУ одним із принципів податкового
законодавства України визначений принцип загального оподаткування. А в
контексті проблеми, що розглядається, розглянутий нами підхід гарантує
якраз загальне оподаткування операцій по списанню кредиторської
заборгованості: і платниками податків - спрощенцями, і платниками
податків, що перебувають на загальній системі оподаткування;
2) відповідно до пп. 4.1.11 ПКУ одним із принципів податкового
законодавства України визначений принцип єдиного підходу щодо
встановлення податків і зборів. Розглянутий нами підхід при списанні
кредиторської заборгованості гарантує фактичне дотримання встановлених
на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку: всі операції
потрапляють під оподаткування незалежно від обраної системи (спрощеної
або загальної). При цьому дотримуються відповідні обраній системі
оподаткування правила;
3 ) ПКУ містить ст. 13 «Виключення подвійного оподаткування». На
жаль, у ній виписані правила, актуальні тільки при зіставленні з метою
оподаткування доходів (витрат), отриманих як на території Україні, так і за
її межами. Вважаємо, що виключення подвійного оподаткування - це
основна ідея будь-якого оподаткування. І тільки некоректність або
«недоробленість» ст. 13 ПКУ (а, можливо, і звичайна очевидність основної
196
ідеї оподаткування) формально визначає ці правила в контексті
«резидентські - нерезидентські» доходи (витрати). Про виключення
подвійного оподаткування, у тому числі і при списанні кредиторської
заборгованості, неодноразово висловлювалося і Міністерство доходів і
зборів в різних роз'ясненнях в загальнодоступному інформаційнодовідковому ресурсі.
Для відображення визнаного доходу від списання кредиторської
заборгованості, яка виникла в ході операційного циклу (по закінченні
строку позовної давності, встановленого відповідно до норм чинного
законодавства), за спрощеним планом рахунків використовується рахунок
74 «Інші доходи».
Висновки.
1. З метою оподаткування платники єдиного податку – юридичні особи
4-ї та 6-ї груп та фізичні особи платники 3-ї групи суми
кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної
давності, відносять на доходи.
2. Норми ПКУ не враховують характер кредиторської заборгованості.
Разом з тим, природа виникнення кредиторської заборгованості різна
– товарна і нетоварна, отже має вплив на податкові наслідки
платників податку.
3. Проаналізував податкове законодавство, можна констатувати, що як
для платника податків на загальній системі оподаткування, так і для
спрощенця прийнятна і доцільна класифікація всіх кредиторських
заборгованостей, що підлягають списанню на такі категорії:
«безтоварні» кредиторські заборгованості і «товарні» кредиторські
заборгованості.
4. При поділі кредиторської заборгованості, що відображується в
обліку спрощенця, на «безтоварну» і «товарну», ключовим моментом
є не стільки дані сальдо по відповідному рахунку, скільки початкові
бухгалтерські проведення.
5. Віднесення на доходи при списанні сум товарної кредиторської
заборгованості, за якою минув термін позовної давності, та
невключення до складу доходів нетоварної кредиторської
заборгованості цілком виправдано і узгоджується з принципами
податкового законодавства.
6. Надані пропозиції сприятимуть подальшому вдосконаленню
спрощеної системи оподаткування, розвитку малого і середнього
бізнесу в Україні.
Список використаних джерел
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755–VI. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств
і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р.
№ 291 із .змінами і доповненнями.
197
Хакимова Д.И.
Научный руководитель:
к.э.н Брагина Т.Е.
Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ, г.Уфа, Башкортостан
АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Малый бизнес – это предпринимательская деятельность,
осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных
законом условиях. Как показывает опыт стран с высокоразвитой
экономикой, малый бизнес является базовой составляющей рыночного
хозяйства.
Важная роль малого бизнеса заключается в том, что он достаточно
гибок, обеспечивает значительное количество новых рабочих мест,
насыщает рынок новыми товарами и услугами, удовлетворяет
многочисленные нужды предприятий, выпускает специальные товары и
услуги, обладает экономической свободой, деятельность носит
инновационный характер.
Для
нормального
функционирования
малых
предприятий
необходима всесторонняя, объективная, оперативно поступающая
информация. Важнейшим источником информации об экономической
деятельности организаций, в том числе и малых предприятий, являются
данные, содержащиеся в бухгалтерском учете.
Бухгалтерский учет формирует информацию о работе предприятий
малого бизнеса. Он фиксирует все изменения, происходящие в
производственной, снабженческой и сбытовой деятельности, т.е. дает
необходимые сведения о кругообороте средств малого предприятия.
Поэтому бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса
является составной частью системы управления производством. Он
необходим, прежде всего, для информационного обеспечения системы
управления, причем на всех ее уровнях. В общем объеме экономической
информации в малом бизнесе учетная информация занимает свыше 80%,
т.е. данная информация составляет основу информационного обеспечения
системы управления малым бизнесом [2].
Законодательство определяет основные задачи бухгалтерского учета
следующим образом:
- формирование полной и достоверной информации о деятельности
организации и ее имущественном положении, необходимой
внутренним пользователям – руководителям, учредителям,
участникам и собственникам имущества организации, внешним –
инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской
отчетности;
- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля над
соблюдением законодательства Российской Федерации при
осуществлении организацией хозяйственных операций и их
198
целесообразностью, наличием и движением имущества и
обязательств,
использованием
материальных,
трудовых
и
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами;
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных
резервов обеспечения ее финансовой устойчивости [3].
Одним из показателей эффективности работы малого предприятия,
является грамотное ведение бухгалтерского учета. Конкурентные
преимущества организации в настоящее время могут обеспечить только
передовые технологии. Поэтому в области финансового сопровождения все
более актуальной становится автоматизация бухгалтерского учета.
Автоматизированная форма бухгалтерского учета предусматривает
применение электронно-вычислительных машин.
Сегодня на рынке имеется обширный ряд программ по
автоматизации бухгалтерского учета, такие программы как: 1C:
Бухгалтерия, Aubi, Супер Менеджер, ИНФО – Бухгалтер, ФОЛИ, Парусбухгалтерия, Инфин – Бухгалтерия, ABACUS, Турбо-бухгалтер, БОСС,
БЭСТ, АККОРД, каждая из которых отвечает всем последним требованиям
учета и обладает рядом несомненных достоинств [4].
Бухгалтерские программы содержат план счетов, экранные формы
первичных документов, журналы, отчеты, а также средства, позволяющие
изменить конфигурацию программы для нужд конкретного пользователя,
независимо от масштабов его деятельности.
При автоматизированной форме бухгалтерский учет осуществляется
путем внесения корреспонденций счетов непосредственно в журнал
хозяйственных операций либо заполнением первичных учетных
документов. При проведении заполненных первичных учетных документов
происходит автоматическое формирование корреспонденции счетов.
Существует возможность формирования проводок путем введения так
называемых «типовых операций», в основу которых положена типовая
корреспонденция счетов. Квалифицированный пользователь может
значительно расширить список типовых операций путем добавления в него
новых типовых операций, созданных им самим.
Бухгалтерские программы, как правило, содержат большой объем
нормативно-справочной информации, которая включает в себя документы
по организации бухгалтерского учета, схемы и календари уплаты налогов и
другие данные, позволяют организовать многоуровневый аналитический и
синтетический учет, работать с несколькими планами счетов и несколькими
базами данных.
Основными достоинствами данной формы учета является
однократное введение первичной информации, быстрота обеспечения
пользователей необходимой информацией.
Основными принципами автоматизированной формы бухгалтерского
учета являются:
- однократный ввод учетных данных;
автоматическое создание регистров аналитического и
синтетического учета;
199
- автоматическое поучение информации об отклонениях от
установленных нормативов и норм;
- автоматическое формирование всех учетных регистров и форм
бухгалтерской и налоговой отчетности.
Преимущества использования автоматизированной формы ведения
бухгалтерского учета:
а) применение вычислительной техники для сбора, регистрации и
обработки информации;
б) возможность диалогового режима работы с ЭВМ;
в) возможность выдачи информации по запросу;
г) освобождение времени учетного персонала для контрольноаналитических функций [1].
Распространенным заблуждением является то, что автоматизация
бухучета начинается с покупки программы и затем происходит "введение
данных в программу". Для того, чтобы перевод бухгалтерии на компьютер
был эффективен и дал результат, начинать необходимо с подготовки,
которую
условно
можно
разбить
на
пять
этапов.
1. Этап оптимизации бухгалтерского учета.
На этом этапе проводится анализ на предмет того, что можно
изменить для улучшения бухгалтерского учета.
2. Этап выбора масштабов автоматизации.
Под выбором масштабов автоматизации понимается то, в каком
объеме будет автоматизироваться бухгалтерия и в каком порядке будут
переведены на компьютер разделы бухучета.
3. Этап постановки задачи.
На данном этапе фиксируется конкретный перечень всех документов
и регистров, необходимых на предприятии, которые должен выдавать
автоматизированный бухучет, требования к ним.
4. Этап выбора программного средства.
Только тогда, когда спланирована оптимизация бухучета, определен
масштаб и порядок автоматизации и завершена постановка задачи, можно
переходить к выбору программы.
5.Этап Вопросы техники.
Технические вопросы, связанные с компьютерами, не входят в
бухгалтерские функции, но, тем не менее, очень важны. Технические
вопросы рассматривают мощность компьютера, которая зависит от
нескольких
его
переменных
параметров,
называемых
вместе
"конфигурация компьютера", а также рассматривают компьютерные сети,
если внедряется сетевая программа [5].
Таким образом, в современных условиях рыночной экономики, когда
в основе предпринимательского успеха заложена информация, ее полнота и
умение ею пользоваться, необходимо автоматизировать бухгалтерский учет
предприятия. При автоматизации бухгалтерского учета важно не просто
перевести всю бумажную работу на компьютер. Важно, чтобы это
увеличило эффективность работы бухгалтерии и улучшило контроль над
финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, что, в свою
очередь, увеличит эффективность управления предприятием, и, как
следствие, эффективность его работы.
200
Список использованных источников
1. Бухгалтерский учет: конспект лекций / Т.А. Фролова. Таганрог: ТТИ
ЮФУ, 2011.
2. Бухучет и налогообложение для малых предприятий: конспект
лекций / Т.А. Фролова Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2012.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. №
402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
4. http://www.portalero.ru/antikrizisnyj_menedzhment/avtomatizaciya_buxg
alterskogo_ucheta_na.html
5. http://www.spishy.ru/referats/30/16958
Щербатюк В. В., д.э.н.,
Славянский университет, г. Кишинёв, Молдова
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ УЧЁТ – ПЕРВООСНОВА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКОЙ
В современной системе экономических наук и управления рыночной
экономикой центральное и особо важное место занимает бухгалтерский
учёт. Он представляет собой научно организованную систему наблюдения,
измерения, сбора, регистрации, обобщения, контроля и передачи
разнообразной информации об активах, обязательствах, собственном
капитале, доходах, расходах и конечных финансовых результатах
деятельности. «Бухгалтерский учёт, – отмечает д.э.н. проф. В.В. Ковалев, –
можно трактовать как отрасль научных знаний, посвящённую объяснению,
предсказанию и формированию тенденций развития учётной практики как
области человеческой деятельности, информационно обеспечивающей
принятие управленческих решений в отношении экономических субъектов.
Бухгалтерский учёт становится наукой тогда, когда происходит переход от
наивного учётного натурализма, подразумевающего банальный счёт и
накапливание данных о фактах хозяйственной жизни, к пониманию
вариабельности в методах их признания, оценки, измерения, отражения в
системе учёта и представления заинтересованным лицам» [3, с. 35].
В рыночных условиях хозяйствования учёт подразделяется на два вида
(управленческий и финансовый) и является основным поставщиком
достоверной экономической информации для внутренних и внешних
пользователей с целью выработки и принятия научно обоснованных
оптимальных управленческих решений. Он есть начало начал всех
экономических наук, «азбука и язык бизнеса», а бухгалтерия – это «сердце
любого предприятия». Вместе с тем, особенности современного этапа
развития молдавской экономики требуют дальнейшего развития и
совершенствования бухгалтерского учёта, что объективно обуславливает
актуальность и необходимость его реформирования. В этой связи
значительный научно-практический интерес представляют глубочайшие
разработки и передовые достижения одной из лучших в мире украинской
201
школы бухгалтерского учёта, представленной в трудах многих учёныхэкономистов.
Основополагающие требования к правовой базе, организации и
регулированию современного бухгалтерского учёта и финансовой
отчётности в Республике Молдова определены Законом о бухгалтерском
учёте и другими нормативными актами. Главные из этих требований
относятся к используемой терминологии; государственным органам,
отвечающим за регулирование учёта; компетенции профессиональных
ассоциаций по защите прав и повышению уровня квалификации их членов;
обязанностям и правам субъектов по ведению бухгалтерского учёта и
составлению финансовой отчётности; применению Международных
стандартов финансовой отчётности некоторыми категориями субъектов;
использованию бухгалтерских данных для составления налоговых
деклараций; введению системы внутреннего контроля и аудита;
приближению структуры, метода составления и представления финансовых
отчётов к международным требованиям.
В этой связи отметим, что основные положения Закона о бухгалтерском
учёте в целом соответствуют Директивам Европейского Союза,
Международным стандартам финансовой отчётности, а также нынешнему
уровню экономического развития местных субъектов. В то же время этот
Закон содержит только общие методологические нормы по ведению
бухгалтерского учёта и составлению финансовой отчётности. Точный
метод решения сложных задач установлен в национальных стандартах
бухгалтерского учёта и других нормативных актах, которые в настоящее
время не соответствуют в полной мере международным требованиям.
Наш анализ показывает, что в статье 3 Закона о бухгалтерском учёте
имеет место необоснованное отождествление двух различных по
содержанию экономических понятий (элемент и объект учёта) и
недостаточно точное определение самого учёта как «комплексной системы
сбора, идентификации, группировки, обработки, отражения и обобщения
элементов бухгалтерского учета и финансовой отчетности». Поэтому
полностью согласиться с такой дифиницией нельзя, так как вышеуказанная
система фактически оперирует с экономической информацией, а не с
учётно-отчётными элементами, содержание которых к тому же раскрыто
без соблюдения логических правил.
Мы также считаем, что в Законе о бухгалтерском учёте в обязательном
порядке должны быть чётко указаны объекты бухгалтерского учёта. Кроме
того, следует подробно сформулировать основные требования,
предъявляемые к основным организаторам и исполнителям сложнейшей
бухгалтерской работы – главным бухгалтерам (наличие высшего и среднего
специального образования и конкретного стажа работы по специальности,
отсутствие судимости за экономические преступления), и дополнительные
основополагающие
принципы
ведения
учёта (осмотрительность,
превалирование сущности над формой, применение единого денежного
измерителя).
Статья 44 Закона о бухгалтерском учёте предусматривает
ответственность за его нарушение. Она гласит, что лица, которые
уклоняются от ведения бухгалтерского учёта, неправильно применяют его
202
стандарты, умышленно фальсифицируют первичные документы,
бухгалтерские регистры и финансовые отчёты, привлекаются к
дисциплинарной, материальной, административной или уголовной
ответственности. В этой связи представляется необходимым в
законодательном порядке закрепить положение, согласно которому при
возникновении принципиальных разногласий между руководителем и
главным бухгалтером хозяйствующего субъекта в отношении ведения
бухгалтерского учёта, первичные документы принимаются главным
бухгалтером к дальнейшему учётному отражению по письменному
распоряжению руководителя, который впоследствии единолично несёт
ответственность за созданную в результате этого экономическую
информацию. Такое нововведение позволит реально обезопасить и сделать
независимой деятельность многих учётных работников молдавских
предприятий.
Реформы, инициированные Законом о бухгалтерском учёте и Законом
об аудиторской деятельности, обусловили необходимость разработки и
утверждения Плана развития бухгалтерского учёта и аудита в
корпоративном секторе на 2009-2014 годы. Его главной целью является
улучшение качества финансовой отчётности хозяйствующих субъектов,
которое должно оказать существенное положительное влияние на
национальную экономику. Внедрение этих двух законодательных актов
требует осуществления ряда действий, направленных на приведение
бухгалтерского учёта и аудита в соответствие с требованиями Директив
Европейского Союза и стандартов, принятых в международной практике. В
данном контексте настоящая стратегия призвана продолжить начатые
реформы, которые в конечном итоге приведут к созданию благоприятной
деловой среды, росту культуры бухгалтерского учёта и аудита в
корпоративном секторе, а также к росту престижа профессии бухгалтера и
аудитора.
Для научно обоснованного реформирования бухгалтерского учёта
важное значение имеет Закон о прозрачности процесса принятия решений.
Он устанавливает, что органы публичной власти обязаны принимать
необходимые меры по обеспечению возможности участия граждан и
профессиональных организаций в процессе принятия решений и
обеспечить им доступ к проектам. Кроме того, в обязательном порядке
должны проводиться публичные слушания, обсуждения и консультации с
заинтересованными сторонами, а также информирование общественности о
принятых решениях.
Однако эти требования и положения практически не соблюдены при
подготовке новых важнейших нормативных актов – Национальных
стандартов и Общего плана счетов бухгалтерского учёта –, которые до
середины октября 2013 г. отсутствовали в свободном, широком и открытом
доступе и не проходили публичных обсуждений. Исходя из
вышеизложенного, предлагаем в полном объёме соблюсти все положения
законодательных актов и правительственных постановлений при
разработке и практическом внедрении вышеуказанных нормативных актов.
Это положительно отразится на эффективности функционирования учётно-
203
контрольных систем предприятий и будет способствовать повышению их
конкурентоспособности.
В ходе недавнего реформирования бухгалтерского учёта в Республике
Молдова разработаны, утверждены и вступили в силу следующие
Национальные
стандарты
бухгалтерского
учёта:
Представление
финансовых отчётов; Учётные политики, изменения в бухгалтерских
оценках, ошибки и последующие события; Долгосрочные нематериальные
и материальные активы; Инвестиционная недвижимость; Договоры
лизинга; Обесценение активов; Дебиторская задолженность и финансовые
инвестиции; Запасы; Собственный капитал и обязательства; Доходы;
Расходы; Договоры на строительство; Затраты по займам; Курсовые
валютные и суммовые разницы; Аффилированные стороны и договоры
простого товарищества; Особенности бухгалтерского учёта в сельском
хозяйстве.
Эти стандарты имеют, как правило, следующую структуру: Введение,
Цель, Сфера действия, Определения, Общая характеристика (признание,
оценка, учёт и др.) соответствующего объекта, Раскрытие информации,
Переходные положения, Дата вступления стандарта в силу. И внедряться
они должны в такой последовательности:
1) формирование учётных политик в соответствии с положениями
новых нормативных актов по бухгалтерскому учёту;
2) разработка в случае необходимости Рабочего плана счетов в
соответствии с требованиями новых стандартов и Общего плана счетов
бухгалтерского учёта;
3) определение разниц, относящихся к признанию элементов
(объектов) бухгалтерского учёта;
4) определение разниц, относящихся к оценке элементов (объектов)
бухгалтерского учёта;
5) перенос конечных сальдо ранее применявшихся бухгалтерских
счетов в новые счета бухгалтерского учёта.
Кроме того, подготовлен и рекомендован для практического
использования Общий план счетов бухгалтерского учёта. Он состоит из
трёх разделов: I. Общие положения, II. Перечень счетов бухгалтерского учёта,
III. Характеристика и порядок применения счетов бухгалтерского учёта. Наше
изучение второго раздела показывает, что перечень бухгалтерских счетов,
рекомендованных для практического применения, приведен в нём не в
произвольном, а в систематизированном виде. А это есть ничто иное как План
счетов бухгалтерского учёта, и, следовательно, правильное название второго
раздела данного нормативного документа. Исходя из этого, вышеуказанные
первый и третий разделы целесообразно объединить в один нормативный
документ под названием «Инструкция о порядке применения Общего плана
счетов бухгалтерского учёта».
Общий план счетов бухгалтерского учёта – это сложная иерархическая
система (структура). Его основным элементом самого высокого уровня
являются классы счетов, которые подразделяются на группы, и
представлены в табл. 1.
204
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Таблица 1
Номера и названия классов и групп счетов бухгалтерского учёта
Классы
Группы
бухгалтерских счетов
Долгосрочные
11 Нематериальные активы
активы
12 Долгосрочные материальные активы
13 Долгосрочные биологические активы
14 Долгосрочные финансовые инвестиции
15 Инвестиционная недвижимость
16 Долгосрочная дебиторская задолженность и
долгосрочные выданные авансы
17 Другие долгосрочные активы
Оборотные активы
21 Запасы
22 Коммерческая и начисленная дебиторская
задолженность
23 Прочая текущая дебиторская задолженность
24 Денежные средства
25 Текущие финансовые инвестиции
26 Прочие оборотные активы
Собственный
31 Уставный и добавочный капитал
капитал
32 Резервы
33 Нераспределённая прибыль (непокрытый
убыток)
34 Прочие элементы собственного капитала
35 Итоговый финансовый результат
Долгосрочные
41 Долгосрочные финансовые обязательства
обязательства
42 Прочие долгосрочные обязательства
Текущие
51 Текущие финансовые обязательства
обязательства
52 Текущие коммерческие обязательства
53 Текущие начисленные обязательства
54 Прочие текущие обязательства
Доходы
61 Доходы от операционной деятельности
62 Доходы от других видов деятельности
Расходы
71 Расходы операционной деятельности
72 Расходы других видов деятельности
73 Расходы по подоходному налогу
Управленческие
81 Калькуляционные счета
счета
82 Распределительные счета
83 Другие управленческие счета
Забалансовые счета
Не имеется
Определённый научно-познавательный интерес для современной
учётной теории и практики представляют количественные характеристики
Общего плана счетов бухгалтерского учёта. В нём имеется 146
205
синтетических счетов (96 балансовых, 13 результатных, 12 управленческих,
25 забалансовых) и 300 субсчетов к ним. Из этого общего количества
синтетических счетов 77 не имеют, а 69 имеют субсчета, число которых
варьирует от двух до девяти. Причём, 17 счетов имеют по два, 19 счетов –
по три, 8 счетов – по четыре субсчёта, 5 счетов имеют по пять, 5 счетов – по
шесть, 4 счёта – по семь, 5 счетов имеют по восемь и 6 счетов – по девять
субсчетов.
Также приведём основные количественные характеристики Общего
плана счетов в сопоставлении с ранее действовавшим аналогичным
нормативным документом (табл. 2).
Таблица 2
Планы счетов бухгалтерского учёта
№
п/п
Характеристики
1
2
3
4
5
Классы счетов
Группы счетов
Синтетические счета
Субсчета
Синтетические счета и
субсчета
Вступили в силу
с 1 января
1998 г.
2014 г.
9
31
129
281
410
9
32
146
300
446
(количество)
Изменения
абсолютны относительные
е
0
100,0
+1
103,2
+ 17
113,2
+ 19
106,8
+ 36
108,9
Как видно из табл. 2, почти все приведенные характеристики Общего
плана счетов бухгалтерского учёта, вступившего в силу с 1 января 2014 г.,
по сравнению с аналогичным нормативным документом предшествующего
периода возросли и особенно такие из них, как синтетические счета,
субсчета и их сумма (соответственно на 13,2; 6,8 и 8,9 процентов). Это
приведёт к усложнению теории, методики, методологии и практики
бухгалтерского учёта, повышению его трудоёмкости, росту затрат на
подготовку специалистов в данной области и, вместе с тем, сближению с
Международными стандартами финансовой отчётности.
Важно отметить, что с введением Общего плана счетов
бухгалтерского учёта применявшиеся на протяжении длительного времени
принципы и порядок отражения движения хозяйственных средств и
источников их образования в целом сохраняются. При этом большое
внимание по прежнему уделяется корресподенции бухгалтерских счетов,
которая обязательно должна быть правильной. Однако обеспечить строгое
соблюдение этого требования в современной теории и практике
национального учёта весьма сложно, так как корресподенция счетов в
Общем плане счетов представлена очень сжато и абстрактно, без указания
соответствующих хозяйственных операций. Покажем это на примере
синтетического счёта 216 «Продукция».
В Общем плане счетов бухгалтерского учёта отмечается, что «по
дебету данного счёта отражается поступление/увеличение стоимости
продукции в корреспонденции с кредитом счетов: 612, 811, 812, 833 и др.
206
По кредиту счёта 216 «Продукция» отражается выбытие/уменьшение
стоимости продукции в корреспонденции с дебетом счетов: 121, 123, 711,
712, 713, 714, 722, 723, 811, 812, 833 и др.».
В ранее утверждённом и действовавшем Плане счетов бухгалтерского
учёта деятельности молдавских предприятий корресподенция счетов по
тому же синтетическому счёту представлена более подробно, ясно и
конкретно (табл. 3 и 4).
Таблица 3
Счёт 216 «Продукция» корреспондирует по дебету со следующими
счетами
Содержание хозяйственных операций
Отражение фактической себестоимости готовой
продукции, полуфабрикатов собственного
производства, побочной продукции
а) основного производства
б) вспомогательных производств
Возврат покупателями продукции из-за
несоответствия стандартам качества по цене
возможного использования
Отражение суммы, превышающей чистую
стоимость реализации по предыдущей оценке
продукции
Оприходование излишек продукции, выявленных
при инвентаризации
Кредит счетов
811 «Основная
деятельность»
812 «Вспомогательные
производства»
822 «Возврат и снижение цен
проданных товаров»
612 «Другие операционные
доходы»
612 «Другие операционные
доходы»
Таблица 4
Счёт 216 «Продукция» корреспондирует по кредиту со следующими
счетами
Содержание хозяйственных операций
Списание стоимости готовой продукции,
полуфабрикатов собственного производства и
побочной продукции, реализованных покупателям
Возврат забракованной готовой продукции,
полуфабрикатов собственного производства для
исправления брака в цехи
а) основного производства
б) вспомогательных производств
Отражение недостач и потерь готовой продукции,
полуфабрикатов собственного производства и
побочной продукции
Отражение балансовой стоимости продукции,
уничтоженной в результате чрезвычайных событий
Отражение суммы разницы между фактической
себестоимостью и чистой стоимостью их реализации
207
Дебет счетов
711 «Себестоимость
продаж»
811 «Основная
деятельность»
812 «Вспомогательные
производства»
714 «Другие операционные
расходы»
723 «Чрезвычайные
убытки»
714 «Другие операционные
расходы»
Вышеуказанный недостаток Общего плана счетов бухгалтерского
учёта создаст определённые трудности методического и методологического
характера на длительный период времени для практических работников
бухгалтерских, экономических, финансовых и аудиторских служб
предприятий, организаций, министерств и ведомств, а также
преподавателей и студентов высших и средних специальных учебных
заведений. И эти трудности могут способствовать неправильному
отражению различных хозяйственных операций, что в конечном счёте
повлечёт недостоверное исчисление фактической себестоимости
произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг),
конечного финансового результата и различных налогов, подлежащих
уплате в национальный бюджет.
Кроме того, мы считаем, что в Общем плане счетов бухгалтерского
учёта недостаточно правильно раскрывается
содержание всех
синтетических счетов: по каждому из них, в частности, указывается, что он
«предназначен для обобщения информации» о наличии и движении
соответствующего объекта, с чем можно согласиться только отчасти.
Причина в том, что в современной учётной практике любой синтетический
счёт используется для достижения одновременно трёх целей: 1) текущего
отражения наличия и движения или изменения соответствующего объекта,
2) их контроля и 3) обобщения этой информации. То есть, обобщение
экономической информации является только одним, заключительным
этапом учётного процесса. Причём, первые две цели доминируют и на их
достижение тратится около 90% всего рабочего времени по ведению
бухгалтерского учёта хозяйственно-финансовой деятельности предприятий.
Также отметим, что за последние 70 лет в Республике Молдова
неоднократно менялись Планы счетов бухгалтерского учёта. Данное
обстоятельство объективно требует подготовки и утверждения
Концептуальных основ их разработки. В этом нормативном документе
должны быть определены основополагающие принципы и положения, а
также закреплён единый порядок формулирования названий синтетических
счетов и субсчетов бухгалтерского учёта. Полагаем, что они должны
максимально точно (полностью) соответствовать названиям тех объектов,
которые отражаются на них. Иначе говоря, при формулировании названий
синтетических счетов и субсчетов в них следует предельно точно,
конкретно и ясно указывать те объекты, которые планируют учитывать на
них.
Строгое и постоянное соблюдение вышеназванных Концептуальных
основ на протяжении длительного времени позволит обеспечить
сопоставимость счетов бухгалтерского учёта, их Планов и информации. А
это положительно отразится на теории и практике бухгалтерского учёта,
статистики, экономического анализа, планирования, аудита и контроля.
Уровень организации бухгалтерского учёта и отчётности в любой
стране мира оказывает существенное влияние на инвестиционный климат,
налоговую политику, инновационную деятельность, степень развития
конкуренции хозяйствующих субъектов и социально-экономическую
эффективность всего общественного производства. В этой связи приведём
мнение бельгийского экономиста Пол ван Гейта, который отмечает, что в
208
мире, в котором инвестиции и благосостояние тесно взаимосвязаны между
собой, возможность поиска и получения финансовой информации и на её
основе оценки перспектив очень важны для инвесторов и компаний,
получающих инвестиции. Существует так называемое правило пяти нет:
если нет открытости информации, нет доверия; если нет доверия, нет
кредита; если нет кредита, нет инвестиций; если нет инвестиций, нет
развития [4, с. 16-17].
В Бельгии система доступа к учётно-финансовой информации
сформировалась в одном из подразделений Центрального банка –
Центральном агентстве балансовой отчётности. Эта система регулируется
национальным законодательством, но также учитывает некоторые
директивы Европейского союза. Все бельгийские компании обязаны
сдавать в это агентство финансовую отчётность. А крупные компании
должны также представлять аудиторское заключение и управленческую
отчётность.
Подавляющее большинство компаний представляют отчётность в
электронном виде через интернет и только 0,5% компаний сдают её на
бумажном носителе. Поступившая отчётность, которая, кстати, может быть
составлена на любом официальном языке Бельгии – голландском, немецком
или французском, проверяется арифметически и после этого размещается в
базе данных.
Представление отчётности в Центральное агентство балансовой
отчётности платное. Причём, крупные компании платят за это по одному
тарифу – 299 евро, а малые и средние по другому – 149 евро. Установлена
плата и за пересдачу отчётности в случае обнаружения ошибок – 145 евро.
К базе данных, сформированной агентством, в которую входят
ежегодная, консолидированная отчётность и иная отчётная информация,
можно получить доступ. Государственные органы получают его, как
правило, бесплатно, а другие организации – за определённую плату.
Многие компании, кроме финансовой отчётности, размещают в этой базе
данных официальную информацию, аналитику, статистику, сравнение с
другими компаниями отрасли и т.д.
Такой метод организации и практического использования учётноэкономической информации очень важен для инвесторов, работников
компаний и их руководства. Вместе с тем, он может представлять научнопрактический интерес для Республики Молдова в связи с тем, что в ней
последние годы весьма остро стоит проблема подготовки и практического
использования качественно новых и более совершенных законодательных и
нормативных актов по бухгалтерскому учёту исходя из многих изменений,
произошедших в политической и социально-экономической жизни страны
за последние десятилетия.
Практическое использование вышеизложенных предложений по
дальнейшему развитию и совершенствованию бухгалтерского учёта
хозяйственно-финансовой деятельности предприятий будет способствовать
повышению его качества и эффективности, улучшению информационного
обеспечения управления и успешному развитию различных отраслей
рыночной экономики.
209
Список использованных источников
1. Бигдан И.А., Кравченко С.Г. Экономические предпосылки
возникновения интеллектуального капитала: беспристрастный взгляд
бухгалтера. Историко-аналитические очерки. Монография. – Харьков:
ХИБМ, 2009.
2. Ковалев В.В. Тенденции развития бухгалтерского учёта в России //
Вестник профессиональных бухгалтеров. – 2012. – № 6.
3. Практика применения МСФО: обмен мнениями // Вестник
профессиональных бухгалтеров. – 2013. – № 1.
4. Щербатюк В.В. Затраты на производство и их характеристика в
бухгалтерском управленческом учёте. – К.: Славянский ун-т, 2011.
5. Щербатюк В.В. Финансовый учёт подотчётных сумм в рыночной
экономике. – К.: Славянский ун-т, 2012.
210
СЕКЦІЯ 4:
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ,
БЮДЖЕТНА ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА
211
212
Авилкина М.А., к. э. н., доц. кафедры финансов
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь
Аннотация. В статье рассмотрены текущее состояние и проблемы
фондового рынка Республики Беларусь. Обозначена роль развития рынка
ценных бумаг в развитии национальной экономики. Определены ключевые
условия эффективного функционирования рынка ценных бумаг и выявлено,
каким образом выполняются данные условия в отношении сложившегося
белорусского фондового рынка. Установлены факторы, сдерживающие
развитие рынка ценных бумаг в государстве. Рассмотрены основные
изменения в законодательстве, ориентированные на гармонизацию
белорусского законодательства по рынку ценных бумаг с международными
нормами. Обоснована необходимость развития рынка корпоративных
облигаций, которые выступают заслуживающим внимания альтернативным
инструментом привлечения предприятиями инвестиционных ресурсов в
сравнении с традиционными банковскими кредитами. Обозначены
необходимые предпосылки и направления развития фондового рынка в
Республике Беларусь.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФОНДОВЫЙ РЫНОК, ЦЕННЫЕ БУМАГИ,
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, ЭМИТЕНТЫ, ФИНАНСОВАЯ
КУЛЬТУРА, ИНФРАСТРУКТУРА ФОНДОВОГО РЫНКА
KEYWORDS: STOCK MARKET, SECURITIES, CORPORATE BONDS,
STOCK ISSUERS, FINANCIAL CULTURE, STOCK MARKET
INFRASTRUCTURE
ФОНДОВЫЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Во многих развитых странах функциональное значение фондового
рынка для развития национальной экономики представляется особенно
важной. Во-первых, фондовый рынок обеспечивает привлечение внешних и
внутренних инвестиций в экономику государств, за счет чего
осуществляется перелив капитала из сравнительно менее эффективно
функционирующих отраслей в наиболее прогрессирующие. Во-вторых,
фондовый рынок выступает индикатором денежной ликвидности,
поскольку отражает изменение денежной массы и сальдо внешнеторгового
баланса. В случае увеличения денежной массы и притока капитала в
национальную экономику финансовый рынок претерпевает избыточную
ликвидность, способствуя приобретению инвесторами высоколиквидных
активов – ценных бумаг. В-третьих, во многих развитых странах рынок
ценных бумаг на протяжении последнего десятилетия активно выступает
выгодной альтернативой традиционному привлечению денежных средств в
виде банковских кредитов, поскольку выпуск ценных бумаг способствует
удешевлению стоимости привлекаемых эмитентами ресурсов. В-четвертых,
213
фондовый рынок участвует в решении проблемы бюджетного дефицита как
в отношении республиканского, так и местных бюджетов.
В Республике Беларусь также признана практическая значимость
фондового рынка для выхода национальной экономики на новый уровень
развития. В этой связи действующее законодательства в сфере рынка ценных
бумаг постоянно совершенствуется в направлении либерализации условий
осуществления деятельности на фондовом рынке, сближения белорусского
законодательства о ценных бумагах с международными стандартами,
создания условий для размещения ценных бумаг белорусских эмитентов на
зарубежных фондовых рынках. Среди наиболее стратегически значимых
мероприятий явились разработка и утверждение Программы развития
рынка ценных бумаг Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы [1]. Кроме
того, следует отметить отмену права («золотая акция») государства на
участие в управлении хозяйственными обществами, снижение ставок
налога на операции с ценными бумагами для организаций, расширение
возможностей отечественного бизнеса по выпуску облигаций, поэтапная
отмена моратория на акции ряда государственных предприятий и т.д.
Не умаляя значимости принятых на государственном уровне мер и
решений по развитию белорусского фондового рынка, однако можно
отметить, что до сих пор остаются очевидными факторы, сдерживающие
развитие рынка ценных бумаг в государстве, которые следует принять во
внимание. В этой связи рассмотрению состояния и проблем развития
современного белорусского фондового рынка в настоящей работе
отводится особое внимание.
Фондовый рынок представляет собой процесс движения капиталов в
виде обращения эквивалентных им ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.).
Он находится в тесной взаимосвязи с денежно-кредитной и финансовой
политикой государства. От состояния фондового рынка зависит во многом
привлекательность инвестиционного климата любого государства.
Для обеспечения возможности в полном объеме извлечь
экономическую выгоду от функционирования рынка ценных бумаг не
только его участниками, но и государством в целом важно обеспечить
создание необходимых условий:
1) обеспечить свободу перемещения капитала;
2) обеспечить ликвидность ценных бумаг;
3) создать необходимую инфраструктуру фондового рынка, в том
числе эффективные торговые системы, обеспечивающие взаимодействие
встречных интересов продавцов и покупателей;
4) обеспечить информационную прозрачность фондового рынка
посредством полного и достоверного раскрытия информации со стороны:
- эмитентов – о финансовом состоянии предприятия, о предстоящих
выпусках ценных бумаг, крупных акционерах и т.д.;
- профессиональных участников фондового рынка – о своей
квалификации, об условиях предоставления клиентам различных услуг,
своих финансовых обязательств;
- организаторов торговли – о правилах торговли, условиях листинга и
т.п.;
214
- органов
государственного регулирования – об изменениях
нормативно-правовой базы, системе контроля деятельности на финансовом
рынке.
5) обеспечить законодательную базу, регулирующую порядок
создания и функционирования элементов инфраструктуры фондового
рынка, процедуру регистрации и обращения ценных бумаг, также защиту
имущественных интересов всех участников фондового рынка с ее
приближением к международным стандартам;
6) обеспечить повышение финансовой грамотности и инвестиционной
культуры населения на фондовом рынке.
В настоящее время белорусские граждане имеют реальную
возможность приобретать и продавать не только государственные
облигации, но и акции белорусских предприятий. Тем не менее рынок
ценных бумаг до сих пор характеризуется низкой активностью со стороны
его участников, что обусловлено наличием сдерживающих развитие
национального фондового рынка факторов. Экономическая категория
«фондовый рынок» содержит ключевое понятие «рынок». В Беларуси же
регулируемая система выпуска и обращения ценных бумаг в настоящее
время по многим критериям далека по сути от настоящего рынка и может
именоваться рынком только условно. Проблемы современного
отечественного рынка обусловлены общим состоянием экономики
Республики Беларусь и возможностью ее интеграции в мировую
экономику.
Рассмотрим, насколько выполняются условия эффективного
функционирования фондового рынка в отечественной практике.
Свобода перемещения капитала. В настоящее время следует
отметить определенные препятствия по развитию обращения акций на
фондовом рынке, вызванные нахождением значительной доли акций
ведущих предприятий в государственной собственности. Так, на 1 января
2013 года государству принадлежало 83,6 % акций акционерных обществ,
что составляет 75,5 % от общего объема их эмиссии [2]. В свою очередь,
государство не заинтересовано в продаже частным инвесторам акции
высокорентабельных предприятий, что и объясняет низкие темпы продажи
пакетов государственных акций. Кроме того, в настоящее время существует
список стратегических предприятий, акции которых продавать запрещено,
но при наличии стратегического инвестора вопрос продажи акций таких
предприятий может быть пересмотрен. Таким образом, при существующем
жестком контроле со стороны государства над фондовым рынком о
достаточной свободе перемещения капитала говорить не приходиться.
За 2012 год объем биржевых сделок с акциями фактически увеличился
в три раза, что могло бы, на первый взгляд, послужить индикатором
повышения активности субъектов экономики в осуществлении операций с
ценными бумагами на отечественном фондовом рынке. В то же время
общая капитализация фондового рынка снизилась до 0,7 % к ВВП, при этом
данный показатель на 2015 год имеет целевую отметку – 23 % к ВВП [2].
Такая неблагоприятная ситуация обусловлена незначительным количеством
акций, находящихся в свободном обращении, а также наличием
преимущественного права на их приобретение городскими и областными
215
исполнительными комитетами, что препятствует их свободному
обращению.
Ликвидность ценных бумаг. В настоящее время сравнительно
высокий уровень инфляции и высокие инвестиционные риски
препятствуют приходу на белорусский фондовый рынок зарубежных
стратегически значимых инвесторов. Уровень ликвидности рынка
корпоративных ценных бумаг остается низким, что связано с
незначительным объемом предложения ценных бумаг (главным образом
акций) на фондовым рынке. Так, в общем объеме сделок на вторичном
рынке доля акций составила 6,5 % [2].
Для стимулирования роста объемов купли-продажи ценных бумаг и
повышения интереса физических и юридических лиц к альтернативному
варианту доходных инвестиций – вложениям в ценные бумаги –
предусмотрены некоторые налоговые льготы. По корпоративным
облигациям, выпущенным в период с 1 апреля 2008 года по 1 января 2015
года, полученные доходы при погашении или продаже облигаций в пределах
текущей стоимости подлежат освобождению от налогообложения.
Освобожден от налогообложения эмиссионный доход по акциям и доход по
облигациям. Снижены налоговые ставки по доходам от продажи акций (12
% – для физических лиц, 9 % – для юридических лиц) и дивидендам (12 %).
Несмотря на предпринятые стратегические меры, капитализация
белорусского фондового рынка существенно не увеличилась, что
обусловлено, прежде всего, существующими ограничениями на внутреннем
рынке
ценных
бумаг.
Покупатели
–
это
преимущественно
институциональные инвесторы (банки и страховые компании), а низкие
доходы населения, нестабильный курс национальной валюты отдаляют
белорусских граждан от подобных инвестиционных вложений.
Инфраструктура
фондового
рынка.
Для
эффективного,
организованного функционирования рынка ценных бумаг необходимы
такие торговые системы, которые способны обеспечить беспрепятственное
взаимодействие интересов продавцов и покупателей ценных бумаг. В
настоящее время инфраструктуру белорусского фондового рынка образуют
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (торговая система),
централизованная
двухуровневая
депозитарная
система
и
профессиональные участники.
В соответствии с п. 65 Инструкции о некоторых вопросах выпуска и
регистрации ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства
финансов от 11 декабря 2009 года № 146, решение о выпуске облигаций
разрабатывается с участием профессионального участника фондового
рынка [3]. Размещение ценных бумаг вправе проводить как сам эмитент,
так и профессиональный участник. Однако если размещение
осуществляется на бирже, продажа облигаций может осуществляться
только профессиональным участником, поскольку только последние
допускаются к торгам на бирже.
Что касается приобретения и продажи акций открытых акционерных
обществ, то совершение сделок с акциями возможно также исключительно
через торговую систему Белорусской валютно-фондовой биржи. К торгам
на бирже допускаются профессиональные участники – члены
216
соответствующей фондовой секции. Поэтому для приобретения или
продажи ценной бумаги, физическому лицу необходимо обратиться к
профучастнику и заключить с ним договор, на основании которого будет
выполнено профучастником поручение клиента по покупке или продаже
ценных бумаг (при наличии встречного предложения на фондовом рынке).
Однако на практике, сделки купли-продажи акций между
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляемые
через
Белорусскую
валютно-фондовую
биржу,
сопряжены
с
дополнительными расходами, которые для миноритарных акционеров
зачастую превышают выгоду от совершения сделки. Как результат, в
условиях существующей инфраструктуры белорусского фондового рынка
наблюдается сравнительно низкий уровень средств инвесторов в
источниках формирования уставных фондов. В 2012 году доля данного
показателя достигла лишь 12 %, в 2011 году – 6 % [2].
Объем акций в свободном обращении остается также незначительным.
Несмотря на развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг, активизации
предприятий по самостоятельному привлечению финансовых ресурсов до
сих пор не наблюдается. Если и происходит пополнение уставных фондов
организаций, то осуществляется это преимущественно за счет источников
собственных средств, например, за счет реструктуризации задолженности
перед бюджетом с увеличением доли государства в уставных фондах [4, c.
19 – 20].
Финансовая
культура
и
информационная
прозрачность
фондового рынка. Сегодня нередко имеет место недобросовестная
практика на рынке ценных бумаг, связанная с манипулированием
фондовым рынком, в том числе неисполнением обязательств по
облигациям. Согласно отчету о работе Департамента по ценным бумагам, в
2012 году зафиксирован значительный рост числа совершенных
правонарушений по сравнению с 2011 годом (более чем в два раза) [2].
Подпунктом 1.6 Указа № 277 от 28 апреля 2006 года «О некоторых
вопросах регулирования рынка ценных бумаг» установлено, что к
манипулированию рынком ценных бумаг относится перечень действий
(бездействий), в число которых входят: умышленное распространение
физическим и (или) юридическим лицом через средства массовой
информации, в том числе через Интернет или иным способом, заведомо
ложных сведений о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на
такие бумаги, включая информацию, представленную в рекламе; а также
систематическое (два и более раза в течение 12 месяцев подряд)
неисполнение обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с одними и теми же акциями
(за исключением случаев прекращения обязательств по основаниям,
предусмотренным актами законодательства и (или) правилами биржевых
торгов). Манипулирование рынком ценных бумаг также имеет место, если в
результате соответствующего действия (бездействия) влияние на спрос,
предложение, рыночную цену или объем торгов ценной бумагой будет
признано существенным при отклонении от параметров, устанавливаемых
республиканским органом государственного управления, осуществляющим
регулирование рынка ценных бумаг [5].
217
На практике эмитенты тщательно отслеживают ситуацию на
фондовом рынке и изменение ставки рефинансирования. Если при выпуске
облигаций эмитент не смог предвидеть рост процентных ставок, такая
ситуация сулит ему существенные финансовые потери. При возникшей
угрозе убытков от выплаты обещанного дохода инвесторам эмитенты
вынуждены прибегать к невыполнению условий проспекта эмиссии. Так, в
целях экономии денежных средств эмитентами выкупаются облигации,
нередко с нарушениями законодательства. В 2012 году в ходе надзора за
рынком ценных бумаг подобные нарушения зафиксированы у пяти
эмитентов по восьми выпускам на общую сумму 170,7 млрд. белорус. руб.
[4, с. 20].
Для предотвращения подобных ситуаций и защиты имущественных
интересов инвесторов в 2012 году на законодательном уровне были
предприняты следующие меры: исключена возможность выпуска
облигаций неплатежеспособными эмитентами; установлен запрет на
отчуждение неоплаченных облигаций; введены ограничения объема
эмиссии облигаций, обязательства по которым обеспечиваются
страхованием ответственности эмитента, величиной чистых активов
эмитента.
С 30 июля 2012 года в Республике Беларусь впервые предусмотрена
уголовная ответственность за манипулирование рынком ценных бумаг (ст.
226-3 Уголовного кодекса Республики Беларусь) [6]. Кроме того, в качестве
надзора
за
возможными
недобросовестными
манипуляциями,
Департаментом по ценным бумагам осуществляется мониторинг сделок в
целях выявления фактов манипулирования рынком, за которые в 2012 году
законодательно назначена административная и уголовная ответственность.
Особое внимание надзора обращено на облигационный сегмент рынка
ценных бумаг, где приобретает высокую значимость постоянный контроль
за финансовым состоянием эмитентов как на стадии их выпуска и
государственной регистрации, так и при обращении. Кроме того,
современный белорусский фондовый рынок недостаточно прозрачен, что
также находит отражение в доведении до акционеров информации не в
полном объеме или ее искажении.
Законодательная база. В настоящее время главным нормативным
документом, регулирующим развитие отечественного фондового рынка на
долгосрочную перспективу, является Программа развития рынка ценных
бумаг Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы. В рамках данной
программы предусмотрены мероприятия, ориентированные на создание
необходимых предпосылок привлечения ресурсов в экономику
посредством эмиссии акций и облигаций. Среди принятых мер
совершенствование системы государственного регулирования фондового
рынка, развитие биржевой и депозитарной систем, налогового
законодательства в отношении доходов от операций с ценными бумагами,
обеспечение интеграционных процессов.
Так, в рамках совершенствования системы налогообложения
предусмотрены освобождение от налогообложения доходов, полученных в
виде эмиссионного дохода при размещении акций, а также продление
действия налоговой льготы по корпоративным облигациям до 1 января 2015
218
года. Кроме того, в 2012 году Министерством финансов был подготовлен
проект закона «О рынке ценных бумаг», который ориентирован на
обеспечение эффективного правового регулирования отношений в сфере
рынка ценных бумаг, его гармонизацию с международными стандартами.
Тем не менее, мы разделяем мнение первого заместителя министра
финансов В. Амарина, что уровень развития фондового рынка остается
сравнительно низким, и главным образом из-за недостаточного
предложения ценных бумаг, отсутствия институтов коллективных
инвестиций, сдержанной политики приватизации и управления
государственной собственностью.
Повышение финансовой грамотности и инвестиционной
культуры населения на рынке ценных бумаг. В настоящее время
обеспечение широкого информирования граждан о состоянии, правовых
основах, тенденциях и перспективах развития фондового рынка Республики
Беларусь осуществляется Департаментом по ценным бумагам на Интернетстранице Министерства финансов Республики Беларусь. Руководство и
сотрудники Департамента по ценным бумагам также организуют
проведение семинаров по правовым вопросам, относящимся к компетенции
Департамента по ценным бумагам, а также размещают публикации по
вопросам законодательства о ценных бумагах в периодической печати
(журнал «Юрист»).
В течение последних десятилетий в мировой практике наблюдается
тенденция повышения значимости рынка корпоративных облигаций.
Необходимо учитывать тот факт, что мировой опыт признал
корпоративные облигации наиболее эффективным инструментом
долгосрочного финансирования предприятий. Так, в современных развитых
странах облигации превышают 60 % общих объемов эмиссий
корпоративных ценных бумаг. Такая тенденция характера для стран
Западной Европы и Юго-Восточной Азии. В условиях растущей
интеграции государственных экономических систем не исключено, что
рынок корпоративных облигаций будет активнее формироваться и в
Республике Беларусь. Такая тенденция справедливо заслуживает внимания,
поскольку именно корпоративные облигации представляются достойном
альтернативным
инструментом
привлечения
предприятиями
инвестиционных ресурсов в сравнении с традиционными банковскими
кредитами.
Так, корпоративные облигации лишь немногим уступают в степени
надежности банковским депозитам и государственным ценным бумагам. В
то же время корпоративные облигации предлагают инвесторам более
высокую доходность, которая дополняется возможностью оперативного
управления инвестиционным портфелем через продажи облигаций на
вторичном рынке. Корпоративным облигациям присущи меньшая, по
сравнению с акциями, подверженность курсовым колебаниям, а также
независимость процентных доходов от финансовых результатов
деятельности эмитентов. Успешное размещение облигаций способствует
формированию привлекательного кредитного рейтинга эмитента, что
способствует повышению имиджа последнего (в том числе и на
международном рынке). Также корпоративные облигации способны
219
удовлетворить существующую острую потребность белорусских
предприятий в финансировании долгосрочных инвестиционных проектов, а
также содействовать пополнению их краткосрочных активов.
Исходя из вышеперечисленного, отметим, что особые усилия следует
устремить в сторону развития рынка корпоративных облигаций в
Республике Беларусь. Для этого необходимы благоприятные предпосылки, в
числе которых формирование проработанного законодательства о рынке
корпоративных ценных бумаг, обеспечение стабильного курса
национальной валюты и роста доходов населения, организация
эффективной системы биржевых торгов и внебиржевого обращения ценных
бумаг, информационная открытость эмитентов.
Список использованных источников
1. Программа развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь на 2011
– 2015 годы: утв. постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12.04.2011 № 482/10.
2. Отчет о работе Департамента по ценным бумагам М-ва финансов Респ.
Беларусь в 2012 году [Электронный ресурс] / Официальный сайт М-ва
финансов Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://www.minfin.
gov.by/securities_department/reports. – Дата доступа: 15.02.2014.
3. Инструкция о некоторых вопросах выпуска и регистрации ценных
бумаг: утв. постановлением М-ва финансов от 11 дек. 2009 г., № 146 (с
изм. и доп.).
4. Амарин, В. Страховой и фондовый рынки: итоги и перспективы
развития [Расширенная коллегия Минфина] // Финансы, учет, аудит. –
2013. – № 3. – Март. – С. 17 – 22.
5. О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг: Указ
Президента Респ. Беларусь от 28 апреля 2006 года, № 277 (с изм. и доп.).
6. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь
от 9 июля 1999 г. № 275-З (с изм. и доп.)
І.В. Бушуєва, к. фарм. н., , доц.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Прибуткова діяльність будь-якого підприємства визначається її
економічними показниками. Ці показники дають змогу як контролювати
підприємство в цілому, так і оперувати ними в цілях збільшення прибутку
компанії.
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності є надання повної правдивої інформації про фінансовий стан
підприємства, його фінансові результати і рух засобів підприємства. На
основі даних бухгалтерського обліку підприємство зобов'язане скласти
фінансову звітність, що підписує керівник і головний бухгалтер. Фінансова
220
звітність підприємства включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт
про рух коштів, звіт про власний капітал і примітки до річної фінансової
звітності.
Аптека у звіті про фінансові результати вказує інформацію про свою
діяльність за наступним статтям: дохід (виторг) від реалізації продукції;
ПДВ із вартості реалізованої продукції; чистий доход від реалізації;
валовий прибуток (збиток); інші доходи; адміністративні витрати; витрати
на збут; інші операційні витрати; фінансовий результат і т.п.
Фінансова звітність складається як для внутрішнього використання
так і для зовнішніх користувачів, тобто подається в органи державної
статистики. Звітним періодом є квартал, тобто за 1 квартал, шість місяців,
дев'ять місяців і рік.
Господарська діяльність є ефективною, якщо підприємство:
раціонально використовує активи; вчасно погашає зобов'язання;
результатом його діяльності є певний рівень рентабельності.
Використовуючи статті балансу (форма № 1) і звіту про фінансові
результати (форма № 2), ми проводили аналіз ефективної господарської
діяльності аптеки. Метою аналізу є проста і наочна оцінка динаміки
розвитку підприємства, його фінансовий стан. Аналіз виконано на основі
розрахунку коефіцієнтів і суть його полягає в тому, що оцінку фінансового
стану проведено за допомогою коефіцієнтів, розрахованих на підставі
показників балансу і звіту про фінансові результати.
Термін “ліквідність підприємства” означає здатність перетворити
актив у гроші і без зменшення його ринкової вартості. Оцінюючи
ліквідність дослідженої аптеки, ми аналізували спроможність поточних
активів погасити поточні зобов’язання - короткострокову дебіторську
заборгованість. Показник ліквідності характеризують три коефіцієнти:
коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт
абсолютної ліквідності.
Крім поточних зобов’язань підприємство має також і довгострокові
зобов’язання, строк погашення яких складає більше 12 місяців з дати
балансу. У зв’язку з цим розглянемо наступну групу коефіцієнтів, за
допомогою яких аналізується можливість погашення довгострокових
зобов’язань і оцінюється здатність підприємства функціонувати довгий
період часу. Джерелами засобів аптеки є власний і позиковий капітал.
Співвідношення
між
ними
дозволить
оцінити
довгострокову
платоспроможність.
Розглянемо наступні коефіцієнти, які можна використовувати для
аналізу: коефіцієнт концентрації власного капіталу, коефіцієнт концентрації
позикового капіталу, співвідношення позикового і власного капіталу.
Коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії,
незалежності), характеризує можливість фірми виконати свої зовнішні
зобов'язання за рахунок власних коштів, визначає незалежність його
функціонування від позикових засобів, і розраховується за формулою:
власний капітал
Коефіцієнт концентрації власного
капіталу
=
221
активи підприємства
(
(1)
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує частку
позикових засобів у загальній сумі засобів, укладених у майно
підприємства, і розраховується за формулою:
Коефіцієнт концентрації запозиченого
капіталу
=
запозичений капітал
активи підприємства
(
(2)
Співвідношення позикового і власного капіталу дає оцінку
фінансової стійкості підприємства. Він розраховується за формулою:
Співвідношення власного і
запозиченого капіталу
=
запозичений капітал
власний капітал
(3)
На
короткострокову
і
довгострокову
платоспроможність
підприємства впливає його здатність отримувати прибуток. У цьому зв'язку
розглянемо значущий аспект діяльності підприємства – рентабельність, яка
є якісним показником ефективності роботи будь-якого підприємства.
Рентабельність у нашому випадку показує, скільки отримано
прибутку з однієї гривні продаж. Цей показник розраховується за
формулою:
Рентабельність продажу
=
чистий прибуток
чистий доход(виручка) від реалізації
продукції
(4)
Перш, ніж розглянемо другий коефіцієнт рентабельності рентабельність активів, розглянемо такий показник, як коефіцієнт
оборотності з погляду обсягу реалізації. Чим вище оборот, тим ефективніше
використовуються активи. Коефіцієнт визначається:
Коефіцієнт обертання активів
=
чистий доход {виручка) від
реалізації продукції
активи на початок періоду
+ активи на кінець періоду
(
(5)
Рентабельність активів. Цей показник характеризує, на скільки
ефективно підприємство використовує свої активи для отримання
прибутку, тобто показує, ефективність кожної гривні витрат і визначається
за формулою:
Рентабельність активів
=
чистий прибуток
активи на початок періоду
+ активи на кінець періоду
222
(6)
Рентабельність капіталу характеризує ефективність використання
підприємством власного капіталу. Показник визначається за формулою:
Рентабельність капіталу
чистий прибуток
= власний капітал на початок періоду
+власний капітал на кінець періоду
(7)
Фондовіддача. Показник характеризує, наскільки ефективно
підприємство використовує основні фонди. Збільшення фондовіддачі
свідчіть про підвищення ефективності використання основних фондів. Цей
показник порівнюється зі середньогелузевими показниками. Розраховується
за формулою:
фондовіддача
чистий прибуток від реалізації
продукції
=
=
основні
фонди на початок періоду
+ основні фонди на кінець періоду
(8)
Необхідно відмітити, що коефіцієнт рентабельності активів (ROA)
об'єднує два показники: частку прибутку в одній гривні реалізації і
оборотність
активів.
Використовуючи
цю
залежність,
можна
проаналізувати причини зміни рентабельності активів.
Наступний показник рентабельності капіталу (ROE) характеризує
ефективність використання підприємством власного капіталу. Для нашого
підприємства коефіцієнт ROE склав у
2012 році 0,54, а в 2013 році 0,68, що свідчить про підвищення рентабельності капіталу у 2013 році на
0,4 у порівнянні з 2012 роком. Для аналізу причин зміни коефіцієнту ROE
доцільно застосувати рівняння Дюпона:
ROE = ROA x (Активи: власний капітал)
Це рівняння складається з двох показників: з рентабельності активів і
коефіцієнту фінансового важелю (фінансовий леверидж). Тобто, з рівняння
видно, що прибутковість власного капіталу залежить від прибутковості
активів і фінансового левериджу.
Використовуючи цю залежність для аналізу причин зміни
рентабельності капіталу складемо таблицю 1.
Таблиця 1
Аналіз причин зміни рентабельності капіталу аптеки
Коефіцієнт
Рентабельність капіталу Рентабельність
Роки
фінансового
ROE
капіталу ROA
левериджу
2012
0,25
0,32
х 1,64
2013
0,66
0,42
х 1,57
2012 р. = 246,000: 150,000 = 1,64
2013 р. = 233,000: 148,000 = 1,57
223
З даних таблиці 1 видно, що незважаючи на зменшення коефіцієнту
фінансового левериджу у 2013 році рентабельність активів призвело до
зростання і рентабельності капіталу.
Необхідно визначити, що зменшення фінансового левериджу
пов'язано з падінням частки позичкового капіталу. Тому підприємство, в
разі необхідності, може дозволити собі залучення позичкових коштів для
здійснення своєї діяльності.
Проаналізувавши обрану для дослідження аптеку, її внутрішнє та
зовнішнє середовище діяльності, а також фінансовий стан можна прийти до
висновку, що вона займає стійку позицію на ринку і має можливість для
подальшого розвитку своєї діяльності і для утримання конкурентних
позицій на місцевому ринку.
Вериго А.В.,
УО «Полоцкий государственный университет», г. Новополоцк, Беларусь
ПРИБЫЛЬ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
В данной работе исследована специфика формирования прибыли
страховых организаций от инвестиционной деятельности, осуществляющих
страхование иное, чем страхование жизни. Основное внимание уделено
бухгалтерскому подходу к формированию прибыли. Рамки данной работы
не позволяют детально рассмотреть все вопросы, имеющие прямое или
косвенное отношение к формированию инвестиционной прибыли
страховщика, а потому некоторые понятия, используемые в статье,
оставлены без комментариев.
В специальной экономической литературе по страхованию
представлены различные подходы к классификации видов прибыли
страховых организаций. Наиболее часто авторы рассматривают прибыль от
инвестиционной деятельности как самостоятельный вид прибыли
страховщика [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Также существует подход, при
котором прибыль от инвестиционной деятельности представляется в
составе других финансовых показателей: банковская прибыль [12],
проценты на капитал [13], финансовый результат по иным операциям [14]
или от не основной (финансово-инвестиционной) деятельности [15].
В Положении «О страховой деятельности в Республике Беларусь»,
утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.06 г № 530
прибыль страховых организаций определяется как разница между
доходами, полученными при осуществлении страхования, в том числе
сострахования, перестрахования, а также от инвестиционной и иной
деятельности, относящейся к предмету ее деятельности, и расходами на
осуществление этой деятельности. Инвестиционная деятельность – это
деятельность страховой организации по приобретению и созданию,
реализации и прочему выбытию основных средств, нематериальных
активов, доходных вложений в материальные активы, вложений в
долгосрочные активы, оборудования к установке, строительных материалов
224
у заказчика, застройщика, осуществлению (предоставлению) и реализации
(погашению) финансовых вложений [16].
В состав доходов и расходов по инвестиционной деятельности
включаются: доходы и расходы от инвестирования средств страховых
резервов в ценные бумаги в порядке, установленном законодательством;
доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием
инвестиционных активов, реализацией (погашением) финансовых
вложений; суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в
результате инвентаризации; суммы недостач и потерь от порчи
инвестиционных активов; доходы и расходы, связанные с участием в
уставных фондах других организаций; доходы и расходы по договорам о
совместной деятельности; доходы и расходы по финансовым вложениям в
долговые ценные бумаги других организаций; суммы создаваемых резервов
под
обесценение
краткосрочных
финансовых
вложений
и
восстанавливаемые суммы этих резервов; суммы изменения стоимости
инвестиционных активов в результате переоценки, обесценения,
признаваемые доходами (расходами) в соответствии с законодательством;
доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на
приобретение инвестиционных активов; стоимость инвестиционных
активов, полученных или переданных безвозмездно; доходы и расходы,
связанные с предоставлением во временное пользование (временное
владение и пользование) инвестиционной недвижимости; проценты,
причитающиеся к получению; доходы (расходы) прошлых лет по
инвестиционной деятельности, выявленные в отчетном периоде; прочие
доходы и расходы по инвестиционной деятельности [16]. Отметим, что в
отчете о прибылях и убытках отражается общий результативный показатель
по инвестиционной и финансовой деятельностям – «прибыль (убыток) от
инвестиционной и финансовой деятельности».
Особенностью инвестиционной деятельности страховых организаций
является значительное преобладание в источниках финансирования
инвестиционной деятельности сумм страховых резервов. Инвестирование
средств страховых резервов приносит значительную прибыль, которая
может обеспечивать общий положительный финансовый результат,
несмотря убыточность страховых операций. На страховом рынке
Республики Беларусь данная ситуация наблюдается достаточно часто. В
иерархии видов прибыли страховых организаций относительно
способности генерировать прибыль она находится на втором месте после
страховых операций, а иногда и на первом.
Рассмотрим динамику доходов, расходов, прибыли пяти страховых
компаний, работающих на территории Республики Беларусь, различных по
организационно-правовым формам собственности, качеству и составу
страхового портфеля, а также месту на национальном страховом рынке.
Как видно из таблицы 1 в 2012 г. по сравнению с 2011 г. у всех
анализируемых страховых компаний
наблюдается значительный
абсолютный прирост прибыли от инвестиционной деятельности (данные
приведены в сопоставимый вид).
225
Таблица 1
Динамика формирования прибыли от инвестиционной деятельности
страховых компаний Республики Беларусь за 2011-2012 гг.
Название
ЗАСО «Таск»
БРУПЭИС
«Белэксимгарант»
ЗАСО
«Белнефтестрах»
ЗАО «СК
«Белросстрах»
ЗАО «СК «ЭРГО»
Доходы,
Расходы,
млн.руб.
млн.руб.
2011 г.
2012 г. 2011 г. 2012 г.
40,9
198,5
26,8
62,8
29296,2 32079,0
4,8
214,5
Прибыль,
млн. руб.
2011 г.
2012 г.
14,2
135,7
29291,4
31864,5
5984,5
8 304,1
12,8
44,7
5971,7
8259,4
7277,3
6 966,2
3123,8
111,8
4153,5
6854,4
1410,9
2 057,2
10,5
154,2
1400,3
1903,0
Источник: собственная разработка на основании данных
бухгалтерской отчетности
Наименьшая сумма доходов по инвестиционной деятельности была
получена ЗАСО «Таск». Отметим, что по данным Министерства финансов
Республики Беларусь ЗАСО «Таск» по сумме полученных страховых
взносов по договорам прямого страхования и сострахования занимает 2
место в рейтинге среди 20 компаний, осуществляющих страхование иное,
чем страхование жизни. В ЗАСО «Таск» темпы роста доходов значительно
превышают темпы роста расходов, что обусловило большой прирост
прибыли от инвестиционной деятельности. Удельный вес прибыли от
инвестиционной деятельности в прибыли отчетного периода составил в
2011 г. и 2012 г. 0,04 и 0,28 процентов соответственно. Полученные в 2011
г. убытки по страховым операциям были покрыты главным образом за счет
прибыли от финансовой деятельности.
Наибольшая прибыль от инвестиционной деятельности была
получена БРУПЭИС «Белэксимгарант», в рейтинге страховых организаций
по сумме полученных взносов она занимает в анализируемом периоде 4
место. Данная страховая организация специализируется на экспортноимпортном страховании, обязательное наличие большого размера
собственного капитала для обеспечения выполнения принятых страховых
обязательств способствует получению большого размера прибыли от
размещения источников финансовых ресурсов в инвестиционные активы.
Удельный вес прибыли от инвестиционной деятельности в прибыли
отчетного периода составив в 2011 г. 13,2 %, в 2012 г. – 29,4 %.
Страховые компании ЗАСО «Белнефтестрах», ЗАО «СК
«Белросстрах» и ЗАО «СК «ЭРГО» занимают на страховом рынке
республики 6, 8 и 14 места соответственно. В общем у страховых
организаций наблюдается положительная тенденция роста прибыли от
инвестиционной деятельности, которая наряду с прибылью от финансовой
деятельности обеспечивает покрытие возможных убытков от страховых
операций. Так, в 2011 г. деятельность данных страховых организаций по
226
страховым операциям была убыточной. В ЗАО «СК «ЭРГО» в 2012 г.
прибыль от инвестиционной деятельности была в 1,5 раза больше прибыли
отчетного периода. В 2011 г. в ЗАО «СК «Белросстрах» сложилась
аналогичная ситуация – больше в 1,32 раза.
Изучив состав доходов по инвестиционной деятельности, было
выявлено, что основным источником доходов являются проценты к
получению (табл. 2). В большей мере это обусловлено объективными
нормативными ограничениями в части определения направлений
инвестирования собственных и привлеченных средств.
Таблица 2
Динамика состава доходов по инвестиционной деятельности страховых
компаний Республики Беларусь за 2011-2012 гг.
Название
ЗАСО «Таск»
БРУПЭИС
«Белэксимгаран
т»
ЗАСО
«Белнефтестрах
»
ЗАО «СК
«Белросстрах»
ЗАО «СК
«ЭРГО»
Доходы, млн. руб.
От выбытия От участия
ОС, НА,
в УК других
Проценты к
других ДА организаци
получению
й
2011 2012 2011 2012 2011г
2012г
г
г
г
г
40,9
201,1 130,0 29060, 31932,
0
8
151,3 299,5 5781,8
Прочие
доходы
2011г
35,0
2012
г
198,6
16,2
7921,3
49,1
48,8
3261,
0
23,6
-
2,3
34,4
63,9
55,9
8,8
8,2
3943,8
6902,1
0,4
213,8
-
-
1386,9
1812,6
30,8
Примечание: ОС – основные средства; НА – нематериальные
активы; ДА – долгосрочные активы; УК – уставный капитал
Источник: собственная разработка на основании данных
бухгалтерской отчетности
Рост капитализации страховых компаний, с одной стороны,
позволяет увеличить размер страхового портфеля, с другой, - объем
источников финансовых ресурсов для их дальнейшего инвестирования, с
целью наращения капитала страховщика. На втором месте, находятся
доходы от участия в уставном капитале других организаций,
незначительный удельный вес данной статьи в общей сумме доходов, также
обусловлен существующими нормативными и рыночными ограничениями.
Что касается расходов по инвестиционной деятельности, то они
включают две статьи. Как видно из таблицы 3 их размер незначительный.
227
Многообразие видов прочих расходов не позволяет сделать обоснованный
вывод о целесообразности и эффективности определенных видов расходов.
На формирование прибыли оказывают влияние факторы, которые
делятся на внешние и внутренние. К внешним относят такие факторы, как
степень политической стабильности, темпы инфляции, ставка процента за
кредит, государственное регулирование экономики, конъюнктура рынка,
налоговая и кредитная политика государства. К внутренним факторам
относят сумму страховых платежей, эффективность вложений финансовых
ресурсов, трудовые ресурсы, инвестиционный портфель и страховой
портфель. К факторам воздействия относят и те факторы, которые могут не
оказывать прямого немедленного воздействия на уровень прибыли, но
способствуют
его
изменению.
Эта
политическая
обстановка,
международные события, экономическая неустойчивость страны,
экономическое положение страховой отрасли, стихийные бедствия [17].
Очевидным является, что перечисленные факторы имеют место на
национальном страховом рынке, однако, в общем, наблюдается
положительная тенденция развития страхового рынка республики.
Таблица 3
Динамика состава расходов по инвестиционной деятельности
страховых компаний Республики Беларусь за 2011-2012 гг.
Название
ЗАСО «Таск»
БРУПЭИС
«Белэксимгарант»
ЗАСО «Белнефтестрах»
ЗАО «СК «Белросстрах»
ЗАО «СК «ЭРГО»
Расходы, млн. руб.
От выбытия ОС, НА,
Прочие расходы
других ДА
2011 г.
2012 г.
2011 г.
2012 г.
26,8
62,8
2,6
3,4
2,2
211,1
0,24
35,1
-
24,8
109,5
124,1
12,5
3088,7
10,6
19,9
2,3
30,2
Источник: собственная разработка на основании данных
бухгалтерской отчетности
Итак, несмотря на инфляционные процессы, страховые организации
получают прибыль от инвестиционной деятельности. При этом темпы роста
доходов значительно превышают темпы роста расходов по инвестиционной
деятельности. Основным источником доходов являются проценты от
размещения средств на финансовом рынке. Источниками инвестиционных
ресурсов страховщика являются собственные и привлеченные средства. Как
правило, привлеченные финансовые ресурсы занимают наибольший
удельный вес в составе инвестиционных ресурсов. Определенная
специализация
страховых
компаний
может
способствовать
перераспределению источников инвестиционных ресурсов в пользу
собственного капитала.
228
Список использованных источников
1. Страховое дело: учеб.пособие / М.А. Зайцева [и др.]; под общ. ред.
М.А. Зайцевой, Л.Н.Литвиновой. – Минск: БГЭУ, 2001. – 286 с.
2. Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь. Экономика и
страхование / С.Л. Ефимов. - М.: Церих-ПЭЛ, 1996. [Электронный ресурс] /
Библиотека по страхованию.- 2012. – Режим доступа:http://www.insurinfo.ru/dictionary/search/856/?desc=undefined&q= прибыль %20 – Дата
доступа: 01.11.12.
3. Гвозденко А.А. Финансово-экономические методы страхования:
учебник / А.А. Гвозденко. – Москва: Финансы и статистики, 1998. – 304 с.
4. Страхование: учебник / Т.А. Федоровой [и др.]; под ред. Т.А.
Федоровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Экономистъ, 2003. – 875 с.
5. Юлдашев Р.Т.Страховой бизнес: Словарь-справочник /
Р.Т.Юлдашев, М.: «Анкил», 2005 – с.803 [Электронный ресурс] /
Библиотека по страхованию. -2012.–Режим доступа: http://www.insurinfo.ru/dictionary/search/8030/?desc=undefined&q=прибыль%20страховая
Дата доступа: 15.11.12.
6. Формирование финансовых результатов, налогообложение и аудит
страховой организации: консалтинг-семинар / К.Е. Турбина [и др]. ; под
ред. К.Е.Турбиной. – Санкт-Петербург: СК "СТЭК", 1994. – 95с.
7. Миляков Н.В. Финансы: учебник / Н.В. Миляков. – 2- е изд. –
Москва: ИНФРА – М, 2004. – 543 с.
8. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: учебное пособие /
Н.Б. Грищенко. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2001. - 274 с.
9. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент страховой организации /
Н.Н. Никулина, С.В. Березина. – Москва: 2008.- 431с.
10. Брусова А.С. Основы страхового дела / учебное пособие / А.С.
Брусова. – ГОУ ВПО Иван. гос. хим. – технол. Ун-т. Иваново, 2008. 220 с.
11. Федякова Н.И. Миссия страхования в рыночной экономике и
методические основы обоснования общественной и корпоративной
эффективности системы страхования / Н.И. Федякова [Электронный
ресурс].
–
2013.
–
Режим
доступа:
http://www.miir.ru/e107_plugins/library/books/bib0011.pdf. – Дата доступа
01.02.13.
12. Воблый К. Г. Основы экономии страхования / К.Г. Воблый:
Репринтное издание. – Москва: Издательский центр "Анкил", 1995. – 232 с.
13. Райхер В. К. Общественно-исторические типы страхования / В.К.
Райхер: Репринтное воспроизведение издания 1947 года. – Москва:
"ЮКИС", 1992. – 282 с.
14. Чернова Г. В. Основы экономики страховой организации по
рисковым видам страхования / Г. В. Чернова. – Санкт-Петербург: Питер,
2005. – 240 с.
15. Журко Т.В. Меры по снижению рисков страховых компаний /
Т. В. Журко // Аудит и финансовый анализ. – 2008.– № 2. – С. 280–284.
16. Инструкция об особенностях бухгалтерского учета доходов и
расходов страховыми организациями утвержденной: Постановление
Министерства финансов Республики Беларусь, от 11 ян. 2010 г., № 2 «Об
отдельных вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и
229
представления бухгалтерской отчетности страховыми организациями и
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Министерства финансов Республики Беларусь» // Официальный сайт
Министерства финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
Минск, 2014. – Режим доступа:
http://www.minfin.gov.by/supervision/acts/c8dfba3bd5169a59.html
– Дата
доступа: 10.02.2014.
17. Климова Н. В. Бухгалтерский финансовый учет в анализе
формирования и использования экономической прибыли / Н. В. Климова //
Экономический анализ: теория и практика. – 2009, №1. – С. 2-4, с.4
Вильданов Х.С., к. э. н., доц.
Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан
Шарипова В.В., к. э. н., доц.
Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан
Э.Р. Калимуллина, к. э. н., доц.
Уфимский государственный университет, г. Уфа, Башкортостан
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ
Регулируя инвестиции в экономику через денежно-кредитную
систему, Центральный банк воздействует на кредитные институты,
создавая им условия для нормального функционирования. А поскольку
страны имеют национальные особенности системы, то они в значительной
степени формируют выбор путей и методов денежно-кредитного
регулирования, непринятие тех или иных инструментов денежной
политики. Рассмотрим основные инструменты данного регулирования.
Традиционно к методам воздействия на экономику относят, дисконтную и
залоговую политику, политику обязательных резервов, операции на
открытом рынке, депозитную политику, валютную политику.
Содержание и сочетание стандартного набора методов в разных
странах зависят от целого ряда предпосылок. В практике воздействия на
экономику страны монетаризм и теория государственного регулирования в
чистом виде не выражены. В будущем следует ожидать сочетания выбора
стратегии Центральных банков. В текущем периоде приоритет все больше
отдается рыночному механизму по сравнению с административными
методами регулирования. Применяемые инструменты регулирования
характеризуются с позиции таких критериев как традиционные или
нетрадиционные, административные или рыночные, общего действия или
селективной направленности, прямого или косвенного воздействия,
краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные. [1]
Следует уметь различать прямое и косвенное воздействие какоголибо механизма. Примером может служить проведение учетной политики
через прямое регулирование на денежном рынке с одновременным
косвенным воздействием на рынке капиталов. [2]
230
Практически невозможно представить государство, которое на
определенном этапе развития своего бизнеса не испытывало
необходимости в таком финансовом инструменте, как привлечение
инвестиций. Потребность в инвестициях испытывают не только
развивающихся государств. Проблемы привлечения инвестиций возникают,
зачастую, у государственных систем, экономический комплекс которых
уже достаточно хорошо развит и приносит, казалось бы, стабильный доход.
Дополнительное финансирование, которое не может быть обеспечено
собственными средствами национальной экономики, требуется при
проведении мероприятий по масштабному расширению производств,
техническом
перевооружении
отраслей,
крупных
производств,
переподготовки кадров. Привлечение инвестиций, кроме того, бывает
единственно возможным способом финансирования дорогостоящих
опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. [3]
Инвестиционная привлекательность страны для потенциальных
инвесторов складывается как из множества вполне объективных, так и
определенного количества субъективных факторов. Не вовлекая
исследователей в долгие рассуждения об объективности и субъективности
факторов инвестиционной привлекательности того или иного государства,
следует отметить главный момент. Заинтересованное правительство
должно, прежде всего, исходить из того, что ни один инвестор никогда не
будет вкладывать деньги в экономику государства, даже самого
перспективного с точки зрения соискателя, пока не убедится, что движение
денег на территории государства контролируется соответствующим
образом. Кроме того, привлечение инвестиций в экономику совершенно
невозможно, если тщательным образом не подготовлено законодательство,
оговаривающее
инвестиционное
предложение.
Инвестиционное
предложение – объемный документ, призванный убедить потенциального
инвестора в том, деньги, вложенные в экономику государства, не только
принесут ожидаемый доход, но и могут быть без затруднений выведены из
национальной экономики в оговоренные сроки. Один только перечень
информации, которую необходимо не только включить в инвестиционное
предложение, но должным и образом структурировать, должен быть
изложен в тексте перспективного федерального закона «Об
инвестиционном предложении». На подготовку подобного документа
потребуется значительные программные и управленческие ресурсы. Однако
попытки договориться с инвесторами, без тщательной подготовки
федерального закона «Об инвестиционном предложении», заведомо
обречены на провал. Зачастую представители государства напрасно тратят
время, причем не только свое, но и инвестора, пытаясь объяснить без
должной формализации все достоинства и преимущества своего
государства. Кроме того, работа над законом «Об инвестиционном
предложении» помогает руководителям государственных органов
упорядочить процессы, происходящие в национальной экономике. [4]
Наиболее выгодные способы привлечения инвестиций – это
инвестиции в уставной капитал предприятий и долговое финансирование.
Отличия между этими способами заключается в том, что при
инвестировании средств в уставной капитал компаний на территории
231
государства инвестор становится акционером, приобретает права на долю в
бизнесе. Долговое же финансирование характеризуется тем, что инвестор
становится кредитором, а инвестированные средства оформляются в виде
задолженности.
Необходимо расширить законодательную базу, так как инвестициями
в уставной капитал и долговым финансированием бизнеса способы
привлечения инвестиций не ограничиваются. Имеют место и
комбинированные способы, такие как конвертируемые облигации,
банковские кредиты под залог акций предприятия, и некоторые другие.
Причем, при определенных обстоятельствах и условиях инвесторы,
предоставляющие комбинированные способы инвестирования, имеют
возможность переводить инвестиции из одной категории в другую и
обратно.
Привлечение инвестиций в виде инвестиций в уставный капитал и
долгового финансирования в свою очередь делятся на несколько видов
и категорий. Так, инвесторы в уставной капитал делятся на финансовых и
стратегических
инвесторов,
что
должно
быть
отражено
в
законодательстве. [5]
Разработка финансовой стратегии предприятия на 3–7 лет. На основе
анализа информации, полученной на фазе диагностики, совместно с
менеджментом и собственниками бизнеса разрабатывается стратегия
поведения компании на финансовых рынках, учитывающая перспективы ее
развития. Финансовая стратегия предприятия обычно строится начиная от
простейших форм краткосрочного кредитования оборотного капитала
(аккредитивы, векселя, кредитные линии) и заканчивая размещением на
европейском и американском рынках евробондов, ADR и GDR, а также
прямым выходом компаний на листинг на ведущих биржах. [6]
Формирование позитивного восприятия клиента финансовым
рынком.
Имидж
компании,
ее
восприятие
финансирующими
организациями,
является
важным
фактором
для
привлечения
финансирования. Имидж отчасти определяется основной коммерческой
стратегией компании, и отчасти тем, как эта стратегия преподносится
внешним наблюдателям.
Работа включает подготовку презентационных материалов,
организацию получения рейтингов, контакты с потенциальными
кредиторами и ряд других действий, которые также окажут благотворное
влияние на финансовый имидж компании.
Отдельно следует сказать о работе с аудиторами над финансовыми
отчетами компании по обеспечению оптимальной редакции цифровой и
текстовой составляющих аудиторского заключения и комментариев.
Подобные отчеты, безусловно, играют чрезвычайно важную роль в
формировании имиджа. Следует подчеркнуть, что данная деятельность
отличается от Public Relations и не связана с проведением рекламных акций,
публикациями в прессе. Речь идет о работе, адресованной именно
профессионалам финансового рынка.
Привлечение средств, построение долгосрочных отношений с
кредиторами. Основной работой в проекте является привлечение
финансирования для предприятия. Важной задачей является оптимизация
232
порядка,
инструментов,
сроков,
цен
и
издержек,
объемов
выпуска/заимствования средств с точки зрения общего финансового
положения предприятия.
Рефинансирование
и
реструктуризация
задолженности
в
последующем. Стоимость привлеченных средств в последующем
оптимизируется с помощью более дешевых заемных средств из других
источников либо за счет изменения условий по текущей задолженности у
этого же источника финансирования. Это происходит по разным причинам.
В случае проектного финансирования – это переход в стадию
корпоративного финансирования, когда основные проектные риски
пройдены, бизнес налажен и нет необходимости платить по кредитам или
займам повышенную процентную ставку. В случае с корпоративным
финансированием – это могут быть изменения условий кредитования на
рынке, если предприятие привлекало кредит в кризисный период, а в
настоящий момент макроэкономическая ситуация изменилась к лучшему.
Предприятие, которое находилось в критическом состоянии, но в
последующем смогло улучшить свое финансовое положение, также может
улучшить и условия обслуживания долга. По привлечению акционерного
капитала – возможны ситуации, когда за счет средств инвесторов
происходит погашение долгов компании. Есть и другие причины, которые
позволяют предприятиям достигать оптимальных условий финансирования.
Реструктуризация предполагает возможность организационной и
юридической перестройки бизнеса группы компаний, как в результате
сделок слиянию и поглощению (mergers and acquisitions, M&A), так и в
целях улучшения инвестиционной привлекательности. Подобная
перестройка бизнеса востребована, в частности, при выходе на публичный
рынок долгового и акционерного капитала (организация облигационного
займа, выпуска еврооблигаций, IPO). Кроме того, реструктуризация бизнеса
позволяет осуществить предпродажную подготовку и продажу
непрофильных бизнес единиц.
Бывают случаи, когда компании оказываются в неустойчивом
финансовом положении, причины которого могут быть самыми разными:
изменение рыночной ситуации, смена собственников, уход ключевых
сотрудников, неэффективная система управления, неправильная структура
финансирования, чрезмерно быстрое развитие и т.п. В таких случаях
требуются услуги по управлению и реструктуризации бизнеса.
Финансовая модель – главная часть современного экономического
обоснования. Грамотная модель позволяет проводить анализ развития
проекта при любых изменениях множества независимых величин.
Благодаря
финансовым
моделям
возможности
оценки
рисков
финансирования существенно возросли. Особенно это касается
комплексного одновременного влияния большого числа внешних факторов
на показатели эффективности проектов. Поочередный факторный анализ
чувствительности не позволял ничего подобного и оставлял слишком
многое на интуицию, опыт и совесть финансовых аналитиков.
Основное отличие финансового инвестора от инвестора
стратегического заключается в том, что он не стремится к приобретению
контроля над компанией и заинтересован лишь в сохранении
233
существующего менеджмента компании. Интерес финансового инвестора к
финансируемому проекту заключается в получении максимальной прибыли
при минимальных рисках. Стратегический инвестор оценивает проект не с
точки зрения прибыльности, а с точки зрения получения дополнительных
выгод для другого вида предпринимательской деятельности. Именно
поэтому стратегический инвестор, как правило, имеет значительное
представительство в совете директоров компании-реципиента. Российская
специфика стратегического инвестирования заключается в том, что
инвестор стремится к получению полного контроля над финансируемым
бизнесом, поэтому требуется создание федерального закона о защите
контрольных функций инвестора.
Наиболее часто используемые в России формы долгового
финансирования – облигационные займы и долгосрочное кредитование.
Проблемы привлечения инвестиций в форме облигационных займов
заключаются, с одной стороны, в слабо развитой инфраструктуре рынка
ценных бумаг, с другой стороны, выгодное привлечение средств на
внешнем рынке подразумевает внутреннюю реорганизацию и раскрытие
информации об экономике для рынка. Менее затратный способ
привлечения инвестиций – долгосрочное кредитование. Однако банки не
очень хотят кредитовать начинающих предпринимателей, и для них
должны быть созданы страховые ресурсы, а для долгосрочных инвестиций
в действующий бизнес у большинства российских банков элементарно не
хватает средств, поэтому необходимо ограничить досрочное изъятие
кредитных средств.
Владелец бизнеса или менеджер компании реципиента, рассматривая
способы привлечения инвестиций, должны обязательно учитывать еще
один очень значимый фактор. Это фактор риска невыполнения финансовых
обязательств перед инвестором. Если для финансирования проекта было
использовано долговое финансирование, то невыполнения обязательств
неизбежно повлечет за собой реализацию залога. Вполне возможно в таком
случае и возбуждение процедуры банкротства. Привлечение инвестиций в
виде инвестирования в уставной капитал компании в случае невыполнения
обязательств также создаст у инвестора определенное мнение о результатах
работы управленца.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проблемы
привлечения инвестиций в экономику складываются, в основном, из двух
основных факторов. Во-первых, по причине отсутствия достаточной
законодательной
проработки
инвестиционного предложения
для
национального рынка. Во-вторых, при всем многообразии существующих
способов
привлечения
инвестиций,
доступных
возможностей
финансирования у среднего российского бизнеса практически нет.
Если у предпринимателя есть интересный проект, но он не уверен,
сможет ли его реализовать, он должен иметь возможность, направить
резюме по своему проекту на рассмотрение государственным
специалистам. Необходимо дать возможность провести предварительный
анализ проекта и определить, сможет ли он помочь в его реализации.
Появится возможность экономии своего времени, предоставив
234
государственным органам возможность проанализировать проект и
подготовиться к его детальному обсуждению.
Невозможно реализовать проект, не имея хозяйственного анализа
ведения бизнеса. Недостаточно предоставить финансирование –
необходимо создать производственный план и организовать благоприятную
среду, в которой будет функционировать новое предприятие. Только в этом
случае проект получает хорошие шансы на успех. Поэтому важно, чтобы
предоставляемый проект имел достаточно высокую степень проработки.
Проектное финансирование – это способ привлечения капитала для
реализации крупных инвестиционных проектов. Единственным источником
возврата вложенных средств и главным обеспечением кредита служат
денежные потоки, генерируемые самим проектом.
Проектное финансирование – это одна из форм финансирования
бизнеса, которая может быть востребованной в условиях нехватки
инвестиционных средств. В проектном финансировании могут участвовать
производители оборудования, лизинговые и финансовые компании, страховые
фирмы, различные подрядные и государственные организации, а также банки.
Можно рассмотреть задачу по проектному финансированию на
примере. Пусть иностранный инвестор имеет в свободном распоряжении
200 млн. долл. и хочет начать строительство нового предприятия
стоимостью 500 млн. д