«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау қағидаларын бекіту
туралы» 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 4-2/664 Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығына
толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы «___» _________ № ______ бұйрығына
анықтама-негіздеме
№
Көрсетілуі тиіс мәліметтердің
тізбесі
Мемлекеттік органның
ақпараты
1.
Нормативтік
құқықтық
актіні Қазақстан
Республикасы
ұсынатын мемлекеттік орган
шаруашылығы министрлігі
2.
Нормативтік құқықтық актінің
тиісті нормасына сүйене отырып,
нормативтік
құқықтық
актіні
қабылдау қажеттілігі (мемлекеттік
органның құзыреті)
3.
Ауыл
2008 жылғы 4 желтоқсандағы
Қазақстан
Республикасының
Бюджет
кодексінің
35-бабы
5-тармағына, «Тұқым шаруашылығы
туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы
Қазақстан Республикасы Заңының
6-бабы
1-тармағының
8-3)
тармақшасына
және
«Агроөнеркәсіптік кешенді және
ауылдық аумақтарды дамытуды
мемлекеттік
реттеу
туралы»
2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан
Республикасы
Заңының 6-бабы
1-тармағының 41) тармақшасына
сәйкес
Нормативтік
құқықтық
актіні Ауылшаруашылығы
тауар
қабылдау қажеттілігінің негізі өндірушілері үшін аталған жоба
(нақты мақсаттары, себептері және аясында бидай тұқымның екінші
акт неге байланысты қабылданды) және
үшінші
репродукциясы
бойынша
қолжетімділікті
ұйымдастыру және сұрыптық пен
сұрыпты
жаңарту
жоспарын
ұймдастыру.
Бұрын тұқымның бірінші, екінші
және
үшінші
репродукциясын
субсидиялау жергілікті обылыс
қаржысы есебінен субсидияланатын.
2
4.
5.
Осы мәселе бойынша бұрын
қабылданған
нормативтік
құқықтық
актілер
және
нормативтік
құқықтық
актіні
қабылдауға байланысты олардың
өзгергені және толықтырылғаны
немесе
күші
жойылды
деп
танылғаны туралы мәліметтер
Қазақстан
Республикасы
Үкiметiнің
2006
жылғы
17
тамыздағы № 778 қаулысымен
бекітілген Нормативтiк құқықтық
актілерді
мемлекеттiк
тiркеу
қағидаларының
17-тармағының
талаптарын
ескере
отырып,
олардың
жойылғаны
туралы
«2014-2016
жылы
астана,
республикалық маңызды қала
қаржысынан, обылыстық және
республикалық
қаржысына
арналған бюджеттері арасындағы
жалпы сипаттағы трансферттер
көлемі
туралы»
тұқым
шаруашылығын
субсидиялау
жергілікті
облыс
қаржысы
негізінде беріледі.
Сонымен
бірге,
«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық актілеріне мемлекеттік
басқару деңгейлері арасындағы
өкілеттіктердің аражігін ажырату
мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
2014 жылғы 29 қыркүйектегі
Қазақстан
Республикасының
Заңын
уәкілетті
органның
құзыретіне беру туралы Қазақстан
Республикасының қаулысын іске
асыру мақсатында.
Қазақстан
Республикасы
Ауыл
шаруашылық
министрлігінің
бұйрығында көрсетілген қосымшаға
сәйкес енгізу қажеттілігі аясында
«Тұқым шаруашылығын дамытуға
жергілікті бюджеттерден атаулы
субсидия беру ережесін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007
жылғы
14
мамырдағы № 381 қаулысының күші
жойылды деп танылатын болады
Жоқ
3
6.
7.
8.
9.
актілердің деректемелерін көрсете
отырып, осы мәселе бойынша
бұрын қабылданған, мемлекеттік
тіркеуден
бас
тартылған
нормативтік құқықтық актілер
туралы мәліметтерді
Осы нормативтік құқықтық акт
республикалық немесе жергілікті
бюджет шығыстарының көбеюін
немесе түсімдердің қысқаруын
көздейме
Нормативтік
құқықтық
актіні
мүдделі мемлекеттік органдармен
келісу туралы мәлімет
Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің
мүдделерін қозғайтын нормативтік
құқықтық актілер жобаларының
бұқаралық ақпарат құралдарында,
интернет-ресурстарды
қоса
алғанда,
жариялау
туралы
мәліметтерді
Сараптамалық
қорытындыларды
ұсынбаған
кәсіпкерлердің
аккредиттелген
бірлестіктерінің
тізімін
қамтуы
тиіс
(жеке
кәсіпкерлік
субъектілерінің
мүдделерін
қозғайтын
актілер
үшін).
Көздемейді
Қазақстан
Республикасы
Ауыл
шаруашылығы
министрлігінің
www.mgov.kz
интернет-ресурсында
жарияланған
Құқықтық қамтамасыз ету
департаменті директоры
Справка-обоснование
Ә. Жеңісов
4
к приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
от «___»
2014 года №
«О внесении дополнений и изменений в приказ Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 4-2/664 «Об
утверждении Правил субсидирования развития семеноводства»
№
1
2
3
Перечень сведений, которые
должны быть отражены
Государственный
орган,
представивший
нормативный
правовой акт
Основание
принятия
нормативного правового акта
(компетенция государственного
органа)
со
ссылкой
на
соответствующую
норму
нормативного правового акта
Обоснование
необходимости
принятия
нормативного
правового акта (конкретные цели,
мотивы и в связи с чем принят
акт)
Информация государственного
органа
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан
В соответствии с пунктом 5 статьи 35
Бюджетного
кодекса
Республики
Казахстан от 4 декабря 2008 года,
подпунктом 8-3) пункта 1 статьи 6
Закона
Республики
Казахстан
от 8 февраля 2003 года «О
семеноводстве» и подпунктом 41)
пункта 1 статьи 6 Закона Республики
Казахстан от 8 июля 2005 года «О
государственном
регулировании
развития
агропромышленного
комплекса и сельских территорий»
Целью данного проекта является
обеспечение доступности по цене
семян пшеницы второй и третьей
репродукции
для
сельхозтоваропроизводителей.
Ранее субсидирование семян первой,
второй
и
третьей
репродукции
субсидировалось за счет средств
местного бюджета областей. В 2014
году в соответствии с Законом
Республики
Казахстан
«Об объемах трансфертов общего
характера между республиканским и
областными бюджетами, бюджетами
города республиканского значения,
столицы
на
2014-2016
годы»
субсидирование семеноводства было
передано в базу местного бюджета
областей.
5
4
5
6
Сведения о ранее принятых
нормативных правовых актах по
данному вопросу и подготовке
предложений об их изменении и
дополнений
или
признании
утратившими силу в связи с
принятием
нормативного
правового акта
Сведения о ранее принятых
нормативных правовых актах по
данному
вопросу,
в
государственной
регистрации
которых было отказано, с
указанием реквизитов актов об
их отмене с учетом требований
пункта
17
Правил
государственной
регистрации
нормативных правовых актов,
утвержденных постановлением
Правительства
Республики
Казахстан от 17 августа 2006 года
№ 778
Предусматривает ли данный
нормативный
правовой
акт
увеличение
расходов
или
сокращение
поступлений
республиканского или местного
бюджетов
Кроме того, в рамках Закона
Республики Казахстан от 29 сентября
2014 года «О внесении изменений и
дополнений
в
некоторые
законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам разграничения
полномочий
между
уровнями
государственного
управления»
постановления
Правительства
Республики Казахстан переданы в
компетенцию уполномоченного органа.
В этой связи возникла необходимость
внести соответствующие дополнения в
указанный приказ Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан.
Постановление
Правительства
Республики Казахстан от 14 мая 2007
года № 381 «Об утверждении Правил
адресного субсидирования из местных
бюджетов на развитие семеноводства»
Нет
Не предусматривает
6
7
8
9
Сведения
о
согласовании
нормативного правового акта с
заинтересованными
государственными органами
Сведения об опубликовании Размещен на сайте Министерства
(распространении) в средствах сельского
хозяйства
Республики
массовой информации, включая Казахстан www.mgov.kz
интернет-ресурсы,
проектов
нормативных правовых актов,
затрагивающих
интересы
субъектов
частного
предпринимательства
Список
аккредитованных
объединений предпринимателей,
не представивших экспертные
заключения
(для
актов,
касающихся интересов субъектов
частного предпринимательства)
Директор Департамента
правового обеспечения
А. Женисов
7
О внесении дополнений и изменений
в приказ Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан от 12 декабря
2014 года № 4-2/664 «Об утверждении
Правил субсидирования
развития семеноводства»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
от 12 декабря 2014 года № 4-2/664 «Об утверждении Правил субсидирования
развития семеноводства» (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 10190) следующие дополнения
и изменения:
в Правилах субсидирования развития семеноводства, утвержденных
указанным приказом:
пункт 2 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:
«1-1) семена второй репродукции – семена от размножения семян первой
репродукции;
1-2) семена третьей репродукции – семена от размножения семян второй
репродукции;»;
в пункте 8:
в подпункте 3) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) сельхозтоваропроизводителей, за исключением семеноводческих
хозяйств, на приобретение семян пшеницы второй и третьей репродукций
(включая семена, ввозимые из стран ближнего и дальнего зарубежья и других
областей республики в соответствии с законодательством Республики
Казахстан в области семеноводства).»;
дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Субсидии, указанные в подпункте 4) пункта 8 настоящих Правил,
выплачиваются при условии подачи сельхозтоваропроизводителем в отдел в
срок до 20 июня соответствующего года – по яровым культурам, до 10 ноября
соответствующего года – по озимым культурам заявки по форме согласно
приложению 11-1 к настоящим Правилам, с приложением:
8
копий
счетов-фактур,
подтверждающих
приобретение
сельхозтоваропроизводителем семян пшеницы второй и (или) третьей
репродукции;
копии сводного реестра по объемам фактического приобретения семян
пшеницы второй и (или) третьей репродукции по форме согласно приложению
11-2 к настоящим Правилам.
При этом сельхозтоваропроизводитель может подать заявку об оплате
причитающихся ему субсидий через семеноводческое хозяйство, у которого он
приобрел семена пшеницы второй и (или) третьей репродукции, по форме
согласно приложению 11-3 к настоящим Правилам. В таком случае субсидии
выплачиваются семеноводческому хозяйству. В случае если через
семеноводческое
хозяйство
поданы
заявки
нескольких
сельхозтоваропроизводителей, семеноводческое хозяйство представляет в
отдел реестр заявок по форме согласно приложению 11-4 к настоящим
Правилам.»;
дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. Субсидии, указанные в подпункте 4) пункта 8 настоящих Правил,
рассчитываются за фактически приобретенные сельхозтоваропроизводителем
объемы семян пшеницы второй и третьей репродукции от полной стоимости
приобретенных.»;
в пункте 14:
в подпункте 2) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) до 50% от полной стоимости приобретенных семян пшеницы второй и
третьей
репродукций,
но
не
более
нормативов
субсидий
на 1 тонну семян пшеницы второй и третьей репродукций, указанных в
приложении 12-1 к настоящим Правилам.»;
дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Комиссия в течение трех рабочих дней после завершения срока
приема документов формирует Перечень сельхозтоваропроизводителей для
получения субсидий за приобретенные семена пшеницы второй и третьей
репродукции по району по форме согласно приложению 13-1 к настоящим
Правилам, а также Реестр семеноводческих хозяйств, через которые поданы
заявки об оплате причитающихся субсидий по району, согласно приложению
14-1 к настоящим Правилам и направляет их на утверждение в акимат района.»;
в пункте 19:
подпункт 1) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«для выплаты субсидий, указанных в подпункте 4) пункта 8 настоящих
Правил, – сводные акты по объемам приобретения семян пшеницы второй и
третьей репродукции по области по форме согласно приложению 16-1 к
настоящим Правилам;»;
в подпункт 3):
в абзаце третьем знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
9
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«на приобретенные семена пшеницы второй и третьей репродукций по
форме согласно приложению 19-1 к настоящим Правилам.»;
в приложении 1 к указанному приказу:
строку, порядковый номер 11, изложить в следующей редакции;
«
11.
Рапс сорт
0,406
Рапс (гибрид)
6,5
»;
в приложении 12 к указанному приказу:
строку, порядковый номер 11, изложить в следующей редакции:
«
11.
Рапс:
семена первой репродукции;
187 500
гибриды первого поколения
704 400
».
дополнить приложениями 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 12,1, 13-1, 14-1, 16-1 и 191 согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вводится в действие с __ марта 2015 года, за
исключением абзацев второго-двадцать девятого и тридцать шестого, которые
действуют до 1 января 2016 года.
Министр
«СОГЛАСОВАН»
Министр национальной экономики
Республики Казахстан
______________ Е. Досаев
« » ___________ 2015 года
«СОГЛАСОВАН»
Министр финансов
Республики Казахстан
______________ Б. Султанов
« » ___________ 2015 года
А. Мамытбеков
10
Приложение 1
к приказу Министра сельского
хозяйства
Республики Казахстан
от «__»__________ 2015 года
№ ______
Приложение 11-1
к Правилам субсидирования
развития семеноводства
Форма
Межведомственной комиссии
______________________ района
(города областного значения)
Заявка
на получение субсидий на приобретение семян
пшеницы второй и третьей репродукции
____________________________________________, действующий на основании
(наименование сельхозтоваропроизводителя)
____________________________________________________________________
(учредительный документ)
в лице руководителя (либо его представителя по доверенности) _____________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем личность), должность)
настоящим просит выплатить субсидии на приобретение семян пшеницы
второй и третьей репродукции _________________________________________
__________________________________________________________________
(сельскохозяйственная культура, сорт)
использованных
на
____________тонн.
проведение
№
Источник данных
п/п
1
2
1. Свидетельство* или справка
о государственной
регистрации
(перерегистрации) – для
посевных
работ,
Необходимые сведения
3
регистрационный номер
дата регистрации
наименование
место нахождения
в
количестве
Данные
4
11
юридического лица
2.
3.
4.
5.
Документ, удостоверяющий
личность – для физического
лица
Свидетельство о государственной регистрации
индивидуального
предпринимателя – для
физического лица
Идентификационный и (или)
правоустанавливающий
документ на земельный
участок
Информация о наличии
текущего счета
Первичные платежные
документы на
приобретенные семена
пшеницы второй и третьей
репродукции, накладные на
дата
государственной
регистрации
кем выдано
номер,
документа
удостоверяющий личность
ИИН
кем выдано
дата выдачи
место нахождения
дата регистрации
кем выдано
номер акта
кадастровый номер
площадь всего, гектар
в том числе пашни
целевое назначение
номер и дата выдачи
идентификационного
документа, кем выдан
наименование собственника
земельного участка или
землепользователя
ИИК
Кбе
реквизиты
банка
или
Национального оператора
почты:
наименование банка или
Национального оператора
почты:
БИК
К/С
БИН
Кбе
номер
дата выдачи
наименование
продавца
семян
адрес места нахождения
12
отгрузку семян
6.
продавца семян
ИИК продавца семян
номер
товарно–
транспортной накладной
культура, сорт
единица измерения
количество (объем)
цена с НДС (тенге)
всего стоимость реализации
Документы,
номер
подтверждающие сортовые дата выдачи
и посевные качества семян кем выдан
пшеницы второй и третьей
репродукции (свидетельства
на семена)
Примечание:
*свидетельство
о
государственной
(учетной)
регистрации
(перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное
до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», является
действительным до прекращения деятельности юридического лица.
Подтверждаю достоверность представленной информации и осведомлен
об ответственности за предоставление недостоверных сведений в соответствии
с законами Республики Казахстан.
Руководитель (либо его представитель по доверенности):
_____________
(подпись)
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии в
документе, удостоверяющем личность))
Место печати
«___» ____________ 20__ год
Заявление принято к рассмотрению «___» ________ 20__ года
________
_________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем
личность) ответственного лица, принявшего заявление)
Приложение 2
к приказу Министра сельского
хозяйства
Республики Казахстан
от «__»__________ 2015 года
№ ______
Форма
Приложение 11-2
к Правилам субсидирования
развития семеноводства
Сводный реестр
по объемам приобретения семян пшеницы второй и третьей репродукции
____________________________________________________
(наименование сельхозтоваропроизводителя, района, области)
Наименование
семеноводческого хозяйства, у
которого приобретены семена
пшеницы второй и третьей
репродукции
1
Итого
Сорт
Репродукция
Дата,
№ договора
купли-продажи
Объем
приобретенных
семян пшеницы,
тонн
Сумма оплаты
по платежным
документам,
тенге
Цена 1 тонны
семян пшеницы,
тенге
2
3
4
5
6
7
Руководитель _____________ ________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии в
документе, удостоверяющем личность))
Место печати
«___» ____________ 20__ год
Приложение 3
к приказу Министра сельского
хозяйства
Республики Казахстан
от «__»__________ 2015 года
№ ______
Приложение 11-3
к Правилам субсидирования
развития семеноводства
Форма
Межведомственной комиссии
_______________________ района
(города областного значения)
Копия: Семеноводческому хозяйству
____________________________
(наименование, район, область)
Заявка об оплате причитающихся субсидий
Я, ____________________________________________________________,
(наименование сельхозтоваропроизводителя, района, области)
настоящим заявляю, что отказываюсь от получения субсидии на приобретение
семян пшеницы второй и третьей (нужное подчеркнуть) репродукции на свой
банковский счет (или Национального оператора почты) и прошу выплатить
семеноводческому хозяйству _________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование семеноводческого хозяйства, района, области)
причитающуюся мне субсидию.
Информация о приобретенных семенах
№
п/п
1
Наименование Репродукция
сорта
2
3
Рыночная
цена за 1
тонну,
тенге
4
Количество,
тонн
5
Сумма по
рыночной
стоимости,
тенге
6
Уплачено,
тенге
7
2
Я уведомлен, что имею право получить субсидию на приобретение семян
пшеницы второй и третьей (нужное подчеркнуть) репродукции в текущем году
только один раз, в противном случае выплаченная мне субсидия подлежит
возврату.
________________
(подпись)
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии в
документе, удостоверяющем личность))
Место печати
«___» ____________
Приложение 4
к приказу Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от «__»__________ 2015 года
№ ______
Приложение 11-4
к Правилам субсидирования развития
семеноводства
Форма
Межведомственной комиссии
_______________________ района
(города областного значения)
Реестр заявок сельхозтоваропроизводителей, поданных через семеноводческое хозяйство
_________________________________________________________________________
(наименование и юридический адрес семеноводческого хозяйства)
№
п/п
1
Наименование
сельхозтоваропроизводителя,
подавшего заявку об оплате
причитающихся субсидий,
юридический адрес
2
Сорт
3
Репродукция
Количество
приобретенных семян
пшеницы,
тонн
Рыночная цена
за 1 тонну, тенге
Сумма,
тенге
Сумма оплаты по
платежным
документам, тенге,
тенге
4
5
6
7
Руководитель ________________ ________________________________________________
(подпись)
Место печати
«___» ____________ 20__ год
(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем личность))
Приложение 5
к приказу Министра сельского
хозяйства
Республики Казахстан
от «__»__________ 2015 года
№ ______
Приложение 12-1
к Правилам субсидирования
развития семеноводства
Нормативы бюджетных субсидий на
семена пшеницы второй и третьей репродукции
№
п/п
Вид продукции
Норматив
бюджетных субсидий, тенге (до)
вторая
третья
репродукция
репродукция
На 1 тонну семян пшеницы второй и третьей репродукции
1
Пшеница мягкая
Пшеница твердая
21 700
22 600
19 500
20 300
Приложение 6
к приказу Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от «__»__________ 2015 года
№ ______
Приложение 13-1
к Правилам субсидирования
развития семеноводства
Форма
«Утверждаю»
Аким ________________района
_____________________________ области
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе,
удостоверяющем личность, подпись, печать))
«____» ___________ 20__ года
Перечень сельхозтоваропроизводителей для получения субсидий за приобретенные семена пшеницы второй и третьей
репродукции, по ______________________ району
№
п/п
Наименование
сельхозтоваропроизводителя
Юридический
адрес)
сельхозтоваропроизводителя
Сорт
Репродукция
Объем
приобретенных
семян
пшеницы, тонн
Сумма оплаты
(рыночная
стоимость),
тенге
Цена 1 тонны
приобретенных
семян пшеницы,
тенге
1
2
3
4
5
6
7
8
Размер субсидий
на 1 тонну
закупленных
семян пшеницы,
тенге
9
Причитающаяся
сумма на весь
объем, тенге
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по району:
Председатель Межведомственной комиссии ___________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем личность))
Члены Межведомственной комиссии
___________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем личность))
___________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем личность))
_________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем личность))
10
Приложение 7
к приказу Министра сельского
хозяйства
Республики Казахстан
от «__»__________ 2015 года
№ ______
Приложение 14-1
к Правилам субсидирования
развития семеноводства
Форма
«Утверждаю»
Аким ________________района
_____________________________ области
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе,
удостоверяющем личность, подпись, печать))
«____» ___________ 20__ года
Реестр семеноводческих хозяйств, через которые поданы заявки об оплате причитающихся субсидий
№
п/п
Наименование
семеноводческого
хозяйства, через которое
подана заявка
сельхозтоваропроизводите
ля, юридический адрес
1
2
Наименование
сельхозтоваропроизводителя, подавшего
заявку об оплате
причитающихся
субсидий,
юридический адрес
3
Сорт
Репродукция
Количество
приобретенных
семян,
тонн
Рыночная
цена за 1
тонну,
тенге
Сумма,
тенге
Сумма
оплаты по
платежным
документам,
тенге, тенге
4
5
6
7
8
9
1
2
Председатель Межведомственной комиссии
3
4
5
6
7
8
_______________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем личность))
Члены Межведомственной комиссии
_______________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем личность))
___________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии в документе, удостоверяющем личность))
9
Приложение 8
к приказу Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от «__»__________ 2015 года
№ ______
Приложение 16-1
к Правилам субсидирования
развития семеноводства
Форма
«Утверждаю»
руководитель Управления сельского хозяйства
_________________________ области
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе,
удостоверяющем личность, подпись, печать))
«
»
20 года
Сводный акт
по объемам приобретения семян пшеницы второй и третьей репродукции по ____________________ области
Наименование
района
Наименование
сельхозтоваропроизводителя
Сорт
Репродукция
Объем
приобретенных
семян, тонн
Сумма
оплаты
(рыночная
стоимость),
тенге
Цена 1 тонны
приобретенных
семян, тенге
Размер
субсидий
на 1 тонну
закупленных
семян, тенге
Причитающаяся
сумма на весь
объем, тенге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
Руководитель структурного подразделения
Управления сельского хозяйства_________________________ области _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе,
удостоверяющем личность, подпись))
8
9
Приложение 9
к приказу Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от «__»__________ 2015 года
№ ______
Приложение 19-1
к Правилам субсидирования
развития семеноводства
Форма
«Утверждаю»
руководитель Управления сельского хозяйства
__________________________________ области
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе,
удостоверяющем личность, подпись, печать))
«
»
20 года
Сводная ведомость
для выплаты субсидий на частичное возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей за фактически
приобретенные семена пшеницы второй и третьей репродукции
за период с «___» ___________ по «____» __________ 20__ года
Наименование
района
Наименование
сельхозтоваропроизводителя
Сорт
Репродукция
1
2
3
4
Фактический объем
приобретенных семян
пшеницы, на которые
представлены документы на
субсидирование, тонн
с начала
за период
года
с «___»
по «___» 20___
год
5
6
Размер
субсидий
на 1 тонну
закупленных
семян
пшеницы,
тенге
Причитающаяся
сумма
субсидий с
начала года,
тенге
Оплачено с
начала года,
тенге
Остаток
причитающейся
суммы субсидий,
тенге
Подлежит к
оплате в
пределах
установленных
объемов на «__»
____ 20___ год,
тенге
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого:
Руководитель структурного подразделения
Управления сельского хозяйства_________________________ области _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии в документе,
удостоверяющем личность, подпись))