4-шакл
ҲИСОБОТНИНГ АХБОРОТ-РЕФЕРАТИВ ВАРАҚАСИ
(якуний ҳисоботнинг ажралмас қисми)
1. Дастур номи ва шифри: Давлат илмий техник дастури ГНТП-1.
Ўзбекистонда демократик ҳуқуқий давлат қуриш, фуқаролик
жамиятини такомиллаштириш, ижтимоий-иқтисодий ҳаётни
эркинлаштириш
ва
бозор
муносабатлари
тизимини
мустаҳкамлашнинг ҳуқуқий муаммоларини тадқиқ этиш.
2. Контракт рақами: П-1.1.
3. Грант номи: Жиноят хукуки, криминологиянинг алохида янги
мавзусини тадкик этиш Аёллар жиноятчилигига карши кураш
муаммолари.
4. Лойиха рахбарининг тўлик ф.и.о.и., илмий даражаси, лавозими,
асосий иш жойи: Абдурасулова Қумринисо Раимқуловна, юридик
фанлари номзоди, доцент, Тошкент Давлат юридик институти. Тел.:
133-41-09.
5. Молиялаштириш амалга ошириладиган ташкилот, идоравий
тегишлилиги::
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Тошкент Давлат юридик
институти- Тошкент Давлат Юридик институти, ректор Мирзаюсуф
Хакимович Рустамбоев, тел: 133-41-09.
6. Лойиҳа бажарилаётган муассасанинг кодлари:
ОКПО - 14817733
СОАТО – 1726266
ОКОНХ – 92 110
СООГУ – 072 94
7. Ҳисобот даврида молиялаштирилиш ҳажми (режа, амалда)
режа бўйича (2003 йил январ-2005 йил декабрь)
5 191 000 сўм
8. Лойиҳани бажарилиши муддати: бошланиши – охири
бошланиши 2003 йил 2 январь
якунланиши 2005 йил 31 декабрь.
9. Асосий сўзлар:
Аёллар жиноятчилиги, виктимологик профилактика, криминологик
тавсиф, жиноятчилик сабаблари, криминология, жиноятчи шахси,
жиноятчиликнинг олдини олиш, объектив ва субъектив
детерминантлар, жиноят содир этган аёлларга нисбатан жазо
тайинлаш, асосий жазо турлари, қўшимча жазо турлари,
жиноятчиликнинг махсус олдини олиш.
10.Ҳисобот даврида илмий тадқиқотларнинг (ишланмаларнинг)
календар режага мувофиқ келувчи мақсад ва вазифалари:
Аёллар жиноятчилигининг тушунчаси, уни вужудга келтирувчи
объектив ва субъектив детерминантлари ўрганилди, ушбу турдаги
жиноятларнинг олдини олиш бўйича тахлил ва тавсиялар ишлаб чиқилди.
Аёллар жиноятчилигининг жиноят ҳуққуий ва криминологик муаммолари
мавзуидаги монография чоп этилди.
11. Ҳисобот даврида бажарилган ишлар, олинган асосий муҳим
натижалар ва бу натижаларнинг илмий-амалий аҳамияти:
1) Илмий-тадқиқот якунланди, қонунларни такомиллаштириш бўйича
қонун лойиҳалари ишлаб чиқилиб, Адлия вазирлигига топширилди, илмий
монография нашр қилинди.
2) Аёллар жиноятчилиги тушунчаси ва унинг юридик табиати очиб
берилди.
3) Аёллар жиноятчилигини вужудга келтирувчи объектив ва субъектив
сабаблар ўрганилди.
4) Жиноятчи аёллар классификация қилинди.
5) Жиноят содир этган аёлларга нисбатан жазо тайинлашда мавжуд
бўлган камчиликлар аниқланди ва уларни бартараф қилиш бўйича хулосалар
берилди.
6) Мавзу доирасида 20та мақола чоп этилди.
12.Лойиҳада бажарилиши режалаштирилган ва ҳақиқатда ҳисобот
даврида олинган натижаларнинг мувоифқлик даражаси:
Лойихада илмий адабиётларни ўрганиш, тахлил этиш ва мавзу бўйича
нуқтаи назарларни белгилаш, илмий маколалар чоп эттириш назарда
тутилган эди.
Хисобот даврида мавзуга тааллуқли бўлган илмий адабиётлар тахлил
этилди, аёллар жиноятчилигини ўрганиш тарихи олимларнинг нуқтаи
назарлари ўрганилди, мавзу бўйича 20 та илмий мақола ва монография чоп
этилди. Демак, режа ва натижалар ўзаро мувофиқдир.
13. Илмий-тадқиқот ишлари босқичларини бажарилмаганлик
сабаблари (бажарилмаганлик ҳоллари мавжуд бўлганда).
Илмий тадқиқот режасида назарда тутилган боскичлар тўлик амалга
оширилди.
14. Ҳисобот даврида грант мавзуи бўйича нашр этилган илмий
мақолалар, монографиялар, дарсликлар, ўқув қўлланмалар,
стандартлар, патентлар, дастурий маҳсулотлар, регламентлар,
меъёрий, услубий ва бошқа ҳужжатлар, тажриба, макет
нусхалар ва уларни синов актлари (муаллифлари, ишлар номи,
нашри, нашр муддати ва
тасдиқланганлиги).
Қуйидаги маколалар эълон қилинди:
жойи,
1.
Криминология
Босма
Ўқув-услубий қўлланма Т.:
ТДЮИ, 2003
2.
Солиқ ва бошқа тўловлардан
бўйин товлашнинг ўхшаш
жиноятлардан фарқлари
Босма
Иқтисодиёт асослари ва
хўжалик фаолияти билан
боғлик жиноятчиликка
қарши кураш муаммолари
(жиноят ҳуқуқий ва
криминологик жиҳатлар)
конференция материаллари
Т., ТДЮИ, 2003
«Қонун ҳимоясида», 2003,
№3 (87)
Суд ва ҳуқуқни муҳофаза
этувчи органлар
фаолиятидаги коррупция. Т.:
ТДЮИ, 2003
“Хаёт ва конун”
2003. № 3,
3.
Коррупция-хавфли иллат
Босма
4.
Коррупция жиноятчилиги ва
унинг олдини олиш чоралари
ҳақида
Босма
Коррупцияга карши кураш:
бу борада чет эл конунларида
нималар белгиланган
Аёлларга нисбатан содир
этилган жиноятлар
Жинсий ахлоқсизлик ваояга
етмаган кизлар хулк атвори
делектвентлиги шакли
сифатида
Босма
8.
Коррупция-хавфли иллат
Босма
9.
Коррупция жиноятчилиги ва
унинг олдини олиш чоралари
хакида
Босма
10.
Криминология дастур
11.
5.
6.
7.
Босма
Босма
қачон
“Конун химоясида”, 2003 .
№7, (91)
Ўзбекистон Рспубликаси
«Адвокатурани
такомиллаштириш
муаммолари» ил. Амалий
конф. 2003 й
«Конун химоясида», 2003,
№3 (87)
ва
қаерда
3,5б.т.
О.Г.Зокирова
3-12
М.Ҳ.Рустамбоев
7-8
40-43
17-20 б
33-34б.
3-7
бетлар.
7-8
40-43
Босма
Суд ва хукукни мухофаза
этувчи органлар
фаолиятидаги коррупция. Т.:
ТДЮИ, 2003
ТДЮИ, Т., 2003
1,2 б.т.
Ф.Тохиров
Узбекистон Республикаси
“Жиноят, Жиноят процессуал
кодексларига кушимча ва
узгартиришлар киритиш
тугрисида”ги конунига
шархлар
Коррупцияга карши кураш:
бу борада чет эл конунларида
нималар белгиланган
босма
ТДЮИ, Т., 2001
53 б.
Рустамбаев М.Х,
Иногомжонова
З.,
Тохиров Ф,
Усмоналиев М.
босма
“Хаёт ва конун”
2003. № 3,
13.
Аёлларга нисбатан содир
этилган жиноятлар
босма
“Конун химоясида”, 2003 .
№7, (91)
14.
Озодликдан махрум этиш
муассасаларидаги ижтимоий
мухитнинг шахсга салбий
таъсири хакида
босма
“Давлат ва хукук” Т.2003.№3
(15).
12.
17-20 б
33-34б.
58-61
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Жинсий ахлоксизлик вояга
етмаган кизлар хулкатворининг деликтвенлиги
сифатида
Жиноятчи аёллар шахсини
ўрганишнинг криминологик
асослари
Жиноят хукуки ва
криминологияга оид атамалар
Асосий конун аёллар
хукукининг кафолати
Либерализация уголовного
законодательства Республики
Узбекистан-веление времени
Босма
Босма
босма
босма
Квалификация
вымогательства,
совершенного повторно
Солик ва бошка тўловларни
тўлашдан бўйин товлашнинг
олдини олиш чоралари
босма
Уголовное наказание и
возможности его дальнейшей
либерализации.
Тахрирга мух тож жойлари
бор (“Жиноий фаолиятидан
олинган даромадларни
ошкорлаштириш ва
терроризмни
молиялаштиришга карши
кураш тугрисида” ги УзР
конуни лойихаси буйича
айрим мумаммолар)
Узбекистон Республикаси
конун
“Аёллар жиноятчилиги
унинг олдини олишни
умумижтимоий чоралари”
Криминологическая
характеристика женской
преступности в Республике
Узбекистан
«Аёллар жиноятчилигини
олдини олишнинг махсус
чоралари»
“Инсон ҳуқуқларини ҳимоя
қилиш ва ярашув
институтини
такомиллаштириш
муаммолари”
босма
Инсон ҳаёти – Олий неъмат
босма
босма
Ўзбекистон Республикасида
адвокатурани
ташкиллаштириш
муаммолари. Т. 2003.
Вестник Каракалпакского
отделения АН Республики
Узбекистан
Юридик атамаларнинг
изохли лугати Т.Шарк. 2003
Давлат ва хукук .Т.2003. №4
(16).
Материалы международной
научно-теоретической
конференции «Современные
борьбы с преступностью»
Алматы, 2003.
Научные труды Академии
финансовой полиции.
Астана, 2003
Бозор иктисодиёти
шароитида савдо
муносабатларини хукукий
таъминлаш муаммолари.
Илмий амалий конференция
материаллари,Т.ТДЮИ,
2004.
Давлат ва хукук 2004 № 2
(18)
3-7
64-67
2.б.т.
10-12
38-45
104114
56-64
21-23
Хукук 2004 й 14 июнь
босма
“Ҳаёт ва қонун”
2004 йил № 4
71-72
бетлар
босма
“Учёные труды Академии
МВД РК”2004 №7
Стр.81
-87
босма
“Фалсафа ва ҳуқуқ” 2005
№1
42-45
бетлар
Инсон ҳуқуларини суд ва
суддан ташқарида ҳимоя
қилиш муаммлари
мавзуидаги халқаро илмий
анжуман материаллари
Т.: 2005
“Ўзбекистон овози”
2005 йил
6 август
64-68
бетлар
Нуримбетов А.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Аёллар жиноятчилигининг
жиноят ҳуқуқий ва
криминологик муаммолари
(монография).
Криминология (альбом
схемалар) рус ва ўзбек
тилларида.
Жиноятнинг махсус
субъекти
(ўқув қўлланма).
Аёллар жиноятчилигини
криминологик прогноз
қилиш йўналишлари
Зўрлик
виктимизациясининг
тарихий жиҳатлари ва
виктимологияга оид
атамалар ҳақида
Ярашувчилик институтида
адвокатнинг иштироки
Қонун ҳимоячиси:
вазифалари, бурч ва
масъулияти
Аёллар ва ўлим жазоси
босма
Т.: ТДЮИ, 2005. 14,4 б.т.
231
бет
босма
Т.: ТДЮИ, 2005
167
бет
босма
Т.: ТДЮИ, 2005
8 б.т.
124
бет.
ТДЮИ мақолалари
тўплами № 1, Т.: ТДЮИ,
2005
“Давлат ва ҳуқуқ”, № --,
ТДЮИ, 2005
112114
бетлар
31-35
бетлар
Т.:, ТДЮИ, 2005
16-29
бетлар
26 бет
босма
Т.: Академия, 2005
босма
Демокартлаштириш ва
инсон ҳуқуқлари. 2005.
Г.Тўлаганова
А.Сатторов
Лойиха рахбари, ю.ф.н., доц.
К.Р.Абдурасулова
Молиялаштиришни амалга
оширилган ташкилот рахбари,
ю.ф.д., проф.
М.Х. Рустамбоев
“____ ”_______________2005 йил
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ЮРИДИК ИНСТИТУТИ
Лойиҳа шифри 1.1
«Жиноят ҳуқуқи, криминологиянинг алоҳида янги
мавзусини тадқиқ этиш (Аёллар жиноятчилигига
қарши кураш муаммолари)» номли илмий тадқиқот
иши юзасидан
ҲИСОБОТ
(якуний ҳисоботи)
ГНТП – 1
Лойиҳа раҳбари:
доц. К.Абдурасулова
ТОШКЕНТ – 2005
4-шакл
Ишланманинг ахборот паспорти
1. Ишланма номи. Аёллар жиноятчилиги олдини олиш муаммолари
2. Ишланмаларда
ҳал
этиладиган
вазифалар.
Аёллар
жиноятчилигининг тушунчаси, уни вужудга келтирувчи объектив ва
субъектив детерминантлари ўрганилди, ушбу турдаги жиноятларнинг олдини
олиш бўйича тахлил ва тавсиялар ишлаб чиқилди. Аёллар жиноятчилигининг
жиноят ҳуққуий ва криминологик муаммолари мавзуидаги монография чоп
этилди.
3. Бажарилган ишлар мазмуни ва ҳисобот даврида олган асосий
натижалар: 1) Илмий-тадқиқот якунланди, қонунларни такомиллаштириш
бўйича қонун лойиҳалари ишлаб чиқилиб, Адлия вазирлигига топширилди,
илмий монография нашр қилинди. 2) Аёллар жиноятчилиги тушунчаси ва
унинг юридик табиати очиб берилди. 3) Аёллар жиноятчилигини вужудга
келтирувчи объектив ва субъектив сабаблар ўрганилди. 4) Жиноятчи аёллар
классификация қилинди. 5) Жиноят содир этган аёлларга нисбатан жазо
тайинлашда мавжуд бўлган камчиликлар аниқланди ва уларни бартараф
қилиш бўйича хулосалар берилди. 6) Мавзу доирасида 20та мақола чоп
этилди.
4. Ишланманинг даражаси ва янгилиги. Ишланмадаги хулосалар
янги, аёллар жиноятчилигининг олдини олишга ва ЖК нормаларини
такомиллаштиришга хизмат қилади.
5. Ишланма бўйича патент изланиш бажарилганми? Йўқ.
6. Ишланманинг муҳофазага лаёқатлилиги, патентларнинг
мавжудлиги. Йўқ.
7. Қўшимча тадқиқот ўтказиш зарурияти. Зарурият йўқ.
8. Ишланманинг амалиётда фойдаланиш. Қонун ижодкорлигида, илмий
тадқиқотлар олиб боришда фойдаланилади. Қонун лойиҳалари Адлия
вазирлиги, Президент Девони, Олий Мажлисга юборилган.
9. Лойиҳа номери ва номи. ДИТД-1. Ўзбекистонда демократик
ҳуқуқий давлат қуриш, фуқаролик жамиятни такомиллаштириш, ижтимоийиқтисодий ҳаётни эркинлаштириш ва бозор муносабатлари тизимини
мустаҳкамлашнинг ҳуқуқий муаммоларининг тадқиқ этиш.
10. Тошкент Давлат юридик институти.
4-шакл
ҲИСОБОТНИНГ АХБОРОТ-РЕФЕРАТИВ ВАРАҚАСИ
(якуний ҳисоботнинг ажралмас қисми)
15.Дастур номи ва шифри: Давлат илмий техник дастури ГНТП-1.
Ўзбекистонда демократик ҳуқуқий давлат қуриш, фуқаролик
жамиятини такомиллаштириш, ижтимоий-иқтисодий ҳаётни
эркинлаштириш
ва
бозор
муносабатлари
тизимини
мустаҳкамлашнинг ҳуқуқий муаммоларини тадқиқ этиш.
16.Контракт рақами: П-1.2.
17.Грант номи: «Рашк мотиви билан содир этиладиган жиноятларга
қарши кураш муаммолари».
18.Лойиха рахбарининг тўлик ф.и.о.и., илмий даражаси, лавозими,
асосий иш жойи: Зокирова Одина Ғуломовна, юридик фанлари
доктори, профессор в.б., Тошкент Давлат юридик институти. Тел.:
133-41-09.
19.Молиялаштириш амалга ошириладиган ташкилот, идоравий
тегишлилиги::
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги Тошкент Давлат юридик
институти- Тошкент Давлат Юридик институти, ректор Мирзаюсуф
Хакимович Рустамбоев, тел: 133-41-09.
20.Лойиҳа бажарилаётган муассасанинг кодлари:
ОКПО - 14817733
СОАТО – 1726266
ОКОНХ – 92 110
СООГУ – 072 94
21.Ҳисобот даврида молиялаштирилиш ҳажми (режа, амалда)
режа бўйича (2003 йил январ-2005 йил декабрь)
5 191 000 сўм
22.Лойиҳани бажарилиши муддати: бошланиши – охири
бошланиши 2003 йил 2 январь
якунланиши 2005 йил 31 декабрь.
23.Асосий сўзлар:
Рашк мотиви билан содир этилган жиноятлар, Жиноят кодекси,
жиноятларни
квалификация
қилиш,
рашк
сабаблари,
жиноятчиликни олдини олиш, виктимиолгия, криминология, одам
ўлдириш, баданга шикаст етказиш, суд амалиётидаги хатолар
24. Ҳисобот даврида илмий тадқиқотларнинг (ишланмаларнинг)
календар режага мувофиқ келувчи мақсад ва вазифалари:
Мотиви рашк бўлган жиноятларнинг тушунчаси, уни вужудга
келтирувчи объектив ва субъектив детерминантлари ўрганилди, ушбу
турдаги жиноятларнинг олдини олиш бўйича тахлил ва тавсиялар ишлаб
чиқилди. Рашк мотиви билан содир этиладиган жиноятларнинг жиноят
ҳуқуқий, криминологик ва виктимологик муаммолари мавзуидаги
монография чоп этилди.
25.Ҳисобот даврида бажарилган ишлар, олинган асосий муҳим
натижалар ва бу натижаларнинг илмий-амалий аҳамияти:
1. Жиноят қонунини такомиллаштириш бўйича Қонун лойиҳалари
ишлаб чиқилиб, Адлия вазирлигига топширилди. Илмий
монография нашр қилинди.
2. Рашк мотиви билан содир этиладиган жиноятлар тушунчаси очиб
берилди ва улар юридик таҳлил қилинди.
3. Рашк туфайли вужудга келган ғайриқонуний ҳуқуқнинг руҳий
механизми очиб берилди.
4. Рашк туфайли содир этилган жиноятларни квалификация қилишда
йўл қуйилган хатолар аниқланди ва уларни бартараф қилиш бўйича
таклифлар ишлаб чиқилди.
5. Ушбу турдаги жиноятларни олдини олишга қаратилган илмий
асослантирилган таклифлар берилди.
6. Мавзу доирасида илмий мақолалар ва монография чоп этилди.
12. Лойиҳада бажарилиши режалаштирилган ва ҳақиқатда ҳисобот
даврида олинган натижаларнинг мувоифқлик даражаси:
Лойихада илмий адабиётларни ўрганиш, тахлил этиш ва мавзу бўйича
нуқтаи назарларни белгилаш, илмий маколалар чоп эттириш назарда
тутилган эди.
Хисобот даврида мавзуга тааллуқли бўлган илмий адабиётлар тахлил
этилди, аёллар жиноятчилигини ўрганиш тарихи олимларнинг нуқтаи
назарлари ўрганилди, мавзу бўйича 20 та илмий мақола ва монография чоп
этилди. Демак, режа ва натижалар ўзаро мувофиқдир.
13. Илмий-тадқиқот ишлари босқичларини бажарилмаганлик
сабаблари (бажарилмаганлик ҳоллари мавжуд бўлганда).
Илмий тадқиқот режасида назарда тутилган боскичлар тўлик амалга
оширилди.
14. Ҳисобот даврида грант мавзуи бўйича нашр этилган илмий
мақолалар, монографиялар, дарсликлар, ўқув қўлланмалар,
стандартлар, патентлар, дастурий маҳсулотлар, регламентлар,
меъёрий, услубий ва бошқа ҳужжатлар, тажриба, макет
нусхалар ва уларни синов актлари (муаллифлари, ишлар номи,
нашри, нашр муддати ва жойи, қачон ва қаерда
тасдиқланганлиги).
Қуйидаги маколалар эълон қилинди:
1.1. Зокирова О.F. “Рашк мотиви билан содир этиладиган
жиноятларга қарши кураш муаммолари”. Т.: Тош. давлат юридик институти.
2004. 301 бет.
1.2. Зокирова О.F. «Ҳуқуқни мухофаза қилиш органлари
ходимларининг шахси ва ҳуқуқларини жиноят-ҳуқуқий ҳимоялаш».
Монография. – Т. «Адолат», 1997, 108 б.
1.3. Зокирова О.F. «Рашкнинг ижтимоий хавфлилиги ва табиати».
Қонун ҳимоясида. 2001. № 9 (69) Б. 35-37.
1.4. Зокирова О.F. «Рашк нега ғайриқонуний? Ёхуд жиноий ҳулқнинг
руҳий механизми хусусида». Ҳаёт ва қонун.–2001. № 4 (79). Б. 47-50.
1.5. Зокирова О.F. «Рашк туфайли содир этилган жиноятлар (уларни
квалификация қилишнинг баъзи масалалари)». Қонун ҳимоясида. 2002. № 5
(77). Б. 29-31.
1.6. Зокирова О.F. «Суиқасд. Рашк – жиноят мотиви сифатида». Ҳаёт
ва қонун. 2002. № 1 (82). Б. 45-46.
1.7. Зокирова О.F. «Рашк туфайли жиноят содир этган шахсларнинг
ўзига хос хусусиятлари». Ҳуқуқ-Право-Law. 2002. № 2 (18). Б. 32-35.
1.8. Зокирова О.F. «Historical, social and psychological prerequisits of
crimes commited on the basis of jealosy». Ҳуқуқ-Право-Law. 2002. № 3 (19). Б.
90-92 (Рустамбоев М.Х. билан ҳаммуаллифликда).
1.9. Зокирова О.F. «Рашк мотиви билан содир этилган жиноятларнинг
статистик тавсифи». Давлат ва ҳуқуқ. 2002. № 3 (7). Б. 51-54.
1.10. Зокирова О.F. «Мотиви рашк бўлган жиноятлар ва криминоген
вазият». Давлат ва ҳуқуқ. 2002. № 1 (9). Б. 65-69.
1.11. Зокирова О.F. «Рашк туфайли содир этилган жиноятларнинг
виктимологик тавсифи». Давлат ва хуқуқ. 2002. № 2 (10). Б. 52-56.
1.12. Зокирова О.F. «Рашк мотиви билан содир этилган жиноятларда
жабрланувчининг хулқ-атвори». Давлат ва ҳуқуқ. 2002. № 3 (11). Б. 57-59.
1.13. Зокирова О.F. Рашк жиноятга бошлаши мумкинми? «Ҳаёт ва
Қонун». 2003. Б. 27-29.
1.14. Зокирова О.F. Рашк туфайли содир этиладиган жиноятларнинг
олдини олишнинг виктимологик профилактикаси Давлат ва ҳуқуқ. 2003. №
1(13). Б. 39-41.
1.15. Зокирова О.F. Жинсий тарбия. «Қонун ҳимоясида». 2003. № 6
(90). Б. 33-35.
1.16. Зокирова О.F. Рашк туфайли содир этиладиган жиноятларнинг
олдини олиш. Олий Суд ахборотномаси. 2003. № 1-2. Б. 62-67.
1.17. Зокирова О.F. «Гиёхвандлик ва унинг жиноятчилик билан
алоқадорлиги». ҒҒ «Гиёхвандликка қарши кураш: назария ва амалиёт».
(ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатлар) мавзусидаги Халқаро илмий-амалий
конференция материаллари. Т.: ТДЮИ, 2002. Б.77-79.
1.18. Зокирова О.F. Терроризмга қарши кураш-халқаро муаммолари.
ҒҒ Терроризмга қарши кураш: Илмий амалий ва назарий муаммолар.
Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Т.: ТДЮИ, 2002. Б. 28-32
(Б.Ахроров, А.Алламуратов билан ҳаммуаллифликда).
1.19. Зокирова О.F. Солиқ жиноятчилигига қарши кураш
самарадорлигини оширишнинг айрим масалалари. \\ Давлат ва жамиятнинг
демократик янгиланиш босқичида суд хокимияти мустақиллигини
таъминлашнинг долзарб муаммолари. Илмий-амалий конференция
материаллари. Т.: ТДЮИ, 2002. Б. 270-274.
1.20. Зокирова О.F. Солиқ ва бошқа тўловларни тўлашдан бўйин
товлаш тушунчаси. \\ Иқтисодиёт асослари ва хўжалик фаолияти билан
боғлиқ жиноятчиликка қарши кураш муаммолари (Жиноят ҳуқуқий ва
криминологик жиҳатлар). Илмий-амалий конференция материаллари. Т.:
ТДЮИ, 2003. Б. 67-72.
1.21. Зокирова О.F. Мустақиллик ва ҳуқуқий тарбия. \\ «Ўзбекистон
Республикаси Конституцияси – фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлатни
шакллантиришнинг асоси». Илмий-амалий конференция материаллари. Т.:
ТДЮИ, 2003. Б. 111-113.
1.22. Зокирова О.Ғ. Солиқ ва бошқа тўловларни тўлашдан бўйин
товлашнинг олдини олиш чоралари. \\ Бозор иқтисодиёти шароитида савдо
муносабатларини ҳуқуқий таъминлаш муаммолари. Илмий-амалий
конференция материаллари. Т.: ТДЮИ, 2004. Б. 56-64. (Қ.Абдурасулова
билан ҳаммуаллифликда).
Лойиха рахбари, ю.ф.д., проф.в.б.
О.Ғ.Зокирова
Молиялаштиришни амалга
оширилган ташкилот рахбари,
ю.ф.д., проф.
М.Х. Рустамбоев
1. Контракт рақами: П-1.3.
2. Грант номи: Ўзбекистонда давлат қурилишини ркинлаштиришнинг
- фуқаролик жамиятига ўтишдаги ўрни (ташкилий-хуқуқий
масалалари).
3. Лойиха рахбарининг тўлик ф.и.о.и., илмий даражаси, лавозими,
асосий иш жойи: Юридик коллеж директории, ю.ф.д., професор
Хусанов Озон Тиллабоевич.
4. Молиялаштириш амалга ошириладиган ташкилот, идоравий
тегишлилиги::
Ўзбекистон Республикаси Президент хузуридаги Давлат ва жамият
қурилиши академияси (ДЖҚА). Назаров Қиём Нормирзаевич, тел:
139-89-00, факс 132-60-01.
5. Лойиҳа бажарилаётган муассасанинг кодлари:
ОКПО - 15755129
СОАТО – 1726294
ОКОНХ – 92 100
СООГУ – 074 74
6. Ҳисобот даврида бажарилган ишлар, олинган асосий муҳим
натижалар ва бу натижаларнинг илмий-амалий аҳамияти:
Хисобот даврида мамлакатимиз мустақиллигини мустахкамлаш,
халқ фаровонлигини ошириш, тинчлик ва хотиржамлигини асраш
йўлида депутатлар
маъсулиятини кучайтириш, уларнинг ўз
ваколатларидан самарали фойдаланишларини таъминлаш. Халқ
депутатлариКенгашларининг ахолини худудни бошқаришга жалб
килиш, фуқароларни хабардор қилиш вазифаларининг ижроси, улар
фаолиятида «Оммавий мухокама», жамоатчилик, нодавлат
нотижорат ташкилотлари, фукароларни
ўзини ўзи бошқариш
органлари ва оммавий ахборот воситалари билан алокаларини
ривожлантириш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига
давлат органлари ваколатларини ўтказишга доир тавсияларни
ишлаб чиқилганлиги уларнинг илмий ва амалий ахамиятини
курсатди.
4-шакл
АННОТАЦИЯЛИ ЩИСОБОТ
ДИТД-1 «Ызини ызи бошкариш
органларининг ташкилий-щукукий асослари» проекти быйича 2005 йил
III-IV чораклари якунлари быйича
1. Давлат илмий техник дастури. ГНТП -1 Ызбекистонда демократик щу=у=ий
давлат =уриш, фу=аролик жамиятини шакллантириш, ижтимоий щаётни эркинлаштириш
ва бозор муносабатларига ытишнинг щу=у=ий муаммоларини тад=и= этиш.
2. П-1.4
3. «Ызини-ызи бош=ариш органларининг ташкилий-щу=у=ий асослари»
4. Жалилов Шущрат Ильхамович, юридик фанлари доктори, Мирзо Улу\бек
номидаги
Ызбекистон
Миллий
Университети
Щу=у=шунослик
факультети
«Конституциявий щу=у=» кафедраси мудири, (371) 118-92-14.
5. Ызекистон Республикаси Олий ва Ырта Махсус таълим вазирлиги, Мирзо
Улу\бек номидаги Ызбекистон Миллий Университети
6. Муассаса кодлари: ОКПО, СОАТО, ОКОНХ, СООГУ.
7. Режада: 3975,0 (минг) сым, Амалда: 3975,0 (минг) сым
8. Лойищани бажариш муддати: 01.01.2003 – 31.12.2005
9. Фу=аролик жамияти, мащалла, Ызбекистон Республикасининг ызини-ызи
бош=ариш органлари, Ызбекистон Республикасининг ызини-ызи бош=ариш щу=у=и,
фу=аролар йи\ини, фу=аролар йи\ини раиси, ызини ызи бош=ариш органларинин
ташкилий щу=у=ий асослари, ызини ызи бош=ариш органларини шакллантириш тартиби,
ызини ызи бош=ариш органларининг ыз щудудига доир масалаларни муста==ил тарзда
щал этиш принципи, ижро щокимияти ваколатларининг айримларини ызини ызи
бош=ариш органларига ытказиш.
10. Щисобот даврида илмий тад=и=отларнинг календар режага мувофи= келувчи
ма=сад ва вазифалари:
III –квартал
«Ызини ызи бош=ариш щу=у=и» дарслиги быйича ишларини давом эттириш,
шакллантириш ва йи\илган материаллар устидан ишни давом эттириш. Дарсликнинг
биринчи компьютер вариантини тайёрлаш. Тайёрланган материалларни тащрир этиш ва
мутахассисларга та=риз учун юбориш.
IV –квартал
1.
«Ызини ызи бош=ариш щу=у=и» дарслиги быйича олинган та=риз ва эътирозлар
уни =айтариб ишлаб чи=иш ва чоп этишга тайёрлаш.
2.
Талаба ва магистрларнинг ызини ызи бош=ариш муаммолари быйича илмийназарий конференцияси натижалари асосида энг яхши ма=олалар тыпламини тайёрлаш ва
чоп эттириш.
11.Щисобот даврида бажарилган ишлар, олинган асосий мущим натижалар ва бу
натижаларнинг илмий-амалий ащамияти.
III –квартал
«Ызини ызи бош=ариш щу=у=и» дарслиги быйича ишларин давом эттирилди, йи\илган
материаллар устидан ишни давом эттирилди. Дарсликнинг биринчи компьютер
вариантини тайёрланди. Тайёрланган материалларни тащрир этиш ва мутахассисларга
та=риз учун юборилди.
IV –квартал
«Ызини ызи бош=ариш щу=у=и» дарслиги быйича олинган та=риз ва эътирозлар
уни =айтариб ишлаб чи=илди чоп этишга тайёрланди ва ЫзМУ резографига чоп этиш
учун юборилди. Лойища якунлари быйича тегишли материаллар йи\илиб, якуний щисобот
таёёрланди.
12. Лойищада бажарилиши режалаштирилган ва ща=и=атда щисобот даврида олинган
натижалар мувофи=. Календар режада режалаштирилган барча тадбирлар ыз
ва=тида амалга оширилди.
13. –
14. Щисобот даврида грант мавзуи быйича нашр этилган дарслик, монография, ы=ув
=ылланма ва илмий ма=олалар:
Жалилов Ш.И.

«Ызбекистон Республикаси ызини ызи бош=аришнинг щу=у=ий асослари».
Ы=ув =ылланма. Т. 2005 й. 10 б.т.
 «Ызбекистон Республикасининг ызини ызи бош=ариш щу=у=и» Дарслик.
2005 й. 20 б.т.
 «Ызбекистонда демократик ислощотларни ривожлантиришнинг долзарб
вазифалари» Республика илмий – назарий услубий конференция
материаллари. 1-тыплам. 16-19 бет. Т. ЫзМУ.2005
Ыразбоев Т.А.
 «Фу=аролик жамияти: тажриба, амалиёт, тащлил» «Ызбекистонда
демократик ислощотларни ривожлантиришнинг долзарб вазифалари»
Республика илмий – назарий услубий конференция материаллари. 1-тыплам.
Т. ЫзМУ. 171-174 бет.
Лойища ращбари:
Муассаса ращбари:
Ш.И.Жалилов
Р.Р.Ашуров
«____»_____________2005 йил
ФОРМА 4
ИНФОРМАЦИОННО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЛИСТОК ОТЧЕТА
Заключительный
1. Шифр и название программы:
ГНТП – 1
2. Номер контракта, в соответствии которого выполняется научный проект:
П – 1.6.
3. Наименование темы гранта в соответствии с контрактом:
«Актуальные проблемы унификации частного права Узбекистана с законодательством Европейского Союза»
4. Ф.И.О. - полное, ученая степень, должность, основное место работы научного руководителя:
Убайдуллаев Зиёдулла Сагдуллаевич, кандидат юридических наук,
Директор Центра правовых исследований Университета мировой экономики и
дипломатии, и.о. доцента
5. Организация, через которую осуществляется финансирование, ведомственная принадлежность (полное и сокращенное название, Ф.И.О., руководителя организации, телефон, факс):
Министерство иностранных дел Республики Узбекистан, Университет мировой экономики и дипломатии (УМЭД),
Караматов Хамидулла Сагдуллаевич,
Тел: 67-67-69, 67-15-33; факс: 67-16-09
6. Коды организации, через которую осуществляется финансирование:
ОКПО, СОАТО, ОКОНХ, СООГУ;
148 54912; 95720; 8934; 02748; 1726
7. Объем финансирования за отчетный период: плановый и фактический
2003 г. - план. – 5 215 000 сум
факт. – 3 395 500 сум
2004 г. - план. – 5998 000 сум
факт. –44310 00 сум
2005 г. - план. – 6 958 000 сум
факт. – 6 317 000 сум
8. Срок выполнения гранта: начало — конец;
1.01.2003 – 31.12.2005 г.г.
9. Ключевые слова (от 5 до 15 слов и словосочетаний из текста отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают воз-
можность информационного поиска по общепринятому классификатору научных направлений):
Унификация, обязательство, партнерство, договор, инвестиции,
страхование, аренда, юридические лица, интеллектуальная собственность,
кредит, оферта, акцепт, залог, конвенции, коммерческий арбитраж, лизинг,
уступка прав.
10. Цель и задачи исследований (разработок) в отчетном периоде в соответствии с календарным планом:
Научный анализ проблем унификации законодательства Узбекистана,
регулирующего гражданско-правовые отношения, с правоотношениями
частного права Европейского Союза. Создание научных основ сравнительноправового массива частного права в целях использования, разработки и
подготовки научных рекомендаций и учебно-методических материалов для
использования в образовательных учебных программах в юридических вузах, а
также законопроектных работ по тематике исследовании.
11. Содержание выполненных работ и основные результаты, полученные за
отчетный период (не более 1 страницы):
Содержание научных исследований соответствовали разработанным
календарным планам и полученные результаты использованы в подготовке
базовых научных концепций развития гражданского права Узбекистана и
проблем унификации с законодательством Европейского Союза.
На основе сравнительно-правовых методов изучены состояние и перспективы
развития права собственности, о юридических лицах, договорно-правовых отношений, инвестиционного права, корпоративного права, информационного права.
Глубоко изучены правовые основы Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое было заключено
1 июля 1996 года между Узбекистаном и Европейским Союзом.
Проведен сбор статистических и аналитических материалов частного права
Европейского Союза. Проведен анализ действующего законодательства об иностранных инвестициях, о договорно-правовой базе хозяйствующих субъектов, закона
о собственности, норм Гражданского кодекса и Конституции Узбекистана.
Подготовлены и проведены, а также принимали участие в 23 семинарах,
конференциях и круглых столах, посвященных тематике научных исследований.
В результате научных исследований получены важные результаты состояния частноправовой науки Узбекистана, подготовлен электронный сайт в интернете, освящающий результаты научных исследований, проведены консультации и
подготовлена экспертная группа для проведения научно-практических экспертиз
развития внешнеэкономических связей Узбекистана и Европейского Союза.
12. Степень соответствия заявленных в проекте и фактически полученных за
отчетный период результатов (не более 0,5 страниц):
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И НОВИЗНА – Содержание научных исследований соответствовали разработанным календарным планам и полученные результаты использованы в подготовке базовых научных концепций развития гражданского права Узбекистана и проблем унификации с законодательством Европейского Союза.
На основе сравнительно-правовых методов изучены состояние и перспективы развития права собственности, о юридических лицах, договорно-правовых отношений, инвестиционного права, корпоративного права, информационного права.
Глубоко изучены правовые основы Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое было заключено 1 июля 1996 года между Узбекистаном и
Европейским Союзом.
Проведен сбор статистических и аналитических материалов частного права
Европейского Союза. Проведен анализ действующего законодательства об иностранных инвестициях, о договорно-правовой базе хозяйствующих субъектов, закона
о собственности, норм Гражданского кодекса и Конституции Узбекистана.
Подготовлены и проведены, а также принимали участие в 23 семинарах,
конференциях и круглых столах, посвященных тематике научных исследований.
В результате научных исследований получены важные результаты состояния частноправовой науки Узбекистана, подготовлен электронный сайт в интернете, освящающий результаты научных исследований, проведены консультации и
подготовлена экспертная группа для проведения научно-практических экспертиз
развития внешнеэкономических связей Узбекистана и Европейского Союза.
13. Причины невыполнения этапа работ (если имеет место невыполнение):
нет
14. Перечень опубликованных научных статьей, монографий, учебников,
учебных пособий, стандартов, патентов, программных продуктов, регламентов, нормативной, методической и др. документации, опытных, макетных образцов и актов их испытаний (с указанием авторов, названия работы, издания, места и сроков издания, кем и когда утверждена) по теме проекта за отчетный период:
- Сущность договора во внешнеэкономическом обороте - Учебное пособие,
Гармонизация законодательства Республики Узбекистан и Европейского Союза, Издание Университета мировой Экономики и Дипломатии. 2004; Журнал
“Международные отношения” УМЭД,№2 2004.
- Сборник Научно-методических и практических материалов по юридическому и клиническому образованию, Издательство УМЭД.2004.
- Обзор законодательство о банкротстве Узбекистана, journal "Law transition" EBRD 2004;
- Развитие законодательства, а международном коммерческом арбитражном
суде. Журнал “Обзор законодательства Узбекистана”
-Рахманкулов X., К вопросу об имплементации норм международного частного права в Республике Узбекистан. Гармонизация законодательства Республики
Узбекистан и Европейского Союза. Издание УМЭД, 2004;
- Рахманкулов X., Законодательные источники гражданского права РУз и
задачи по их совершенствованию, “Бозор Иктисодиёти шароитида савдо муносабатларини хукукий таъминлаш муаммолари”, Издательство ТГЮИ. 2004;
-Убайдуллаев З.С. “Марказий Осиё давлатлари уртасидаги шерикчиликнинг сиёсий-хукукий механизмлари”. Халкаро муносабатлар № 2005.
-Гулямов С.С., Правовые проблемы привлечения капитала Европейского
союза в Республики Узбекистан, Гармонизация законодательства Республики Узбекистан и Европейского Союза, Издание УМЭД2004:
- Гулямов С.С Некоторые проблемы правового обеспечения деятельности
корпораций в сфере торговли. “Бозор Иктисодиёти шароитида савдо муносабатларини хукукии таъминлаш муаммолари”. Издательство ТГЮИ, 2004
-Асъянов Ш.М., Проблемы имплементации международных норм в гражданское законодательство РУз., Гармонизация законодательства Республики Узбекистан и Европейского Союза, Издание УМЭД. 2004;
- Биркин М.М. Гражданское или хозяйственное дело и долг судьи.
Хозяйство и право №7/2003;
- Биркин М.М. Международный гражданский процесс; сравнительно-правовой анализ. Гармонизация законодательства Республики Узбекистан и Европейского Союза. Издание УМЭД, 2004;
-Ризаев Ф., Адаптация законодательства Республики Узбекистан к Соглашением в рамках ГАТТ/ВТО и законодательству Европейского Союза., Гармонизация законодательства Республики Узбекистан и Европейского Союза, Издание
УМЭД. 2004:
- Файзиев И.И.. Тhе lеgаl геgиlаtion оf еstablishment and орегаtion the EU
companies in the RU., journal “International Relations”, 2004, UWED
- Насырова Н.Р. Унификация норм международного трудового права. – В
сб. научно-практической конференции. Т., УМЭД, 2005, май;
- Тураев А. Унификация норм о подсудности международных соглашениях.
В сб. научно-практической конференции. Т., УМЭД, 2005, май.
- Биркин М.М. Монография “Рассмотрение гражданских дел и оценка
доказательств судами всех инстанций” (10 п.л.) – находится в издательстве УМЭД
для опубликования. Х.Рахманкулов, З.Убайдуллаев, Ш.Асьянов Монография “Узбекистон хусусий хукукини Европа Иттифоки хусусий хукуки билан уйгунлаштиришнинг долзарб масалалари”. - (8 п.л.) – находится в издательстве УМЭД для
опубликования.
НАУЧНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
УБАЙДУЛЛАЕВ З.С.
РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ И ДИПЛОМАТИИ
М.П.
«___» _________________ 2005 год.
КАРАМАТОВ Х.С.
Примечание: Электронный вариант листка представляется на стандартной (1.44М-3,5) дискете,
текст должен быть подготовлен с использованием текстового редактора Microsoft Word и сохранен в
формате RTF
Информационный паспорт разработки
1. Наименование разработки. Эволюция политико-правовых учений о
гражданском обществе
2. Назчание разработки, решаемые задачи. Собран материал и
проанализирован генезис гражданского общества, который вобрал многие
ценности человеческой цивилизации. Определены субъекты гражданского
общества отдельные индивиды, социальные группы и ассоциации –
общественные объединения, политические партии, профсоюзы. Выработаны
научно-теоретические и практические рекомендации для формирования
гражданского общества по этапам.
3. Описание разработки. Дан сравнительный анализ собранных
концепций и теорий о гражданском обществе; рекомендовано теоретическая
модель гражданского общества в Узбекистане; написана монография на
основе полученных денных;
4. Уровень и новизна разработки, ее преимущества в сравнении с
существующими отечественными или зарубежными аналогам.
Заключении разработки новые, служит для совершенствования правовых
основ гражданского общества.
5. Выполнен ли патентный поиск по разработке. Нет
6. Охраноспособность, разработки, наличие патента или заявки на
патент. Нет
7. Необходимость в проведении дополнительных исследований,
инновационных разработок. Нет необходимости.
8. Пути практического использования разработки. Используется в
законотворческой
деятельности,
научно-исследовательской
работе.
Подготовленные законопроекты были направлены в министерстве Юстиции,
Президентский аппарат, Олий Мажлис Республике Узбекистан.
9. Номер и наименование проекта, в рамках которого выполнена
разработка. ГНТП –1.7 Ўзбекистонда демократик ҳуқуқий давлат қуриш,
фуқоролик жамиятни такомиллаштириш, ижтимоий-иқтисодий ҳаетни
эркинлаштириш ва бозор муносабатлари тизимини мустаҳкамлашнинг
ҳуқуқий муаммоларининг тадқиқ этиш
10. Организация. Ташкентский Государственный юридический
институт.
Форма 4
АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
1. Шифр и наименование программы ГНТП-1.
2. Номер контракта. № П-1.8.
3. Наименование гранта. Проблемы совершенствования механизмов
изучения и формирования общественного мнения в Узбекистане
4. Научный руководитель. Ата-Мирзаев Озод Баба-Мирзаевич,
профессор
5. Организация, через которую осуществляется финансирование.
Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр», УЗЦИОМ.
Самостоятельная неправительственная организация без ведомственной
принадлежности. Телефон 139-84-29, факс 139-85-48.
6.
Коды
организации,
через
которую
осуществляется
финансирование. ОКПО – 16637509. СОАТО – 1726266.
ОКОНХ – 98400. СООГУ – 07994.
7. Объем финансирования за отчетный период. (с 1 января 2003года
по 31декабря 2005 года)
Плановый – 38933,0 тыс. сум,
Фактический – 38933,0 тыс. сум
8. Срок выполнения гранта. начало - 1.01.2003 год,
конец – 31.12.2005 год.
9. Ключевые слова.
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕННОЕ
СОЗНАНИЕ, МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, МЕТОДИКА
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ НЕЗАВИСИМОСТИ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕНТАЛИТЕТ,
ПРИКЛАДНЫЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНОЕ
САМОСОЗНАНИЕ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МАХАЛЛЯ.
10. Цель и задачи исследования (разработок) в отчетном периоде в
соответствии с календарным планом. Совершенствование методологии
изучения и формирования общественного мнения в Узбекистане с учетом
национального менталитета узбекского народа. На базе крупномасштабных,
комплексных и целевых социологических исследований общественного
мнения в различных областях жизнедеятельности узбекистанского общества
(экономика, политика, нравственность, духовность и др.) разработать
методологические основы дальнейшего совершенствования изучения и
формирования общественного мнения в Узбекистане.
11. Содержание выполненных работ и основные результаты,
полученные за отчетный период
За отчетный период, разработаны
теоретико-методологические основы изучения общественного мнения в
Узбекистане,
а
также
вопросы
совершенствования
методики
социологического опроса и анализа общественного мнения.
Проведены
комплексные
крупномасштабные
социологические
исследования общественного мнения в сфере межнациональных отношений,
национального
самоуправления
самосознания узбекистанцев, особенностей местного
граждан,
духовности
и
нравственности,
предпринимательства и социально-политического развития Узбекистана.
12. Степень соответствия заявленных в проекте и фактически
полученных за отчетный период результатов. Полученные за отчетный
период результаты соответствуют заявленным в проекте исследованиям.
13. Причины невыполнения этапа работ (если имеет место
невыполнение). Невыполнение не имеет место.
14. Перечень опубликованных работ.
I. Монографии, научные сборники
1. Методология изучения общественного мнения в Узбекистане. Под ред. акад.
АНРУз. Убайдуллаевой Р.А. Ташкент, «Ижтимоий фикр», 2004, 12,1 п.л.
2. Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения в
Узбекистане. Под ред. акад. АНРУз. Убайдуллаевой Р.А. Ташкент, «Ижтимоий
фикр», 2003, 7,0 п.л. (на узб. и рус. яз.)
3. Убайдуллаева
Р.,
Ота-Мирзаев
О.,
Ғаниева
М.,
Ќаюмов
Ў.
Ўзбекистонликларнинг миллий ўзлиги. Тошкент, «Ижтимоий фикр», 2004, 7,8 б.т.
4. Р.А. Убайдуллаева, О.Б.Ата-Мирзаев, М.Х.Ганиева, У.К.Каюмов и др. Ислам
в жизни населения Узбекистана (на узбекском, английском и русском языках).
Ташкент, «Ижтимоий фикр» 2003. 111 с.
5.
Убайдуллаева Р. А., Ата-Мирзаев О.Б и др. Женщины независимого
Узбекистана (социологическое исследование). Ташкент, «Ижтимоий фикр», 2004, 7,0
п.л. (на рус. и анг. яз.)
6.
Ата-Мирзаев
О.,
Гентшке
В.,
Муртазаева
Р.
Межнациональная
толерантность в Узбекистане: история и современность. Ташкент, «Университет»,
2004, 8 п.л.
7.
Каланов
К.
Ўзбекистон
ёшларида
диний
ва
дунёвий
тасаввурларнинг шаклланиши (социологик тадќиќот натижалари асосида).
Тошкент, «Ислом университети» 2004, 8,0 б.т. (хаммуаллифликда)
8.
Маманазаров Н. Мустаќиллик ва миллий-этник жараёнлар. Тошкент,
«Ижтимоий фикр», 2004. 7,3 б.т.
9.
Назаров Н. Мустаќиллик шароитида этноижтимоий жараёнлар. Тошкент,
«Ижтимоий фикр», 2005. 7,3 б.т.
II. Учебно-методические пособия
10. Убайдуллаева Р.А., Ганиева М.Х. Методика изучения и анализа
общественного мнения. Ташкент, 2005 г., «Ижтимоий фикр», 4,0 п.л.
11. Убайдуллаева Р.А., Юлдашбаева Д. Методика социологического
опроса. Ташкент, 2005 г., «Ижтимоий фикр», 3,0 п.л.
12. Ганиева М.Х. Социология фанидан дастур (бакалавр йўналиши
учун). Ташкент, «Университет», 2004, 1 п.л.
13. Холбеков А. «Ўзбекистон Республикасида маћаллий ўзини ўзи
бошќарув» курси ўќув дастури. – Т.: «АГОС», 2005, 1 б.т.
14. Холбеков А. Социология //Ўзбекистон миллий энциклопедияси.
Давлат илмий нашриёти, 2004, 26-27 б.
15. Жамоатчилик фикрини ўрганиш ва шакллантиришнинг долзарб муаммолари.
Республика илмий-амалий семинар материаллари. №1, Т., «Ижтимоий фикр», 2003 й. 2,5
б.т.
16. Жамоатчилик фикрини ўрганиш ва шакллантиришнинг долзарб муаммолари.
Республика илмий-амалий семинар материаллари. №2, Т. «Ижтимоий фикр», 2003 й. 2,0
б.т.
III. Научные статьи
17. Р.А. Убайдуллаева. Жамоатчилик фикри ва ћуќуќни мућофаза ќилиш
органларига бўлган ишончи мустаћкамлаш муаммолари. Ж. «Ћуќуќ», 2003й., №3.
18. Р.А. Убайдуллаева. Инсон ва мећнат: иќтисодий ќадриятлар. Ж. «Ижтимоий
фикр, Инсон ћуќуќлари». Т., 2003. №2. с. 57-64.
19. Р.А. Убайдуллаева, Д.Ф.Кадырова. Исследование методологии и методов
социологического
опроса
общественного
мнения
при
изучении
состояния
обеспечения прав человека в Узбекистане. В кн.: «Мониторинг прав человека». Т.,
2003. с. 201-220.
20. Р.А. Убайдуллаева. Ўзбекистон аёлининг ижтимоий ќиёфаси. «XXI аср аёли:
ижтимоий, иќтисодий, сиёсий ва ћуќуќий жићатлари». Т., 2003. с. 8-11.
21.
Убайдуллаева Р.А., Кадырова Д.Ф. Исследование методологии и методов
социологического
опроса
общественного
мнения
при
изучении
состояния
обеспечения прав человека в Узбекистане (на примере опросов посетителей
Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека «ОмбудсманаУбайдуллаева
Р., Бекмурадов М. Дух времени в сознании народа. Ж. «Общественное мнение. Права
человека», 2/2004 г. с. 65-69
22.
Убайдуллаева Р.А. Социологический портрет личности аксакала. Ж.
«Общественное мнение. Права человека», 1/2004 г. с. 147-159
23.
Убайдуллаева Р.А., Сысина Т. Узбекистан: Общественное мнение-2004. Ж.
«Общественное мнение. Права человека». №2/2005, с.58-70
24.
Ата-Мирзаев О.Б. Межнациональные отношения в зеркале общественного
мнения в Узбекистане. Ж. «Общественное мнение. Права человека», 2/2004 г., с. 4449
25.
Ата-Мирзаев
О.Б.,
Ташланов
Т.
Кашкадарьинцы
о
проблеме
национального самосознания. Общественное мнение-2004. Ж. «Общественное
мнение. Права человека». №2/2005, с.86-90
26. М.Бекмуродов. Бунёдкор куч. «Тафаккур» журнали, Т. 2003 йил №3,
16-20 б.
27.
Бекмуродов М. Ўзбек менталитети, «Янги аср авлоди», Маънавият ва
маърифат Маркази, Т.:2004 й. 36 б.
28.
Бекмуродов М. Оила - демократик жамият асоси. «Фуќаролик жамиятини
ќуришнинг маънавий-маърифий асослари» Республика илмий-амалий конференция
материаллари. Т.: 2004 й. 57-59 б.
29.
Бекмуродов
М.
Национальный
менталитет
в контексте изучения
общественного мнения. Международный журнал изучения Центральной Азии, 2004
г. 9с.
30.
Бекмуродов М.Социально-культурная активность женщин – приоритет
времени.Т.: Ж.«Адолат», 2004 г.
31. А.Холбеков. Ўтиш даври ва ижтимоий муаммолар. Ж. «Ижтимоий
фикр», «Инсон ћуќуќлари». 2003 й. №2, 72-82 б.
32.
Ташланов
Т.
Талабаларнинг
миллий
истиќол
мафкураси
рућида
шакллантириш. Ж. «Ижтимоий фикр. Инсон ћуќуќлари» 2004 №3. 0,3 б.т.
33.
Ташланов Т. Тарбиянинг методологик асослари. Ж. «Халќ таълими»,
2004, №1, 0,4 б.т.
34.
Ташланов
Т.
Межнациональная
толерантность
в
Узбекистане.
Общественное мнение-2004. Ж. «Общественное мнение. Права человека». №3/2005,
с.189-193
35. Ў.К.Ќаюмов.
Ћуќуќшунос
талабалар:
маънавий
дунёќараш,
истиќбол режалари. Ж. «Демократлаштириш ва инсон ћуќуќлари» №3, 2003
й. 23-27 б.
36.
Каюмов У.К. Духовный облик студента-юриста. Ж. «Хозяйство и право»,
12/2004 г. с. 113-121.
37.
Каюмов У.К. Ёшлар ва дин. Ж. «Общественное мнение. Права человека».
3/2004 г. с. 100-103
38.
Каюмов
У.К.
Молодежь
Узбекистана:
социальная
активность,
нравственность и планы на будущее. Ж. «Демократлаштириш ва инсон ћуќуќлари».
1/2004, стр. 116-118
39.
Каюмов У.К. Роль семьи в формировании нравственности и духовных
основ общества. Ж. «Общественное мнение. Права человека». 4/2004 г. с. 102-110
40.
Каюмов
У.К.,
Умарова
Н.
Молодежь
Кашкадарьи:
социальная
активность, взгляд в будущее. Общественное мнение-2004. Ж. «Общественное
мнение. Права человека». №2/2005, с.82-85
41.
Ганиева М. Формирование правовой культуры молодежи Узбекистана. Ж.
«Общественное мнение. Права человека». 3/2004 г. с. 48-52.
42.
Ганиева
М.
Методика
анализа
результатов
социологических
исследований. Ж. «Общественное мнение. Права человека». №4/2004
43. Маманазаров Н. Этник омиллар: Ћуќуќий демократик жамиятда
уларнинг ўрни ќандай? Ж. «Хаёт ва ќонун» 2003 й. №1. 68-69 б.
44.
Маманазаров Н. Жамиятда миллий-этник жараёнлар ривожланишининг
айрим назарий ћамда ижтимоий-сиёсий жићатлари. Ж. Общественные науки в
Узбекистане. №2-3/2004г., с.48-53
45.
Маманазаров Н. Ёшлар дунёќарашида миллий ўзликни англашнинг баъзи
эмпирик жићатлари. Ж. «Общественное мнение. Права человека», № 3/2004, с.134138.
46.
Маманазаров Н. Демократик ћуќуќий жамиятда этник жараёнларнинг
баъзи ќирралари. // Демократлаштириш ва инсон ћуќуќлари, № 2. 2004, 26-29 б.
47. К. Каланов. Маћалла институти ва университети интеграцион
фаолияти. Ж. «Ќонун ћимоясида» 2003 й. №7, 27-30 б.
48. Каланов К. Фуќаролик жамияти ќурилишида маћалла ва бошќа
нодавлат ташкилотларнинг ћамкорлиги // «Фуќаролик жамияти» журнали
2004 йил 1-сон 10-13 бет
49. Каланов К. Фуќаролик жамияти ва манфаатлари дунёси // Ижтимоий
Фикр журнали, 2004 йил, 4 сон 39-43 бб.
50.
учащихся
Аъзамходжаев И., Умарова Н. Мировоззрение, социальная активность
профессиональных
колледжей.
Общественное
«Общественное мнение. Права человека». №2/2005, с.91-95
мнение-2004.
Ж.
51.
Умарова Н. Социальное самочувствие молодежи Узбекистана. Ж.
«Общественное мнение. Права человека». 3/2004 г. с. 96-99.
Научный руководитель проекта
Ата-Мирзаев О.Б.
Руководитель организации
Убайдуллаева Р.А.
«____» ____________________2005 год
Шакл 4
Аннотацияли хисобот
(жорий йилнинг ярим йиллигида хамда оралиє босєич ва якуний хисоботлар билан
таєдим этилади.)
1. Дастур номи ва шифри: Давлат илмий техник дастури–ГНТП–1.
2. Контракт номери П-1.9.
3. Лойиха номи. Интеллектуал мулкни химоя єилиш муаммолари.
4. Лойиха рахбарининг тўлиє исми, фамилияси, илмий даражаси, лавозими,
асосий иш жойи. Окюлов Омонбай, юридик фанлари доктори, хўжалик-меѕнат
ѕуєуєи кафедрасининг профессори вазифасини бажарувчи, Тошкент Давлат
Юридик Институти.
5. Молиялаштириш амалга оширилаётган ташкилот, муассасавий мансублиги
(тўлиє ва єисєартирилган номи, раѕбарининг исми, фамилияси, телефон, факс).
Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги Тошкент Давлат Юридик
Институти – ТДЮИ Ректор Рустамбоев Мирзаюсуф Ѕакимович тел. 133-41-09
6. Молиялаштиршини амалга оширувчи ташкилотларнинг кодлари:
МФО-00423, ОКПО-14817733, ИНН-201122349, ОКНХ-92110, СООГУ-07294,
СОАГО-1726266, КОПФ-11010, КФС-300.
7. Хисобот даврида молиялаштириш ѕажмлари: режа бўйича 2005 йил 1
январдан 31 декабргача лойихада ___________ сўм амалда (январь-1 декабр)
____________ сўм.
8. Лойиѕани бажариш муддати: бошланиши-тамомланиши. 2 январь 2005 йил –
31 декабрь 2005 йил.
9. Калит сўзлар (хисобот матнида фойдаланилган, унинг мазмунини энг кўп
даражада ифодалайдиган ва илмий йўналишларни умум єабул єилган
классификатори бўйича ахборот-єидирувни таъминлаш имконини берадиган 5
тадан 15 тагача сўзлар ва сўзлар бирикмалари). Интеллектуал мулк, мутлає ѕуєує,
плагиаторлик, патент ѕуєуєи, ноу-хау, ошкор этилмаган ахборотлар, маданий
єароєчилик, муаллифлик ѕуєуєи, турдош ѕуєуєлар, саноат мулки, тижорат сири.
10. Хисобот даврида илмий тадєиєтнинг (ишланмаларнинг) календар режага
мувофиє келувчи маєсад ва вазифалари::
- Интелектуал мулк бўйича єонун лойихаларини єўллаш амалиёти ўрганилди;
- Интелектуал мулкни ѕуєуєий химоя єилишни такомиллаштириш
маєсадларида фуєаролик, жиноят, божхона єонунчилиги янги нормаларни киритиш
бўйича таклифлар тайёрланди;
- Илмий маєолалар тайёрланди ва чоп эттирилди;
2003 йилда интеллектуал мулкка оид илмий адабиётлар ўрганилди ва илмий
тахлил этилди, интеллектуал мулк ѕуєуєини шаклланишига энг мухим таъсир
кўрсатган концепциялар ва назарияларни белгилаш, илмий-амалий маєолалар чоп
этилди, монография устида иш бошланди.
2004 йилда интеллектуал мулкни химоя єилиш бўйича єонунлар бошєа
норматив хужжатлар ўрганилди, интеллектуал мулк бўйича халєаро конвенциялар
ва битимларни ўрганилди, илмий маєолалар чоп этилди, монография устида иш
давом эттирилди, монография єўлёзмаси нашрга топширилди.
2005 йилда интеллектуал мулк нормаларини єўллаш амалиёти ўрганилди,
интеллектуал мулкни ѕуєуєий химоя єилишни такомиллаштириш маєсадларида
фуєаролик, жиноят, божхона єонунчилигига янги нормаларни киритиш бўйича
таклифлар тайёрланди, илмий маєолалар тайёрланди ва чоп этилди, монография
чоп этилди, монографияни лотин ёзувидаги єўлёзмаси тайёрланди.
11. Хисобот даврида бажарилган ишлар, олинган асосий мухим натижалар ва бу
натижаларнинг илмий-амалий ахамияти:
Тадєиєотнинг режаси ишлаб ишлаб чиєилди, махсус адабиётлар, єонунлар, суд
амалиёти ўрганиб тахлил єилинди. 2005 йилда бажарилиши лозим бўлган
ишларнинг асосий маєсади вазифалари белгилаб олинди.
Хисобот даврида мавзуга оид илмий адабиётлар ўрганилди ва таѕлил этилди,
Ўзбекистон Республикасининг интеллектуал мулкка оид єонунлари (саноат мулки,
муаллифлик ва турдош ѕуєуєлари, товар белгилари ва товар келиб чиєиш жойига
бўлган ѕуєує, интеграл микросхемалар топологиялари ѕуєуєий химоя єилиш бўйича
єонун нормаларини) єўллаш амалиёти ўрганилди. Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлилси єонунчилик палатасида муаллифлик ва турдош ѕуєуєлар тў¦рисидаги
єонунни янги тахририни тайёрлаш бўйича ишчи гурух фаолиятида иштирок этдим
ва илмий тадєиєотлар натижасида олинган асосий ¦ояларни шу жумладан
плагиаторликка єарши жавобгарлик тў¦рисида таклиф мулохазаларни єонун
лойихасида ўз ифодасини топиши бўйича таклифлар киритдим. Интеллектуал
мулкни ѕуєуєий химоя єилишни такомиллатириш маєсадларида Фуєаролик
Кодексига, Жиноят Кодексига, Божхона Кодексига ўзгартириш ва єўшимчалар
тў¦рисида таклифлар тайёрланди. "Интелектуал мулк ѕуєуєий маєомини назарийамалий муаммолари" номли монография чоп этилди 431 бет.
Хисобот даврида олинган натижалар илмий ўєув фаолиятида, суд амалиётида,
фуєаролик єонунларини такомиллаштиришда фойдали бўлиши мумкин.
12. Лойихада бажарилиши режалаштирилган ва хаєиєатда хисобот даврида
олинган натижаларнинг мувофиєлик даражаси:
Лойиѕада интеллектуал мулк бўйича єонунларни єўллаш амалиётини ўрганиш,
єонунларни такомиллаштириш бўйича таклифларни ишлаб чиєиш ва илмий
маєолалар чоп этиш назарда тутилган эди. Хисобот даврида єонунларни єўллаш
амалиёти тахлил этилди, интеллектуал мулк бўйича єонунларни такомиллаштириш
бўйича тавсиялар тайёрланди, мавзу доирасида 7 та илмий маєола чоп этилди,
илмий монография нашр этилди. Бинобарин режа ва натижалар юєори даражада
мувофиє бажарилди.
13. Илмий-тадєиєот
ишлари
босєичларини
бажармаганлик
сабаблари
(бажармаганлик холатлари мавжуд бўлганда).
Тадєиєотни назарда тутилган босєичлар тўлиє амалга оширилди.
14. Хисобот даврида грант мавзуси бўйича нашр этилган илмий маєолалар,
монографиялар, дарсликлар, ўєув єўлланмалари, стандартлар, патентлар, дастурий
махсулотлар, регламентлар, меъёрий, услубий ва бошєа хужжатлар, тажриба,
маркет нусхалари ва уларни синов актлари (муаллифлари, ишлар номи, нашри,
нашр муддати ва жойи, єачон ва єаерда тасдиєланганлиги):
1. Проблемы формирования системы защиты прав на объектов
интеллектуальной
собственности. Материалы международной научной
конференции по проблемам защиты интеллектуальной собственности. -Т., 2003й.
31-41-бетлар.
2. Плагиаторликка єарши курашнинг ѕуєуєий муаммолари. "Ѕуєує-Право-Law",
2003, 2-сон.
3. Правовая природа третейского разбирательства и перспективы разрешения
споров в сфере интеллектуальной собственности. Материалы конференции по
частной юстиции. -Т., 2003. май.
4. Интеллектуал мулкни жиноят-ѕуєуєий ѕимоя єилиш муаммолари.
Иєтисодиёт соѕасидаги жиноятчиликка єарши кураш муаммоларига ба¦ишланган
конференция материаллари тўплами. -Т., 2003. апрел.
5. Илмий тадєиєотларни ташкил этиш, унинг натижаларини баѕолаш ва ѕуєуєий
муѕофаза єилишнинг баъзи жиѕатлари. "Ѕуєує-Право-Law", 2003, 3-сон.
6. Интеллектуал мулк объектлари билан савдо-сотиєни амалга оширишнинг
ўзига хос хусусиятлари. “Бозор иєтисодиёти шароитида савдо муносабатларини
ѕуєуєий
таъминлаш муаммолари” мавзусидаги илмий-амалий конференция
материаллари. –Т.: ТДЮИ. 2004 й.
7. Юридик атамалар лу¦ати (ѕаммуаллифлар: Ѕ.Рахмонєулов, А.Саидов,
А.Турсунов, Р.Рўзев, О.Оєюлов ва бошєалар.). Т. Ўзбекистон. 12 босма табоє.
8. Об основном элементе информатизации. - // Народное слово. 2003 г. 1
ноябрь.
9. Интеллектуал мулк ѕуєуєи. Биринчи єисм. Магистратура талабалари учун
дарслик. 10 босма табоє. Т. 2003 й. 201 б. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта
махсус таълим Вазирлиги хузуридаги илмий-услубий кенгаш томонидан
магистратура талабалари учун дарслик сифатида тавсия єилинган.
10. Правовоя природа третейского разбирательства и перспективы разрешение
споров в сфере интелектуальной собственности. Ўзбек ва рус тилларида. Єаранг:
Третейские суды в Узбекистане: анализ и тенденции развития. Т. Шарє. 2004 й.
438-444 бетлар.
11. Ахборотлар олиш эркинлигининг конститутциявий асослари. // Ўзбекистон
Республикаси Конституцияси – фуєаролик жамияти ва ѕуєуєий давлатни
шакллантиришнинг асоси. Т. 2003 й. 49-52 бетлар.
12. О.Оєюлов.
Б.Самархўжаев.
Ўзбекистон
Республикасига
чет
эл
инвестицияларини жалб этишда ѕуєуєий омиллар таъсири: ѕозирги ахвол ва
истиєболи. // Ѕуєує Право Law. 2004 йил. 1-сон. 10-20 бетлар.
13. Фуєаролик Кодекси ва интеллектуал мулк бўйича нормаларни
кодификациялаштириш муаммолари. // Ўзбекистон єонунчилиги таѕлили. 2004 й.
№ 1.
14. О.Оєюлов, И.Насриев. Фуєаролик ѕуєуєига оид халєаро нормаларнинг
Ўзбекистон Республикаси єонунчилигида имплементацияси. // Ўзбекистонда судѕуєує ислохотлари мавзусидаги халєаро симпозиум материаллари. Т. 2004 й. 177181 бетлар.
15. Фуєаролик-ѕуєуєий институтционал тузилмалар эволюцияси // фуєаролик
ѕуєуєининг долзарб муаммолари конференцияси материаллари. Тошкент. ТДЮИ.
2004 йил.
16. Билим олиш ѕуєуєи ва ижод эркинлигининг конституциявий асослари. //
Конституциянинг 12 йиллиги илмий конференция материаллари. ТДЮИ. 2004 йил.
18.Интелектуаллар давлатга керакми. Ѕуєує, право. 2005 йил 1-сон.
19.Интелектуаллар кетиб єолишини олдини олишнинг ижтимоий-ѕуєуєий
ечимлари. ТДЮИ илмий маєолалар теплами.. 1-сон-Т.ТДЮИ 2005 46-51 бет.
20.Товар чиєарилган жой номига бўлган ѕуєує ва ер єонунчилиги. Ер
єонунчилигини такомиллаштириш муаммолари мавзуидаги республіка илмийамалий конференція материаллари. 2005 йил Т.ТДЮИ. 82-85 бет.
21.Интелектуал мулкни ѕимоя єилишнинг процессуал – ѕуєуєий муаммолари.
Инсон ѕуєуєларини суд ва суддан ташєарида ѕимоя єилиш муаммолари мавзуидаги
илмий-амалий конференція материаллари. Т.:ТДЮИ. 2005. 293 бет.
22.Давлатнинг интеллектуал салохиятини саєлаб єолиш чоралари. Ѕуєує, право.
2005 йил 1-сон.
23.Интелектуаллар кетиб єолишини олдини олишнинг ижтимоий-ѕуєуєий
ечимлари. ТДЮИ илмий маєолалар тўплами.. 1-сон-Т.ТДЮИ 2005 46-51 бет.
24.Фуєаролик-ѕуєуєий институтционал тузилмалар эволюцияси // фуєаролик
ѕуєуєининг долзарб муаммолари конференцияси материаллари. Тошкент. ТДЮИ.
2004 йил декабр.
25.Товар чиєарилган жой номига бўлган ѕуєує ва ер єонунчилиги. Ер
єонунчилигини такомиллаштириш муаммолари мавзуидаги республіка илмийамалий конференція материаллари. 2005 йил Т.ТДЮИ. 82-85 бет.
26.Интелектуал мулкни ѕимоя єилишнинг процессуал – ѕуєуєий муаммолари.
Инсон ѕуєуєларини суд ва суддан ташєарида ѕимоя єилиш муаммолари мавзуидаги
илмий-амалий конференція материаллари. Т.:ТДЮИ. 2005. 293 бет.
27.Єонунлар иєтисодиёт ривожи йўлидаги тўсиєларни бартараф этадими?
Ѕуєує, Право, Law. 2005 й. 2-сон. 52-55 бет.
28.Права субъектов малого бизнеса. //Кичик бизнес субъектлари ѕуєуєларини
ѕимоя єилиш масалалари. ТДЮИ. 2005 йил. Май.
29.Интеллектуал мулк объектлари билан савдо єилишнинг хусусиятлари.
//Єаранг: Муаллифлар жамоаси. Ўзбекистон Республикаси "Истеъмолчиларнинг
ѕуєуєларини химоя єилиш тў¦рисидаги Єонун"га шархлар. Т.Ўзбекистон. 2005 йил.
86-103-бетлар.
30.Интеллектуал мулк ѕуєуєий маєомининг назарий ва амалий муаммолари. Т.
2005. 432 б.
Муассаса рахбари:
проф.М.Х.Рустамбоев.
Лойиха рахбари:
ю.ф.д. О.Оєюлов.
М.Ў.
"___" _____________ 200 йил.
1. Номер контракт: П-1.10
2.
Наименование
проекта:
государственного
управления
демократического
государства,
«Совершенствование
в
системы
условиях
становления
формирования
гражданского
общества и рыночной экономики».
3. Ф.И.О руководителя проекта: Хамедов Иса Ахлиманович, д.ю.н.,
Университет мировой экономики и дипломатии.
4. Организация, через которую осуществляется финансирование,
ведомственная принадлежность: Университет мировой экономики и
дипломатии, Министерство иностранных дел Республики Узбекистан;
11. Содержание выполненных работ и основные результаты, полученные за отчетный
период:
1). Подготовлено и издано учебное пособие «Основы миграционного права».
2). Подготовлен и издан сборник законодательных и иных нормативноправовых документов по международно-правовые отношения Республики
Узбекистан».
3). Подготовлено и издано пособие «Парламентское право».
4). Подготовлено и издано учебное пособие «Основы парламентаризма и
парламентского права в Республике Узбекистан».
5). Подготовлена и издана монография «Организация государственного управления в
Республике Узбекистан».
6). Подготовлены монография «Правовые основы внешнеэкономической деятельности
Республики Узбекистан».
Форма 4
Аннотированный отчет о НИР
за 2005 год.
1. Шифр и название программы ГНТП-1. Ўзбекистонда демократик іуєуєий
давлат єуриш, фуєаролик жамиятини шакллантириш, ижтимоий-иєтисодий
хаётни эркинлаштириш ва бозор муносабатларига ўтишнинг іуєуєий
муаммоларини тадєиє этиш
2. Номер контракта - П-1.12
3. Наименование проекта. Разработка и реализация комплексной программы
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров
4. Ф.И.О - полное, ученая степень, должность, основное место работы
руководителя проекта - Абдуллаева Мунира Убайдуллаевна, кандидат
фармацевтических наук, ученый секретарь Республиканского центра
судебной экспертизы им. Х.Сулаймановой при Министерстве юстиции
Республики Узбекистан, тел. 3674512
5. Организация,
через которую осуществляется финансирование,
ведомственная принадлежность
(полное и сокращенное название,
Ф.И.О. руководителя организации, телефон, факс). - Республиканский
центр судебной экспертизы им. Х.Сулаймановой при Министерстве юстиции
Республики Узбекистан - РЦСЭ МЮ РУ - начальник Атаходжаев Саттар
Абилович, тел. 3672355, факс 3673541
6. Коды организации, через которую осуществляется финансирование:
ОКПО - 0290689 7, СОАТО -729-4, ОКОНХ - 95110, СООГУ - 60740
7. Объем финансирования за отчетный период: плановый - 8083,0 тыс. сум,
фактический на 01.11.2005 г. - 8083,0 тыс. сум
8. Срок выполнения проекта: начало – 02.01.2003 г. - конец - 31.12.2005 г.
9. Ключевые слова (от 5 до 15 слов и словосочетаний из текста отчета,
которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и
обеспечивают
возможность
информационного
поиска
по
общепринятому классификатору научных направлений) - наркотические
средства, героин, психотропные вещества, прекурсоры, оптическая
микроскопия, хромато-масс-спектрометрия, масс-спектрометрия индукционносвязанной плазмы, капиллярный электрофорез, высокоэффективная
жидкостная хроматография.
10. Цель и задачи исследований (разработок) в отчетном периоде в
соответствии с календарным планом - Cоздание методик экспертного
исследования наркотического средства героина, психотропных веществ и их
прекурсоров с использованием современных инструментальных методов,
которые позволят быстро и точно решать криминалистические задачи по
определению общей родовой и групповой принадлежности, источника
происхождения, нахождения в единой массе, способа их изготовления и т.д.
11. Содержание выполненных работ и основные результаты, полученные
за отчетный период (не более 1 страницы)
- Изучены литературные источники по данной тематике, собраны из
экспертного материала образцы наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров. В результате исследования образцов наркотического
средства - героина с помощью оптического микроскопа, методами хроматомасс-спектрометрии, масс-спектрометрии индукционно-связанной плазмы.
высокоэффективной хроматографии
получены
их параметры
для
определения родовой и групповой принадлежности с целью установления
источника происхождения, нахождения в единой массе. Разработана
комплексная методика экспертного исследования героина. Психотропные
вещества и прекурсоры изучены с помощью метода высокоэффективной
жидкостной хроматографии: подобраны оптимальные условия для анализа,
получены хроматограммы и спектры психотропных веществ и прекурсоров,
определены
их
хроматографические
параметры
и
максимумы
светопоглощения в УФ области спектра. На основе полученных данных
разработаны комплексные методики по экспертному исследованию
психотропных веществ и их прекурсоров. По работе подготовлены для
публикации следующие научные статьи: 1. Абдуллаева М.У. “Научноисследовательская работа по
изучению наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров, проводимая в Республиканском центре
судебной экспертизы им. Х.Сулаймановой Министерства юстиции Республики
Узбекистан” В сб. Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
“Жиноятларни тергов šилишда суд экспертизасининг аіамияти”, Т., 2005; 2.
Абдуллаева М.У., Ахмедова Р.К., Захарова Л.В., Халилова Н.Ш.
“Исследование прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
спектральными методами” В сб. “Теория и практика судебной экспертизы и
криминалистики”, вып. 5, Харьков, 2005; 3. Абдуллаева М.У., Халиков Т.Х.,
Ахмедова Р.К., Таджиев М.А. “Исследование некоторых психотропных
веществ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии”, Фармацевтический журнал, Т., 2005; 4. Абдуллаева М.У., Демина Т.М., Таджиев М.
А. “Исследование наркотических средств на основе мака опийного методом
масс-спектрометрии индукционно-связанной плазмы”, Фармацевтический
журнал, Т., 2005. - Героин гиёіванд воситаси, психотроп моддалар ва
прекурсорларни тадšиš этиш бœйича махсус адабиёт œрганилди; героин
намуналари оптик микроскопия, хромато-масс-спектрометрия, индукцион
плазмали масс-спектрометрия ва юšори самарали суюšлик хроматография
усуллари ёрдамида таілил этилди; психотроп моддалар ва прекурсорлар
юšори самарали суюšлик хроматография усуллари ёрдамида таілил этилди.
Олинган натижалар асосида учта комплекс услублар ишлаб чиšилди ва
эксперт амалиётига тадбиš этилди. Тœртта илмий маšола тайёрланди ва чоп
этилиш арафасида.
12. Степень соответствия заявленных в проекте и фактически полученных
за отчетный период результатов (не более 0,5 страниц)
- Полученные за отчетный период результаты в виде дифференцирующих
параметров наркотического средства - героина, психотропных веществ и
прекурсоров и разработанные на их основе комплексные методики находятся
в полном соответствии с целями, заявленными в проекте научноисследовательской работы.
13. Причины невыполнения этапа работ (если имеет место невыполнение) Все этапы работ выполнены
14. Перечень опубликованных научных статьей, монографий, учебников,
учебных пособий, стандартов,
патентов, программных продуктов,
регламентов, нормативной, методической и др. документации, опытных,
макетных образцов и актов их испытаний (с указанием авторов,
названия работы, издания, места и сроков издания, кем и когда
утверждена) по теме проекта за отчетный период
1. Абдуллаева М.У. “Исследование наркотических средств на основе мака
опийного методом капиллярного электрофореза”, “Актуальные проблемы
образования, науки и производства в фармации”, Материалы
Международной научно-практической конференции, Т., октябр, 2005, 1 стр.
Руководитель проекта
М.У.Абдуллаева
Руководитель организации, через которую
осуществляется финансирование
“25” октября 2005 года.
С.А.Атаходжаев
4-шакл
АННОТАЦИЯЛИ ІИСОБОТ
(якуний)
1. Дастурнинг номи: ДИТД-1. «¡çáåêèñòîíäà äåìîêðàòèê ³óºóºèé äàâëàò ºóðèø,
ôóºàðîëèê æàìèÿòèíè øàêëëàíòèðèø, èæòèìîèé-èºòèñîäèé ³à¸òíè ýðêèíëàøòèðèø
âà áîçîð ìóíîñàáàòëàðèãà ¢òèøíèíã ³óºóºèé ìóàììîëàðèíè тàäºèº ýòèø».
2. Контракт раºами: Шифр-1.13.
3. Грантнинг номи: «Ўзбекистонда давлат хизматини ташкил этишнинг іуєуєийташкилий масалалари».
4. Лойи³а ра³барининг исми-шарифи, илмий даражаси, лавозими, асосий иш
жойи: Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди раисининг ¢ринбосари,
ю.ф.н., доцент Мирбобоев Бахтиёр Шамсутдинович – лойи³а ра³бари; Юридик
коллеж директори, ю.ф.д., профессор ²усанов Озод Тиллабоевич; ф.ф.д., профессор
Бегматов Абдуллажон.
5. Лойи³а бажарилаётган муассаса, тегишли вазирлик ёки идора (т¢лиº ва
ºисºартирилган номи, ташкилот ра³барининг исми-шарифи, телефон, факс):
Ўзбекистон Республикаси Президенти іузуридаги Давлат ва жамият єурилиши
академияси (ДЖªА). Назаров ªиём Нормирзаевич, 139-89-00.
6. Лойи³а бажарилаётган муассасанинг кодлари: ОКПО, СОАТО, ОКОНХ,
СООГУ. ОКПО-15755129, СОАТО-1726294, ОКОНХ-92100, СООГУ-07474.
7. ²исобот давридаги молиялаштириш ³ажми: режалаштириш ва амалдагиси.
Режалаштирилган
(минг с¢м)
2980,0
2003 йил.
Иш ³аºи (минг с¢м)
1477,0
2004 йил
1752,0
2005 йил
2215,0
3427,0
3975,0
Бошºа харажатлар (минг
с¢м)
1503,0
1675,0
1760,0
8. Лойи³ани бажарилиш муддати: бошланиши-охири. 2003-2005
9. Калит с¢злар (³исобот матнидан олинган, к¢п миºдорда унинг маъносини
ифодаловчи
³амда
умумий
ºабул
ºилинган
илмий
й¢налишлар
классификатори б¢йича ахборот ºидириш имкониятини таъминловчи 5-15 та
с¢злар ва с¢з бирикмалари). Давлат, жамият, хизмат, ¢таш, маºом, ³уºуº, ваколат,
ижтимоий, ³имоялаш, аттестация, тайинлаш, сайлаш, тасдиºлаш, ра¼батлантириш,
мажбурлаш, жавобгарлик.
10. ²исобот даврида илмий тадºиºотларнинг (ишланмаларнинг) календар режага
мувофиº келувчи маºсад ва вазифалари: Ўзбекистонда давлат хизматини ташкил
этишнинг іуєуєий-ташкилий масалаларини тадєиє этиш, тадєиєот натижалари
бўйича мазкур масалага оид єонунчиликни янада такомиллаштириш бўйича
тавсиялар ишлаб чиєишдан иборат. Белгиланган маєсадга эришиш учун
Конституция
ва
бошєа
норматив-іуєуєий
іужжатлар
асосида
давлат
хизматчиларининг бурчлари ва ³уºуºларини таілил ºилиш, давлат хизматчиларининг
бурчлари
ва
³уºуºларини
белгиланган
норматив-іуєуєий
іужжатларни
такомиллаштиришга доир тавсиялар ишлаб чиєиш, давлат хизматчиларини
тайёрлаш, єайта тайёрлаш ва малакасини ошириш жараёнида іуєуєий билимларини
ошириш масалаларини ўрганиш, улар юзасидан ўºув єўлланма, илмий маєолалар ва
рисола тайёрлаш белгилаб олинди.
11. ²исобот даврида бажарилган ишлар, олинган асосий му³им натижалар ва бу
натижаларнинг илмий-амалий а³амияти: Тадєиєот натижаларининг амалий
а³амияти уларни Ўзбекистонда давлат хизматини ³уºуºий тартибга солишни
такомиллаштириш,
давлат
хизматчилари
малакасини
ошириш
борасида
фойдаланиш мумкинлигида намоён бўлади. Илмий а³амияти эса Ўзбекистонда
давлат
хизматини
ташкил
этишнинг
илмий
базасини
янада
такомиллаштирилганида намоён бўлади.
12. Лойи³ада бажарилиши режалаштирилган ва ³аºиºатда ³исобот даврида
олинган натижаларнинг мувофиºлик даражаси: Лойи³а бўйича олинган му³им
натижалар давлат хизматига оид ºонун ³ужжатларини такомиллаштиришга
ºаратилган таклиф ва муло³азалар мужассамлаштирилган илмий маºолалар ва
монография нашр ºилинган, ºўлланма нашрга тайёрланмоєда.
13. Мазкур босºичда ишнинг бажарилмаганлик сабаблари (бажарилмаганлик
³оллари мавжуд б¢лганда): Илмий тадºиºот иш босºичларида белгиланган режа
тўлиº бажарилган.
14. ²исобот даврида грант мавзуи б¢йича нашр этилган илмий маºолалар,
монографиялар, дарсликлар, ¢ºув º¢лланмалар, стандартлар, патентлар,
дастурий ма³сулотлар, регламентлар, меъёрий, услубий ва бошºа ³ужжатлар,
тажриба, макет нусхалар ва уларни синов актлари (муаллифлари, ишлар
номи, нашри, нашр муддати ва жойи, ºачон ва ºаерда тасдиºланганлиги):
1. Б.Мирбобоев, О.Хусанов, А.Бегматов ¡збекистонда давлат хизматини ташкил
этишнинг ташкилий-³уºуºий масалалари.-Т.: Академия, 2005.-144 б.
2. Ваколат ва масъулият. // ²аёт ва ºонун. 2005. №1.
3. Бошºарув кадрлари ва ижтимоий барºарорлик. // «Жамият ва бошºарув», нашрга
топширилди.
4. Миллий маънавият ва мамлакат ³авфсизлиги. // «Жамият ва бошºарув», нашрга
топширилди.
5. Давлат хизматчиларининг ³уºуºий ³олати. // «Жамият ва бошºарув», нашрга
топширилди.
6. ¡збекистонда давлат хизматини ташкил этишнинг ташкилий-іуєуєий масалалари. –
Т.: «Акдемия» нашриёти, 2005. – 144 б.
7. Суд со³асида кадрларни танлаш ва тасдиºлашнинг амалдаги тартиби. ¡збекистон
жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва исло³
ºилиш й¢лида.-Т.: Академия, 2005.- 141-145 бетлар.
8. ªонун устуворлиги - ³уºуºий демократик давлат ва фуºаролик жамияти ºуришнинг
асоси. ¡збекистон демократик жамият ºуриш назарияси ва амалиёти.-Т.: Навр¢з,
2005.- 161-177 бетлар.
9. «Давлат хизмати» ¢ºув º¢лланмаси нашрга тайёрланмоºда.
Лойиіа раібари
ю.ф.н., доцент
Б.Ш. Мирбобоев
Ижрочи-ташкилот раібари
фалсафа фанлари доктори
ª.Н. Назаров
Илова
Ишланма ахборот паспорти
1. ¡збекистонда давлат хизматини ташкил этишнинг ташкилий-іуєуєий масалалари. –
Т.: «Акдемия» нашириёти, 2005. – 144 б.
2.¡збекистонда давлат хизматини амалга ошириш илмий базасини шакллантириш,
маъмурий ³уºуº ва давлат хизмати фанларини кенгроº ¢рганиш учун º¢лланма, давлат
хизматчилари малакаси ва кенг омма ³уºуºий маданиятини ошириш вазифасини ¢тайди.
3.Ушбу монографияда Ўзбекистонда давлат хизматини ташкил этишнинг назарий
асослари – ўзбек мутафаккирларининг, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом
Каримовнинг давлат хизмати, ра³бар ходимлар тўјрисидаги єимматли фикрлари, давлат
хизматчиларига, ра³бар ходимларга єўйган талаблари; давлат хизматининг іуєуєий
асослари – Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, єонун іужжатларининг давлат
хизматини іуєуєий жиіатдан тартибга солишга єаратилган єоидалари; давлат
хизматчилари томонидан ўз бурчларини бажариш ва іуєуєларини амалга ошириш
соіасидаги муаммолар; давлат хизматчиларининг одоби масалалари; давлат хизматини
ўташ, давлат хизматчиларини танлаш, жой-жойига єўйиш ва аттестациядан ўтказиш
тартиби; давлат хизматчиларини рајбатлантириш ва уларни жавобгарликка тортиш
асослари; коррупциянинг олдини олиш ва унга єарши курашиш чоралари ўрганилган. Бу
соіадаги муаммолар ёритилган ва уларнинг ечими юзасидан таклиф, мулоіазалар
билдирилган..
4.¡збекистонда рисола мавзусининг айрим масалаларига оид илмий маºолалар эълон
ºилинган б¢лса ³ам улар давлат хизматини ташкил этиш масалаларини ºамраб олмайдилар.
Хорижда давлат хизматини ташкил этиш масалалари атрофлича ¢рганилган б¢либ, баъзи
давлатларда мазкур масала ало³ида ºонун билан тартибга солинади. Ушбу рисоланинг
хориждаги ишлардан устунлиги унда хорижий давлатлар тажрибаси билан ¡збекистон
амалиёти умумлаштирилганлигида намоён б¢лади.
5. й¢º.
6. Ишланмага патент олиш учун ариза берилмаган.
7. Инновацион ишлама б¢йича º¢шимча тадºиºотларни олиб боришни жамият ривожи
таºозо этади.
8. Ишланмадан ¡збекистон Республикаси давлат хизматчилари, давлат хизматини
ташкил этиш масалаларини ¢рганаётган талабалар, аспирантлар, тадºиºотчилар ва
ºизиºувчилар фойдаланишлари мумкин. Ишланма юзасидан лицензиялаштирилган битим
мавжуд эмас.
9. 1.13.
10. ¡збекистон Республикаси Президенти ³узуридаги Давлат ва жамият ºурилиши
академияси.
4 - шакл
Аннотацияли і исобот
(жорий йилнинг ярим йиллигида іамда оралиє босє ич ва якуний іисоботлар
билан тає дим этилади)
1.
Дастур номи ва шифри - ДИТД-1. -
Ў збекистонда демократик іує ує ий
давлат є уриш, фує аролик жамиятини шакллантириш, ижтимоий-иє тисодий
хаётни эркинлаштириш ва бозор муносабатларига ў тишнинг іує ує ий
муаммоларини тадє иє этиш
2.
Контракт рає ами - П-1.14
3.
Грант
номи
-
²уšуšий
давлат
шароитларида
суд
экспертизанинг
умумназарий, ³уšуšий ва ташкилий масалаларини тадšиš этиш.
4.
Лойиіа раібарининг ф.и.о.и, илмий даражаси, лавозими, асосий иш жойи,
телефон, факс – Атаходжаев Саттар Абилович, юридик фанлари номзоди
Ў збекистон Республикаси Адлия вазирлиги šошидаги Республика суд
экспертиза марказининг бошли¾и, тел. 3672355, факс. 3673541.
5.
Лойиіа бажарилаётган муассаса, тегишли вазирлик ёки идора (тў лиє ва
є исє артирилган номлари, ташкилот раібарининг ф.и.о.и, телефон, факс). Ў збекистон Республикаси Адлия вазирлиги šошидаги Республика суд
экспертиза маркази, Ў Р АВ РСЭМ, бошлиš – Атаходжаев С.А., тел. 3672355,
факс. 3673541.
6.
Лойиіа бажарилаётган муассасанинг кодлари ОКПО, СОАТО, ОКОНХ,
СООГУ: ОКПО - 02906897, СОАТО – 1726, ОКОНХ - 95110, СООГУ - 7294
7.
Іисобот даврида молиялаштирилиш іажми (режа, факт): режа – 1987,0 минг
сум, факт (2005 йил октябр билан) – 1311,6 минг сум
8.
Лойиіани бажарилиш муддати: 02.01.2003 г. – 31.12.2005 г.
9.
Калит сў злар (іисобот матнидан олинган, кў п миє дорда унинг маносини
ифодаловчи
іамда
умумий
є абул
є илинган
илмий
йў налишлар
классификатори бў йича ахборот є идириш имкониятини таъминловчи 515та сў злар ва сў з бирикмалари) – жиноий процесс, процессуал šонун,
криминалистика, суд экспертиза, процесс иштирокчилари, эксперт хулосаси.
10. Іисобот
даврида
режага
мувофиє
илмий
тадє иє отларнинг
келувчи
має сад
ва
(ишланмаларнинг)
вазифалари
–
календар
Ў збекистон
Республикасида суд экспертизанинг муаммолари юзасидан монографик
рисола тайёрлаш.
11. Іисобот даврида бажарилган ишлар, олинган асосий муіим натижалар ва бу
натижаларнинг илмий-амалий аіамияти - ²исобот даврида Ў збекистон
Республикасида суд экспертизанинг ташкил šилиниши ва ва унинг ³уšуšий
масалаларини œрганиш давом эттирилди. Илмий ишнинг натижасида
тайёрланган
монографик
рисолада
суд
экспертлик
фаолияти
иштирокчиларининг процессуал статуси кœриб чиšилган. Бунда ало³ида
а³вмият кам œрганилган суд экспертиза муассаси ва унинг ра³барининг
ваколатлари муаммосига берилган. Эспертиза тайинлашнинг тактикаси
турли факторлар билан бо¾ланган. Улар šаторида: текширилаётган ходиса
³аšида экспертиза тайинлаётган органнинг тœлиš маълумотларга эгалиги;
унинг
ваколатлари
доираси;
процесснинг
ало³ида
босšичларини
чегараловчи ваšт (масалан, суриштирув босšичини); экспертлик тадšиšот
объектининг хусусиятлари;
эксперт текшируви услубининг мураккаблиги.
Рисолада суд экспертизанинг процессуал турларининг батафсил та³лили ва
уларни тайинлаш хусусиятлари келтирилган. Иšтисодий жиноятларни тергов
šилишда
махсус
тойифадаги
билимлардан
ишларни
фойдаланиш
хусусиятларини
³исобга
кœриб
олиб
чиšилди.
ало³ида
Ушбу
турдаги
экспертизаларни тайинлаш бœйча таклифлар берилган. Бевосита илмий
лойи³а
мавзуи
билан
бир
šаторда
Ў збекистонда
суд
экспертизани
ривожлантириш бœйича концепцияни яратиш устида иш олиб борилди.
Жумладан, Адлия вазирлиги ³айъатининг 2005 йил 9 апрелдаги šарорига
биноан суд экспертиза муассасаларини такомиллаштириш ва ягона давлат
суд экспертиза хизматини шакклашга šаратилган таклифлар берилди.
Экспертлар,
суд
ва
тергов
идоралари
ходимлари
учун
услубий
материаллар ишлаб чиšилди – суд-товаршунослик, суд-ён¾ин-техникавий
экспертизаларни тайинлаш ва œтказиш бœйича, норматив ³ужжатлар
лойи³аси тайёрланди (Суд экспертларини аттестациядан œтказиш бœйича
низом). Тадšиšотлар натижалари олий юридик œšув юртлари талабаларини
œšитишда šœлланади, улар илмий конференцияларда таšдим этилган ва
суд экспертизанинг процессуал масалалари бœйича келгуси тадšиšотлар
учун асос яратади.
12. Лойиіада бажарилиши режалаштирилган ва іає иє атда іисобот даврида
олинган натижаларнинг мувофиє лик даражаси – ²исобот даврида нашр,
услубий šœлланмалар, норматив ³ужжатлар лойи³алари, суд экспертизани
ривожлантириш дастури шаклида олинган натижалар илмий ишнинг
лойи³асида кœрсатилган маšсадларга тœлиš мувоффиšдир. Уларда суд
экспертлик
фаолиятини
³уšуšий
бошšаришни
такомиллаштириш,
Ў збекистонда суд экспертиза хизматини ташкил šилиш юзасидан таклифлар
берилган ва махсус билимлар асосида ³ал этиладиган масалалар доирасини
кенгайтиради. Суд экспертиза имкониятларидан иšтисодий жиноятларни
тергов šилишда фойдаланиш юзасидан амалий а³амиятга эга тактик
таклифлар киритилган.
13. Илмий-тадє иє от
ишлари
босє ичларини
бажарилмаганлик
сабаблари
(бажарилмаганлик іоллари мавжуд бў лганда)
14. Іисобот даврида грант мавзуи бў йича нашр этилган илмий має олалар,
монографиялар, дарсликлар, œšув šœлланмалар, стандартлар, патентлар,
дастурий
маісулотлар,
іужжатлар,
тажриба,
регламентлар,
макет
меъёрий,
нусхалар
ва
услубий
уларни
ва
синов
бошє а
актлари
(муаллифлари, ишлар номи, нашри, нашр муддати ва жойи, є ачон ва
є аерда
тасдиє ланганлиги)
со³асидаги
жиноятлар
–
С.Отахœжаев,
бœйича
суд
О.Холиšов
экспертизаларини
Иšтисодиёт
тайинлаш
ва
œтказиш. Тошкент, Ў Р Бош Прокуратураси, 2005 (ДСП); Инструкция о
назначении и производстве судебно-товароведческих экспертиз. Т., МЮ РУ,
РЦСЭ, 2005 (ДСП); Особенности производства судебно-товароведчекских
экспертиз (Методические рекомендации) Т., РЦСЭ МЮ РУ, 2005 (ДСП); Суд
ён¾ин-техникавий экспертизаси имкониятлари ва уни œтказиш учун зарур
бœлган ³ужжатларни тайёрлаш. Т., АВ РСЭМ, (ДСП).
Лойиіа раібари
Муассаса раібари
М.Ў .
“10» октябр 2005 йил.
1. Контракт рақами: П-1.16.
2. Грант номи: Бозор иқтисодиёти шароитида ўзгалар мулкини талонтарож қилганлик учун жавобгарлик муаммолари.
3. Лойиха рахбарининг тўлик ф.и.о.и., илмий даражаси, лавозими,
асосий иш жойи: Ю.Жуманиязов И.М.Муминов номидаги Фалсафа
ва хуқуқ институти.
4. Молиялаштириш амалга ошириладиган ташкилот, идоравий
тегишлилиги: Ўзбекистон Республикаси
Фанфар академияси
И.М.Муминов номидаги Фалсафа ва хуқуқ институти.
5. Ҳисобот даврида бажарилган ишлар, олинган асосий муҳим
натижалар ва бу натижаларнинг илмий-амалий аҳамияти:
Изланишлар жараёнида талончилик ва босқинчилик, товламачилик
ва ўзлаштириш, ўғирлик ва фирибгарлик жиноятларининг умумий
жихатлари урганилди. Талон-тарож жиноятининг объектив ва
субъектив томони белгилари илмий тахлил қилиниб Ушбу
жиноятларга жазо тайинлаш ва квалификация қилиш масалаларини
амалиётга жорий этишнинг янги услублари ишлаб чиқилди. Талонтарож жиноятлари ва уларни содир этаётган шахсларнинг
криминалогик тавсифи ишлаб чиқилди ва ушбу жиноят учун
жиноий жавобгарликни мақсадга мувофиқ тарзда белгилаш
нормалари бўйича тавсиялар ишлаб чиқилди.
Илова
Информационный паспорт разработки
1. Наименование разработки: Разработка комплексной программы формирования
правовой культуры в сельских и городских семьях Республики Узбекистан
Ишланма номи: Ызбекистон Республикаси шащар ва =ишло= оилаларида щу=у=ий
маданиятни шакллантиришнинг комплекс дастурини ишлаб чи=иш
2. Назначение разработки, решаемые задачи: Путём научных и социологических
исследований разработать Программу, включающую конкретные мероприятия,
направленные на повышение уровня правовой грамотности и правовой культуры
населения, особенно женщин в Узбекистане.
3.Описание разработки: Программа состоит из Введения, общих правил применения, из
9 пунктов, включающих также мониторинг эффективности проводимых мер.
4.Уровень и новизна разработки, ее преимущества в сравнении с
существующими отечественными и зарубежными аналогами: В проведенных
исследованиях впервые изучены проблемы семейного права как основа предупреждения
и профилактики правонарушений среди женщин и подростков; роль созданного при
махаллях «Университета родителей» в формировании правовой культуры родителей;
основы формирования правовых знаний женщин и подростков, а также проблемы
повышения правовой культуры городских
и сельских семей. Ранее подобное
исследование не проводилось и Комплексной программы формирования правовой
культуры семей не было.
5. Выполнен ли патентный поиск по разработке: Нет
6. Охраноспособность разработки, наличие патента или заявки на патент:
Нет
7. Необходимость в проведении дополнительных исследований, инновационных
разработок: По итогам мониторинга эффективности внедрения Программы можно будет
провести контрольные исследования в тех же регионах для совершенствования
Программы.
8. Пути практического использования разработки. Данная программа послужит в
качестве методического руководства для комитетов женщин, руководителей учебных
заведений, работников и советников махалли по профилактике и предупреждению
правонарушений среди женщин и подростков, а также повышению правовой грамотности
и формированию правовой культуры семьи в целом.
9. Номер и наименование проекта, в рамках которого выполнена разработка:
Инв.№ П-1.17. Шифр ГНТП-1 «Разработка комплексной программы формирования
правовой культуры сельских и городских семей Республики Узбекистан»
10. Организация – исполнитель проекта: Республиканский научно-практический центр
«Оила»
Илова
Информационный паспорт разработки
Ишланманинг информацион паспорти
1. Ишланма номи: «Ёшларни буз\унчи \оялардан щимоя =илишнинг ижтимоийпедагогик технологияси» инновацион лойиҳаси доирасида нашрга тайёрланган ва чоп
этилган “Оилада ёшларни бузғунчи ғоялардан ҳимоя қилишнинг ижтимоий педагогик
технологияси” монографияси.
2.Назначение разработки, решаемые задачи: Монография мафкуравий ишлар билан
шуғулланувчиларга ҳамда ота-оналарга мўлжалланган бўлиб, ундан кўзланган асосий
мақсад – ёшларда ёт, бузғунчи ғояларга нисбатан мафкуравий иммунитетни
шакллантиришдир.
3.Описание разработки: Монография 3 бобдан иборат бўлиб, унинг биринчи боби
“Оилада бузғунчи ғояларнинг пайдо бўлиши ва уларга қарши педагогик тарғиботнинг
назарий-амалий асослари”, 2-чи боб – “Бузғунчи ғоялар тарғиботи ва унга қарши
курашнинг педагогик шарт-шароитлари”, 3-чи боб – “Оилада ёшларни бузғунчи
ғоялардан ҳимоя қилишнинг педагогик шарт-шароитлари ва унинг самарадорлик
даражаси” деб номланади; хажми - 5,6 б.т. Ҳозирда 1000 нусхада чоп этилган.
4.Уровень и новизна разработки, ее преимущества в сравнении с существующими
отечественными и зарубежными аналогами: Монография ушбу ном ва мазмунда илк
маротаба чоп этилди ва олий ўқув юртлари ҳамда маҳалла фаоллари, ота-оналарга
мўлжалланган. Илгари шунга ўҳшаш китоб хорижда ҳам, Ўзбекистонда ҳам чоп
этилмаган.
5. Выполнен ли патентный поиск по разработке: Йўқ
6. Охраноспособность разработки, наличие патента или заявки на патент: Йўқ
7. Необходимость в проведении дополнительных исследований, инновационных
разработок: Лойиҳада белгиланган 3000 нухсада чоп этиш учун қўшимча пул маблағи
зарур. Ҳозирча 1000 нусха бўйича мутахассислар ва ота-оналарнинг фикрларини
мониторинг қилиш керак.
8. Пути практического использования разработки. Монография жойларда ёшлар
ўртасида мафкуравий ишларни тўғри ташкил этиш, бу жараёнда ота-оналарнинг
масъулиятини оширишга қаратилган чора-тадбирларда хотин-қизлар қўмиталари, маҳалла
фаоллари, маҳалла маслаҳатчилари, маънавий-маърифий ишлар бўйича 1-чи проректорлар
ишида қўлланма сифатида ишлатилиши мумкин.
9. Номер и наименование проекта, в рамках которого выполнена разработка:
ИП Давлат қайд рақами - Т-04-46.
10. Организация – исполнитель проекта: Республика “Оила” илмий-амалий маркази
Ишланманинг ахборот паспорти
1. Ишланма номи. Кончилик муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш
муаммолари.
2.Ишланмаларда ҳал этиладиган вазифалар.
Ўзбекистонда амалда
бўлган кончилик муносабатларига оид қонун ҳужжатлари ва ҳуқуқни қўллаш
амалиётини тарихий, қиёсий -назарий таҳлилдан ўтказиш йўли билан миллий
кон ҳуқуқининг ривожланишини кўриб чиқиш, уларни такомиллаштириш ва
ривожлантириш юзасидан илмий асослантирилган хулосалар ва назарий
тавсиялар ишлаб чиқиш.Ишланма якунида монография чоп этиш.
3. Бажарилган ишлар мазмуни ва ҳисобот даврида олинган асосий
натижалар. Тадқиқот жамият эволюцияси жараёнида ривожланган кон
ҳуқуқи ва фуқаролик ҳуқуқини ўрганиш асосида ер ости бойликларидан
фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишни ҳуқуқий тартибга солиш
муаммосини ўрганишга бағишланган мустақиллик йилларидаги дастлабки
монографик тадқиқотдир. Тадқиқотда ер ости бойликларидан фойдаланиш
ҳуқуқининг ашёвий ҳуқуққа мансублиги ва у бир бутун янги комплекс
ҳуқуқий институтни ташкил қилиши илмий асослаб берилади. Мавзуга
бағишланган илмий мақолалар нашр қилинди
4. Ишланманинг даражаси ва янгилиги. Ишланмадаги хулосалар янги,
кончилик қонун ҳужжатларини ташкомиллаштиришга хизмат қилади.
5. Ишланма бўйича патент изланиш бажарилганми? Йуқ.
6. Ишланманинг муҳофазага лаёқатлилиги, патентларнинг
мавжудлиги. Йўқ.
7. Қўшимча тадқиқот ўтказиш зарурияти. Зарурият йўқ.
8. Ишланмани амалиётда фойдаланиш. Қонун ижодкорлигида, илмий
тадқиқотлар олиб боришда фойдаланилади. Қонун лойиҳалари Адлия
вазирлиги, Президент Девони, Олий Мажлисга юборилган.
9. Лойиҳа номери ва номи. ДИТД-1.18 Ўзбекистонда демократик
ҳуқуқий давлат қуриш, фуқоролик жамиятни такомиллаштириш, ижтимоийиқтисодий ҳаетни эркинлаштириш ва бозор муносабатлари тизимини
мустаҳкамлашнинг ҳуқуқий муаммоларининг тадқиқ этиш
10. Тошкент Давлат юридик институти.
Форма 4
Аннотированный отчет о НИР
по контракту № П-1.19 за 2005 года
1. Шифр и название программы – ГНТП-1 Ўзбекистонда демократик хукукуй
давлат куриш, фукаролик жамиятини шакллантириш, ижтимоий-иктисодий
хаётни эркинлаштириш ва бозор муносабатларига ўтишнинг хукукий
муаммоларини тадкик этиш.
2. Номер контракта – П-1.19
3. Наименование проекта - Выявление особенностей формирования письменнодвигательного навыка в почерках лиц, пишущих на узбекском языке
латинской графикой.
4. Ф.И.О - полное, ученая степень, должность, основное место работы
руководителя проекта – Саматов Тулкун Азизович , заместитель начальника
Республиканского центра судебной экспертизы Министерства Юстиции
Республики Узбекистан.
5. Организация, через которую осуществляется финансирование, ведомственная
принадлежность
(полное и сокращенное название, Ф.И.О. руководителя
организации, телефон, факс).- Республиканский центр судебной экспертизы
имени Х.Сулаймановой Министерства Юстиции Республики Узбекистан –
РЦСЭ МЮ РУ начальник Атаходжаев С.А. тел. 3672355 факс 3673541.
6. Коды организации, через которую осуществляется финансирование:
ОКПО - 02906897, СОАТО – 729-4, ОКОНХ - 95110, СООГУ - 60740
7. Объем финансирования за отчетный период: планируемый – 10507,0 тыс.сум,
фактический – 10507,0 тыс.сум (на 1 ноября 2005 года).
8. Срок выполнения проекта: 02.01.2003 г. – 31.12.2005 г.
9. Ключевые слова (от 5 до 15 слов и словосочетаний из текста отчета, которые в
наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность
информационного поиска по общепринятому классификатору научных
направлений) - особенности формирования почерка, частные признаки
формирующегося почерка, сопоставление почерков, характеристика
особенностей проявления частных признаков, особенности написания букв
латинской графикой.
10. Цель и задачи исследований (разработок) в отчетном периоде в соответствии
с календарным планом – изучение частных признаков в почерках учащихся 611 классов, выполненных на узбекском языке латинской графикой.
11. Содержание выполненных работ и основные результаты, полученные за
отчетный период (не более 1 страницы) – Изучение частных признаков в
почерках учащихся 6-11 классов с русским и узбекским языком обучения,
пишущих на узбекском языке латинской графикой, позволило выявить
определенные тенденции и особенности письменно-двигательного навыка в
формирующихся почерках. Основными особенностями выявленных
частных признаков являются сл едую щие: практически отсутствует
разница в проявлениях частных признаков в зависимости от языка обучения;
во всех рукописях учащихся всех классов встречаются вариантные написания
тех или иных букв, что свидетельствует об отсутствии устойчивости
написания в период формирующегося почерка; 9-11 класса с возрастом
учеников в формирующихся почерках возникают усложнения и упрощения,
что свидетельствует о наличия тенденций в сторону индивидуализации
почерка; при написании одних и тех же букв не встречаются характерные
особенности для учащихся разных классов, что свидетельствует о наличии
возрастных
особенностей
в
период
формирования
почерка.
Узбек тили лотин графикасида ёзувчи рус ва узбек тилида таълим олувчи 6-11
синф укувчиларининг дастхатларидаги хусусий белгиларни урганиш
шаклланаётган дастхатларда ёзув-харакат куникмаларининг маълум
хусусиятлари ва тенденцияларини аниклаш имконини берди.
Аникланган
хусусий
белгиларнинг
асосий
хусусиятлари
куйидагилардан иборат: намоён булган хусусий белгилар таълим олиш
тилидан катъий назар деярли фарк килмайди; барча синф укувчиларининг
барча кулёзмаларида у ёки бу харфларнинг турли куринишларда ёзилишининг
учраши дастхат шаклланаётган даврда тургун ёзув мавжуд булмаслигидан
далолат беради, 9-11 синф ёшидаги укувчиларнинг шаклланган дастхатларида
мураккаблаштириш
ва
суддалаштиришлар
учраши
дастхатнинг
индивидуаллаштиришга томон усиб боришидан далолат беради; бир хилдаги
харфларни ёзишда турли синф укувчиларида характерли хусусиятлар
учрамаслиги дастхат шаклланаётган даврда ёш билан боглик хусусиятлар
мавжудлигидан далолат беради.
12. Степень соответствия заявленных в проекте и фактически полученных за
отчетный период результатов (не более 0,5 страниц) – Полученные за
отчетный период результаты в виде научного отчета находятся в полном
соответствии с целями, заявленными в проекте исследовательской работы. В
результате анализа полученных данных выявлены частные признаки
письменно-двигательного навыка в почерках учащихся 6-11 класса узбекских
и русских школ. Полученные результаты имеют теоретический и особенно
практический интерес для экспертов-почерковедов.
13. Причины невыполнения этапа работ (если имеет место невыполнение).
14. Перечень опубликованных научных статьей, монографий, учебников, учебных
пособий, стандартов,
патентов, программных продуктов, регламентов,
нормативной, методической и др. документации, опытных, макетных образцов
и актов их испытаний (с указанием авторов, названия работы, издания, места и
сроков издания, кем и когда утверждена ) по теме проекта за отчетный период
Руководитель проекта
Т.А.Саматов
Руководитель организации, через которую
осуществляется финансирование
М.П.
“ 2” ноября 2005 года.
С.А.Атаходжаев
Ишланманинг ахборот паспорти.
1. Ишланма номи: Мансабдорлик жиноятлари учун жиноий жавобгарлик
муаммолари.
2. Ишланмаларда хал этиладиган вазифалар. Ўзбекистон Республикаси
ЖКда мансабдорлик жиноятлари учун жиноий жавобгарлик масалаларининг
тахлилини хал қилиш, мансабдор ва масъул мансабдор шахслар тушунчаси,
белгилари, ва жавобгарлик масалалари бўйича жиноят қонунларини
такомиллаштириш масалалари хал қилиш. Ишланма якунида монография чоп
этиш.
3. Бажарилган ишлар мазмуни ва хисобот даврида олинган асосий
натижалар:1)Илмий-тадкикот
якунланди,
жиноят
қонунларини
такомиллаштириш бўйича қонун лойхалари ишланди, мухокама қилиш ва қабул
қилиш учун Ўзбекистон Республикаси Олий мажлиси қонунчилик палатасига
юборилди. Илмий монография чоп этишга топширилди.
2)Мансабдорлик жиноятлари тушунчалари тахлил қилинди, бу
жиноятлардан пора олиш жиноятлари бўйича ўқув қўлланма таёрланди ва чоп
этилди.
3) Мансабдор шахс ва маъсул мансабдор шахс тушинчалари ўрганилиб, бу
тушинчаларни суд амалиётида ноътўғри талқин қилиш сабаблари ўрганилди.
Мансабдор ва маъсул мансабдор шахс тушинчалари бўйича яқин хориж
давлатларининг қонунлари ўрганилиб, илмий хулосалар ишлаб чиқилди.
4) Коррупция жиноятчилиги тизимида мансабдорлик жиноятларининг ўрни
ва ижтимоий хавфлилиги тахлил қилинди, коррупцион жиноятлар тушунчалари
ва белгилари ўрганиб чиқилди.
5) Мансабдорлик жиноятларида жиноий жавобгарликка сабаб бўлувчи
ижтимоий хавфли зарар ва унинг жиноий жавобгарликка асос бўлиш холатлари
ўрганилди.
6) Мансабдорлик жиноятларининг умумий ва махсус турлари,
мансабдорлик ва муқобил мансабдорлик жиноятлари тахлил қилинди, бундай
жиноятларни квалификация қилиш муоммолари ўрганиб чиқилди.
4. Ишланманинг даражаси ва янгилиги. Ишланмадаги хулосалар ва
қонунни такомиллаштириш хақидаги таклифлар жиноий жавобгарликни
одиллаштириш ва инсонпарварлик тамойили асосида хал қилиш
имкониятларига хизмат қилади.
5. Ишланма буйича патент изланиш бажарилганми. Йўқ.
6. Ишланманинг мухофазага лаёкатлилиги, патентнинг
мавжудлиги. Йўқ.
7. Қўшимча тадқиқот ўтказиш зарурати. Зарурият йўқ.
8. Ишланманинг амалиётда фойдаланиш. Илмий ишлар олиб
боришда, қонун ижодкорлигида фойдаланилади. Қонун лойхалари
Олий Мажлисга юборилгин, Олий Суд Пленуми қарорига таклиф ва
ўзгаришлар юборилган.
9. Лойиха номери ва номи. ГНТП-1. 1.20. Мансабдорлик жиноятлари
учун жиноий жавобгарлик муаммолари.
10. Тошкент давлат юридик институти.
Ишланманинг ахборот паспорти
1. Ишланма номи. Жиноят-процессуал исбот =илишда тезкор-=идирув
фаолияти натижаларидан фойдаланиш муаммолари.
2. Ишланмаларда ҳал этиладиган вазифалар. Жиноят-процессуал
исбот =илишда тезкор-=идирув фаолиятини ûтказишдан олинган
натижаларни тегишли органларга та=дим =илиш ва улардан фойдаланиш
билан бо\ли= тезкор-=идирув фаолияти назарияси ва амалиётига ùисса
=ûшиш, бу фаолият натижалари сифатига таъсир этувчи омилларни ани=лаш
ва шу асосда жиноят-процессуал =онунчиликни такомиллаштириш ùамда
тезкор-=идирув фаолияти тû\рисидаги =онунчиликни яратиш бûйича
таклифлар ишлаб чи=иш. Ишланма якунида монография чоп этиш.
3. Бажарилган ишлар мазмуни ва ҳисобот даврида олинган асосий
натижалар: 1) Илмий-тадқиқот якунланди, қонунларни такомиллаштириш
бўйича қонун лойиҳалари ишлаб чиқилиб, Олий Мажлиснинг Қонунчилик
палатасига топширилди, монография чоп этиш учун нашриётга топширилди.
2) Тезкор-=идирув фаолиятига тушунча берилди, жиноят процессуал
исбот =илишда фойдаланиш учун тезкор-=идирув фаолияти натижаларини
белгиланган тартибда тегишли органларга та=дим =илишнинг ùу=у=ий
механизми ишлаб чи=илди.
3) Тезкор-=идирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ва
субъектлари доираси ани=ланиб, уларнинг ùу=у=ий ùолати белгиланди.
4) Далил тушунчасига таъриф берилиб, тезкор-=идирув фаолияти
натижалари =андай ùолатда далилга айланиши илмий асослаб берилди.
5) Тезкор-=идирув фаолияти устидан прокурор назоратининг моùияти
очиб берилди.
6) Тезкор-=идирув тадбирлари ва уларни амалга ошириш асослари ҳамда
шартлари ёритиб берилди.
7) Мавзу доирасида илмий мақолалар чоп этилди.
4. Ишланманинг даражаси ва янгилиги. Ишланмадаги хулосалар янги,
амалдаги жиноят-процессуал қонун ùужжатларини такомиллаштиришга
ùамда «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги қонунни ишлаб чи=ишга
хизмат қилади.
5. Ишланма бўйича патент изланиш бажарилганми? Йўқ.
6. Ишланманинг муҳофазага лаёқатлилиги, патентларнинг
мавжудлиги. Йўқ.
7. Қўшимча тадқиқот ўтказиш зарурияти. Зарурият йўқ.
8. Ишланмани амалиётда фойдаланиш. Қонун ижодкорлигида, илмий
тадқиқотлар олиб боришда фойдаланилади. Қонун лойиҳалари Олий
Мажлисга юборилган.
9. Лойиҳа номери ва номи. П-1.21. Жиноят-процессуал ùу=у=ининг
алоùида мавзусини =айта ишлаб чи=иш.
10. Тошкент Давлат юридик институти.
Информационный паспорт разработки
1.
Совершенствование правовой и нормативной базы регулирования
деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и
соответствующих министерств и ведомств в условиях формирования гражданского
общества
Ўзбекистон Республикаси Фавќулода вазиятлар вазирлиги ва бошќа таълуќли
вазирликлар ва идораларнинг фаолиятини бошќарувининг ћуќуќий ва меъёрий
асосларини фуќоролик жамиятини шакллантириш шароитиларидан келиб чиќиб
такомиллаштириш.
2.
Разработка направлена на совершенствование законодательства в условиях
формирования гражданского общества, обеспечения экологического безопасности,
подготовка и издание монографий в области правовых основ по совершенствованию
деятельности МЧС и др. министерств и ведомств в становлении демократического
государства.
3.
В результате исследования изучена структура деятельности МЧС.
действующие нормативно правовые акты и материалы научно практической конференции
в сфере МЧС. РУз, получены и анализированы информации по международному
законодательству в регулированы ЧС.
4.
Комплексный подход решения задачи с привлечениями отечественный и
зарубежный опытов (ознакомление с деятельностью международных организаций,
сотрудничества Республики Узбекистан с международными организациями).
5.
Выполнен ли начальный поиск по разработке – да.
6.
Охраноспособность разработки, наличие патента или заявка на патент - нет.
7.
Для обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуациях в
дальнейшем необходимо внести предложения по развитию действующих законов, а также
изменений и предложений для достижения эффективности деятельности МЧС РУз. и
соответствующих министерств и ведомств
8. Внедрение результатов среди соответствующих министерств и ведомств, Олий
Мажлис и в системе МЧС РУз.
9. Разработка выпольнена в рамках ГНТП-1. Исследование правовых основ
развития демократического государства и формирование гражданского общества в
условиях рыночной экономики. Номер гос регистрации П. – 1. 22
10. Институт гражданской защиты. Министерство по чрезвычайным ситуациям.
ИГЗ МЧС РУз.
Ишланманинг ахборот паспорти.
1. Ишланма номи. Бозор иқтисодиёти шароитида ижара
муносабатларини ҳуқуқий-тартибга солиш муаммолари.
2. Ишланмаларда ҳал этиладиган вазифалар. Қишлоқ хўжалигида
ижара муносабатлари мазмуни, моҳияти, субъектлари, объектлари, ижара
қонунчилиги истиқболлари, уни такомиллаштириш масалаларини таҳлил
этиш ва уларни ривожлантириш бўйича илмий асосланган хулосалар ишлаб
чиқиш. Ишланма якунида монография чоп этиш.
3. Бажарилган ишлар мазмуни ва ҳисобот даврида олиган асосий
натижалар: 1) Илмий-тадқиқот якунланди, қонунларни такомиллаштириш
бўйича қонун лойиҳалари ишлаб чиқилиб, Адлия вазирлигига топширилди,
илмий монография нашр қилинди.
2) Ижара ҳуқуқи тушунчаси ва унинг юридик табиати очиб берилди.
3) Ижара муносабатларининг субъектлари ва объектлари ўрганилди.
4) Қишлоқ хўжалигида ижара муносабатларининг классификация
ишлаб чиқилди.
5) Қишлоқ хўжалигида ижара муносабатларининг мазмуни ёритилди.
6) Мавзу доирасида илмий мақолалар чоп этилди.
4. Ишланманинг даражаси ва янгилиги. Ишланмадаги хулосалар
янги, ижара қонунчилигини ташкомиллаштиришга хизмат қилади.
5. Ишланма бўйича патент изланиш бажарилганми? Йуқ.
6. Ишланманинг муҳофазага лаёқатлилиги, патентларнинг
мавжудлиги. Йўқ.
7. Қўшимча тадқиқот ўтказиш зарурияти. Зарурият йўқ.
8. Ишланмани амалиётда фойдаланиш. Қонун ижодкорлигида,
илмий тадқиқотлар олиб боришда фойдаланилади. Қонун лойиҳалари Адлия
вазирлиги, Президент Девони, Олий Мажлисга юборилган.
9. Лойиҳа номери ва номи. ДИТД-1.23. Ўзбекистонда демократик
ҳуқуқий давлат қуриш, фуқоролик жамиятни такомиллаштириш, ижтимоийиқтисодий ҳаётни эркинлаштириш ва бозор муносабатлари тизимини
мустаҳкамлашнинг ҳуқуқий муаммоларининг тадқиқ этиш
10.Тошкент Давлат юридик институти.
Форма 4
Аннотированный отчет о НИР
по контракту П 1.24 за 2005 г.
1. Шифр и название программы - ГНТП-1. Узбекистонда демократик хукукий
давлат куриш, фукаролик жамияти шакллантириш, ижтимоий-иктисодий
хаётни эркинлаштириш ва бозор муносабатларига утишнинг хукукий
муаммоларини тадкик этиш.
2. Номер контракта-П-1.24.
3. Наименование проекта - Разработка
оптимальных автоматизированных
оценочных расчётов строительных объектов при расследовании уголовных и
рассмотрении гражданских и хозяйственных дел рыночными методами.
4. Ф.И.О – Сергеева Галина Александровна, заведующая отделом судебностроительно-технических и земельных экспертиз, Республиканский центр
судебной экспертизы им. Х.Сулаймановой.
5. Республиканский центр судебной экспертизы им. Х.Сулаймановой
Министерства Юстиции Республики Узбекистан (РЦСЭ), начальник центраАтаходжаев Саттар Абилович. тел. 3672355 факс 3673541
6. Коды организации, через которую осуществляется финансирование: ОКНО02906897,СОАТО-1726294, ОКОНХ-95110, СООГУ-07294.
7. Объем финансирования за отчетный период: плановый –4040 тыс. сум и
фактический - за 10 мес.- 4040 тыс. сум.
8. Срок выполнения проекта: начало – 2003 г., конец-2005 г.
9. Ключевые слова (Автоматизированное рабочее место эксперта-строителя,
прогнозная рыночная стоимость, рыночные методы, индивидуальный жилой
дом, физический износ, модули, интерфейс, программа СУБД АССЕSS ).
10. С целью решения проблемы автоматизации оценочных расчётов перед
исполнителями были поставлены следующие задачи:
10.1.создание базы данных по типам индивидуальных жилых домов на территории Республики
Узбекистан, включая поправки на отклонения от типовых решений, ценообразующие
поправочные коэффициенты, а также систему признаков износа конструкций для
корректировки стоимости зданий на физический износ (январь-сентябрь 2003 г.).
10.2.разработка алгоритма решения задач по оценке объектов (январь-июнь 2004 г.). Написание
программы (июль - октябрь 2004 г.).
10.3.Апробация в экспертных заключениях, корректировка программы (январь-август 2005 г.).
11.
Создана база данных по наиболее типичным видам жилых объектов,
имеющихся на территории Республики Узбекистан, включая поправки на
отклонения от типовых решений, ценообразующие коэффициенты,
разработанные и достоверные на сегодняшний день и влияющие на рыночную
стоимость объектов оценки, внесена в базу данных система признаков износа
по отдельным конструктивным элементам зданий для обеспечения
возможности корректировки стоимости на физический износ. База данных
выполнена в виде справочных таблиц и таблицы результатов.
Разработан алгоритм решения задач, на основе которого создана программа в
среде Microsoft Office 2000, функционирующая в любой опреационной
системе, поддерживающей Microsoft Office 2000. Структурно программа
выполнена в виде одного файла (Building-Expert.mdb), содержащего как базу
данных, так, собственно, и обрабатывающие модули. Модули написаны на
Visual Basic for Application, встроенном в приложении Microsoft Office.
Практическое использование программы апробировано в заключениях по
данным видам экспертиз, произведена корректировка последовательного
выхода частей
заключения (вводной, исследовательской, выводов), учёта
отдельных ценообразующих коэффициентов и поправок .
Узбекистон худудида жойлашган турар жой объектлари учун маълумотлар
базаси яратилган булиб, хозирги кунда ишлаб ва хакконий булган ва бозор
нархига таъсир килувчи тугирловчи нарх навони усишини инобатга олувчи
коээфициентлар маълумотлар базасига киритилган ва иншоатларни нархини
аниклашда
бинонинг алохида конструктив элементларини жисмоний
эскиришини хисобга олган белгилар системаси яратилди. Маълумотлар базаси
жадвал ва натижалар жадвали куринишида бажарилади.
Хаар хил операцион сисмтемаларда ишловчи ва Microsoft Office 2000 да
куланилувчи дастур асосида масаларни ечиш алгоритми ишлаб чикилган.
Маълумотлар базасини ишлов берувчи модулларга эга булган структуравий
дастур битта файл куринишида бажарилган (Bulding –Expert.mdb). Модулллар
Microsoft Office дастурига киритилган Visual Basic for Appalication га езилган.
Дастурнинг амалиетдаги кулланилиши шу тур экспертизалар бажаришда
алохида нарх- навони хосил килувчи алохида тугриловчи коэффициентларни
хисобга олган холда кетма-кетлик асосида
бажарилади.( муккадима,
тадкикот, якун ).
Руководитель проекта
Руководитель организации, через которую
осуществляется финансирование
М.П.
" _____ "
200 год.
Сергеева Г.А.
Атаходжаев С.А.
1. Номер контракта. № П-1.25.
2. Наименование гранта.
дипломатической
и
консульской
Создание учебных пособий
службе
и
по
дипломатическому
и
консульскому праву.
3. Научный руководитель. Муаттара Абдусаттаровна Рахимова,
кандидат юридических наук, заведующая кафедрой «Международное право»,
Академия Государственного и общественного строительства при Президенте
Республики Узбекистан.
4. Организация, через которую осуществляется финансирование.
Академия Государственного и общественного строительства при Президенте
Республики Узбекистан
Содержание выполненных работ и основные результаты, полученные за
отчетный период: Опубликованы 3 учебных пособия- «Консульская тема:
Ведение» Т. РеIn, 2003. 82c.; «Дипломатическая служба: теория и практика»Т. Академия. 2004. 222с.; «Консульское право и консульская практика» - Т.
Академия. 2004. 192с. Подготовлено учебное пособие «Дипломатик ва
консуллик хизмат: саволллар ва жавоблар»; Опубликованы учебные
программы «Халкаро оммавий ³уºуº» Т. Академия. 2005. 60с.,
«Дипломатик ва консуллик хизмати» Т. Академия. 2005. 32с.; опубликовано
5 статей
Форма 4
Аннотированный отчет по НИР
(неотъемлемая часть заключительных отчетов)
1. Шифр и название программы - ГНТП-1 “Узбекистонда демократик хукукий
давлат куриш, фукаролик жамиятини шакллантириш, ижтимоий-иктисодий
хаётда эркин-лаштириш ва бозор муносабатларига утишнинг хукукий
муаммоларини тадкик этиш”
2. Номер контракта - № П-1.26
3. Наименование проекта - “Использование судебно-экономических экспертиз и
ревизий в процессе доказывания и предупреждения преступлений в сфере
экономики”
4. Ф.И.О. – полное, ученая степень, должность, основное место работы
руководителя проекта - Сердобинцева Нина Александровна, заведующая
отделом
СЭЭ Республиканского центра судебной экспертизы им.
Х.Сулаймановой Министерства юстиции Республики Узбекистан
5. Организация, через которую осуществляется финансирование, ведомственная
принадлежность (полное и сокращенное название, Ф.И.О. руководителя
организации, телефон, факс). - Республиканский центр судебной экспертизы
им. Х.Сулаймановой Министерства юстиции Республики Узбекистан – РЦСЭ
МЮ РУ – начальник Атаходжаев С.А., тел. 3672355, факс. 3673541.
6. Коды организации, через которую осуществляется финансирование: ОКПО 02906897, СОАТО – 729-4, ОКОНХ - 95110, СООГУ - 60740.
7. Объем финансирования за отчетный период: плановый–4969,0 тыс.сум,
фактический (на 1 ноября 2005г.) – 4040,0 тыс.сум
8. Срок выполнения проекта: 02.01.03г.- 31.12.05г.
9. Ключевые слова (от 5 до 15 слов и словосочетаний из текста отчета, которые
в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают
возможность информационного поиска по общепринятому классификатору
научных направлений) - Процессуальное законодательство, доказательства,
заключения,
судебно-экономические
экспертизы,
ревизии,
оценка,
доказывание, эффективность, анкеты
10. Цель и задачи исследований (разработок) в отчетном периоде в соответствии
с календарным планом - Разработать и обосновать методические
рекомендации по совершенствованию использования заключений судебноэкономических экспертиз и актов ревизий в процессе доказывания.
11. Содержание выполненных работ и основные результаты, полученные за
отчетный период (не более 1 страницы) - На основе изучения литературных
источников, действующего законодательства, научных статей, методических
указаний, материалов обобщений,
судебно-следственной и экспертной
практики разработаны методические рекомендации для правоохранительных
органов, в которых:
- даны понятия судебно-экономической экспертизы и ревизий, проводимых
по заданию судебно-следственных органов;
- раскрыты организационные и методические особенности судебноэкономических экспертиз и ревизий, проводимых в рамках судопроизводства;
- изучены
эффективность
использования
судебно-экономических
экспертиз в процессе доказывания, при этом выявлены недостатки,
касающиеся своевременности, обоснованности, сроков назначения судебноэкономических экспертиз, качества и полноты представленных на
исследование материалов, соблюдения в процессе производства экспертиз
норм законодательства РУ; использования выводов экспертов-экономистов в
обвинительных заключениях, приговорах, решениях; придания выводам
эксперта-экономиста правового характера; анализа и оценки заключения;
использования профилактических рекомендаций экспертов;
- установлены недостатки организационного и методического характера
ревизий, проводимых по заданию судебно-следственных органов;
- подготовлены
методические
рекомендации
процессуального,
тактического, организационного, методологического плана, направленные на
максимально-полное использование судебно-следственными органами РУ
возможностей судебно-экономической экспертизы в отправлении правосудия и
повышение качества правосудия.
Результатом проведенных исследований являются методические
рекомендации, направленные на улучшение использования возможностей
специальных экономических познаний в отправлении правосудия.
12. Степень соответствия заявленных в проекте и фактически полученных за
отчетный период результатов (не более 0,5 страниц) – Заявленные в
исследовательском проекте результаты по совершенствованию использования
заключений судебно-экономических экспертиз и актов ревизий в процессе
доказывания полностью соответствуют полученным результатам, а именно на
основе соответствующего анализа дана оценка полученным результатам,
разработаны рекомендации методического плана.
13. Причины невыполнения этапа работ (если имеет место невыполнения)
14. Перечень опубликованных научных статьей, монографий, учебников, учебных
пособий, стандартов, патентов, программных продуктов, регламентов,
нормативной, методической и др. документации, опытных, макетных образцов
и актов их испытаний (с указанием авторов, названия работы, издания, места и
сроков издания, кем и когда утверждена) по теме проекта за отчетный период
Руководитель проекта
Руководитель организации, через которую
Сердобинцева Н.А.
осуществляется финансирование
Атаходжаев С.А.
М.П.
“ 20 ” октября 2005
год
Скачать

Информационный паспорт разработок гнтп-1