С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
«Құпталды»
С.Ж.Асфендияров атындағы
ҚазҰМУ Ғылыми кеңесінің төрағасы
м.ғ.д., профессор А.Ақанов
___________________________
«24» 04. 2014 ж.
Dum vires annique sinunt, tolerate labores
Пока позволяют силы и годы, трудитесь
Күш-қуат пен уақыт барында еңбектеніңіздер
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
Ғылыми кеңесінің 2013-2014 оқу жылындағы
№ 10 мәжілісінің күн тәртібі және
қатысты материалдар
65 беттің 1 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Хабарлама
Құрметті Ғылыми Кеңестің мүшесі
Ғылыми Кеңестің № 10 мәжілісі 2014 жылдың 29-шы сәуір күні
сағат 15.00-де Университеттің Даңқ залында (1-ші корпус) өтеді. Күн
тәртібіне қатысты материалдармен осы кітапшадан басқа
www.kaznmu.kz (меню Ученый Совет) сайтында таныса аласыздар.
Сіздерге ұсынылған баяндамалармен алдын-ала танысып,
сұрақ-сауалдарыңызды дайындап келулеріңізді сұраймыз.
Ғылыми кеңестің жұмысына атсалыса қатысып, дұрыс шешім
қабылдауға ықпал жасағандарыңыз үшін алдын-ала алғыс
айтамыз.
Извещение
Уважаемый (ая) член Ученого совета
№ 10 заседание Ученого Совета состоится 29 апреля 2014 года в
15.00 часов в зале Славы Университета (учебный корпус №1).
С материалами заседания Вы сможете ознакомиться, помимо
данной книжки, на сайте www.kaznmu.kz (меню Ученый Совет).
Просим заранее ознакомиться с представленными докладами
и подготовить вопросы и предложения.
Заранее благодарим за активное участие в работе Ученого
Совета и оказание содействия в принятии правильных решений.
65 беттің 2 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
№
1.
2.
3.
4.
5.
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕСТІҢ № 10 МӘЖІЛІСІНІҢ КҮН ТӘРТІБІ
29.04.2014ж.
Баяндама тақырыптары
Баяндамашы
Қосымша
Беті
баяндамашылар
Х.Досмұхамедов ат.
ҚДС мектебінің
7
қоғамдық денсаулық
директоры,
сақтау мектебінің даму
профессор
тұжырымдамасын бекіту
Тулебаев К.А.
туралы.
Об утверждении
Концепции развития
Школы Общественного
здравоохранения
им.Х.Досмухамедова
Клиникалық кеңес жасаған
жұмыстарының есебі
Клиникалық
жұмыстар
департаментінің
Отчет о работе
директоры,
клинического совета.
профессор
Дуйсекеев А.Д.
ҚазҰМУ студенттерінің
Фтизиопульмонолог
арасында туберкулезді
ия кафедрасының
болдырмау және алдын-ала меңгерушісі
анықтау бойынша
профессор
бағдарламаның
Ракишева А.С.
орындалуы туралы
Профессор
Курманова Г.М.
12
Профессор
Куракбаев К.К.
17
О выполнении
«Программы по
предупреждению и
раннему выявлению
туберкулеза среди
студентов КазНМУ»
Академиялық жұмыстар
департаментінің есебі
АЖД директоры
Абирова М.А.
Амантаев Б.А.
24
Отчет Департамента по
академической работе
2014-2015 оқу жылына
штаттық кесте мен сабақ
АЖД директоры
Абирова М.А.
Профессор
Соколов А.Д.
36
65 беттің 3 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
сағаттарынын есебінің
жобасы
6.
7.
8.
9.
9.1
Проект штатного
расписания и расчета
учебных часов на 20142015 учебный год.
Мемлекеттік
емтихан АЖД директоры
өткізуге
бакалавриат Абирова М.А.
бітірушілерінің дайындығы
туралы.
О
готовности
к
проведению
ИГА
выпускников бакалавриата
Об утверждении Правил
приема иностранных
студентов с обучением на
английском языке на 20142015 учебный год
Университеттің
халықаралық қызметінің
стратегиясын бекіту
туралы.
Шет ел студенттері
факультетінің
деканы
Иванченко Н.Н.
50
Халықаралық
қатынастар
бөлімінің бастығы
Абдрашева Д.М.
54
Об утверждении стратегии
международной
деятельности Университета
Әр түрлі мәселелер.
«ЖАНАШЫР»
мемориалдық кешеніне
кірген ҚазҰМУ
қызметкерлері мен
түлектерінің тізімін бекіту
туралы
38
55
УДИ директорының
орынбасары
Сарсенбаева С.С.
Об утверждении списка
имен выдающихся
выпускников и
сотрудников КазНМУ,
включенных в
65 беттің 4 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
9.2
9.3
9.4
мемориальный комплекс
«ЖАНАШЫР»
ҚР ҒжБМ 2014 жылғы Б.Атчабаров ат.ІҚМ
гранттық
қаржыландыру ҒЗИ директоры
ҒЗЖ
қаржыландыру Ералиева Л.Т.
көлемін және уақытша
ғылыми ұжымын бекіту
туралы
Об утверждении ВНК и
суммы
финансирования
НИР
по
грантовому
финансированию МОН РК
на 2014 год
ҚР ҒжБМ 2014 жылғы
Б.Атчабаров ат.ІҚМ
«Инновациялық нәтижеге
ҒЗИ директоры
бағдарланған университет Ералиева Л.Т.
ғылымының дамуы»
бағдарламасы бойынша
ғылыми зерттеу
жұмысының
қаржыландыру көлемін
және уақытша ғылыми
ұжымды бекіту туралы.
Об утверждении ВНК и
суммы финансирования
НИР по программе
«Развитие университетской
науки, ориентированной на
инновационный
результат», МОН РК на
2014 год
Халықаралық ғылымиБ.Атчабаров ат.ІҚМ
тәжірибелік
ҒЗИ директоры
конференцияларды өткізуді Ералиева Л.Т.
бекіту туралы.
58
59
60
Об утверждении
проведения
65 беттің 5 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
9.5
9.6
Международных научнопрактических
конференций.
Монографияны бекіту
туралы
Об утверждении
монографии
Университетішілік
гранттың ғылыми
жетекшісін тағайындау
туралы.
Б.Атчабаров ат.ІҚМ
ҒЗИ директоры
Ералиева Л.Т.
61
Б.Атчабаров ат.ІҚМ
ҒЗИ директоры
Ералиева Л.Т.
64
О назначении научного
руководителя
внутривузовского гранта
65 беттің 6 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
1. Об утверждении концепции развития школы общественного
здравоохранения им.Х.Досмухамедова.
Докладчик: директор ШОЗ им.Х.Досмухамедова Тулебаев К.А.
ВВЕДЕНИЕ
Идея дальнейшего развития Школы общественного здравоохранения
им.Х.Досмухамедова (ШОЗ) инициирована в 2014 году как составная часть
приоритетного направления развития университета в области науки,
образования и практики. Миссия ШОЗ состоит в создании отечественной
научной школы в области общественного здравоохранения, сочетающей в
себе научное направление по исследованиям в области актуальных проблем
общественного здоровья и здравоохранения, образовательное направление
по подготовке высокоспециализированных кадров, практическое
направление по предоставлению предложений по совершенствованию
функционирования системы здравоохранения Казахстана, призванной
обеспечить международную конкурентоспособность.
ШОЗ является структурным подразделением КазНМУ
им.С.Д.Асфендиярова и объединяет следующие кафедры: кафедру политики
и управления здравоохранением КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова,
менеджмента и маркетинга в здравоохранении и фармации,
международного здравоохранения, общественного здравоохранения и
модули: экономики в здравоохранении, медицинского права.
Основной кафедрой ШОЗ является кафедра политики и управления
здравоохранением КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, которая была
организована в 2009 году в целях развития образовательного процесса на
постдипломном уровне. За короткий период своего развития кафедра
продемонстрировала динамичный рост: были разработаны и внедрены
дополнительные дисциплины по научно-образовательному направлению
кафедры, кафедра стала первой выпускающей кафедрой в КазНМУ
магистратуры и докторантуры по специальностям «Общественное
здравоохранение», «Сестринское дело», сотрудники являются членами
единственного Диссертационного совета в стране, успешно развиваются
программы бакалавриата для всех специальностей университета. В целом
число студентов, магистрантов, докторантов, резидентов, практических
врачей обучающихся на кафедре превышает 2000 человек в год.
Во многих аспектах – содержания и организации учебного процесса,
развития научных исследований в области менеджмента, масштабов и
уровня интернационализации и корпоративных связей — кафедра стала
одним из признанных подразделений университета.
65 беттің 7 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
Миссия
Миссия ШОЗ - создание отечественной научной школы в области
общественного здравоохранения, сочетающей в себе научное направление
по исследованиям в области актуальных проблем общественного здоровья и
здравоохранения, образовательное направление по подготовке
высокоспециализированных кадров, практическое направление по
предоставлению предложений по совершенствованию функционирования
системы здравоохранения Казахстана, призванной обеспечить
международную ко нкурентоспособность.
Особое внимание при этом будет уделено:
анализу существующих методов оценки здравоохранения,
проведению научных исследований в области общественного здоровья и
здравоохранения,
а
также
оценки
функционирования
систем
здравоохранения;
разработке
и
реализации
образовательных
программ,
являющихся инновационными, междисциплинарными и международными
на основе научно-обоснованного подхода;
подготовке кадров на уровне бакалавриата, постдипломном
уровне, владеющих навыками применения аналитических инструментов для
оценки программ и систем здравоохранения, построения программ и
разработки
стратегий
развития
и
совершенствования
систем
здравоохранения;
генерированию, публикации и широкому распространению
результатов исследований, имеющих научную и практическую ценность;
созданию и эффективному развитию альянсов с ведущими
научными школами в области общественного здравоохранения.
Основные принципы ШОЗ
подготовка научно-образовательной базы для создания и
позиционирования ведущей университетской научной школы в Казахстане
и за ее пределами, передовой школой – по содержанию и организации своих
программ, обучающимся и преподавателям;
инновационность в академическом и управленческом аспектах,
как источник конкурентных преимуществ ШОЗ, создающей предпосылки
для создания научной школы и последовательно развивающей культуру
«открытой организации»;
следование высшим профессиональным и этическим стандартам
при отборе и развитии лучших обучающихся и преподавателей;
65 беттің 8 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
участие, разработка и реализация полного набора дипломных
образовательных программ – бакалавриата, магистратуры, МВА, Executive
МВА и PhD – характерного для ведущих университетских школ Европы по
общественному здравоохранению;
использование компетентностного подхода путем создания и
совершенствования компетенций в сферах разработки программ
здравоохранения, оценки функционирования отрасли, стратегического
менеджмента, политической и финансовой аналитики.
Организационно-функциональная модель ШОЗ
ШОЗ включает в себя следующие кафедры: кафедру политики и
управления здравоохранением КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова,
менеджмента и маркетинга в здравоохранении и фармации,
международного здравоохранения, общественного здравоохранения, и
модули: экономики в здравоохранении, медицинского права; научную
лабораторию, Центр доказательной медицины, соответствующие деканат и
учебный департамент.
Ниже представлена структура ШОЗ согласно новой концепции
развития Школы общественного здравоохранения.
ШОЗ
образовательная
деятельность
 повышение
квалификации
 программа PhD
 магистратура, МВА,
Executive МВА
 Бакалавриат
(деканат ОЗ, УДОЗ)
научная
деятельность
 Научная
лаборатория
 международные
проекты
 республиканские
проекты, гранты
(МОН, МЗ и др.)
 университетские
гранты/проекты
практическая
деятельность
 МЗ РК/Управления
здравоохранением
областей, гг.Астана и
Алматы
 Медицинские
организации РК
 Университетские
клиники
Функциональная связь будет осуществляться через соответствующие
структуры и подразделения.
65 беттің 9 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
По мере развития и становления ШОЗ предполагается включение в
состав ШОЗ других кафедр и модулей.
Стратегическая цель
Основной стратегической целью ШОЗ на период до 2017г. является
дальнейшее развитие Школы в соответствии с международными
стандартами и достижение международного признания в области
совершенствования политики охраны здоровья населения, подготовки
кадров и научных исследований. Реализация этой цели подразумевает
решение следующих взаимосвязанных задач.
1. Развитие потенциала преподавателей.
Наиболее стратегически важным активом любой научной школы
является ее профессорско-преподавательский состав (ППС). Для реализации
миссии ШОЗ в ближайшие три года необходимо предпринять значительные
усилия по системному развитию ППС в ряде важных аспектов.
Во-первых, нужно рекрутировать новых штатных преподавателей,
имеющих ученые и/или академические степени. Кроме того, следует далее
интенсивно развивать институт зарубежных приглашенных профессоров.
Во-вторых, состав преподавателей должен стать гораздо более
интернациональным, и к 2017 г. около 10% дисциплин на ключевых
дипломных программах должны реализовываться иностранными
преподавателями.
В-третьих, поднять уровень владения иностранным языком для ППС
кафедры до Intermediate и выше путем организации курсов английского
языка.
В-четвертых, создать условия для развития потенциала ППС путем
прохождения курсов по повышению квалификации по общественному
здравоохранению, политики в области здравоохранения, разработке и
оценке здравоохраненческих программ и др. в Казахстане и за рубежом.
2. Развитие диверсифицированного портфеля образовательных
программ
В ближайшие 3 года необходимо сосредоточить усилия на создании и
расширении международных образовательных программ по МВА, Executive
МВА, а также профильных программ по магистратуре. Образовательные
программы должны реализовываться на трех языках. Усилить
существующие и создать самостоятельные курсы по постдипломной
подготовке руководящих кадров в области общественного здравоохранения
и управления. Актуальным также является разработка тем научных
исследований для обучающихся, реализация исследований обучающихся по
профилю проекта (не менее 20%). Это будут основные области роста ШОЗ.
65 беттің 10 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
3. Совершенствование научных исследований
Исследовательский потенциал и научная продуктивность мирового
уровня важны для высокого качества деятельности ППС и образовательных
программ, равно как и для глобального брендинга школы.
В ближайшие годы необходимо добиться начала публикаций статей
всех преподавателей, сотрудников ШОЗ в ведущих международных
реферируемых журналах, входящих в базу данных Скопус и Tomson Reiters.
Для реализации данной задачи следует осуществить ряд
преобразований в организации и руководстве научными исследованиями в
ШОЗ, включая привлечение профессиональных исследователей
международного уровня через развитие партнерских связей с зарубежными
вузами, развитие механизмов консультирования иностранными
преподавателями и исследователями, дополнительные стимулы для
продуктивных в научном плане сотрудников и т.д.
4. Развитие партнерства.
Эффективное сотрудничество с другими подразделениями КазНМУ
по различным направлениям научной и образовательной деятельности,
развитие парнерств с казахстанскими и международными организациями не
только соответствует природе ШОЗ, но также может существенно помочь
реализации задач, как самой ШОЗ, так и Университета в целом.
Примечание: Разработка этапов развития ШОЗ предполагается
после обсуждения и принятия Концепции.
Проект решения:
Утвердить концепцию развития школы общественного здравоохранения
им.Х.Досмухамедова.
65 беттің 11 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
2. Отчет работы Клинического Совета КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова за
первое полугодие 2013-2014 учебного года .
Докладчик: директор департамента по клинической работе
Дуйсекеев А.Д.
Клинический
совет
является
структурным
подразделением
департамента по клинической работе, осуществляющим работу по
оперативному решению клинических вопросов и координации деятельности
клинических
кафедр
университета
с
органами
практического
здравоохранения и базовыми лечебными учреждениями.
В состав Клинического совета входят директора учебных
департаментов, заведующие клиническими кафедрами, зам. начальника
управления здравоохранения и руководители клинических баз.
Председателем является проректор по общим вопросам и клинической
работе.
Основные задачи клинического совета – разработка и обсуждение
стратегических и тактических вопросов по взаимодействия с
практическим здравоохранением и внедрение новых технологии в
здравоохранение.
1. Решение клинических вопросов и координация деятельности
клинических
кафедр
университета
с
органами
практического
здравоохранения.
2. Анализ современного состояния и перспектив развития лечебной
деятельности клинических кафедр и базовых ЛПУ.
3. Получение научных результатов, позволяющих улучшить
диагностику, лечение и профилактику заболеваний.
4. Анализ состояния здоровья население и здравоохранения, внедрение
инструктивно – методических материалов, разработка прогноза и
нормативов медицинской помощи.
Клинический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
годовыми планами, охватывающими лечебную, организационную и
профилактическую работы. Для обсуждения вопросов деятельности
Клинического совета, принятия соответствующих решений не реже 1 раза в
квартал проводятся заседания Клинического совета, в которых принимают
участие члены Клинического совета. На заседании Клинического совета
могут приглашаться руководители лечебных учреждений главные
специалисты (по отраслям).
65 беттің 12 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
ПЛАН РАБОТЫ КЛИНИЧЕСКОГО СОВЕТА
на 2013-2014 учебный год
№№
п/п
1.
Рассмотренные вопросы
Результаты
Сводный отчет по анализу
лечебной деятельности ППС
клинических кафедр
2.
Анализ лечебной деятельности
клинических кафедр и ППС по
данным за 2012-2013 учебный
год и пути совершенствования
Анализ проделанной лечебной
работы ППС клинических кафедр
на
клинических
базах
Университета (ОУК 1,2), клиника
Аксай, институт стоматологии.
3.
Планирование и внедрение новых
методов диагностики и лечения
4.
Обсуждение и разработка плана
развития РДКБ «Аксай»
5.
Разработка
клинических кафедр.
6.
Разработка
КПД
ППС
клинических
кафедр
для
университетских клиник
Работа
по
профилактике
туберкулеза среди студентов и
ППС
7.
8.
КПДППС
Клинический Совет успешно
прошел комиссию по внешнему
аудиту и аккредитации вуза, по
Директорами
учебных
департаментов сделан отчет на
Клиническом
Совете
университета и еженедельный
отчет директоров клиник на
координационном Совете
Разработан порядок внедрения
новых технологии, по этому
поводу проведен семинар для
ППС кафедр.
План развития Аксайской
больницы доложен на
Координационном Совете
Списки ППС по разрабортке
клинических протоколов
утверждены МЗ РК
Составлены списки ППС по
разрабортке клинических
протоколов для их обучения
1. Разработана и внедрена
программа по профилактики
туберкулеза среди студентов
среди студентов
университета.
2. Проведена конференция по
профилактики туберкулеза
среди студентов среди
студентов
1. Составлены анкеты для
пациентов, которых
курируют ППС университета
65 беттің 13 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
которым
были
рекомендации
даны
на клинических базах.
2. Составлено распоряжение
для ППС дополнительно к
табелю предоставлять списки
прокурированных и
проконсультированных
больных
Объем оказанной лечебно-консультативной помощи базовым
учреждениямклиническими кафедрами по сравнению с предыдущим годом
отражен в таблице № 1.
Таблица 1.
Сравнительный анализ лечебно-консультативной
помощи в сравнении с прошлым годом
№
Название мероприятий
20112012-2013 уч. год
2012 уч.
год
1.
Пролечено больных (курация)
75662
81762 (18745 лаб.
исслед., 860 лучевых
исследований)
2.
Проконсультировано
больных 79521
80771,(58аутопсий)
(базовая клиника)
3.
Прооперировано
6290
6656
4.
Количество
консультаций
в 78
других
медицинских
организациях
5.
Количество
клинических 3651
7171
разборов
6.
Количество консилиумов
2662
3415(5481 биопсий)
7.
Количество мастер-классов, в т.ч. 107
с визитинг-профессорами
8.
Количество
тематических 424
510
конференций и конференций для
практических врачей
9.
Количество
229
121
патологоанатомических
конференций
10. Количество
инновационных 84
110
внедрений
11. Издано
методических 53
52
рекомендаций
65 беттің 14 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
12.
Прочитано лекций для населения
225
314 лекция и 29 на
телевидение
75
Кол-во ППС кафедры прошедших 161
ФПК в течении уч. года
14. Количество вызовов вне рабочего 20
времени
15. Количество семинаров
200
16. Количество совместителей на
427
кафедре
17. Количество резидентов
93
18. Количество экспертов
34
19. Благотворительные мероприятия 130
Помощь практическому здравоохранению
за первое полугодие 2013-2014 уч.год.
Профессорско-преподавательский
состав
КазНМУ
им
С.Д.
Асфендиярова активно участвует в комиссиях для проверок по фактам
обращения граждан в Департамент комитета контроля медицинской и
фармацевтической деятельности по г. Алматы, в судебно-медицинских
экспертных комиссиях по письмам из Департамента внутренних дел.
Всего с сентября было привлечено более 227сотрудников кафедр
КазНМУ им С.Д.Асфендиярова отработали в качестве экспертов в составе
различных комиссий.
№ Наименование организации
Количество
1
МЗ РК
24
2
Комитет
контроля
мед.и
фарм. 84
деятельности
3
УВД, ДВД
40
4
Дни открытых дверей
79
5
Всего
227
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ СЕТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
УНИВЕРСИТЕТСКИХ КЛИНИК
Основные направления деятельности и функции

содействует развитию Сети интегрированных университетских
клиник, участвует в разработке и заключении соглашений, осуществляет
контроль над их выполнением;

вносит в соответствующие органы университета и его подразделений,
исполнительной власти предложения о разработке, принятии нормативных,
правовых и других актов по вопросам, касающимся образовательной,
клинической и научной сфер, условий и качества предоставляемых услуг,
практики студентов, интернов, резидентов, в том числе участвует в
13.
65 беттің 15 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
разработке и формировании программ по вопросам оптимизации работы
кадров РГП «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», осуществляет контроль над
их реализацией;

представляет и защищает законные права и интересы всех
задействованных лиц, организаций, добивается
образовательной,
клинической и научной направленностей в вопросах организации и
оптимизации деятельности клиник, производственной практики, лечебной и
педагогической нагрузки, оплаты и нормирования труда, занятости, и
других, касающихся уровня и качества образовательной, клинической и
научной деятельности университетских клиник;

участвует на паритетной основе в управлении и распределении
финансирования Сети интегрированных университетских клиник;

участвует в урегулировании коллективных споров, организации и
проведении в соответствии с законодательством собраний и других
коллективных действий, является представительным органом в разрешении
коллективных споров на всех его этапах;

организует
и
проводит
обучение
кадров,
осуществляет
организационно-пропагандистскую работу, изучает и распространяет опыт
передовых клиник, способствует распространению образовательных,
экономических, правовых и научных знаний;

обеспечивает исполнение решений университетскими клиниками по
вопросам, касающимся образовательной, клинической и научной
деятельности.
Основные показатели деятельности и результаты
Всего за указанный период было проведено 25 заседаний
Координационного совета, в ходе которых обсуждались текущие вопросы
хозяйственной, клинической, научной, образовательной деятельности
университетских клиник. Решения Совета выполняются в рабочем порядке.
Рассмотренные вопросы
- Дальнейшая деятельность по развитию концепции сестринского дела
в КазНМУ
- Инновации в Сети интегрированных университетских клиник:
внедрение медицинской карты стационарного больного согласно стандартов
JCI
Проект решения:
Одобрить работу клинического совета и рекомендовать решения совета
направлять в соответствующие структуры.
Ответственные: Директор департамента по клнической работе
Дүйсекеев А.Д., секретарь клинического совета.
65 беттің 16 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
3. О выполнении «Программы по предупреждению и раннему
выявлению туберкулеза среди студентов КазНМУ».
Докладчик:
Зав.кафедрой
фтизиопульмонологии,
профессор
Ракишева А.С.
Туберкулез
остается
важной
проблемой
общественного
здравоохранения во всем мире. В период современной эпидемиологической
ситуации по туберкулезу студенты относятся к группе риска по
заболеванию данной инфекцией, поэтому профилактика туберкулеза среди
учащейся молодежи – один из приоритетов политики Правительства
Казахстана.
Переходя из стен школы в стены ВУЗа студенческая молодежь
вынуждена адаптироваться к ряду факторов, таких как бытовые,
финансовые, климато-географические, экологические. К этому следует
добавить и информационные перегрузки, а также ускорение темпов и ритма
жизни. Все это требует от студента значительного напряжения нервнопсихических
процессов,
активной
перестройки
деятельности
функциональных систем и ведет к снижению защитных сил организма.
Актуальность изучения данной проблемы обусловлена высокой
заболеваемостью туберкулезом студентов нашего университета, и
необходимостью совершенствования системы профилактических и лечебнооздоровительных мероприятий.
Программа по предупреждению и раннему выявлению туберкулеза
среди студентов КазНМУ была принята 25 декабря 2013 года на Ученом
совете КазНМУ.
Цель - обоснование, разработка и внедрение комплекса мероприятий
по профилактике туберкулеза у студентов на основе оценки состояния
здоровья студенческой молодежи и эпидемиологической ситуации.
Задачи:
 Дать медико-социальную характеристику и выявить клиникоэпидемиологические особенности течения туберкулеза у студентов для
оценки состояния здоровья и определения факторов риска заболевания
туберкулезом студенческой молодежи
 Разработать и внедрить комплекс противотуберкулезных мероприятий
по профилактике туберкулеза среди студентов
Сроки реализации: 2013-2015 гг.
Задачи программы, поставленные на 2013 год, решены в рамках
внутривузовского гранта «Разработка мероприятий по профилактике
туберкулеза среди студентов»:
 Сформирована группа высокого риска по заболеванию ТБ
 Выявлены факторы риска заболевания ТБ
65 беттің 17 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ

Разработан комплекс противотуберкулезных мероприятий
В выполнении НТП приняли участие: кафедра фтизиопульмонологии
(зав.каф.проф. Ракишева А.С.), кафедра иммунологии (зав.каф.проф.
Шортантаев А.А.), клинический отдел КазНМУ (начальник – доцент
Измайлова С.Х.), институт им. Б.Атчабарова (директор – д.м.н.
Ералиева Г.Т.).
Материал и методы исследования:
Была сформирована группа риска по заболеванию туберкулезом.
К группе риска относились студенты из контакта с больными
туберкулезом, часто болеющие, с хроническими заболеваниями органов
дыхания, с низким социальным статусом, проживающие в общежитиях, на
съемных квартирах. Данные лица состоят на диспансерном учете в здрав.
пункте КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. Группа риска была сформирована
на основании данных анамнеза, флюорографического обследования,
медицинской карты студента (ф.086).
Социальный статус студентов определялся на основании списков из
клинического отдела университета, составленных работниками деканата, в
которых имелись указания на материальное положение (малоимущие и дети
сироты, нуждающиеся в дополнительной материальной помощи).
Информация о студентах, перенесших туберкулез получена из
противотуберкулезного диспансера, здрав.пункта и клинического отдела.
В ходе исследования
проведены следующие виды работ:
анкетирование – по разработанной анкете, при этом оценена медикосоциальная и клинико-эпидемиологическая характеристики. Лабораторные
исследования (общий анализ крови), иммунологические (цитокины интерлейкины, НСТ-тест – тест восстановления нитросинего тетразолия,
отображающий метаболический потенциал покоящихся фагоцитирующих
клеток крови). Студенты из группы риска для укрепления иммунитета
получали кисло-молочный продукт «Актимель», эффективность которого
оценена иммунологическим исследованием (кафедра иммунологии –
зав.каф. проф. Шортанбаев А.А., институт Б.Атчабарова – директор д.м.н.
Ералиева Л.Т.).
Разработан дизайн информационных листков, календарей и стендов
для общежитий отражающих вопросы раннего выявления и профилактики
туберкулеза среди студенческой молодежи, которые изданы типографским
способом (кафедра фтизиопульмонологии – зав.каф.проф. Ракишева А.С.).
Результаты:
В ходе проведенного исследования установлено, что заболеваемость
активным туберкулезом студентов университета в динамике снижается, но
остается высокой, превышая общую заболеваемость студентов по городу в
2,7 раза и общереспубликанский показатель – в 1,8 раз.
65 беттің 18 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Все заболевшие туберкулезом студенты были приезжими: из ЮКО –
49,8%, Алматинской области – 28,6%, Кзылординской области – 21,6%.
Полноценного питания, регулярного приема пищи не было ни у
одного заболевшего туберкулезом студента, при этом каждый второй
питался 2 раза в день. Простудные заболевания отмечали 71% студентов, на
диспансерном учете по различным соматическим заболеваниям состоял
каждый пятый студент. Следует отметить, что несмотря на пропаганду
здорового образа жизни, каждый третий студент курит. Проведенное
исследование подтвердило факт, что многие студенты имеют невысокий
уровень доходов (ежемесячный доход составил от 5 до 18 000тг у 81,9%
человек), что заставляет их подрабатывать во время учебы, и для трети из
них это негативным образом сказывается на состоянии здоровья. Каждый
третий заболевший туберкулезом студент совмещал учебу с работой.
Основным методом выявления туберкулеза у студентов остается
профилактическая флюорография, однако растет число лиц, выявленных
при обращении к врачу (36,2-43,2%), что свидетельствует о необходимости
проведения санитарно-просветительной работы по раннему обращению
заболевших к врачу и своевременному выявлению инфекционного
процесса, а также повышения настороженности врачей в отношении
раннего выявления туберкулеза у студентов.
В структуре клинических форм преобладает инфильтративный
туберкулез легких, - 64,3% (Р<0,01), очаговый туберкулез встречался в
35,7%. Следует отметить относительно более благоприятную структуру по
сравнению с предыдущим годом (2012), когда инфильтративный туберкулез
составлял 89,5%, туберкулома – 5,25%, плеврит – 5,25%.
При анализе наличия деструкции легочной ткани и бактериовыделения
выявлено, что у 14,4% студентов за последний год процесс протекал с
распадом и бактериовыделением. Следует отметить, что в динамике за
последний год отмечается снижение бактериовыделения (31,6%- 14,4%), что
свидетельствует с одной стороны о благоприятной тенденции, а с другой сохраняется эпидемиологическая опасность бактериовыделителей.
Факторами риска развития туберкулеза среди студенческой молодежи
явились: проживание на съемной квартире, в общежитии, у родственников
(100%), низкий материальный достаток (81,9%), неудовлетворительное,
нерегулярное питание, частые простудные заболевания (71%),
нерационально
организованный
режим
учебы
и
отдыха,
психоэмоциональные перегрузки.
На основании полученных данных разработан «Алгоритм выявления и
диагностики туберкулеза органов дыхания у студентов» (опубликовано в
журнале «Вестник КазНМУ» за 2014 г).
65 беттің 19 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Изучена эффективность влияния кисломолочного пробиотического
продукта «Actimel» на особенности иммунитета у студентов,
принадлежащих к группе риска по отношению к возможности заболевания
туберкулезом (100 человек). Проведенные иммунологические исследования
по эффективности применения кисломолочного продукта «Актимель»
показали, что у студентов, относящихся к группе риска отмечается
достоверное снижение по сравнению с контрольной группой таких
показателей врожденного и адаптивного иммунитета, как продукция ИЛ-2 и
ИФН-γ, а также некоторое снижение метаболической активности фагоцитов
и индекса стимуляции в НСТ-тесте, что свидетельствует о существовании
или формировании вторичных иммунодефицитных состояний (ИДС) у этих
людей. Как известно, наличие ИДС является фактором риска в отношении
возможности возникновения инфекционных заболеваний, в том числе и
туберкулеза, а также может способствовать дальнейшей хронизации
процесса
у
больных
туберкулезом.
Ежедневное
применение
кисломолочного продукта Актимель в течение 4-х недель привело к
восстановлению метаболической активности нейтрофилов периферической
крови на 21% в результате активации фагоцитарного звена врожденного
иммунитета. Установлено повышение продукции ИЛ-2 и ИФН-γ на 48% и
47% соответственно, что свидетельствует о стимуляции как врожденного,
так и адаптивного звеньев иммунитет, что способствует улучшению
противоинфекционной защиты организма исследуемых, принадлежащих к
группе риска.
На основании проведенного исследования разработан комплекс
противотуберкулезных мероприятий по профилактике туберкулеза среди
студентов, включающий следующие мероприятия:
Раннее выявление туберкулеза - сформирована группа риска,
постоянно оказывается консультативная помощь, ведется учет и контроль
больных и переболевших, разработан «Алгоритм выявления и диагностики
туберкулеза у студентов».
Социальная помощь больным включает: материальную поддержку
студентов, заболевших туберкулезом, улучшение условий проживания,
состоящих на диспансерном учете, относящихся к группе риска.
Профилактические мероприятия, направленного на повышение знаний
о туберкулезе: научно - студенческие конференции (2), в том числе и
межвузовская к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, лекции во всех
общежитиях, показ фильма студентам всех курсов о раннем выявлении и
профилактике туберкулеза (5 апреля 2013 года и 2 апреля 2014 года в театре
«Concordiа»), проведение конкурса на лучшую листовку и стих о
туберкулезе, санитарно-просветительная работа по здоровом образу жизни.
65 беттің 20 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Разработаны и размножены информационные материалы по
профилактике и раннему выявлению туберкулеза (пособие для студентов
«Что нужно знать о туберкулезе» на двух языках, стенды для общежитий,
календари, информационные листки).
На основании проведенных иммунологических исследований доказана
эффективность применения кисломолочного продукта «Актимель» у
студентов из группы риска для повышения показателей иммунитета.
Результаты исследования доложены на 6 конференциях, в том числе 2
международных.
Проведено 2 студенческие конференции «Мы победим туберкулез» для студентов 3-5 курсов ОМ (29.03.13г.), и межвузовская «Остановить
туберкулез!» (3 апреля 2014 г в в театре «Concordiа»), организованных
кафедрой фтизиопульмонологии, совместно с департаментом по
клинической работе и департаментом развития социально- культурных
компетенций студентов.
Проведено 2 «Круглых стола» с представителями студенческой
поликлиники и санитарно-эпидемиологического надзора (21.02.13, 11.1013),
организованных департаментом по клинической работе (начальник – доцент
Измайлова С.Х.).
Опубликовано и подано в печать 5 научных статей, в том числе 4 - в
реферируемых журналах. Подготовлены методические рекомендации.
Результаты исследования доложены на 7 конференциях, в том числе
международных: Международная научно-практическая конференция
«Интеграция медицинского образования Казахстана в Болонский процесс»
(25.05.13);
Международная
научно-практическая
конференция
«Современные тенденции развития медицинского образования и
здравоохранения в мире» Актуальные вопросы фтизиопульмонологии»
(4.12.13) – 2 доклада; 2 Круглых стола по проблеме ТБ среди студентов
КазНМУ : (21.02.13 и 11.10.13); Городская конференция, посвященная
Всемирному Дню борьбы с ТБ (20.03.13, 20.03.2014); Заседание с
заведующими кафедр КазНМУ по проблеме туберкулеза среди студентов
(27.03. 2013).
Студенты и интерны под руководством преподавателей кафедры
фтизиопульмонологии в соответствии планом Департамента развития
социально- культурных компетенций студентов (директор - Шынгысбаев
Л.С.) прочитали лекции по раннему выявлению и профилактике
туберкулеза:
 В 2013 году - в 35 школах города (более 4500 школьников);
в 5 ВУЗах города (КазНТУ, КазАТУ, Каз АУ, КазНУ - 5 факультетов).
 В 2014 году – в ВУЗах города – КазНТУ, КазНУ – 5 факультетов,
КазАТУ, шк.№ 56
65 беттің 21 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Результаты исследования показали, что проблема туберкулеза среди
студенческой молодежи сегодня остается актуальной. Наблюдается высокая
инфицированность и заболеваемость студентов туберкулезом, при этом
болеют чаще приезжие студенты, проживающие на съемных квартирах, у
родственников, в общежитиях, что свидетельствует о необходимости
материальной поддержки студентов, улучшении условий быта, правильном,
здоровом образе жизни.
Главной причиной инфицированности и заболевания туберкулезом у
студентов является воздействие на их организм комплекса неблагоприятных
факторов возникновения заболевания. При этом ведущими являются
социальные, такие как: миграция и адаптация, большая напряженность
нервной системы, перегрузки, неблагополучные социально-бытовые
условия - неполноценное питание, скученность в общежитиях,
неправильный режим дня.
Для достижения максимальной эффективности, мероприятия по
охране здоровья студенческой молодежи должны носить целевой,
комплексный, долгосрочный характер.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Несмотря на снижение заболеваемости туберкулезом студентов КазНМУ
в 2013 году, этот показатель остается высоким и проблема туберкулеза
среди студенческой молодежи не теряет своей актуальности.
2. Проведенным исследованием определена медико-социальная и клиникоэпидемиологическая
характеристика
туберкулеза
у
студентов,
установлены факторы риска заболевания туберкулезом студенческой
молодежи, что позволило разработать «Алгоритм выявления и
диагностики туберкулеза органов дыхания у студентов», который
рекомендовано использовать в практике.
3. Доказана эффективность применения кисломолочного продукта
«Актимель» у студентов из группы риска с целью повышения
иммунитета.
4. Разработанный комплекс мероприятий по профилактики туберкулеза
среди студентов, реализованный в рамках внутривузовского гранта и
программы борьбы с туберкулезом среди студентов КазНМУ, требует
дальнейшего продолжения и может быть использован в других ВУЗах
республики.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Продолжать профилактические мероприятия в соответствии с
«Программой по предупреждению и раннему выявлению туберкулеза
среди студентов КазНМУ».
65 беттің 22 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Ответственные: Департамент по клинической работе, доцент
Измайлова С.Х., зав.кафедрой фтизиопульмонологии, профессор
Ракишева А.С.
2. Формировать у студентов университета мотивацию ведения здорового
образа жизни и личной ответственности за свое здоровье.
Ответственные: директор департамента развития социально-культурных
компетенций студентов Шынгысбаев Л.С.
3. Рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для продолжения
реализации
«Программы
по
предупреждению
и
раннему
выявлению туберкулеза среди студентов КазНМУ».
Ответственные: проректор по экономическим вопросам Айнабекова П.Д.
Срок исполнения: 2013-2014 уч.г.
65 беттің 23 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
4. Отчет о работе Департамента по академической работе за период 20112013 год.
Докладчик: директор ДАР Абирова М.А.
Департамент по академической работе (ДАР) является структурным
подразделением
университета,
координирующим
организацию
академической работы.
В 2013-2014 учебном году в связи с тем, что Департамент по
академической работе кроме координации организации и методического
обеспечения учебного процесса курирует более широкий круг вопросов,
связанных с реализацией принципов Болонского процесса (академическая
мобильность обучающихся и ППС, мониторинг качества образования,
гармонизация содержания образовательных программ по направлениям
подготовки, академические рейтинги обучающихся и ППС и др.), развитием
педагогического мастерства ППС в соответствие с Моделью медицинского
образования КазНМУ
Департамент по учебно-методической работе
переименован в Департамент по академической работе.
В структуру Департамента по академической работе
входят
нижеперечисленные структурные подразделения:
1) Отдел учебно-методической работы
2) Центр языковой подготовки
3) Управление офис-регистратора:
- Студенческая канцелярия
- Отдел планирования и контроля учебного процесса
- Офис – регистратора
Департамент осуществляет свою деятельность на основании «Положения о
департаменте по академической работе».
Основные направления деятельности ДАР:
- эффективная организация учебного процесса;
- методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с
требованиями ГОСО
специальностей и нормативных документов по организации учебного
процесса;
- координация методической деятельности кафедр;
- координация обеспечения дисциплин учебно-методической литературой;
- содействие внедрению инновационных – образовательных технологий на
кафедрах/модулях университета;
- координация академической мобильности студентов и профессорскопреподавательского
состава;
- координация мониторинга качества образования;
65 беттің 24 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
- ведение статистической отчетности по контингенту обучающихся
Распределение функциональных обязанностей
подразделений ДАР
среди структурных
ДЕПАРТАМЕНТ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Отдел учебнометодической работы
Координация методической
деятельности кафедр,
унификация учебнометодической документации
Анализ, изучение потребности,
планирование закупа и
издания учебной и учебнометодической литературы
Обеспечение и
распространение передового
опыта по организации и
совершенствованию учебнометодической работы
Повышение инновационной
компетентности ППС путем
проведения обучающих и
информационных семинаров,
конференций и круглых
столов
Отдел планирования и
контроля учебного процесса
Разработка рабочих учебных планов
по специальностям, на основе ГОСО
Управление офисрегистратора
ведение и поддержание в
актуализированном состоянии
электронной базы данных
обучающихся
Составление графика учебного
процесса вуза на основе
утвержденных рабочих учебных
планов
автоматизированный учет
успеваемости обучающихся
Формирование групп на
учебный год в соответствии с
контингентом обучающихся
по специальностям высшего
образования и планом набора
студентов на первый курс
унифицированная и
централизованная подготовка,
издание и регистрация приказов
по личному составу обучающихся
Разработка и утверждение
расписания учебных занятий, учебноэкзаменационной сессии, итоговой
государственной аттестации
Учет занятости и контроль за
рациональным использованием
аудиторного фонда
централизованная организация
работы по выдаче студенческих
билетов, зачетных книжек и их
дубликатов
выдача и регистрация
транскриптов обучающимся
Центр языковой
подготовки
координация процесса
языкового обучения в
университете
централизованное управление
полиязычным образованием по
всем языкам триединства
(казахский,русский,английский)
централизованное управление
полиязычным образованием по
всем ступеням (бакалавриат,
магистратура, докторантура)
междисциплинарная
координация языковых
дисциплин с базовыми и
профилирующими
дисциплинами в рамках модели
медицинского образования
Организация, руководство, координация, контроль и реализация образовательной
деятельности в Университете, направленной на подготовку компетентных в области
выбранной профессиональной деятельности специалистов, обладающих глубокой
теоретической и практической подготовкой в соответствии Моделью медицинского
образования КазНМУ, государственными образовательными стандартами специальностей и
потребностями рынка труда
Взаимодействие ДАР с другими структурными подразделениями
65 беттің 25 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Работа департамента осуществляется в соответствии с планом
основных мероприятий по реализации стратегии развития КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова на 2011-2015 год по следующим направлениям:
Совершенствование системы управления образовательным
процессом
1.1.В соответствии с Моделью медицинского образования в КазНМУ
сотрудники ДАР приняли участие в разработке матричной структуры
управления образовательным процессом;
1.2.В соответствие с нормативными документами МОН РК и МЗ РК
разработаны регламенты по вопросам организации образовательного
процесса в университете:
I.
№
1
2
3
4
5
Наименование документа
Правила организации учебного процесса в РГП КазНМУ им
С.Д.Асфендиярова на текущий учебный год
Правила оценки учебных достижений обучающихся РГП
«КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова» на текущий учебный год
Регламент ликвидации академической задолженности студентами
Регламент заполнения учебного журнала по учету аудиторных
занятий, ведомостей, итогов промежуточной аттестации
Концепция повышения качества образования в КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова
65 беттің 26 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
6
7
8
9
10
11
Положение о порядке формирования заявки на приобретение и
издание учебной и учебно-методической литературы
Положение об организации и проведении практики студентов
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
Положение об академической мобильности обучающихся РГП
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
Положение о службе эдвайзеров
Порядок проведения апелляции
Регламент составления УМКД
1.3.Для научно-методологического обоснования разработки контрольноизмерительных средств создан Центр педагогических измерений имени
В.С. Аванесова(приказ № 638 от 28.02.13).
1.4.С целью постоянного мониторинга внедрения инновационных методов
обучения в учебный процесс, совершенствования методов оценки
учебных достижений обучающихся
созданыи функционируют
комиссии по образовательному процессу:
1) Комитеты образовательных программ(№895 от 31.10.2013)
2) Апелляционная комиссия (№827 от 10.10.2013)
3) Группа по внедрению инновационных технологий в учебный
процесс (№986 от 18.11.2013)
4) Группа тестологов (№794 от 02.10.2013)
5) Группа независимых экспертов(№17 от 13.01.2014)
6) Комиссия по рецензирования и планированию учебнойметодической литературы(№1019 от 26.11.2013)
7) Рабочая группа по определению стратегии, реализации и
мониторинга кредитной системы обучения(№320 от 29.01.2014)
1.5.Разработаны показатели по методической работе для Положения «О
системе ключевых показателей эфективности деятельности ППС»
1.6.Для оптимизации деятельности структурных подразделений, а также
видов и форм оплаты труда, основанных на мотивации и принципе
самоуправления, разработан и реализуется
пилотный проект
«Оптимизация деятельности структурных подразделений КазНМУ им.
С.Д. Асфендиярова через систему самоуправления»
II. Совершенствование образовательного процесса.
2.1.Сотрудники ДАР приняли непосредственное участие в разработке
компетентностно
ориентированной
Модели
медицинского
образования, основанной на 5 компетенциях. Модель зарегистрирована в
Комитете по правам интеллектуальной собственности МЮ РК
(Свидетельство № 266 от 28 февраля 2012 года).
65 беттің 27 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
2.2. За отчетный период коллективом авторов из числа ППСуниверситета
под руководством ДАР изданы книгипо вопросам организации
образовательного процесса:
1) Медициналық білім беру үлгісі, 1-бөлім. Құзіреттер,2011ж.,
(Модель медицинского образования КазНМУ. Часть 1.
Компетенции),
2) Медициналық білім беру үлгісі, 2-бөлім, Оқу бағдарламары,
КазНМУ 2011ж. (Модель медицинского образования в КазНМУ.
Часть 2.
3) Образовательные программы, Медициналық білім беру үлгісі, 3бөлім.
4) Білім беру әдістері мен түрлері, 2011г., (Модель медицинского
образования КазНМУ. Часть 3. Методы и формы обучения),
5) Модель медицинского образования КазНМУ. Часть 4. Методы
оценки,
Модель медицинского образования КазНМУ:
Компетентностно-ориентированные образовательные программы в
интернатуре 2011г.,
6) Модель медицинского образования КазНМУ: предварительные
итоги, проблемы, перспективы, 2011г.,
7) Модель медицинского образования КазНМУ: Современное
состояние и перспективы развития фармацевтического образования
2011г.,
8) Модель медицинского образования КазНМУ: Коммуникативные
навыки выпусника, 2011г.,
9) Модель медицинского образования КазНМУ: практические навыки
выпускника, 2011г.,
10) Модель медицинского образования КазНМУ: Оценка компетенций
по уровням обучения (базовое медицинское образованиебакалавриат),
11) Модель медицинского образования КазНМУ глазами будущих
медиков 2012г.
12) Новые образовательные и аттестационные технологии в
медицинском ВУЗе. Квантованные учебные тексты с заданиями в
тестовой форме. Книга 1, 2013г.,
13) Новые образовательные и аттестационные технологии в
медицинском ВУЗе. Квантованные учебные тексты с заданиями в
тестовой форме. Книга 2, 2013г.
2.3. Под координацией ДАР:
65 беттің 28 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
- УД и КОПами проведена работа по адаптацииУМКД для всех
специальностей к компетентностно - ориентированной модели и
кредитной технологии обучения
- в соответствии с требованиями Национальной рамки квалификаций
Республики
Казахстан,
разработаны
Квалификационные
характеристики бакалавров по курсам обучения для специальностей:
• 5В130100 «Общая медицина»,
• 5В130200 – «Стоматология»,
• 5В110300 «Фармация»,
• 5В074800 «Технология фармацевтического производства»,
- разработаны 23 образовательных программ по направлениям
подготовки внутри специальностей;
- внедрена кредитная система обучения на всех специальностях.
2.4. Ежегодно ДАР совместно с УД и деканатами факультетов проводит
Ярмарку элективных дисциплин, издает ежегодный Каталог элективных
дисциплин на учебный год и каталог элективных дисциплин на летний
семестр. В 2014 году впервые Ярмарка элективов проведена в on-line
режиме.
2.5. Сотрудники департамента по академической работе
принимают
активное участие в работе интерактивной площадкиG-global по
образовательной деятельности:
За 2013-2014 учебный год сотрудниками ДАР размещены 2 доклада, 1
виртуальный проект, 8 коментариев. В том числе:
1) доклад заместителя директора Департамента по академической
работы Славко Е.А. на тему «Реализация кредитной системы
обучения в КазНМУ»;
2) доклад директора центра языковой подготовки Толеевой Н.А. на
тему «Үштілдік білім беру - жоғары білікті маман даярлаудың басты
шарты»;
3) Виртуальный проект на тему
«КазНМУ.Здравоохранение
Казахстана.Медицинское образование»
III. Реализацияпрограммы 3-язычного обучения
3.1. Центром языковой подготовкдепартамента по академической работы
был проведен ряд мероприятий:
- Обучение ППС для совершенствования языковой компетенции
 В рамках зимней школы проведены языковые тренинги:
за 2012-2013 уч.год обучено 79 ППС,
за 2013-2014 уч.год обучено 105 ППС, итого- 184 человек
65 беттің 29 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
 В 2012 г. прошли обучение английскому языку за счет средств
КазНМУ – 96 преподавателей
 В 2013-2014 уч.году в языковом Центре StudyInn прошли обучение
24 ППС.
Итого за отчетный период на языковых курсах прошли обучения
– 304 ППС
- В 2013-2014 учебном году сотрудниками ДАР с привлечением
специалистов
из
Национального
центра
тестирования
и
Международного образовательного
центраStudyInn проведено
тестирование на определение уровня знания государственного и
английского языка.
На определение уровня знания казахского языка прошли тестирование
1246 человек
Уровень владения казахским
языком сотрудников
37.40%
42.50%
15.30%
4.70%
0.10%
На определение уровня знания английского языка прошли тестирования
996 человек
65 беттің 30 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Уровень владения английским языком
сотрудников
29.50%
28.40%
21.40%
19.30%
1.20%
- для
координации и унификации издательской деятельности на
казахском языке функционирует терминологическая комиссия
КазНМУ;
3.2. В целях совершенствования организации и информатизации учебного
процесса под руководством ДАР созданаи функционирует система
АИС-КазНМУ, которая обеспечивает:
- свободный доступ обучающихся к учебным ресурсам через создание
электронной базы УМКД, базы тестовых заданий (БТЗ);
- прозрачность учебных достижений обучающихся через ведение
электронного журнала;
- выбор дисциплин и преподавателя, которые проводятся в on-line
режиме;
- размещение полной информации о ППС кафедр.
3.3.
ДАР
координирует
организацию
и
учебно-методическую
обеспеченность профессиональной практики.
3.4. ДАР координирует подготовку и проведение Методического совета,
на заседаниях которогорассматриваются
вопросы организации
образовательного процесса;
Сотрудники ДАР выносят на рассмотрение и обсуждение Ученого
совета вопросы по организации академической работы.
IV. Интернационализация образования
4.1. Разработка совместных образовательных программ
и программ
двудипломного образования
 Разработаны 15 образовательных программ с зарубежными вузами
для бакалавров по специальности «5В110300 - Фармация»
65 беттің 31 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
 Разработана 8 образовательных программс зарубежными вузами для
магистратуры по специальности «6М110400-Фармация» и
«6М074800 – Технология фармацевтического производства».
 Разработана 4 образовательных программ с зарубежными вузами
для доктарантуры по специальности «6D110400 – Фармация» и
«6D074800 - Технология фармацевтического производства»
4.2. Разработаны образовательные программы
двудипломного
образования с GSMBarcelona для 5 специальностей магистратуры:
1) 6М110200М-ОЗ,
2) 6М114100-Фармация,
3) 6М074800-Технология фармацевтического производства,
4) 6М110300-Сестринское дело
5) 6М110100-Медицина
4.3.Реализация программы приглашения зарубежных ученых и
академической мобильности
Приглашения зарубежных ученых в
КазНМУ
200
171
150
113
101
100
50
0
2011 год
2012 год
2013 год
Академическая мобильность студентов КазНМУ
170
180
152
160
140
120
100
80
57
60
40
20
18
56
18
0
2011-2012 уч.год
Входящая
внутренняя
академическая
мобильность
студентов
Исходящая
внутренняя
академическая
мобильность
студентов
Исходящая
внешняяакадемиче
ская мобильность
студентов
2012-2013 уч.год
65 беттің 32 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Академическая мобильность студентов КазНМУ
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Входящая внутренняя
академическая мобильность
студентов
46
35
21
2013-2014 уч.год. Зим.семестр
Исходящая внутренняя
академическая мобильность
студентов
Исходящая
внешняяакадемическая
мобильность студентов
V. Улучшение материальной обеспеченности учебного процесса:
 ежегодно формируется заявка на учебно-методическую литературу, и
проводится анализ ее выполнения;
 с целью развития e-learningобучение студентам КазНМУ в 2011 году
были вручены 1000 нетбуков, в 2012 году 1000 нетбуков ППС.
VI. Развитие человеческих ресурсов
6.1.Сотрудниками ДАР совместно со специалистами из КазНМУ,РК и
зарубежными учеными регулярно проводят обучающиеся семинары,
научно-практические конференции:
1) Ежегодные семинары для ППС по вопросам организации учебного
процесса:ежегодно проходят обучения 500-700 ППС;
2) Зимняя школа для ППС:2012-2013 учебный год прошли обучение 234
человек;
2013-2014 учебный годы прошли обучение 105 человек.
Всего 339человек
3) Семинары по вопросам организации учебно-методической,
воспитательной и клинической работы на кафедрах для вновь
назначенных заведующих кафедрами за 2012-2013 учебный год
прошли обучение 30 заведующих кафедр.
4) по вопросам разработки ИУП студентов обучено 116 эдвайзеров
Университета
5) Визитинг- профессором ДАР Орвилл Брюс Адамсом по вопросам
менеджмента за период 2011-2013 год было обучено – 202 ППС
6) Визитинг- профессором ДАР В.С. Аванесовым по тестологииза
период 2011-2013 годбыло обучено- 407 ППС
65 беттің 33 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
6.2. Сотрудники ДАР планомерно повышают свой профессиональный
уровень.
За период 2011-2013 гг. 7 сотрудников прошли обучения по вопросам
методологии обучения,организация образовательного процесса,
организация академической мобильности, КСО, развитие языковой
компетенции в КазНМУ, АГИУВ, МОНРК.
VII. Формирование связей с общественностью
7.1. ДАРежегодно организует подготовку документов ППС для участияв
конкурсе «Лучший преподаватель ВУЗа» МОН РК. В 2012 году
звание «Лучший преподаватель вуза»получила
заведующий
кафедрой профессор кафедры микробиологии, вирусологии, и
иммунологии Рамазанова Б.А.,в 2013 году
звание «Лучший
преподаватель вуза» получили декан фармацевтического факультета
Датхаев У.М. и заведующий кафедрой общей гигиены и экологии
Кенесариев У.И.
7.2. Для поддерживания позитивного имиджа КазНМУ ежегодно при
непосредственном участии Департамента академической работы
проводятся конкурсы «Лучший преподаватель», «Лучший факультет»,
«Лучший Учебный департамент»;
7.3.Сотрудники ДАР организуют и проводят
традиционные
конференции,где
рассматриваются
вопросыорганизации
образовательного процесса:
Августовские конференции
 26-28 августа 2010 года - «Новый учебный год: задачи и перспективы»
 27-28 августа 2011 года - «Новый 2011-2012 учебный год: задачи и
перспективы».
 27 – 29 августа 2012 года - «Итоги 2011 – 2012 учебного года. Задачи и
перспективы развития КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова».
 27 – 29 августа 2013 года - «Итоги 2012 – 2013 учебного года. Задачи и
перспективы развития на 2013-2014 учебный год».
В рамках Дней Университета
 3 декабря 2011 года - Круглый стол с международным участием «Модель
медицинского образования КазНМУ: инновационные технологии в
системе подготовки медицинских кадров», посвященный 20-летию
независимости республики Казахстан и Национальному Дню здоровья
«20 шагов к здоровью»
 4 декабря 2012 года) - Круглый стол с международным участием “Дорога
к академическому совершенству”
65 беттің 34 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
 2-4 декабря 2013 г. - «Современные тенденции развития медицинского
образования
и
здравоохранения
в
мире. Возможности
для
международного сотрудничества».
Майские конференции
 20 мая 2011 года - «Модель медицинского образования КазНМУ:
предварительные итоги, проблемы и перспективы»
 25-26 мая 2012года - «Опыт реализации Модели медицинского
образования Казахского национального медицинского университета
имени С.Д.Асфендиярова».
 25 мая 2013 года - «Интеграция медицинского образования Казахстана в
Болонский процесс».
Проект решения:
1) Информацию принять к сведению
2) Работу ДАР в период 2011-2013 г считать удовлетворительной.
65 беттің 35 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
5. 2014-2015 оқу жылына арналған бакалавриат бойынша штаттық
кестені анықтауға арналған оқу жүктемесінің жобасын бекіту туралы.
Баяндамашы: АЖД директоры М.А.Абирова
Бакалавриат бойынша білім алушылар санының жобасы – 6403 адам
Жалпы топ саны – 387, кіші топ саны – 725;
Дәрістік лектер саны – 115;
Оқытушылар құрамы санының жобасы 1:6 нормаға сәйкес анықталады;
Жалпы стажер-оқытушылар саны – 65 адам, оның ішінде бакалавриат
бойынша -57 адам;
6. Бакалавриатта оқу үдерісін ұйымдастыратын кафедралар мен модульдердің
саны – 94;
7. Бакалавриат бойынша жалпы оқу сағаты санының жобасы – 627032 сағат;
8. Бакалавриат бойынша 2014-2015 оқу жылына арналған орташа оқу оқу
жүктемесінің жобасы:
 Профессор-оқытушылар құрамы үшін – 630 сағат;
 Кафедра меңгерушілеріне – 540 сағат;
 Модуль жетекшілеріне – 400 сағат;
 2 жылдық стажер – оқытушыларға 300 сағат;
 3 жылдық стажер – оқытушыларға 500 сағат;
 Университеттің «Алтын қоры» – 300 сағат (кеңестік жұмыстар);
9. Сағаттық төлем қорының жобасы – 20632 сағат (3,2 %);
10. Сағаттық төлем қоры төмендегі аталған жұмыстарды қамтиды :
- Проректорлар мен декандардың оқу жүктемесіне;
- Мемлекеттік емтихан төрағаларының жұмысы уақыты;
- Мемлекеттік емтихан жұмыстары (Рецензиялау, дипломдық жұмысты
қорғау, білім алушыларға басшылық ету);
- Оқу өндірістік тәжірбиелерін ұйымдастыру;
- Оқу бағдарламалары комитеттерінің төрағаларының жұмысы;
- Апелляциялық комиссия жұмыстары;
- Оқу үдерісіне инновациялық технологияларды енгізу тобының жұмысы;
- Тестологтар тобының жұмысы;
- Тәуелсіз эксперттер жұмысы;
- Оқу әдістемелік әдебиеттерді жоспарлау және рецензиялау бойынша
комиссиясы жұмысы;
- Оқытудың кредиттік жүйесіне мониторинг өткізу және жүзеге асыру,
стратегиясын анықтау бойынша жұмыстар.
Шешім жобасы:
1.
2.
3.
4.
5.
2014-2015 оқу жылына арналған бакалавриат бойынша штаттық кестені
анықтауға арналған оқу жүктемесінің жобасы бекітілсін.
65 беттің 36 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Содоклад проф. Соколова А.Д
По докладу директора ДАР Абировой М.А.
“Проект штатного расписания и расчета учебных часов на 2014-2015
учебный год”
Доклад Абировой М.А. представляет подробное изложение плана
штатного расписания и расчета учебных часов на 2014-2015 учебный год.
Материалы предложены из расчета количества студентов и учебных групп.
Учтены нагрузки преподавателей, заведующих кафедрами и заведующих
модулями с учетом стажеров 2 и 3 лет обучения. Общая нагрузка по
бакалавриату составляет 627032 часа. Отдельно внедрена почасовая
нагрузка, которая составляет 20632 часа или 3,2% от общей нагрузки.
В качестве вопроса можно отметить, что в данном в докладе
Абировой М.А. представлены материалы только по бакалавриату. Сверх
бакалавриата есть еще магистратура, интернатура и т.д.. Очевидно эти
данные будут представлены позже.
65 беттің 37 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
6. О готовности к проведению ИГА выпускников бакалавриата.
Докладчик: директор ДАР Абирова М.А.
В 2013-2014 учебном году из бакалавриата выпускаются всего 1679 человек
и 1 студент (ОМ) не допускается по академической задолженности
(Қасимов Дильмурат) в т.ч. по специальностям:
№
Специальности
Предварительно
Не
Количество
допущенные
допущенные к претендентов на
к сдаче ГАК
сдаче ГАК
диплом с
отличием
Общая медицина
1175
1
273
Стоматология
145
23
Фармация
76
24
Общественное
229
26
здравоохранение
5. Сестринское дело
36
3
6. Менеджмент (з/о)
18
Всего:
1679
1
349
На диплом с отличием претендуют 349 человек (21%). Все документы
претендентов на диплом с отличием проверены и все соответствуют
требованиям МОН РК (приказ №94 от 16.03.2011г.)
Разработано приложение к диплому Европейского образца сотрудниками
ДАР совместно с директорами УД и деканами факультетов. На получение
данного приложения подано 132 заявок. Необходимоопределить порядок
выдачи данного документа.
Для проведения ИГА сформирован и утвержден состав государственной
комиссии по специальностям (приказ ректора КазНМУ №1758 от 30.12.13г.)
По всем специальностям утверждены программы ИГА и размещены в
АИС КазНМУ.(Протокол №1 от 17.10.13гметод.совет)
Информация о готовности к ИГА специальностей:
I. Cпециальность «Общая медицина»
Государственный квалификационный экзамен по специальности «Общая
медицина», бакалавриат 5 курс, (ГОСО 2006) будет проведён в 2 этапа:
1 этап – интегрированное тестирование 2100 тестов по 300 тестов с
каждой профильной дисциплины
2 этап – будет проводиться в Центре практических навыков, по
следующим практическим навыкам:
 Сердечно-легочная реанимация
 Купирование анафилактического шока
1.
2.
3.
4.
65 беттің 38 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
 Коникотомия
 Зондовое промывание желудка
 Решение ситуационных задач
Перечень практических навыков обсужден и утвержден назаседаний КОП
терапевтических дисциплин (протокол № 4 от 27.12.2013г).
Сотрудниками кафедр разработаны:
 пошаговые рекомендации по каждому навыку, где указывается
клиническая ситуация,
оснащение,
критерии оценки шагов,
максимальная сумма баллов за все шаги,
время, отведенное на
задание;
 ситуационные задачи;
По приему практических навыков сформирован список экзаменаторовиз
ППС следующих кафедр: анестезиологии и реаниматологии, Интернатуры и
резидентуры по терапии, Интернатуры и резидентуры по ВОП.
В конце государственного экзамена баллы полученные за 1 и 2 этапы
суммируются, выставляется средний балл в соответствии с оценками
балльно-рейтинговой буквенной системы.
Тестовая база – 2100 (по 300 тестов с каждого предмета).
СНМП – 300 тестов
Общая врачебная практика – 300 тестов
Внутренние болезни – 300 тестов
Психиатрия. Наркология. Нервные болезни – 300 тестов
Хирургические болезни – 300 тестов
Акушерство и гинекология – 300 тестов
Детские болезни – 300 тестов
II. Специальность «Стоматология»
Государственный квалификационный экзамен по специальности
«Стоматология», бакалавриат 5 курс, (ГОСО 2006) будет проведён в 2 этапа:
Iэтап - интегрированное компьютерное тестирование. Подготовлено 2000
тестов на русском и казахском языках.
Специаль
ность
Дисциплина
(по разделам)
Стоматология Терапевтическа
я стоматология
Хирургическая
стоматология
Общее
количество
заданий в
тестовой
форме
500
500
Распределение заданий по
когнитивным уровням, %
I
II
III
125
166
209
135
155
210
65 беттің 39 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Стоматология
детского
возраста
(детская
терапия,
детская
хирургия)
Ортопедическа
я стоматология
Всего:
500
120
171
209
500
140
150
210
2000
520
642
838
2 этап- проводитя в виде ОСКЭ по дисциплинам,для каждой
дисциплины разработано 3 этапа. Итого 12 этапов:
Дисциплина
Название этапов
Место
Методическое и
(станций ОСКЭ)
проведения
материальнотехническое
обеспечение
второго этапа
экзамена
Терапевтиче1.Сбор анамнеза и
Институт
Программа ИГА.
ская
объективное
стоматологии Методические
стоматология
обследование пациента
Каб №314,
рекомендации по
320, 322.
проведению
ОСКЭ.
Инструкция для
2.Интерпретация
студента,
данных рентгенологиинформация для
ческого исследования
экзаменатора
Волонтеры
3.Анализ клинической
ситуации с элементами
Инструкция для
неотложных состояний
студента,
информация для
экзаменатора
Рентгенограммы
- 40.
Эталоны ответов
– 40.
Инструкция для
65 беттің 40 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Хирургическая
стоматология
4.Выполнение местного
обезболивания и
операции удаления зуба.
5.Интерпретация
рентгенограмм лицевого
черепа
6.Первичная
хирургическая обработка
ран челюстно-ли-цевой
области
студента,
информация для
экзаменатора
Клинические
ситуации - 40
Эталоны ответов
– 40.
Институт
Инструкция для
стоматологии, студента,
ЦПН по
информация для
стоматологии экзаменатора
Фантомы,
лотки
стоматологические,
шприцы
картриджные
модели черепа и
нижней челюсти,
набор
стоматологических щипцов и
элеваторов для
удаления зубов –
гладилки,
перчатки
Инструкция для
студента,
информация для
экзаменатора
Рентгенограммы,
сиалограммы –
30.
Эталоны ответов
– 30.
Инструкция для
студента,
информация для
экзаменатора.
65 беттің 41 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Муляжи для
проведения
первичной
хирургической
обработки ран,
шовный
материал
Иглодержатели,
иглы
многоразовые
пинцеты,
анатомические и
хирургические,
ножницы
хирургические
Ортопедическая 7.Одонтопрепарирование Институт
Инструкция для
стоматология
зуба на фантоме под
стоматологии студента,
различные конструкции ЦПН по
информация для
стоматологии экзаменатора
Фантомы.
Боры алмазные,
наконечники.
8.Снятие полных
Институт
Инструкция для
анатомических оттисков стоматологии студента,
Кабинеты
информация для
№ 122,124
экзаменатора,
Волонтеры.
Ложки,
слепочные
альгинатные
массы.
9.Проведение
Институт
Инструкция для
окклюзиограм-мы и ее
стоматологии студента,
интерпретация
Каб №116,121 информация для
экзаменатора.
Волонтеры.
Воск базисный,
спиртовка.
Стоматология
10.Сбор анамнеза и
Институт
Инструкция для
детского
объективное
стоматологии студента,
возраста
обследование ребенка
информация для
65 беттің 42 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
11.Составление плана
лечения заболевания
пародонта и СОПР у
детей
12.Диагностика и
планирование поэтапной
реабилитации детей с
врожденными
расщелинами верхней
губы и неба
экзаменатора.
Волонтеры
Инструкция для
студента,
информация для
экзаменатора.
Фотографии -30.
Клинические
ситуации-30,
эталоны ответов
– 30.
Инструкция для
студента,
информация для
экзаменатора.
Фотографии,
клинические
ситуации,
эталоны ответов
III. Специальность«Фармация»
Государственный квалификационный экзамен по специальности
«Фармация», бакалавриат 5 курс, (ГОСО 2006) будет проведён в 2 этапа по
4 профилирующим дисциплинам:
- Управление и экономика фармации;
- Технология лекарств;
- Фармацевтическая химия;
- Фармакогнозия.
1 этап «тестирование». Его цель - проверка уровня теоретической
подготовки студентов, овладения
навыками,
готовности к
профессиональной деятельности, степени развития профессионального
мышления.
2 этап «объективный структурированный практический
экзамен». Его цель - демонстрация практических и коммуникативных
умений в соответствии с квалификационными требованиями специальности.
65 беттің 43 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
База тестовых заданий по дисциплине «Управление и экономика
фармации»
№
Планируемое количество заданий в тестовой
п/
форме
п
Наименование темы
(раздела дисциплины)
Из них по когнитивным уровням:
Всего
Запоминан
ие
50
Понима
ние
90
Примене
ние
60
Основы организации
200
фармацевтической
деятельности
2 . Управление и экономика
100
25
45
30
фармации
Менеджмент и
200
50
90
60
маркетинг в фармации
Всего:
500
125
225
150
База тестовых заданий по дисциплине «Технология лекарств»
№
Планируемое количество заданий в тестовой
п/п
форме
Наименование темы
(раздела
Из них по когнитивным уровням:
дисциплины)
Всего Запоминание Понимание Применение
1. Технология лекарств
200
50
100
50
аптечного
производства
2
Технология лекарств
200
50
100
50
промышленного
производства
3
Биофармация и
100
25
45
30
спецтехнология
Всего:
500
125
245
130
База тестовых заданий по дисциплине «Фармацевтическая химия»
№
Планируемое количество заданий в тестовой
п/п
форме
Наименование темы
(раздела
Из них по когнитивным уровням:
дисциплины)
Всего
Запоминание Понимание Применение
1.
65 беттің 44 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
1.
2.
3.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Анализ
лекарственных
средств
неорганической
природы
Анализ
лекарственных
средств
органической
природы
Стандартизация
лекарственных
средств
Всего:
100
25
45
30
200
50
90
60
200
50
90
60
500
125
225
150
База тестовых заданий по дисциплине «Фармакогнозия»
Планируемое количество заданий в тестовой
форме
Наименование темы
(раздела
Из них по когнитивным уровням:
дисциплины)
Всего Запоминание Понимание Применение
Полисахариды
30
10
15
5
Жиры и
40
15
15
10
жироподобные
Витамины
40
15
15
10
Терпеноиды
40
15
15
10
Эфирные масла
Алкалоиды
55
20
20
15
Сердечные гликозиды
45
20
15
10
Сапонины
40
15
15
10
Горькие гликозиды –
40
15
15
10
иридоиды
Флавоноиды
50
20
20
10
Антраценпроизводные
40
15
15
10
Дубильные вещества
40
15
15
10
ЛРС раличного
40
15
15
10
химического состава
Всего:
500
190
190
120
65 беттің 45 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
2 этап- проводитя в виде ОСПЭ по дисциплинам, для каждой
дисциплины разработано 5 станции. Итого 20 станции:
Перечень станций (шагов) ОСПЭ
- Управление и экономика фармации
номер
Название станции
станции
1
Прием и фармацевтическая экспертиза рецепта,
организация изготовления иконтроля качества
лекарственных форм.
2
Организация рабочего места для работника, который
занимается оформлением изготовленных в аптеке
лекарственных форм и их отпуском.
3
Планированиеосновных показателей финансовохозяйственной деятельности аптеки.
4
Учет поступивших товарно-материальных ценностей
(ТМЦ). Оформление документов связанных с
реализацией ТМЦ.
5
Принятие управленческихрешении.
- Технология лекарств
номер
Название станции
станции
1
Фармацевтическая экспертиза рецепта:работа с
нормативной документацией, справочной
литературой; оценка прописи, расчет лекарственных
и вспомогательных веществ. Подготовка к
изготовлению лекарственной формы
2
Изготовление лекарственной формы, выписывание
паспорта письменного контроля, технологическая
оценка качества.
3
Характеристика готового продукта, технологическая,
аппаратурная схемы производства. Контрольные
точки проиводственного процесса.
4
Состав лекарственного препарата,
характеристикаактиквной субстанции и эксципентов
. Материальный баланс. Производственная формула.
5
Составления перечня параметров качества
лекарственной формы (спецификация качества)
65 беттің 46 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
- Фармацевтическая химия
номер станции
Название станции
1
Определение природы и физико- химические
свойства лекарственного препарата.
2
Определение чистоты лекарственного препарата
3
Определение подлинности лекарственного
препарата с помощью химических реакций.
4
Количественное определение содержания активного
вещества в лекарственном препарате.
5
Условия хранения лекарственного препарата.
- Фармакогнозия
номер станции
Название станции
1
Распознавание лекарственного растения (ЛР) с
помощью гербарного образца, название ЛРС
(растение, семейство) и морфологическое описание
2
Выделение биологически активных веществ из
лекарственного растительного сырья.Проведение
микроскопического анализа лекарственного
растительного сырья.
3
Химический состав лекарственного растительного
сырья и применение из них медицинских препаратов
4
Качественное обнаружение и количественное
определение основного действующего вещества в
лекарственном растительном сырье
5
Заключение о соответствии сырья требованиям
нормативных документов
V.Специальность «Общественное здравоохранение»
Государственный квалификационный экзамен по специальности
«Общественное здравоохранение», бакалавриат 5 курс, (ГОСО 2006) будет
проведён в 2 этапа:
1 этап – интегрированное тестирование 1800 тестов по 300 тестов с
каждой профильной дисциплины
2 этап – ОСПЭ
Подготовлены 3 варианта тестовых заданий, набраны в ЦТ (для 1 этапа
ГЭ, имеется соответствующая справка из ЦТ) по предметам: коммунальная
гигиена, гигиена детей и подростков, гигиена питания, гигиена труда,
общественное здравоохранение, эпидемиология.
Для II-го этапа разработано:
65 беттің 47 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
1) Перечень станций шагов по дисциплинам: коммунальная гигиена,
гигиена детей и подростков, гигиена питания, гигиена труда,
общественное здравоохранение, эпидемиология.
2) Критерии оценки по баллам для экзаменатора.
База тестовых заданий
№
Планируемое количество заданий в
п/
тестовой форме
п
Наименование темы
Из них по когнитивным уровням:
Всег
(раздела дисциплины)
Запоминан Пониман Применени
о
ие
ие
е
1. Коммунальная гигиена
300
120
120
60
2. Гигиена детей и
300
130
115
55
подростков
3. Гигиена питания
300
150
100
50
4. Гигиена труда
300
126
114
60
5. Эпидемиология
300
130
110
60
6. Общественное
300
100
100
100
здравоохранение
Всего:
1800
756
659
385
VI.Cпециальность «Сестринское дело»
Государственный квалификационный экзамен по специальности
«Сестринское дело» будет проведён в 3 этапа:
Первый этап – тестирование предметам «Административный процесс и
менеджмент в сестринском деле» и «Основы педагогических знаний».
Подготовлено 600 тестов.
Второй этап – собеседование по предметам «Административный
процесс и менеджмент в сестринском деле» и «Основы педагогических
знаний», разработано по 50 ситуационных задач и 50 теоретических
вопросов.
Третий этап – защита дипломной работы по предмету «Социальная
медицина, организация здравоохранения и основы законодательства в
здравоохранении, медицинская статистика».
VII. Специальность «Менеджмент»
Государственный квалификационный экзамен по специальности
«Менеджмент» будет проведён в 2 этапа:
Первый этап – интегрированный экзамен по дисциплинам «Теория и
практика менеджмента», «Производственный менеджмент». Экзамен
проходит по 25 билетам, состоящим из трех экзаменационных вопросов.
Экзаменационные вопросы билетов рассмотрены и утверждены на
заседании КОП по специальности «Менеджмент».
65 беттің 48 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Все 75 вопросов размещены в АИС КазНМУ.
Второй этап – защита дипломных работ по специальности
«Менеджмент».
Проект решения:
1) Информацию принять к сведению.
2) Разработать порядок выдачи приложения к диплому Европейского
образца.
Ответственные: директор ДАР Абирова М.А., проректор по
экономическим вопросам Айнабекова П.Д., начальник юридического
отдела Калменова З.К.
Срок исполнения до 25.05.14г.
65 беттің 49 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
7. Об утверждении правил приема иностранных граждан в РГП
«КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова» на специальности бакалавриата с
обучением на английском языке (2014-2015 учебный год)
Докладчик: декан факультета иностранных студентов Иванченко Н.Н.
Настоящие Правила приема иностранных граждан на
специальностибакалавриата с обучением на английском языке(далее по
тексту – Правила) в РГП «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» (далее по
тексту – Университет) разработаны в соответствии с «Типовыми правилами
приема на обучение в организации образования, реализующие
профессиональные учебные программы высшего образования»(от19 января
2012 года №111 с изменениями от 19 апреля 2012 года № 497)
1.2.Прием иностранных гражданна специальности с обучением
наанглийском языкев Университет по программамбакалавриата
осуществляется по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами в порядке, установленном Министерством
образования и науки РК,
1.3.Прием иностранных граждан на специальности с обучением на
английском языке осуществляется в соответствии с прямыми договорами
(контрактами), заключенными Университетом с иностранными гражданами
или организациями – посредниками с оплатой стоимости обучения и на
условиях, определяемых Правилами;
1.4.Прием иностранных гражданна специальности с обучением на
английском языке производится согласно лицензии Университета на право
ведения образовательной деятельности по соответствующим
специальностям и предусматривающим выдачу документов об образовании
государственного образца.
1.5.Прием иностранных граждан на специальности с обучением
наанглийском языке в КазНМУ осуществляется по заявлениям на
конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, проводимых
приемной комиссией Университетас оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами. Прием осуществляется в
пределах численности, установленной лицензией на право ведения
образовательной деятельности, на условиях, устанавливаемых ежегодными
правилами приема.
1.6. В Университетс обучением наанглийском языке принимаются
иностранные граждане , имеющие среднее общее среднее (среднееобщее),
начальное профессиональное (техническое и профессиональное), среднее
профессиональное (послесреднее) , высшее (высшее профессиональное)
образование.
65 беттің 50 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
2. Прием заявлений и документов
1.1. Прием документов осуществляется c 1 июня до 31 июля текущего
года. Для оказания визовой поддержки иностранным гражданам
необходимо направить по электронной почте (admission@kaznmu.kz)в
Университет копию паспорта с указанием точного домашнего адреса,
места рождения, региона проживания, места получения визы. Срок
действия национального паспорта у кандидата должен быть не менее 2-х
лет с момента въезда на территорию РК.
C 1 августа до 10 августа иностранный гражданин должен лично
представить оригиналы документов в приемную комиссию университета.
2.2. Иностранный гражданин, поступающий на специальности по
программе бакалавриатас обучением на английском
языке,предоставляет
 документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или о среднем профессиональном образовании, либо
документ иностранного государства об образовании, признаваемый
эквивалентом в РК документу государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или о среднем профессиональном
образовании; с приложением (об изученных предметах с указанием
количества часов и оценок по ним), 2 нотариально заверенные копии
документа об образовании и их официально заверенные переводы на
казахский или русский язык.
 Оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего и
нотариально заверенная его копия.
Текст перевода должен быть заверен казахстанским нотариусом или
консульством РК в стране выдачи документов об образовании.
Документы о среднем (полном) общем образовании, выданные в странах
СНГ, не требуют легализации (или штампа «апостиль»).Документы об
образовании, выданные зарубежными организациями, проходят
процедуру нострификации в установленном законодательством РК
порядке после зачисления лиц в течение первого семестра обучения.
Все переводы должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные
во въездной визе.копию документа, удостоверяющего личность
поступающего;
 6 фото размером 3х4 (матовая);
 медицинскую справку формы 086 – У.
Медицинскую комиссию иностранные граждане проходят в
образовательно-клиническом центре (ОКЦ) РГП «КазНМУ им. С.Д.
Асфендиярова».
65 беттің 51 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
В случае предоставления иностранным гражданином сведений, не
соответствующих действительности, вуз вправе возвратить ему
документы и отчислить из университета без возврата внесенных
денежных средств.
3.Вступительные испытания
. 3.1.Университет осуществляет подготовку специалистов по следующим
специальностям
бакалавриата:
 5В130100 «Общая медицина» - 5 лет+ 2 года интернатуры
 5В 130200 «Стоматология» - 5 лет+1 год интернатуры
 5В110400 «Медико-профилактическое дело» - 5 лет
 5В110300 «Фармация» - 5 лет
 5В110100 «Сестринское дело» - 4 года
 5В110200 «Общественное здравоохранение» - 5 лет
 5В074800 «Технология фармацевтического производства» - 4 года
 5В050700 «Менеджмент » - 4
3.2. Прием иностранных гражданвуниверситет на платной основе с
обучением на английском языке осуществляется по результатам
собеседования по дисциплинам «Биология» и «Химия», проводимого
приемной комиссией Университета, и психологического тестирования.
3.3.Вступительные испытания проводятся приемной комиссией КазНМУ в 2
этапа:
 с 10 августа по 15 августа-психологическое тестирование на
английском языке
 с 15 августа по 20 августа -собеседование по биологии для
медицинских специальностей; по химии - для специальности «Фармация»
и «Технология фармацевтического производства», по математике- для
специальности «Менеджмент»
Собеседование по предметам проводится по программам
общеобразовательной школы на английском языке.
4 . Стоимость обучения иностранных граждан
4.1.Стоимость (базовая цена) обучения иностранных граждан утверждается
приказом ректора Университета на основании п.8 статьи 62 и п.4 статьи 63
Закона Республики Казахстан «Об образовании». Базовая стоимость
обучения в 2014-2015учебном году – 1000 000 тенге, в долларах по курсу
НацБанка.
4.2. На конкурсной основе по результатам вступительных испытаний для
250 иностранных студентов бакалавриата с обучением на английском языке
Университет предоставляет 30 % скидку от базовой цены.
65 беттің 52 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
5. Заселение в общежитие
5.1.Иностранным гражданам, поступающим на специальности с обучением
на английском языке, предоставляются места в общежитии на период сдачи
вступительных экзаменов и учебы в университете. Заселение в общежитие
начинается с 1 августа.
6. Зачисление в состав студентов
6.1.Зачисление иностранных граждан стран,поступающих на специальности
с обучением на английском языке и принимаемых в соответствии с
прямыми договорами (контрактами) с ними или с организациями –
посредниками на платной основе , проходит с20 августа по 25 августа.
6.2.Приказ о зачислении в число студентов издается ректором университета
после успешной сдачи вступительных испытаний, прохождения
конкурсного набора (при наличии конкурса), оформления договора об
обучении с полной оплатой стоимости обучения за 1 год и поступления
оплаты в Университет согласно заключенному договору (при поступлении
на договорной основе).
Проект решения:
Утвердить правила приема иностранных граждан в РГП «КазНМУ им.
С.Д.Асфендиярова» на специальности бакалавриата с обучением на
английском языке (2014-2015 учебный год).
Ответственный: декан факультета иностранных студентов Иванченко Н.Н.
Срок исполнения: апрель 2014 г.
65 беттің 53 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
8. Об утверждении стратегии международной деятельности Университета.
Докладчик: начальник отдела международного сотрудничества
Абдрашева Д.М.
Доклад представлен в дополнительных материалах.
65 беттің 54 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
9. Әр түрлі мәселелер.
9.1 «ЖАНАШЫР» мемориалдық кешеніне кірген ҚазҰМУ қызметкерлері
мен түлектерінің тізімін бекіту туралы.
Баяндамашы: УДИ директорының орынбасары Сарсенбаева С.С.
83 жылдық тарихының әрбір кезеңінде Alma Mater-ді ұйымдастырып
және дамытуға маңызды үлес қосқан университеттің жетекшілерінің аттарын
есте қалдыру мақсатында «ЖАНАШЫР» мемориалдық кешені құрылды. Бұл
қиын жылдары еліміз үшін қазіргі таңда Қазақстанның үздік
университеттерінің қатарына кіретін университеттің құрылуына ұмтылған
және жүзеге асырған тұлғаларға құрмет және ҚазҰМУ-дың тағы бір дәстүрі
болып табылатын болады.
«ЖАНАШЫР» №1 Университет ғимаратының қабырғасында «МЫНА
ҚАБЫРҒАДА УНИВЕРСИТЕТТІҢ ТАРИХЫ, ДАҢҚЫ, МАҚТАНЫШЫ,
БОЛАШАҒЫ» атты жазумен орналастырылатын болады. Оқу-тәрбие
жұмыстары жөніндегі проректор Қ.А.Төлебаев, Ректор кеңесшісі
Ж.Ғ.Мустафина, Әкімшілік-кадрлық жұмыстары бойынша департамент
директоры В.Н.Девятко, Университетті дамыту институтының директор
орынбасары
С.С.Сарсенбаева,
Фармацевтика
факультетінің
деканы
У.М.Датхаев, ҚазҰМУ мұражайының директоры А.С.Сапарова құрамында бар
жұмысшы тобымен «ЖАНАШЫР» мемориалдық кешенінің қабырғасында
алғаш қалдырылатын аттардың, кандидатуралардың және орналастыру,
әрлендірмелері бойынша даярлық жұмыстары өткізілді.
«ЖАНАШЫР» мемориалдық кешеніне мына аттарды қалдыру
ұсынылды:
Асфендияров Санжар Жафарұлы (1889-1938ж.ж.), 1930-1932 ж.ж.
Университеттің бірінші Ректоры және ұйымдастырушысы. 1912 жылы
Әмірлік әскери-медициналық академиясын бітірген. 1919 жылы Түркістан
АСКР денсаулық сақтаудың халық комиссары болды, содан соң Түркістан
АСКР егін шаруашылығының халық комиссары болды (1920- 1921), Түркістан
ОСК төрағасының орынбасары болып сайланды. 1927-1928 ж.ж. Н.Н.Нариман
атындағы Шығыстану институтының директоры болды (Москва қ.). 1928
жылы Қазақстанның бірінші университетінің –Педагогикалық институтының
директор лауазымына шақырылды, 1930 жылдың желтоқсан айында Қазақ
мемлекеттік медицина институтының негізін қалаушы, бірінші директоры
болды. 1931-1933 ж.ж. Қазақ АСКР денсаулық сақтаудың халық комиссары
болды. 11 кітаптың және мыңдаған мақалалардың авторы. 1958 жылдың 26
мамырында С.Ж. Асфендияров ССМО Жоғарғы сотының шешімі бойынша
ақталды. Алматы көшелерінің бірі 1962 жылдан бері С.Ж.Асфендияров
атымен белгіленген.
65 беттің 55 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Қарынбаев Сибугатулла Рысқалиұлы (1910 – 1990ж.ж.), 1952-1954
ж.ж. және 1963-1975 ж.ж. Ректор болды. Университеттің іргесін қалаушы. Ол
басқарған жылдары Университетте жаңадан факультеттер мен кафедралар
ашылды. Қарынбаев С.Р.- анатом, профессор, Қазақ АСКР-дың еңбегі сіңген
дәрігері (1950). ҚазММИ анатомия кафедрасының бірінші қазақ-аспиранты
болды. Майдангер. 1947 ж. Қазақ ССР денсаулық сақтау министрінің
орынбасары, 1949-1950 ж.ж. және 1954-1965 ж.ж. –Республиканың денсаулық
сақтау министрі болды.
Қазақстанның тың жерлерін игеру жылдары С.Р.Қарынбаев қайтадан
министр болып сайланды. 1954-1965 ж.ж. оның басшылығымен ауылдарда
медициналық қызметтердің құрылысы кең өріс алды, дәрігерлік кадрларды
жинақтау жасалды, тың жерлерде эпидемиялық ауруларды ескерту бойынша
күшті санитарлық-профилактикалық жұмыстар кең өріс алды.
Маскеев Қуаныш Мүбаракұлы (1932ж.), 1975-1987ж.ж. Университеттің
Ректоры болды. Университеттің материалдық-техникалық базасының негізін
жасады (10 ғимарат, оқу ғимараттарын, жатақханалар салды). Маскеев Қ.М. –
ҚазММИ емдеу факультетінің түлегі, фтизиатр, медицина ғылымдарының
докторы, профессор, Қазақстан ғылымдарының еңбегі сіңген қайраткері.
150-ден астам ғылыми жұмыстардың, монографиялардың авторы. Оның
басшылығымен 20 кандидат және медицина ғылымының докторлары
даярланып шығарылған. Қазақстан ғылыми-медициналық фтизиатрлар
одағының төраға орынбасары болды, Барлық одақтық фтизиатр қоғамының
мүшесі және Барлық одақтық ғылыми-медициналық пульмонологтар
қоғамының мүшесі, КСРО МҒА барысында «Пульмонология» Мәселелік
комиссиясының мүшесі болды. «Еңбектің Қызыл белгісі» орденімен (1981),
«Тың және тыңайтылған жерлерді игергені үшін» медалімен (1957),
«Денсаулық сақтау үздігі» белгісімен (1966), ҚазССР Жоғарғы кеңесінің
құрметті грамотасымен марапатталған (1982).
Шарманов Төрегельді Шарманұлы (1930 ж.), медицина
ғылымдарының докторы, профессор, ҚР МҒА академигі, РҒА академигі.
Академик Т.Ш.Шармановтың еңбегі, ол ҚР Білім және ғылым министрлігінде
ерекше қаржыландырылған инновациялық университет мәртебесіне қол
жеткізген, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-да кредиттік оқыту жүйесін,
үш тілдік оқытуды, Б.Атчабаров атындағы іргелі және қолданбалы ҒЗИ-ды
құруды және Университеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарын үйлестіруді негізді
түрде талап еткен.
Академик Т.Ш.Шарманов басшылығымен аудиториялар мен оның
ұсынысы бойынша конгресс – холды Concordia театры атымен қайта құру
жүргізілді. Төрегельді Шарманұлы бұқаралық ақпарат құралдары, қоғамдық
пікірлер, оқытушылар мен студенттермен кездесу арқылы Университетті және
оның болашағын кең насихаттайды. Оның ұсынысы бойынша Алғашқы
65 беттің 56 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
медикалық-санитарлық көмек бойынша БҚДҰ орталығы Университет
шеңберінде негізделетін болады.
Мырзабеков Ораз Мырзабекұлы (1941 ж.), медицина ғылымдарының
докторы, профессор. О.М.Мырзабеков Университетке қиын жылдары бірінші
проректоры болды (2007-2013 ж.ж.) және өзіне өте күрделі мәселелерді алды:
10 ғимарат пен жатақхананы қайта құрып жөндеу, Университеттің
мемлекеттік аттестациясы (2008 ж., 2013 ж.), МАБ (2008-2011 ж.ж.),
Бүкіләлемдік медициналық білім беру федерациясының қатысуымен
институционалдық аккредиттеу (2012 ж.), QSWUR халықаралық рейтингіне
қатысу.
Оның басшылығымен Университет жыл сайын бірінші-екінші
орындарды ала отырып оқу бағдарламаларының рейтингіне қатысады (20082012 ж.ж.), еліміздің басқа да медициналық университеттерінің арасында
бірінші орындарды алды (2013 ж.). Профессор О.М.Мырзабеков
Университеттің барлық құрылымдық қайта құруларына, адам ресурстарын
даярлау және дамытуға, Университеттің жаңа құндылықтары мен дәстүрлерін
дамытуға, ұжымдық мәдениетін және жаңа беделін қалыптастыруға қатысты.
ШЕШІМ ЖОБАСЫ:
1) Ұсынылған тұлғалардың тізімі бекітілсін және «ЖАНАШЫР» кешеніне
қосылсын.
Жауапты орындаушылар: ЭС жөніндегі проректор Айнабекова П.Д.,
Эксплуатациялық
жұмыстар
бойынша
департамент
директоры
Камалиев М.О.
65 беттің 57 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
9.2 ҚР ҒжБМ 2014 жылғы гранттық қаржыландыру ғылыми зерттеу
жұмысын қаржыландыру көлемін және уақытша ғылыми ұжымын
бекіту туралы.
Баяндамашы: Б.Атшабаров ат.ІҚМ ҒЗИ директоры Ералиева Л.Т.
ҚР ҒжБМ 2014 жылғы гранттық қаржыландыру (келісім-шарт №106
04/03/2014ж) келесі ғылыми зерттеу жұмысытарының қаржыландыру
көлемін және уақытша ғылыми ұжымдарын бекіту ұсынылады:
 «Қазақстанда табиғи-ошақты трансмисивтік аурулардың ерекшеліктері»,
ғылыми жетекші: Егембердиева Р.А., қаржыландыру көлемі: 6 200 000
теңге.
 «Медицина қызметкерлерін және халықты біліми ақпараттық дайындау,
папилломавирусты инфекцияға қарсы вакцинацияның иммунологиялық
тиімділігін ерте бағалау үшін әдіс пен препараттарды сынау», ғылыми
жетекші: Амиреев С.А., қаржыландыру көлемі: 7 000 000 теңге.
 «Ауыр металдардың гемотоксиндік әсерін және организмнің
қорғаныстық-бейімдеулік әсерлену механизмдерінің мүмкіншіліктерін
нормо- және гипобариялық гипоксияны колдана отырып ересек және кәрі
жануарларды салыстыра зерттеу», ғылыми жетекші: Аканов А.,
қаржыландыру көлемі: 5 500 000 теңге.
 «Бета-клетка функциясының генетикалық ақауларының молекулярлық
талдауы мен қазақ популяциясында моногенді қант диабетінің
диагностикасын жетілдіру», ғылыми жетекші: Нурбекова А.А.,
қаржыландыру көлемі: 5 460 000 теңге.
 «Денсаулық сақтау ұйымдарындағы инновациялық ресурстық дамудың
әдістемелері мен технологияларын дайындау (ірі қала негізінде)»,
ғылыми жетекші: Куракбаев К.К., қаржыландыру көлемі: 3 900 000 теңге.
Шешім жобасы:
ҚР ҒжБМ 2014 жылғы гранттық қаржыландыру (келісім-шарт №106
04/03/2014ж) ғылыми зерттеу жұмысытарының қаржыландыру көлемі және
уақытша ғылыми ұжымдары бекітілсін.
Жауапты: ғылыми жұмыстар және инновациялық жобалар бойынша
проректор Рамазанова Б.А., ЭС бойынша проректор Айнабекова П.Д.,
Б.Атшабаров ат.ІҚМ ҒЗИ директоры Ералиева Л.Т.
Орындалу мерзімі: сәуір 2014 ж.
65 беттің 58 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
9.3 ҚР ҒжБМ 2014 жылғы «Инновациялық нәтижеге бағдарланған
университет ғылымының дамуы» бағдарламасы бойынша ғылыми
зерттеу жұмысының қаржыландыру көлемін және уақытша ғылыми
ұжымды бекіту туралы.
Баяндамашы: Б.Атшабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ директоры
Ералиева Л.Т.
ҚР ҒжБМ 2014 жылғы (келісім-шарт № 475 07/03/2014)
«Инновациялық нәтижеге бағдарланған университет ғылымының дамуы»
бағдарламасы бойынша келесі ғылыми зерттеу жұмыстарының
қаржыландыру көлемі мен уақытша ғылыми ұжымдарын бекіту
ұсынылады:
 «Қазақстанда семіздіктің және артық салмақ эпидемиясының
кешенді алдын алуы», ғылыми жетекші: Шарманов Т.Ш.,
қаржыландыру көлемі: 70 000 000 теңге.
 «Есірткі заттармен жедел және созылмалы уланулардың сот
медициналық сараптамасы», ғылыми жетекші: Исмаилова Ю.С.,
қаржыландыру көлемі: 11 000 000 теңге.
 «Тіс қатары ақауларының диагностикасы мен ортопедтік
емдеулерінің инновациялық әдістемелері», ғылыми жетекші:
Алтынбеков К.Д., қаржыландыру көлемі: 8 500 000 теңге.
 «Отандық щикізат негізінде жаңа дәрілік заттарды алудың әдістері
мен технологияларын жасау», ғылыми жетекші: Датхаев У.М.,
қаржыландыру көлемі: 8 500 000 теңге.
 «Трансляциялық медицинаны құру мен дамытуда ғылымиәдістемелік негіздеу», ғылыми жетекші: Устенова Г.О.,
Стабаева Г.С., қаржыландыру көлемі: 15 000 000 теңге.
Шешім жобасы:
ҚР ҒжБМ 2014 жылғы (келісім-шарт № 475 07/03/2014)
«Инновациялық нәтижеге бағдарланған университет ғылымының дамуы»
бағдарламасы бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарының қаржыландыру
көлемі мен уақытша ғылыми ұжымдары бекітілсін.
Жауапты: ғылыми жұмыстар және инновациялық жобалар бойынша
проректор Рамазанова Б.А., ЭС бойынша проректор Айнабекова П.Д.,
Б.Атшабаров ат.ІҚМ ҒЗИ директоры Ералиева Л.Т.
Орындалу мерзімі: сәуір 2014 ж.
65 беттің 59 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
9.4 Об утверждении проведения Международных научно-практических
конференций.
Докладчик: директор НИИ ФПМ им.Б.Атчабарова Ералиева Л.Т.
Решением заседания Научного (Научно-методического) Совета КазНМУ
им. С.Д.Асфендиярова, протокол № 8 от 17.04.14 г. одобрено проведение
следующих Международных научно-практических конференци:
- «Эколого-гигиенические и медико-профилактические технологии
оценки и управления рисками здоровья населения», дата проведения 1920 сентября 2014года.
- «Актуальные
вопросы
изучения
социально-гигиенических
и
медицинских проблем здоровья сельского населения на современном
этапе», дата проведения 3-4 ноября 2014года.
Проект решения:
1)
2)
Одобрить
проведение Международной научно-практической
конференции «Эколого-гигиенические и медико-профилактические
технологии оценки и управления рисками здоровья населения», дата
проведения 19-20 сентября 2014 года, ответственный исполнитель:
профессор Кенесариев У.И.
Одобрить
проведение
Международной
научно-практической
конференции
«Актуальные
вопросы
изучения
социальногигиенических и медицинских проблем здоровья сельского населения
на современном этапе», дата проведения 3-4 ноября 2014года.,
ответственный исполнитель: профессор Тогузбаева К.К
65 беттің 60 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
9.5 Об утверждении монографии.
Докладчик: директор НИИ ФПМ им.Б.Атчабарова Ералиева Л.Т.
Расмотрение вопроса об утверждении монографии зав.кафедры
«Нейрохирургия» КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова Жанайдарова Ж.С.
«Хирургическое лечение последствий черепно-мозговой травмы».
Монография утверждена решением заседания Научного (Научнометодического) Совета КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, протокол № 4 от
20.12.2013 ж.
РЕЦЕНЗИЯ
профессора кафедры нейрохирургии
Алматинского государственного института
усовершенствования врачей, д.м.н. Крючкова В.В.
на монографию Жанайдарова Ж.С. «Хирургическое лечение
последствий черепно-мозговой травмы».
Монография Ж. С. Жанайдарова посвящена изучению последствий
черепно-мозговой травмы. Монография основана на результатах обширного
научного исследования, целью которого была оптимизация и разработка
новых методов хирургического лечения последствий черепно-мозговой
травмы на основе современного нейрохирургического диагностического
комплекса. Приведены данные о результатах лечения 167 больных в остром
периоде тяжелой черепно-мозговой травмы и 512 больных с различными
последствиями ЧМТ. Для диагностики использованы современные методы
исследования: компьютерная и магнитно-резонансная томография,
позитронно-эмиссионная
томография,
однофотонно-эмиссионная
томография, электроэнцефалография, транскраниальная допплерография и
регистрация акустических стволовых вызванных потенциалов.
Автором проведен анализ результатов хирургического лечения больных
с
посттравматическими
ликвородинамическими
нарушениями,
хроническими субдуральными гематомами и гидромами, травматической
эпилепсией и трепанационными дефектами черепа. В монографии
предложены новые методы лечения больных с последствиями травмы
черепа и головного мозга, что подтверждено тремя патентами на
изобретения. Так разработан новый метод лечения длительных
посттравматических
нарушений
сознания
–
чрезликворная
электростимуляция ствола головного мозга. Апробирован новый метод
лечения
посттравматической
эпилепсии
–
электростимуляция
синокаротидных нервов. Предложен новый метод фиксации костного
лоскута в ложе трепанационного дефекта с использованием оригинальных
65 беттің 61 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
металлофиксаторов, выполненных из сплава никеля и титана с памятью
механической формы.
На основании анализа большого клинического материала предложена
классификация последствий черепно-мозговой травмы, классификация
травматической эпилепсии и трепанационных дефектов черепа.
Монография Жанайдарова Ж. С. посвящена актуальной научномедицинской проблеме. Полученные автором результаты, разработанные
методы лечения позволят улучшить результаты лечения больных с
последствиями черепно-мозговой травмы. Монография безусловно будет
полезная для студентов, интернов, резидентов медицинских вузов, а также –
практическим врачам.
РЕЦЕНЗИЯ
Профессора кафедры нервных болезней КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова,
д.м.н. Раимкулова Б.Н.
на монографию Жанайдарова Ж.С. «Хирургическое лечение
последствий черепно-мозговой травмы».
Монография Жанайдарова Жанибека Срымовича посвящена одному из
самых актуальных разделов современной нейрохирургии и неврологии –
проблеме хирургической реабилитации больных с последствиями черепномозговой травмы. Приведены данные исследования, выполненного на
большом клиническом материале (679 наблюдений) с использованием
современных диагностических методов. Важным достоинством монографии
служит проведенный анализ группы больных в остром периоде тяжелой
черепно-мозговой травмы с уточнением роли поражения ствола головного
мозга в исходе и формировании последствий травмы. Полученные автором
результаты облегчают оптимизацию тактики лечения и прогнозирование
исходов тяжелой черепно-мозговой травмы.
На основании анализа большого клинического материала предложена
классификация последствий черепно-мозговой травмы, которая позволяет
формулировать диагноз с учетом нарушений как структурного, так и
функционально-неврологического характера с выделением в отдельные
формы последствий эпилепсии, психических расстройств и длительных
нарушений сознания.
В монографии проанализированы результаты хирургического лечения
различных хирургических форм последствий черепно-мозговой травмы (512
наблюдений): ликвородинамических нарушений, хронических гематом,
эпилепсии, посттравматических дефектов черепа и вегетативных статусов.
Разработан метод лечения посттравматических вегетативных статусов,
который заключается в проведении длительной электростимуляции ствола
65 беттің 62 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
головного мозга. Предложена концепция классификации и хирургического
лечения посттравматической эпилепсии. Разработан новый метод лечения
эпилепсии путем электростимуляции нервов синокаротидной рефлексогенной
зоны. Для лечения больных с трепанационными дефектами черепа предложен
новый метод фиксации костного лоскута в ложе трепанационного дефекта с
использованием никелид-титановых фиксаторов с памятью механической
формы.
Монография Жанайдарова Ж. С. будет полезная как для студентов, так
для интернов, резидентов и практических врачей.
Проект решения:
Утвердить и рекомендовать к изданию монографию зав.кафедры
«Нейрохирургия» Жанайдарова Ж.С. «Хирургическое лечение последствий
черепно-мозговой травмы».
Рецензенты: профессор кафедры нейрохирургии АГИУВ, д.м.н.
Крючков
В.В., профессор кафедры нервных болезней КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова,
д.м.н. Раимкулов Б.Н.
Ответственный: зав.кафедры «Нейрохирургия» Жанайдаров Ж.С.
Срок исполнения: апрель 2014 г.
65 беттің 63 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
9.6 О назначении научного руководителя внутривузовского гранта.
Докладчик: директор НИИ ФПМ им.Б.Атчабарова Ералиева Л.Т.
Рассмотрение вопроса о назначении научного руководителя внутривузовского
гранта по НТП «Сравнительное молекулярно – генетическое исследование
деградации сустава в популяции человека» доцента, к.м.н., кафедры
амбулаторно-поликлинической терапии
Габдулину Г.Х. с 17 апреля
2014 года, в связи с кончиной научного руководителя профессора Сейсенбаева
А.Ш.
Проект решения:
Назначить научным руководителем внутривузовского гранта по НТП
«Сравнительное молекулярно – генетическое исследование деградации
сустава в популяции человека» доцента, к.м.н., кафедры амбулаторнополиклинической терапии Габдулину Г.Х. с 17 апреля 2014 года, в связи с
кончиной научного руководителя профессора Сейсенбаева А.Ш.
Ответственные: проректор по научной работе и инновационным проектам
Рамазанова Б.А., директор НИИ ФПМ им.Б.Атчабарова Ералиева Л.Т.
Срок исполнения: апрель 2014 г.
65 беттің 64 беті
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС
№ 10 ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС МАТЕРИАЛДАРЫ
Ғылыми Кеңес материалдарын дайындаған:
Ғалым - хатшы Өмірзақова К.Қ.
Басылымнан шығарған:
ҚазҰМУ типографиясы
Басуға 24.04.2014 жылы қол қойылды. Пішімі 60х90 1/6 .
Көлемі - 65 бет. Таралымы 55 дана.
ҚазҰМУ баспаханасында басылған.
65 беттің 65 беті
Скачать

ҚР ҒжБМ 2014 жылғы гранттық қаржыландыру (келісім